GOVERNMENT GAZETTE STAATSKOERANT - PDF Free Download (2023)

Transcription

1 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT GAZETTE STAATSKOERANT VAN DZE REPUBLZEK VAN SUID-AFRIKA PRICE 10C PRYS Registered at the Post Ojjie a$ a Newspaper OWRSW ISC OORS~ As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregbtreer POST FREE - POSVRY 13 NOVEMBER NOVEMBER [No PROCLAMATIONS I PROKLAMASIES by rhe Stare President ol the Republic van die Sraarspresidenr van die Republrek of South Africa van Suid-A frika No. 278, 1970 I No. 278, 1970 DEPROCLAMATION OF LAND AS AN ALLUVIAL DEPROKLAMERING VAN GROND AS 'N DIGGING ALLUVIALE DELWERY Under and by virtue of the powers vested in me by section 25 of the Precious Stones Act, 1964 (Act 73 of 1964), I hereby declare that the land described in the attached Schedule, situate in the Mining District of Klerksdorp, Province of the Transvaal, and being a portion of land proclaimed as the "Doornbult Alluvial Digging" by Proclamation 51 of 1918, shall be closed and deproclaimed as an alluvial digging for precious stones as from the first day after the publication of this proclamation in the Government Gazette. Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 25 van die Wet op Edelgesteentes, 1964 (Wet 73 van 1964), verklaar ek hierby dat die grond in bygaande Bylae beskryf en gel& in die myndistrik Klerksdorp, provinsie Transvaal, naamlik 'n gedeelte van grond wat by Proklamasie 51 van 1918 tot die "Doornbult Alluviale Delverij" geproklameer is, met ingang van die eerste dag na publikasie van hierdie proklamasie in die Staatskoerant as 'n alluviale delwery vir edelgesteenies gesluit en gedeproklameer is. Given under my Hand and the Seal of the Republic Gegee onder my Hand en die Sdl van die Republiek of South Africa at Pretoria this Twenty-sixth day of van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Ses-en-twintigste October, One thousand Nine hundred and Seventy. dag van Oktober Eenduisend Negehonderd-en-sewentig. J. J. FOUCHE, State President. I J. J. FOUCHE, Staatspresident. By Ordet of the State President-in-Council : Op las van die Staatspresident-in-rade : C. DE WET. C. DE WET. SCHEDULE Description of land Extent Registered owners Portion of Portion 5, called ArFidsgenot, of the Approximately hectares (i) Frederik Gerhardus Basson, farm Doornbult 224 H.O., Dlstr~ct of Wolmarans- (88.5 morgen) (ii) Nicolaas Johannes Salomon Basson, and stad, as shown on sketch plan R.M.T. R40/70 (iii) Johannes George Machiel Basson. BYLAE Beskrywing van grond Grootte Geregistreerde eienaars Gedeelte van Gedeelte 5, genoem Fkidsgenot, van Ongeveer hektaar (88.5 (i) Frederik Gerhardus Basson, die plaas Doornbult 224 H.O., dlstrlk Wolmarans- morg) (ii) Nicolaas Johannes Salomon Basson, en stad, soos aangetoon op sketskaart R.M.T. R40/70 (iii) Johannes George Machiel Basson

2 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 No. 279,1970 DECLARATION OF A GROUP AREA IN TERMS OF THE GROUP AREAS ACT, 1966, AT OYSTER BAY. DISTRICT OF HUMANSDORP, PROVINCE OF THE CAPE OF GOOD HOPE Under the powers vested in me by section 23 of the Group Areas Act, 1966 (Act 36 of 1966), I hereby declare that the area defined in the Schedule hereto shall, as from the date of publication hereof, be an area for occupation and ownership by members of the White group. Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa at Pretoria on this Twenty-seventh day of October, One thousand Nine hundred and Seventy. J. J. FOUCHB, State President. By Order of the State President-in-Council : J. J. LOOTS. SCHEDULE WHITE GROUP Beginning at the northern beacon of Erf 1, Oyster Bay; thence south-eastwards along the boundaries of Oyster Bay Township (General Plan 1776 LD) to beacon D on the said general plan; thence south-eastwards along the boundaries of the following properties so as to exclude them from this area: Portion 4 of the farm Ou WerE 738, Administrative District of Humansdorp, and Portion 10 of the farm Langefontein 736, to the south-western point of the lastmentioned portion; thence generally north-westwards along the high-water mark of the sea to the southeastern point of Erf 152. Oyster Bay; thence north-eastwards along the boundaries of the said Erf 152, so as to exclude it from this area, to the beacon first named. GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER No. 279, 1970 VERKLARING VAN 'N GROEPSGEBIED INGE- VOLGE DIE WET OP GROEPSGEBIEDE, 1966, TE OESTERBAAI, DISTRIK HUMANSDORP, PROVINSIE DIE KAAP DIE GOEIE HOOP Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 23 van die Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966), verklaar ek hierby dat die gebied omskryf in die Bylae hiervan, vanaf die datum van publikasie hiervan, 'n gebied is vir okkupasie en grondbesit deur lede van die Blanke groep. Gegee onder my Hand en die SeEl van die Republiek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Sewe-entwintigste dag van Oktober Eenduisend Negehonderd-ensewentig. J. J. FOUCHE, Staatspresident. Op las van die Staatspresident-in-rade : J. J. LOOTS. BYLAE BLANKE GROEP Begin by die noordelike baken van Erf 1, Oesterbaai; daarvandaan suidooswaarts langs die grense van Oesterbaai-dorp (Algemene Plan 1776 LD) tot by baken D op genoemde algemene plan; daarvandaan suidooswaarts langs die grense van die volgende eiendomme sodat hulle uit hierdie gebied uitgesluit word : Gedeelte 4 van die plaas Ou Werf 738, Administratiewe Distrik van Humansdorp, en Gedeelte 10 van die plaas Langefontein 736, tot by die suidwestelike punt van laasgenoemde gedeelte; daarvandaan algemeen noordweswaarts langs die hoogwatermerk van die see tot by die suidoostelike punt van Erf 152, Oesterbaai; daarvandaan noordooswaarts langs die grense van genoemde Erf 152, sodat dit uit hierdie gebied uitgesluit word, tot by eersgenoemde baken. No. 281, 1970 APPLICATION OF THE PROVISIONS OF SECTION 162 OF THE WATER ACT, 1956 (ACT 54 OF 1956), TO THE TERRITORY OF SOUTH-WEST AFRICA Whereas the State President may, in terms of section 180 (1) of the Water Act (Act 54 of 1956). by proclamation in the Gazette, apply any or all of the provisions of the said Act to the Territory of South-West Africa or any portion thereof; And whereas it is expedient that the provisions of section 162 of the said Act be applied to the Territory of South-West Africa; Now, therefore, under and by virtue of the powers vested in me by the said section 180 (1) of the Water Act, I do hereby declare that as from 1 April 1971, the provisions of section 162 of the Water Act shall apply to the Territory of South-West Africa. Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa at Pretoria this Thirteenth day of October, One thousand Nine hundred and Seventy. J. J. FOUCl32, State President. By Order of the State President-in-Council: No. 281, 1970 TOEPASSING VAN BEPALINGS VAN ARTIKEL 162 VAN DIE WATERWET (WET 54 VAN 1956). OP DIE GEBIED SUIDWES-AFRIKA Nademaal die Staatspresident kragtens artikel 180 (1) van die Waterwet, 1956 (Wet 54 van 1956). by proklamasie in die Staatskoerant kan verklaar dat enige bepaling of a1 die bepalings van genoemde Wet van toepassing is 2p die gebied Suidwes-Afrika of 'n gedeelte daarvan; En nademaal dit wenslik is dat die bepalings van artikel 162 van genoemde Wet op die gebied Suidwes- Afrika van toepassing gemaak word; So is dit dat ek, kragtens die bevoegdheid my verleen by genoemde artikel 180 (1) van die Waterwet, hierby verklaar dat die bepalings van artikel 162 van die Waterwet met ingang van 1 April 1971 op die gebied Suidwes-Afrika van toepassing is. Gegee onder my Hand en die Sdl van die Republiek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Dertiende dag van Oktober Eenduisend Negehonderd-en-sewentig. J. J. FOUCm, Staatspresident. Op las van die Staatspresident-in-rade: S. P. BOTHA.

3 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998, STM'R3KOERANT. 13 NOVEMBER 1970 No No. 282,1970 SCHEERPOORT GOVERNMENT WATER CONTROL AREA, DISTRICTS OF BRITS AM) KRUGERSDORP, TRANSVAAL.-INCLUSION OF CERTAM AREA Whereas the area comprising the Scheerpoort Government Water Control Area has been defined by Proclamation 107 of 1964; And whereas the State President may, in terms of section 59 (1) of the Water Act, 1956 (Act 54 of 1956), from time to time amend the proclamation of such area; And whereas it is desirable to include a certain area in the said Government Water Control Area; Now, therefore, under and by virtue of the powers vested in me by the said section 59 (1) of the Water Act, I do hereby declare that as from the date of publication hereof the farm Uitkomst 499 JQ, shall be included in the Scheerpoort Government Water Control Area for the purposes of section 59 (1) (b) of the said Act. Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa at Pretoria this Twenty-first day of October, One thousand Nine hundred and Seventy. J. J. FOUCHE. State President. By Order of the State President-in-Council : S. P. BOTHA. No. 287, 1970 DECLARATION OF A GROUP AREA IN TERMS OF THE GROUP AREAS ACT, 1966, AT TRICHARDT, DISTRICT OF BETHAL, PROVINCE OF THE TRANSVAAL Under the powers vested in me by section 23 of the Group Areas Act, 1966 (Act 36 of 1966), I hereby declare that the area defined in the Schedule hereto shall, as from the date of publication hereof, be an area for occupation and ownership by members of the White group. Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa at Pretoria on this Thirtieth day of October, One thousand Nine hundred and Seventy. J. J. FOUCHB, State President. By Order of the State President-in-Council : J. J. LOOTS. SCHEDULE Beginning at the northernmost beacon of Portion 15 (Diagram A382/30) of the farm Trichardtsfontein 140 IS; thence south-eastwards along the boundaries of the following properties, so as to include them in this area: The said Portion 15, Trichardt Township (General Plan A2856/05), Portion 12 (Diagram A19/20) of the said farm Trichardtsfontein 140 IS and the said Trichard Township to' the point where the south-eastern boundary of the said township is intersected by the prolongation north-westwards of boundary B-A on Diagram A2936 / 38 of Portion L' of Portion 1 of Portion E of the said farm Trichardtsfontein 140 IS; thence south-eastwards along the said prolongation and boundary to the point where it is intersected by the north-western edge of Provincial Road P148-1; thence south-westwards along the northwestern edge of the said provincial road to the point where it intersects the south-western boundary of the farm Trichardtsfontein 140 IS; thence north-westwards along the south-western boundary of the said farm to beacon lettered D on Diagram A89160 of Portion 25 of No. 282, 1970 SCHEERPOORT - STAATSWATERBEHEERGEBIED, DISTRIKTE BRITS EN KRUGERSDORP, TRANS- VAAL-INSLUITING VAN SEKERE GEBIED Nademaal die gebied wat die Scheerpoort-staatswaterbeheergebied uitmaak by Proklamasie 107 van 1964 omskryf is; En nademaal die Staatspresident kragtens artikel 59 (1) van die Waterwet, 1956 (Wet 54 van 1956), die proklamasie van sodanige gebied van tyd tot tyd kan wysig; En nademaal dit wens& is om 'n sekere gebied by genoemde Staatswaterbeheergebiecl in te sluit; So is dit dat ek kragtens die bevoegdheid my verleen by genoemde artikel 59 (1) van die Waterwet, hierby verklaar dat met ingang van die datum van publikasie hiervan die plaas Uitkomst 499 JQ vir doeleindes van artikel 59 (1) (b) van genoemde Wet by genoemde Scheerpoort-staatswaterbeheergebied ingesluit word. Gegee onder my Hand en die See1 van die Republiek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Een-en-twintigste dag van Oktober Eenduisend Negehonderd-en-sewentig. J. J. FOUCHB, Staatspresident. Op las van die Staatspresident-in-rade : S. P. ROTHA. No. 287, 1970 VERKLARING VAN 'N GROEPSGEBIED INGE- VOLGE DIE WET OP GROEPSGEBIEDE, 1966, TE TRICHARDT, DlSTRIK BETHAL, PROVINSIE TRANSVAAL Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 23 van die Wet op Groepsgebiede, 1966 (Wet 36 van 1966), verklaar ek hierby dat die gebied omskryf in die Bylae hiervan, vanaf die datum van publikasie hiervan, 'n gebied is vir okkupasie en grondbesit dew lede van die Blanke groep. Gegee onder my Hand en die Sed van die Republiek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Dertigste dag van Oktober Eenduisend Negeholiderd-en-sewentig. J. J. FOUCHB, Staatspresident. Op las van die Staatspresident-in-rade : J. J. LOOTS. BYLAE Begin by die noordelikste baken van Gedeelte 15 (Kaart A382/30) van die plaas Trichardtsfontein 140 IS; daarvandaan suidooswaarts langs die grense van die volgende eiendomme, sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word : Genoemde Gedeelte 15, Tricharddorp (Algemene Plan A2856/05), Gedeelte 12 (Kaart A19/20) van genoemde plaas Trichardtsfontein 140 IS en genoemde Tricharddorp tot by die punt waar die suidoostelike grens van genoemde dorp gekruis word dew die verlenging noordweswaarts van grens B-A op Kaart A van Gedeelte L' van Gedeelte 1 van Gedeelte E van genoernde plaas Trichardtsfontein 140 IS; daarvandaan suidooswaarts langs genoemde verlenging en grens tot by die punt waar dit gekruis word deur die noordwestekant van Provinsiale Pad P148-1; daarvandaan suidweswaarts langs die noordwestekant van genoemde provinsiale pad tot by die punt waar dit die suidwestelike grens van die plaas Trichardtsfontein 140 IS kruis; daarvandaan noordweswaarts langs die suidwestelike pens van genoemde plaas tot by baken geletter D op Kaart A89,'6:3 van

4 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GCWERNMEWT GAZE'ITE, 13 NOVEMBER 1970 the said farm; thence north-eastwards in a straight line to beacon lettered C on the said diagram of the said Portion 25; thence north-westwards along the boundaries of the following properties so as to include them in this area: Portion 3 (Diagram A1889/05), Portion 23 (Diagram A946/59) and the said Portion 15 (Diagram A382/30), all of the said farm Trichardtsfontein 140 IS, to the beacon first named. Gedeelte 25 van genoemde plaas; daarvandaan noordooswaarts in 'n reguit lyn tot by baken geletter C op genoemde kaart van genoemde Gedeelte 25; daarvandaan noordweswaarts langs die grense van die volgende eien: domme sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word: Gedeelte 3 (Kaart A1889/05), Gedeelte 23 (Kaart A ) en genoemde Gedeelte 15 (Kaart A382/30), almal van genoemde plaas Trichardtsfontein 140 IS, tot by eersgenoemde baken. No. 288, 1970 APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE COMMUNITY DEVELOPMENT ACT, 1966, IN AN AREA AT TRICHARDT, DISTRICT OF BETHAL, PROVINCE OF THE TRANSVAAL Under the powers vested in me by section 51 of the Community Development Act, 1966.(Act 3 of 1966), I hereby declare that the provisions of sections 16 to 23 inclusive, 29 to 37 inclusive, and 47 of the said Act shall, as from the date of publication hereof, apply in the area defined in the Schedule hereto. Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa at Pretoria on this Thirtieth day of October, One thousand Nine hundred and Seventy. J. J. FOUCHB, State President. By Order of the State President-in-Council : B.. COETZEE. SCHEDULE Beginning at the northernmost beacon of Portion 15 (Diagram A382130) of the farm Trichardtsfontein 140 IS; thence south-eastwards along the boundaries of the following properties, so as to include them in this area: The said Portion 15, Trichard Township (General Plan A ), Portion 12 (Diagram A19/20) of the said farm Trichardtsfontein 140 IS and the said Trichard Township to the point where the south-eastern boundary of the said township is intersected by the prolongation northwestwards of boundary B-A on Diagram A of Portion L' of Portion 1 of Portion E of the said farm Trichardtsfontein 140 IS; thence south-eastwards along the said prolongation and boundary to the point where it is intersected by the north-westein edge of Provincial Road P148-1; thence south-westwards along the northwestern edge of the said provincial road to the point where it intersects the south-western boundary of the farm Trichardtsfontein 140 IS; thence north-westwards along the south-western boundary of the said farm to beacon lettered D on Diagram A89160 of Portion 25 of the said farm; thence north-eastwards in a straight line to beacon lettered C on the said diagram of the said Portion 25; thence north-westwards along the boundaries of the following properties so as to include them in this area: Portion 3 (Diagram A1889/05), Portion 23 (Diagram A946/59) and the said Portion 15 (Diagram A382/30), all of the said farm Trichardtsfontein 140 IS, to the beacon first named. 4 No. 288, 1970 TOEPASSING VAN SEKERE BEPALINGS VAN DIE WET OP GEMEENSKAPSONTWIKKELING. 1966, IN 'N GEBIED TE TRICHARDT, DISTRIK BETHAL, PROVINSIE TRANSVAAL Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 51 van die Wet op Gemeenskapsontwikkeling, 1966 (Wet 3 van 1966), verklaar ek hierby dat die bepalings van artikels 16 tot en met 23, 29 tot en met 37, en 47 van genoemde Wet, vanaf die datum van publikasie hiervan, van toepassing is in die gebied omskryf in die Bylae hiervan. Gegee onder my Hand en die SeEl van die Republiek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Dertigste dag van Oktober Eenduisend Negehonderd-en-sewentig. J. J. FOUCHB, Staatspresident. Op las van die Staatspresident-in-rade : B. COETZEE. BYLAE Begin by die noordelikste baken van Gedeelte 15 (Kaart A382/30) van die plaas Trichardtsfontein 140 IS; daarvandaan suidooswaarts langs die grense van die volgende eiendomme, sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word : Genoemde Gedeelte 15, Tricharddorp (Algemene Plan A2856/05), Gedeelte 12 (Kaart A19/20) van genoemde plaas Trichardtsfontein 140 IS en genoemde Tricharddorp tot by die punt waar die suidoostelike grens van genoemde dorp gekruis word deur die verlenging noordweswaarts van grens B-A op Kaart A van Gedeelte L' van Gedeelte 1 van Gedeelte E van genoemde plaas Trichardtsfontein 140 IS; daarvandaan suidooswaarts langs genoemde verlenging en grens tot by die punt waar dit gekruis word deur die noordwestekant van Provinsiale Pad P148-1; daarvandaan suidweswaarts langs die noordwestekant van genoemde provinsiale pad tot by die punt waar dit die suidwestelike grens van die plaas Trichardtsfontein 140 IS' kruis; daarvandaan noordweswaarts langs die suidwestelike grens van genoemde plaas tot by baken geletter D op Kaart A89160 van Gedeelte 25 van genoemde plaas; daarvandaan noordooswaarts in 'n reguit lyn tot by baken geletter C op genoemde kaart van genoemde Gedeelte 25; daarvandaan noordweswaarts langs die grense van die volgende eiendomme sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word : Gedeelte 3 (Kaart A ), Gedeelte 23 (Kaart A946159) en genoemde Gedeelte 15 (Kaart A382/30), aha1 van genoemde plaas Trichardtsfontein 140 IS. tot by eersgenoemde baken.

5 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No No. 291, 1970 DATE OF ESTABLISHMENT OF THE URANIUM ENRICHMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA, LIMITED Under section 2 (1) of the Uranium Enrichment Act, 1970 (Act 33 of 1970), I hereby fix the sixteenth day of November 1970 as the date upon which the Uranium Enrichment Corporation of South Africa. Limited, shall be established. Given under my Hand and the Seal of the Rcpublic of South Africa at Bloemfontein this Ninth day of November, One thousand Nine hundred and Seventy. J. J. FOUCHB, State President. Ey Order of the State President-in-Council : C. DE WET. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL CREDIT AND LAN0 TENURE No November 1970 PROPOSED LEASE TO G. A. BOLTON OF TWO SlTES BELOW THE HIGH-WATER MARK OF THE SUNDAYS RIVER, OPPOSITE ERF 121 (NOW 1006), CANNONVILLE TOWNSHIP, ADMINISTRATIVE DISTRICT OF UITENHAGE Notice is hereby given in terms of section 3 (5) of thc Sea-shore Act, 1935 (Act 21 of 1935), that the Minister of Agriculture proposes to lease a site measuring approximately seven metres by four metres and one measuring approximately 11 metres by two metres, both below the high-water mark of the Sundays River, opposite Erf 121 (now 1006), Cannonville Township, Administrative District of Uitenhage, to G. A. Bolton, for the purpose of erecting a slipway and a landing stage, respectively. A locality plan lies for inspection at the office of the Secretary for Agricultural Credit and Land Tenure, Private Bag 118 (Room 1401, Poynton's Centre, corner of Church and Bosman Streets), Pretoria. No. 291, 1970 DATUM VAN INSTELLING VAN DIE URAAN- VERRYKINGSKORPORASIE VAN SUID-AFRIKA, BEPERK Kragtens artikel 2 (1) van dic Wet op verryking van Uraan, 1970 (Wet 33 van 1970), bepaal ek hierby die sestiende dag van November 1970 as die datum waarop die Uraanverrykingskorporasie van Suid-Afrika, Beperk, ingestel word. Gegee onder iny Hand en die SeZl van die Rcpubliek van Suid-Afrika te Bloemfontein, op hede die Negende dag van November Eenduisend Negehonderd en Sewentig. J. J. FOUCHE, Staalspresident. Op las van die Staatspresident-in-rade: C. DE WET GOEWERMENTSKENNISGEWINGS DEPARTEMENT VAN LANDBOUKREDIET EN GRONDBESIT No November 1970 VOORGESTELDE VERHURING AAN G. A. BOLTON VAN TWEE TERREINE ONDERKANT DIE HOOOWATERMERK VAN DIE SONDAGS- RIVIER, OORKANT ERF 121 (NOU 1OQ6), CANNON., VILLE-DORPSGEBIED, ADMlNlSTRATIEWE DIS- TRIK UITENHAGE Hierby word ingevolge artikel 3 (5) van die Strandwet, 1935 (Wet 21 van 1935), bekendgemaak dat die Minister van Landbou van voorneme is om 'n terrein groot ongeveer sewe meter by vier meter en 'n terrein groot ongeveer 11 meter by twee meter, albei benede die hoogwatennerk van die Sondagsrivier, oorkant Erf 121 (nou 1006), Cannonville-dorpsgebied, administratiewe distrik Uitenhage, aan G. A. Bolton, te verhuur vir die oprigting van onderskeidelik 'n sleephelling en 'n aanlzsteier. 'n Liggingsplan 12 ter insae in die kanto~r van die Sekretaris van Landboukrediet en Grondbesit. Privaatsak 118 (Kamer Poyntonsentrum, h/v Kerk- en Bosmanstraat), Pretoria. DEPARTMENT OF BANTU ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT No November 1970 PRESCRIBED AR EA.-DIVISIONAL COUNCIL OF HOPETOWN I, Pieter Gerhardus Jacobus Koornhof, Deputy Minister of Bantu Administration and Education, do hereby declare, on behalf of the Minister of Bantu Administration and Development under the powers vested in him by section 9 bis (1) of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act 25 of 1945), and after consultation with the Divisional Council of Hopetown, that with effect from the first day of the month following that in which publication hereof takes place- (a) the area under the jurisdiction of the Divisional Council of Hopetown shall be a prescribed area; (b) the said area shall be deemed to be an urban area for the purposes of the administration of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act 25 of 1945), the Bantu Labcur Act, 1964 (Act 67 of 1964), and the regulations made thereunder; DEPARTEMENT VAN BANTOE-ADMINISTRASIE EN -0NTWIKKELING No November 1970 VOORGESKREWE GEB1ED.-AFDELINGSRAAD VAN HOPETOWN Ek, Pieter Gerhardus Jacobus Koornhof, Adjunkminister van Bantoe-administrasie en -onderwys, verklaar hierby namens die Minister van Bantoe-administrasie en -0ntwikkeling kragtens die bevoegdheid hom verleen by artikel 9 bis (1) van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945 (Wet 25 van 1945). en na oorlegpleging met die Afdelingsraad van Hopetown, dat met ingang van die eerste dag van die maand wat volg op die waarin afkondiging hiervan geskied- (a) die gebied onder die regsbevoegdheid van die Afdelingsraad van Hopetown 'n voorgeskrewe gebied is; (b) genoemde gebied geag word 'n stadsgebied te wees vir die doeleindes van die uitvoering van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945 (Wet 25 van 1945), die Wet op Bantoe-arbeid, 1964 (Wet 67 van l964), en die regulasies daarkragtens uitgevaardig;

6 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (c) the said Divisional Council shall have jurisdiction in the said area for the purposes of the administration of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act. 1945, the Bantu Labour Act, 1964, and the regulations made thereunder. P. G. J. KOORNHOF, Deputy Minister of Bantu Administration and Education. (File C ) (c) genoemde Afdelingsraad regsbevoegdheid in genoemde gebied het vir doeleindes van die uitvoering van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945, die Wet op Bantoe-arbeid. 1964, en die regulasies daarkragtens uitgevaardig. P. G. J. KOORNHOF, Adjunk-minister van Bantoeadministrasie en -0nderwys. No November 1970 AGREEMENT BETWEEN THE D I V I S I 0 N A L COUNCIL OF UNIONDALE AND THE LOCAL BOARD OF KRAKEEL RIVER Notice is hereby given for general information in terms of section 40 (5) of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act 25 of 1945), that the Minister of Bantu Administration and Development has, in terms of section 40 (1) of the said Act, approved an agreement entered into by and between the Divisional Council of Uniondale and the Local Board of Krakeel River, which was signed on behalf of the Divisional Council of Uniondale on 4 September 1970 and on behalf of the Local Board of Krakeel River on 3 September 1970, whereby the Divisional Council of Uniondale undertakes to give effect on behalf of the Local Board of Krakeel River and within the urban area and prescribed area of the Local Board of Krakeel River to the provisions of the said Act, as well as to the provisions of the Bantu Labour Act, 1964 (Act 67 of 1964), and to any regulations promulgated thereunder. (File A1/1873) No November 1970 OOREENKOMS TUSSEN DIE AFDELINGSRAAD VAN UNIONDALE EN DIE PLAASLIKE BESTUUR VAN KRAKEELRIVIER Hierby word kragtens artikel 40 (5) van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945 (Wet 25 van 1945), vir algemene inligting bekendgemaak dat die Minister van Bantoe-administrasie en -0ntwikkeling kragtens artikel 40 (1) van genoemde Wet goedkeuring geheg het aan 'n ooreenkoms aangegaan deur en tussen die Afdelingsraad van Uniondale en die Plaaslike Bestuur van Krakeelrivier, wat onderteken is namens die Afdelingsraad van Uniondale op 4 September 1970 en namens die Plaaslike Bestuur van Krakeelrivier op 3 September 1970, waarby die Afdelingsraad van Uniondale onderneem om namens die Plaaslike Bestuur van Krakeelrivier en binne die stadsgebied en voorgeskrewe gebied van die Plaaslike Bestuur van Krakeelrivier uitvoering te gee am die bepalings van genoemde Wet, asook aan die bepalings van die Wet op Bantoe-arbeid, 1964 (Wet 67 van 1964), en aan enige regulasies daarkragtens uitgevaardig. No November 1970 MUNICIPALITY OF WITBANK.-DESCRIPTION OF BANTU HOSTEL On behalf of the Minister of Bantu Administration and Development, I. Pieter Gerhardus Iacobus Koornhof, Deputy Minister of Bantu Administration and Education, do hereby, in terms of the provisions of section 2 (1) bis of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act 25 of 1945), describe, as set forth in the Schedule hereto, the land, situate within the Bantu Residential Area described in Government Notice 1050, dated 14 July 1967, which has been defined and set apart as a Bantu hostel for men under section 2 (1) (c) of the said Act. P. G. J. KOORNHOF, Deputy Minister of Bantu Administration and Education. (File A ) SCHEDULE Hostel site H hectares in extent, situate within the Witbank Bantu Residential Area. 6 No November 1970 MUNISIPALITEIT WITBANK.-OMSKRYWING VAN BANTOETEHUIS Namens die Minister van Bantoe-administrasie en -ontwikkeling omskryf ek. Pieter Gerhardus Jacobus Koornhof, Adjunk-minister van Bantoe-administrasie en -onderwys, ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) bis van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945 (Wet 25 van 1945). hierby soos in die Bylae hiervan uiteengesit, die grond, gel& in die Bantoewoongebied omskryf in Goewermentskennisgewing 1050 van 14 Julie 1967, wat ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) (c) van genoemde Wet as 'n Bantoetehuis vir mans bepaal en afgesonder is. P. G. I. KOORNHOF, Adjunk-minister van Bantoeadministrasie en -0nderwys. (Uer A ) BYLAE Tehuisperseel H2, hektaar groot, gel& binne die Witbank-Bantoewoongebied

7 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No DEPARTMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT No November 1970 RENTS Am, DECLARATION THAT CERTAIN DWELLINGS. GARAGES AND PARKING SPACES ARE EXEMPTED FROM RENT CONTROL Under the powers vested in me by section 33 (1) (g) of the Rents Act, 1950 (Act 43 of 1950). I, Barzillai Coetzee. Minister of Community Developnlent, hereby declare that- (a) the dwellings in the block of flats mentioned in the Schedule hereto; and (b) the garages and parking spaces situated anywhere upon land forming part of land occupied by or used in connection with such block of flats or anywhere within such buildings; are exempted from rent control as from the date of publication hereof. B. COETZEE, Minister of Community Development. SCHEDULE Name of block of flats Situation Alphen House Comr of Beach and Milton Roads, Sea Point, Cape Town. No November 1970 ADDITION TO THE LIST OF WHICH THE FIRST SCHEDULE TO THE SLUMS ACT, 1934 (ACT 53 OF 1934) CONSISTS It is hereby notified for general information that the Minister of Community Development, under the powers vested in him by section 1 (3) of the Slums Act (Act 53 of 1934), has approved that the Town of Eendracht as from the date of publication hereof be added to the list of which the First Schedule to the said Act consists. OEPARTEMENT VAN GEMEENSKAPSBOU No November 1970 WET OP HUURGELDE, VERKLARING DAT SEKERE WONINGS, MOTORHUISE EN MOTOR- STAANPLEKKE VAN HUURBEHEER ONTHEF IS Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 33 (1) (g) van die Wet op Huurgeld, 1950 (Wet 43 van 1950), verklaar ek, Barzillai Coetzee, Minister van Gemeenskapsbou, hierby dat- (a) die wonings in die woonstelgebou genoem in die Bylae hienan; en (b) die motorhuise en motorstaanplekke gelee op enige plek op grond wat deel uitmaak van grond geokkupeer word deur of gebruik word in verband met sodanige woonstelgebou of enige plek binne sodanige gebou; vanaf die datum van publikasie hiervan van huurbeheer onthef is. B. COETZEE, Minister van Gemeenskapsbou. BYLAE Naam van ~~~mtelgebou Liggng Alphen House Hoek van Beach- en Miltonstraat, Seepunt, Kaapstad. No November 1970 TOEVOEGING AAN DIE LYS WAARUIT DIE EERSTE BYLAE TOT DIE SLUMSWET, 1934 (WET 53 VAN 1934). BESTAAN Hiermee word vir algemene inligting bekendgemaak dat die Minister van Gemeenskapsbou kragtens die bevoegdheid hom verleen by artikel 1 (3) van die Slumswet, 1934 (Wet 53 van 1934), goedgekeur het dat die dorp Eendracht vanaf die datum van publikasie hiervan aan die lys waaruit die Eerste Bylae tot genoemde Wet bestaan, toegevoeg word. No November 1970 ADDITION TO THE LIST OF WHICH THE FIRST SCHEDULE TO THE SLUMS ACT, 1934 (ACT 53 OF 1934), CONSISTS It is hereby notified for general information that the Minister of Community Development, under the powers vested in him by section 1 (3) of the Slums Act, 1934 (Act 53 of 1934), has approved that the town of Pinetown, be added to the list of which the First Schedule to the said Act consists with effect from date of publication hereof. No November 1970 FOEVOEGING AAN DIE LYS WAARUIT DIE EERSTE BYLAE TOT DIE SLUMSWET, 1934 (WET 53 VAN 1934), BESTAAN Hierby word vir algemene inligting,bekendgemaak dat Jie Minister van Gemeenskapsbou, kragtens die bevoegdleid hom verleen by artikel 1 (3) van die Slumswet, 1934 [Wet 53 van 1934), goedgekeur het dat die dorp Pinetown rranaf die datum van publikasie hiervan aan die lys waaruit iie Eerste Bylae van genoemde Wet bestaan, toegevoeg word. DEPARTMENT OF FINANCE No November PER CENT LOCAL REGISTERED STOCK CERTIFICATE 255 FOR R400, ISSUED IN FAVOUR OF Mrs THELMA MAY WATKINS Application having been made to the Treasury for a duplicate of the above-mentioned Certificate of Stock the original having been lost or mislaid, notice is hereby given that unless the original is produced at this office within four weeks from the date of publication of this notice, a duplicate as applied for, will be issued. DEPARTEMENT VAN FlNANSlES Vo November 1970 PLAASLIKE GEREGISTREERDE 3-PERSENT- ZFFEKTE, ERTIFIKAAT 255 VIR R400 JITGEREIK TEN GUNSTE VAN Mev. THELMA MAY WATKINS Aangesien daar by die Tesourie aansoek gedoen is om n duplikaat van bovermelde effektesertifikaat wat verloor >f verle is, word hierby bekendgemaak &t, tensy die mrspronklike biie vier weke na die datum van publicasie van hierdie kennisgewing by hierdie kantoor ingeewer word, die verlangde duplikaat uitgereik sal word.

8 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERpMGNT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 No November 1970 TENDERS FOR FIVE-YEAR NON-RESIDENT BONDS Tenders will close at 11 a.m. on 1 December 1970, for Five-Year Non-Resident Bonds, to the value of approximately R (one million rand) at a minimum price of R85.00 per cent (eighty-five rand per cent), on the terms and conditions stipulated in the Prospectus, dated 1 July Prospectuses are obtainable form banks in the Republic and South-West Africa as well as from the Treasury, Union Buildings, Preloria. Each tender must be accompanied by a separate cheque. No November 1970 TENDERS VIR VYFJAAROBLIGASIES VIR NIE-IN WONERS Tenders sal om 11-uur vm. op 1 Desember 1970 sluit vir Vyfjaarobligasies vir Nie-inwoners, ter waarde van mgeveer R (eenmiljoen rand) teen 'n minimum xys van R85-00 persent (vyf-en-tagtig rand persent) op lie terme en voorwaardes soos neergels in die Prospektus, gedateer 1 Julie Prospektusse is by banke in die Republiek en Suidwes- 4frika sowel as die Tesourie, Uniegebou, Pretoria, verkrygbaar. Elke tender moet van 'n aparte tjek vergesel gaan. DEPARTMENT OF FORESTRY No November 1970 APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE FOREST ACT, 1968, TO PRIVATE FORESTS Under the powers vested in the Minister of Forestry by section 2 (2) of the Forest Act, 1968 (Act 72 of 1968). which powers were delegated by the Minister to the Secretary for Forestry in terms of section 3 (1) of the said Act, I, Hermanus Lambertus de Waal Malherbe, in my capacity as Secretary for Forestry, do hereby apply the provisions of sections 15 (a) and 19 of the said Act to the private forests listed in the Schedule to this notice. H. L. DE W. MALHERBE. Secretary for Forestry. SCHEDULE A. All forests, belonging to Messrs G. Harwood (Pty) Limited, situated on the following properties : 1. (a) The western portion of the farm Weltevreden 268 JT, District of Nelspruit; (b) Portion 5 (a portion of the western half of the eastern half) of the same farm; (c) remainder of the eastern portion of the same farm; and (d) Portion 6 (a portion of Portion 4) of the same farm. 2. (a) Portion F of the western portion of the farm Kalmoesfontein 267 JT, District of Lydenburg; and (b) Portion 1 of the eastern portion of the same farm. 3. (a) Portion 3 of Portion C of the farm Sterkspruit 296 JT, District of Nelspruit; and (b) Portion 23 (a portion of Portion 8) of the same farm. B. AU forests, belonging to the firm South African Forest Investments Limited, situated on the following properties : District of Pilgrim's Rest, Transvaal 1. (a) Remainder of the farm In-de-Diepte 164 JT; and (b) Portion A of the same farm. 2. Remainder of the farm Klipkraal 170 JT. 3. (a) Remainder of portion of portion of the farm Grootfontein 196 JT; (b) portion of the same farm; and (c) remainder of portion of the same farm. 4. The farm Oliiantsgeraarnte 198 JT. 5. The farm Makobulaan 208 JT. 6. (a) The western portion of the farm Blyfstaanhoogte 209 JT; and (b) the eastern portion of the same farm. DEPARTEMENT VAN BOSBOU No November 1970 TOEPASSING VAN SEKERE BEPALINGS VAN DIE BOSWET, 1968, OP PRIVATE BOSSE Kragtens die bcvoegdheid aan die Minister van Bosbou by artikel 2 (2) van die Boswet, 1968 (Wet 72 van 1968). verleen, welke bevoegdheid kragtens artikel 3 (1) van genoemde Wet deur die Minister aan die Sekretaris van Bosbou gedelegeer is, maak ek, Hermanus Lambertus de Waal Malherbe, in my hoedanigheid van Sekretaris van Bosbou, hierby die bepalings van artikels 15 (a) en 19 van genoemde Wet op die private bosse wat in die Bylae van hierdie kennisgewing gelys is, van toepassing. H. L. DE W. MALHERBE, Sekretaris van Bosbou. BYLAE A. Alle bosse, synde die eiendom van die firma G. Harwood (Pty) Limited, gel& op die volgende eiendomme : 1. (a) Die westelike gedeelte van die plaas Weltevreden 268 JT, distrik Nelspruit; (b) Gedeelte 5 ('n gedeelte van die westelike helfte van die oostelike helfte) van dieselfde plaas; (c) restant van die oostelike gedeelte van dieselfde plaas; en (d) Gedeelte 6 ('n gedeelte van Gedeelte 4) van dieselfde plaas. 2. (a) Gedeelte F van die westelike gedeelte van die plaas Kalmoesfontein 267 JT, distrik Lydenburg; en (b) Gedeelte 1 van die oostelike gedeelte van dieselfde plaas. 3. (a) Gedeelte 3 van Gedeelte C van die plaas Sterkspruit 296 JT, distrik Nelspruit; en (b) Gedeelte 23 ('n gedeelte van Gedeelte 8) van dieselfde plaas. B. Alle bosse, synde die eiendom van die firma South African Forest Investments Limited, gel& op die volgende eiendomme : Distrik Pelgrimsrus, Transvaal 1. (a) Restant van die plaas In-de-Diepte 164 JT; en (b) Gedeelte A van dieselfde plaas. 2. Restant van die plaas Klipkraal 170 JT. 3. (a) Restant van gedeelte van gedeelte van die plaas Grootfontein 196 JT; (b) gedeelte van dieselfde plaas; en (c) restant van gedeelte van dieselfde plaas. 4. Die plaas Olifantsgeraamte 198 JT. 5. Die plaas Makobulaan 208 JT. 6. (a) Die westelike gedeelte van die plaas Blyfstaanhoogte 209 JT; en (b) die oostelike gedeelte van dieselfde plaas.

9 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (a) The eastern portion of the farm Rhenosterhoek 213 JT; and (b) Portion 14 of the same farm. 8. (a) The western portion of the farm Longridge 215 JT; and (b) the eastern portion of the same farm. 9. (a) Remainder of the western portion of the farm Hendriksdal216 JT; and (b) remainder of the same farm. 10. The farm Klipgat 217 JT. 11. The western portion of the farm Vertroosting r JI. 12. (a) The western portion of the farm Sheba 219 JT; and (b) the eastern portion of the same farm. 13. The farm Elandsdrift 220 JT. 14. (a) Portion A of the farm Geluk 232 JT; and (b) Portion B of the same farm. 15. (a) Portion B of the farm Waterval 233 JT; (b) remainder of the same farm; and (c) Portion C of the same farm. 16. The northern portion of the farm Doornhoek 236 r-r J I. 17. Remainder of the farm Klipbankspruit 237 JT. 18. The farm Holnek 238 JT. 19. (a) Portion A of the farm Rooywal 239 JT; (b) Portion 4 of the same farm; (c) Portion C of the same farm; and (d) remainder of the same farm. 20. (a) Portion 1 of the farm Krugershoop 240 JT; and (b) Portion 2 of the same farm. 21. The southern portion of the farm New York 530 KT. 22. The farm Drie Kop 542 KT. 23. (a) Portion 1 of the farm London 496 KT; and (b) Portion 2 of the same farm. 24. The farm Doornlaagte 534 KT. 25. The farm Ramanas 536 KT. 26. (a) Portion 10 of the farm Ponieskrans 543 KT; and (b) Portion 19 of the same farm. 27. The farm Bendigo Heights 559 KT. 28. (a) Portion 1 of the farm Grootfontein 562 KT; and (b) Portion 2 of the same farm. 29. The farm Waterhoutboom 567 KT. District of Lower Umfolozi, Natal 1. Lot K Remainder of the farm Combine. 7. (a) Die oostelike gedeelte van die plaas Rhenosterhoek 213 JT; en (b) Gedeelte 14 van dieselfde plaas. 8. (a) Die westelike gedeelte van die plaas Longridge 215 JT; en (b) die oostelike gedeelte van die dieselfde plaas. 9. (a) Restant van die westelike gedeelte van die plaas Hendriksdal 216 JT; en (b) restant van dieselfde plaas. 10. Die plaas Klipgat 217 JT. 11. Die westelike gedeelte van die plaas Vertroosting 218 JT. 12. (a) Die westelike gedeelte van die plaas Sheba 219 JT; en (b) die oostelike gedeelte van dieselfde plaas. 13. Die plaas Elandsdrift 220 JT. 14. (a) Gedeelte A van die plaas Geluk 232 JT; en (b) Gedeelte B van dieselfde plaas. 15. (a) Gedeelte B van die plaas Waterval 233 JT; (b) restant van dieselfde plaas; en (c)., Gedeelte C van dieselfde has. 16. Die noordelike gedeelteavan die plaas Doornhoek 236 JT. 17. Restant van die plaas Klipbankspruit 237 JT. 18. Die plaas Holnek 238 JT. 19. (a) Gedeelte A van die plaas Rooywal 239 JT; (b) Gedeelte 4 van dieselfde p!aas; (c) Gedeelte C van dieselfde plaas; en (d) restant van dieselfde plaas. 20. (a) Ciedeelte 1 van die plaas Krugershoop 240 JT; en (b) Gedeelte 2 van dieselfde plaas. 21. Die suidelike gedeelte van die plaas New York 530 KT, 22. Die plaas Drie Kop 542 KT. 23. (a) Gedeelte 1 van die plaas London 496 KT; en (b) Gedeelte 2 van dieselfde plaas. 24. Die plaas Doornlaagte 534 KT. 25. Die plaas Ramanas 536 KT. 26. (a) Gedeelte 10 van die plaas Ponieskrans 543 KT; en (b) Gedeelte 19 van dieselfde plaas. 27. Die plaas Bendigo Heights 559 KT. 28. (a) Gedeelte 1 van die plaas Grootfontein 562 KT; en (b) Gedeelte 2 van dieselfde plaas. 29. Die plaas Waterhoutboom 567 KT. Distrik Lower Umfolozi, Natal 1. Perseel K58/ Restant van die plaas Combine. DEPARTMENT OF HEALTH No November 1970 APPOINTMENT.-TOWER HOSPITAL BOARD, FORT BEAUFORT The Minister of Health has, under the powers vested in him by section 54 of the Mental Disorders Act, 1916 (Act 38 of 1916), appointed the following persons to be members of the Tower Hospital Board for a period of three years as from 18 November 1970 : Mr A. A. Hanesworth (Chairman). Mr P. J. Labuschagne. Dr I. L. Eloff. DEPARTEMENT VAN GESONDHEID No November 1970 AANSTELL1NG.-TOWER-HOSPITAALRAAD, FORT BEAUFORT Die Minister van Gesondheid het kragtens die bevoegdheid hom verleen by artikel 54 van die Wet op Geestesgebreke, 1916 (Wet 38 van 1916). ondergenoemde persone as lede van die Tower-hospitaalr'ad aangestel vir 'n tydperk van drie jaar met ingang van 18 November 1970 : Mnr. A. A. Hanesworth (Voorsitter). Mnr. P. J. Labuschagne. Dr. I. L. Eloff.

10 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February ) No GOVERN- G m, 13 NOVEMBER 1970 W November 1970 APPOINTMENT.-KOWIE HOSPITAL BOARD, PORT ALFRED The Minister of Health has, under the powers vested in him by section 54 of the Mental Disorders Act, 1916 (Act 38 of 1916). appointed the following persons to be members of the Kowie Hospital Board for a period of three years as from 18 November 1970: Dr N. J. Laubscher (Chairman). The Rev. W. Hook. Mr H. F. Hanna. No November 1970 AANSTELL1NG.-KOWIE-HosPITAALRAAD. PORT ALFRED Die Minister van Gesondheid het kragtens die bevoegdheid horn verleen by artikel 54 van die Wet op Geestesgebreken, 1916 (Wet 38 van 1916), ondergenoemde persone as lede van die Kowie-hospitaalraad aangestel vir 'n tydperk van drie jaar met ingang van 18 November 1970 : Dr. N. J. Laubscher (Voorsitter). Eerw. W. Hook. Mnr. H. F. Hanna. No November 1970 APPOINTMENT.-HOSPITAL BOARD, WITRAND INSTITUTION, POTCHEFSTROOM The Minister of Health has, under the powers vested in him by section 54 of the Mental Disorders Act, 1916 (Act 38 of 1916), appointed the following persons to be members of the Hospital Board, Witrand Institution, for a period of three years as from 4 November 1970: Prof. C. F. Schoeman (Chairman). Mr S. W. Theron. Dr Melt van der Spuy. No November 1970 AANSTELL1NG.-HOSPITAALRAAD, WITRAND- INRIGTING. POTCHEFSTROOM Die Minister van Gesondheid het kragtens die bevoegdheid horn verleen by artikel 54 van die Wet op Geestesgebreken, (Wet 38 van 19 16), ondergenoemde persone as lede van die Hospitaalraad, Witrandinrigting, aangestel vir 'n tydperk van drie jaar met ingang van November 1970 : Prof. C. F. Schoeman (Voorsitter). Mnr. S. W. Theron. Dr. Melt van der Spuy. DEPARTMENT OF THE INTERIOR No November 1970 CUSTOMS ACT, INDECENT, OBSCENE AND OBJECTIONABLE GOODS-LIST C92 The Publications Control Board has, by virtue of the powers vested in it by subsection (3) (b) of section one hundred and thirteen of the Customs Act, 1964 (Act 91 of 1964), decided that the undermentioned goods are obiectionable : DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE SAKE No November 1970 DOEANEWET, ONBETAAMLIKE, ONWEL- VOEGLIKE EN AANSTOOTLIKE GOEDERE-LYS C92 Die Raad van Beheer oor Publikasies het kragtens die bevoegdheid hom verleen by subartikel (3) (b) van artikel honderd-en-dertien van die Doeanewet, 1964 (Wet 91 van 1964), beslis dat onderstaande goedere aanstootlik is : 1. Australasian Post, June 25, 1970, published by/gepubliseer deur Herald Gravure Printers, Victoria, Australia, and all ensuing editions/en alle daaropvolgende uitgawes. 2 CartoonLuugh, Vol. 9, No. 6, November 1970, published by/gepubliseer deur Magazine Management Co, Inc., New York, and all ensuing editionslen alle daaropvolgende uitgawes. 3, Club, November 1970, published by/gepubliseer deur IPC Magazines Ltd, London, and all ensuing editions/en alle daaropvolgende uitgawes. 4. Exclusive Man, Vol. 3, No. 3, June 1970, published by/gepubliseer dew Exclusive Man, London, and all ensuing editions/en alle daaropvolgende uitgawes. 5. Frolics Fmtabulous, Vol. 1, No. 2, published by/gepubliseer dew Gadoline Ltd, United Kingdom, and all ensuing editions/en alle daaropvolgende uitgawes. J. J. KRUGER, Chairman, Publications Control Board. J. J. KRUGER, Voorsitter, Raad van Beheer oar Publikasies No November 1970 CUSTOMS ACT INDECENT, OBSCENE AND OBJECTIONABLE GOODS-LIST C93 'Ihe Publications Control Board has by virtue of the powers vested in it by subsection (3) (b) of section one hundred and thirteen of the Customs Act, 1964 (Act 91 of 1964), decided that the undermentioned goods are objectionable : No November 1970 DOEANEWET ONBETAAMLIKE, ONWEL- VOEGLIKE EN AANSTOOTLIKE GOEDERE- LYS a 3 Die Raad van Beheer oor Publikasies het kragtens die bevoegdheid horn verleen by subartikel (3) (b) van artikel honderd-en-dertien van die Doeanewet, 1964 (Wet 91 van 1964), beslis dat onderstaande goedere aanstootlik is : Gutmns and Gags, Vol. 17, No. 4, October: Published by/gepubliseer dew Magazine Management Co., Inc., New Yo&, ensuing editions/en alle daoropvolgende uztgawes. J, J, KRUGER, Chairman. Publications Control Board. J. J. KRUGER, Voorsitter, Raad van Beheer oar I PubIikasies.

11 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February FAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No No November No November 1970 CUSTOMS ACT, INDECENT. OBSCENE AND DOEANEWET ONBETAAMLIKE. OML- OBJECTIONABLE - GOODS.-LLST B 144 I VOEGLIKE EN AANSTOOTLIKE GOEDERE- The Publications Control Board has by virtue of the powers vested in it by subsection (3) (a) of section one hundred and thirteen of the Customs Act (Act 91 of 1964), decided that the undermentioned goods are objectionable : I stootlik is: Publications/Publikasies LYS B144 Die Raad van Beheer oor Publikasies het kragtens die bevoegdheid horn verleen by subartikel (3) (a) van artikel honderd-en-dertien van die Doeanewet, 1964 (Wet 91 van 1964), beslis dat onderstaande goedere aan- 1. African Politics and Society (Soft coverlsagteband) New York. (MagazinelTydskrif) Die Nackte (Soft cover/sagteband) Film/Rolprent: 8 mm.-naughty Nude Series, No. NN3: "Take it Easy" Off the Beat Puritan Jungle, The Times, The, No , 26 October Published by/gepubliseer dew Times Newspapers Ltd., London. (Newspaper/NuusbIad) Coming-together, The (Soft cover/sagteband). 3. Coronet, Vol. 8, No. 10, October Published by/gepubliseer deur Coronet Con~munications, Inc., By/ Dm- Edited by Irving Leonard Markovitz. Patrick Bair. - Don Sted. - Maureen O'Toole. Sara Harris. J. J. KRUGER, Chairman, Publications Control Board. J. J. KRUGER, Voorsitter, Raad van Beheer oor Publikasies. DEPARTMENT OF JUSTICE No November 1970 ABOLITION OF THE COURT AT PADDOCK, DISTRICT OF PORT SHEPSTONE Under and by virtue of the powers vested in me by section 2 (h) of the Magistrates' Courts Act, 1944 (Act 32 of 1944), I, Petrus Cornelius Pelser, abolish the court at Paddock, in the District of Port Shepstone. Proclamations 158 of 1925 and 120 of 1941 are withdrawn. P. C. PELSER, Minister of Justice. DEPARTEMENT VAN JUSTlSlE No November 1970 AFSKAFFING VAN DIE HOF TE PADDOCK, DISTRIK PORT SHEPSTONE Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 (h) van die Wet op Landdroshowe, 1944 (Wet 32 van 1944), skaf ek, Petrus Cornelius Pelser, die hof te Paddock, in die distrik Port Shepstone, af. Proklamasies 158 van 1915 en 120 van 1941 word ingetrek. P. C. PELSER, Minister van Justisie. No November 1970 ESTABLISHMENT OF A COURT AT EVANDER, DISTRICT OF BETHAL Under and by virtue of the powers vested in me by section 2 (e) of the Magistrates' Courts Act, 1944 (Act 32 of 1944), I, Petrus Cornelius Pelser, appoint Evander, in the District of Bethal, Province of the Transvaal, as a place for the holding of a court in addition to Bethal, the seat of magistracy. P. C. PELSER, Minister of Justice. No November 1970 INSTELLING VAN 'N HOF OP EVANDER, DISTRIK BETHAL Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 (e) van die Wet op Landdroshowe, 1944 (Wet 32 van 1944), bepaal ek, Petrus Cornelius Pelser, Evander, in die distrik Bethal, provinsie Transvaal, as 'n plek, benewens Bethal, die landdrossetel, waar hofsittings gehou kan word. P. C. PELSER, Minister van Justisie. No November 1970 PUBLICATION OF PARTICULARS IN TERMS OF SECTION 10 TER OF THE SUPPRESSION OF COM- MUNISM ACT, 1950 (ACT 44 OF 1950). AS AMENDED The Minister of Justice has, by virtue of the powers vested in him by section 10 ter of the Suppression of Communism Act, 1950 (Act 44 of 1950), as amended. No November 1970 AFKONDIGING VAN BESONDERHEDE INGE- VOLGE ARTIKEL 10 TER VAN DIE WET OP DIE ONDERDRUKKING VAN KOMMUNISME, 1950 (WET 44 VAN 1950), SOOS GEWYSIG Die Minister van Justisie het kragtens die bevoegdheid horn verleen by artikel 10 ter van die Wet op die onderdrukking van Kommunisme, 1950 (Wet 44 van 1950), soos gewysig, sy goedkeuring geheg aan die afkondiging in die

12 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 approved the publication in the Guzette of the undermentioned particulars of notices issued in terms of section 9 (1) of the said Act whereby the undermentioned persons were prohibited from attending gatherings : Staatskoerunt van onderstaande besonderhede van kennisgewings wat ingevolge artikel 9 (1) van genoemde Wet uitgereik is en waarby ondergenoemde persone verbied is om byeenkomste by te woon: Name Naam 1. Magqabi, Cecil alias Tozamile Mgucnane, Sather Mlu tuzeli Tayo, Jackson Ballisani Malgas, Billy Mvuso Mhlorlgo, Stonki Duncan Nganiile, William Mcoso, Alfred Mhlabeni Mandela, Nomzanlo Winnie Mngonia, Virginia alias Venus alias Thoko 10. Nobanda, Joseph Chan-,beriain Molau, David alias Mankurwana Mokwebo, George alias David Mvemte, Douglas Zikalakala, Joseph Magubane, Sexford Peter Sikakane, Joyce Nd~anga, Rita Ndzanga, Lawrence Poloto, Solomon Samuel Morutane.. Address mentioned in notice Adres in kennisgewing vermeld Block/Blok 47, C7, New Rrighton, Port Elizabeth..... M hlahlane, Tsomo.... Hilatyi, Glen Grey... Ilinge, Glen Grey..... Umlazi... Ngobozana, Keiskammahock... Gxulu, Keiskammahoek Orlando, Johannesburg th Avenue11 7de Laan, Alexandra, Johannesburg Orlando West/-Wes, Johannerburg Dube, Johannesburg (B) Zone/Sone 5, Diepkloof, Johannesburg th Avenue/lSde Laan, Alexandra, Johannesburg Zone/Sone 5, Diepkloof, Johannesburg Zone/Sone 1, Diepkloof, Johannesburg Orlando West/-Wes. Johannesburg Senaoana, Moroka, Johannesburg Senaoana, Moroka, Johannesburg Mapetla, Johannesburg..... Date on which notice was delivered Datum waarop kennisgewing oorhandig is Date on which notice expires Datum waarop kennisgewing verstryk DEPARTMENT OF LABOUR No November 1970 APPRENTICESHIP ACT, 1944, AS AMENDED NATIONAL APPRENTICESHIP COMMITTEE FOR THE DIAMOND CUTTING INDUSTRY.-VESTING OF POWERS I, Marais Viljoen, Minister of Labour, hereby in terms of section 8 (1) (d) of the above-mentioned Act, amend Government Notice 779 of 22 May 1970 by extending the period for which the powers and functions of the abovementioned Committee have been vested in the Adnlinistrative Control Officer, Labour Relations, on the staff of the Divisional Inspector of Labour, Johannesburg, by a period of six months. M. VlLJOEN, Minister of Labour. DEPARTEMENT VAN ARBEID No November 1970 WET OP VAKLEERLINCE, 1944, SOOS GEWYSIG NASIONALE KOMITEE VIR VAKLEERLINCE IN DIE DIAMANTSLYPNYWERHEID. - OORDRAG VAN BEVOECDHEDE Ek, Marais Viljoen, Minister van Arbeid, handelende ingevolge artikel 8 (1) (d) van bogemelde Wet, wysig hierby Goewermentskennisgewing 779 van 22 Mei 1970 deur die tydperk waarvoor die bevoegdhede en werksaamhede van bogemelde Komitee aan die Administratiewe Beheerbeampte, Arbeidsverhoudings, op die personeel van die Afdelingsinspekteur van Arbeid, Johannesburg, oorgedra is, met ses maande te verleng. M. VLLJOEN, Minister van Arbeid. DEPARTMENT OF MINES No November 1970 RESERVATION OF LAND FOR PURPOSES OF A TOWNSHIP The State President has, in terms of section 184 of thc Mining Rights Act, 1967 (Act 20 of 1967), reserved for purposes of a township portions of land held under mining title, together approximately morgen (33.71 hectares) in extent, situate on the farm Vogelstruisfontein 231 IQ, District of Roodepoort, Mining District of Johannesburg, Transvaal Province, registered in the name of Rand Leases (Vogelstruisfontein) Gold Mining Company, Limited, and as shown on a sketch plan, copies of which have been filed in the Mining Titles Office, Johannesburg, and in the office of the Mining Commissioner, Johannesburg, under RMT R DEPARTEMENT VAN MYNWESE No November 1970 UITHOU VAN GROND VIR DIE DOEL VAN 'N DORP Die Staatspresident het stukke grond kragtens myntitel gehou, tesame ongeveer morg (33.71 hektaar) groot, gelee op die plaas Vogelstruisfontein 231 IQ, distrik Roodepoort, myndistrik Johannesburg, provinsie Transvaal, geregistreer op naam van Rand Leases (Vogelstruisfontein) Gold Mining Company, Limited, en soos aangetoon op 'n sketskaart waarvan afdrukke onder RMT R75 / 69 in die Mynbriewekantoor, Johannesburg, en in die kantoor van die Mynkommissaris, Johannesburg, bewaar word, kragtens artikel 184 van die Wet op Mynregte 1967 (Wet 20 van 1967), vir die doel van 'n dorp ui tgeho u.

13 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 No November 1970 LAND DECLARED OPEN FOR THE PEGGING OF CLAIMS The Minister of Mines has, in terms of section 41 (1) of the Mining Rights Act, 1967 (Act 20 of 1967), declared that the land previously held as claims, details of which appear in the attached Schedule, shall be open as from 9 a.m. on 2 December 1970, for the pegging in terms of Chapter VI of the said Act, of precious metal claims or base mineral claims according to whether the land has been proclaimed for precious metals or for base minerals. Lit. No. LIS. no. I STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No SCHEDULE-BYLAE No November 1970 GROND VIR DIE AFPENNING VAN KLEIMS OOP VERKLAAR Die Minister van Mynwese het kragtens artikel 41 (1) van die Wet op Mynregte, 1967 (Wet 20 van 1967), verklaar dat die grond wat voorheen gehou is as kleims Waarvan ksonderhede in bygaande Bylae verskyn, vanaf 9 vm. op 2 Desember 1970, oop is vir die afpenning, ooreenkomstig die bepalings van Hoofstuk VI van gcnoemde wet, van kleims vir edelmetale of onedele na gelang die grond vir edelmetale of vir onedele minerale geproklameer is. MINING DISTRICT OF BARBERTON-MYNDISTRIK BARBERTON PRECIOUS METAL CLAIMS-EDELMETAALKLEIMS Distinctive numbers of claims Onderske~dingsnornmer van klems Unnumbered/Ongenornmer H. Kotze.. Natalshoop 151 J.T., Lydenburg Unnumbered/Ongenommer B. D. Jordaan.. Natalshoop 151 J.T., Lydenburg. MINING DISTRICT OF PIETERSBURG-MYNDISTRIK PIETERSBURG PRECIOUS METAL CLAIMS-EDELMETAALKLEIMS Unnurnbered/Ongenommer I 1 I Unnurnbered/Ongenornrner Unnum bered/ongenommer Unnumbered/Ongenommer Unnumbered/Ongenommer Unnumbered/Ongenommer No. of claims Getal kle~ms Diagram No. Kaartnommer Name of last registered holder Naam van laaste gereglstreerde houer - I F. S. Mocke... / Eersteiing I7 KS. Pietenburg. BASE MINERAL CLAIMMNEDELE MINERALE-KLEIMS -- S A. Bouwer... C. C. Kruger..... C. P. Visser... C. P. Visser..... A. M. E. Liversage..... H. Sacks..... H. Sacks... H. Sacks... H.Sacks.... L. A. Breedt... L. A. Breedt..... W. C. Swart..... E. F. Shipman... I Farm and distr~ct Plaas en distrrk - -- Leeuwspruit I I LU and/en Baderoukwe 18 LU, Letaba. Leydsdorp Dorpsgrondc No. 779 LT, Letaba. Selati Ranch 143 KT, LetaSa. Selati Ranch 143 KT, Letaba. Thankerton 144 KT, Lctaba. Geneva 85 KT, Dublin 86 KT and/en Nice 86 KT, Pietersburg. Lucerne 84 KT, Pietersburg. Geneva 85 KT and/en Lucerne 84 KT, Pietersburg. Nice 90 KT, Pietersburg. Windhoek 307 LR, Pietrrsburg. Windhoek 307 LR, Pietersbu~g. Inyoku 159 KT, Letaba. Will~e 787 LT, Letaba. DEPARTMENT OF NATIONAL EDUCATION No November 1970 BUREAU OF HERALDRY APPLICATION FOR REGISTRATION OR AMEND- MENT OF HERALDlC REPRESENTATIONS, NAMES. SPECIAL NAMES OR UNIFORMS AND OBJECTIONS THERETO [Sections 7A and 7B of the Heraldry Act, 1962 (Act 18 of 1962), as amended] The undermentioned official or municipal authorities, associations, institutions or persons have applied in terms of section 7 of the Heraldry Act, 1962 (Act 18 of 1962), for the registration or amendment of their heraldic representations, names, special names or uniforms. Anyone wishing to object to the registration or amendment of these heraldic representations, names, special names, or uniforms on the ground that such a registration or amendment will encroach upon rights to which he is legally entitled, should do so within two months of the date of publication of this notice upon a form obtainable from the State Herald, Private Bag 236, Pretoria. DEPARTEMENT VAN NASIOMALE OPVOEDING No November 1970 BUR0 VIR HERALDIEK AANSOEK OM REGISTRASE OF WYSIGING VAN HERALDIESE VOORSTELLINGS, NAME, SPESIALE NAME OF UNIFORMS EN BESWARE DAARTEEN [Artikels 7A en 7B van die Heraldiekwet, 1962 (Wet 18 van 1962), soos gewysig] Ondergenoemde an~ptelike of nlunisipale owerhede, verenigings, inrigtings of persone het kragtens artikel 7 van die Heraldiekwet, 1962 (Wet 18 van 1962), aansoek gedoen om die registrasie of wysiging van hulle heraldiese voorstellings, name, spesiale name of uniforms. Enigeen wat teen die registrasie of wysiging van hierdie heraldiese voorstellings, name, spesiale name of uniforms beswaar wil aanteken op grond daarvan dat so 'n registrasie of wysiging inbreuk sal maak op regte wat hom wettiglik toekom, moet dit doen binne twee maande vanaf die datum van publikasie van hierdie kemisgewing op 'n vorm wat van die Staatsheraldikus. Privaatsak 236, Pretoria, verkrygbaar is.

14 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZEITE, 13 NOVEMBER Applicant.-The Medical Association of South Africa. (H4/3/1/591.) Arms.-Vert, on a pale Or, between four Protea flowers slipped and leaved Argent, a branch lopped, entwined with a serpent, proper. Crest.-A 17th Century ship in full sail, flagged and pennanted proper, the foresail charged with a cross pate6 Gules. Wreath and mantling.--or and Vert. Motto.-PATRIAE ET HUMANITATI. 2. Applicant.-Randse Afrikaanse U n i v e r s i t e i t. (H4/3/ 1 / 2222.) Arms.-Vert. a flint within two fire-steels saltirewise, in chief an open book, Argent. Motto.-DIENS DEUR KENNIS. 3. Aup1icant.-Edgewood - College of Education. (~4/3il/2261.) Arms.-Argent, five pallets Gules, on a chief Sable a seven-pointed-star ~r~ekt. Crest.-A lammergeyer close proper. Wreath and Mantling.-Argent and Sable. Motto.-DISCENDO SERVIAMUS. 4. Applicant.-Christelike Alkoholiste - Vereniging. (H4/ 3 jil2262.) Arms.-Azure, in chief a six-pointed star Or with rays Argent illuminating in base an-open Bible proper, surmounted fesswise by two cubit dexter arms in firm handclasp proper. Motto.4RYP DIE DAG. 5. Applicant.4 a s o 1 Apprentices Social Club. (H4/ 3 / 1 / 2264.) Arms.-Azure, a cog-wheel Argent, charged with a key palewise, barbs downwards, Or. Motto.-LABOR OMNIA VINCIT. 6. Applicant.-Municipality of Molteno. (H4/ 312/68.) Arms.-Per pale, dexter Or, a dirnidiated eagle displayed Azure, armed and langued Gules, sinister, per fess Argent and Gules, in chief a two-turreted castle Gules, port and three lights open, in base three bendlets Or. Crest.-An eagle displayed Azure, crowned Or, armed and langued Gules. Wreath and Mantling.--Or and Azure. Motto.-ERIMUS. * - ( jili02.) Flag.-Azure, two cornucopias confront6 Or, the dexter di u<hg flowers, the sinister water, proper. 8. Applicant.-Modderfontein Health Committee, (H4/3/2/196.) Arms.-Azure, on a saltire Argent, between in chief a plate charged with a protea slipped and leaved proper and in base an heraldic fountain, dexter a sledge-hammer and sinister a wedge-headed hammer, handles downward Sable. Crest.-A grenade Sable flammant Gules, winged Or Mantling-Argent and Azure.. 1. Aansoeker.-Die Mediese Vereniging van Suid-Afrika, H4/3/1/591.) Wapen.-In groen, 'n goue paal belaai met 'n knoestige loomtak omwonde van 'n slang, alles van natuurlike kleur, an weerskante vergesel van twee proteablomme, gestengel n geblaar van silwer. He1rnteken.-'n 17de-eeuse skip met volle seile, met lag en wirnpel, alles van natuurlike kleur, die voorseil ~elaai met 'n breedarmige kruis van rooi. Wrong en dekkelde.4oud en groen. Wapenspreuk.-PATRIAE ET HUMANITATI. 2. Aansoeker.-R a n d s e Afrikaanse Universiteit. H4/3/1/2222.) Wupen.-In groen, 'n vuursteen binne-in twee skuins- :ekruiste vuurslae, in die skildhoof 'n oop boek, alles ilwer. Wapenspreuk.-DIENS DEUR KENNIS. 3. Aansoeker.-Edgewood College of Education. H4/3/1/2261.) Wapen.-In silwer, vyf stake van rooi en op 'n swart,kildhoof 'n sewepuntige ster van silwer. He1rnteken.-'n Sittende lammemanger van natuurlike cleur. Wrong en dekklede.silwer en swart. Wapenspreuk.-DISCENDO SERVZAMUS. 4. Aunsoeker.-Christelike Alkoholiste - Vereniging. H4/3/1/2262.) Wupen.--In blou, in die skildhoof 'n sespuntige ster van ;oud wat met silwerstrale 'n oop Bybel van natuurlike cleur in die skildvoet belig; dwarsbalksgewys daaroorieen twee afgesnede regterarms van natuurlike kleur in ;tewige handgreep. Wupenspreuk.-GRYP DIE DAG. 5. Aansoeker.-S a s o 1 - Vakleerling- Sosiale Klub. :H4/ 3 / 1 / 2264.) Wapen.-In blou, 'n tandrat van silwer, belaai met 'n ;leutel van goud, paalsgewys met baard omlaag. Wapenspreuk.-LABOR OMNIA VINCIT. 6. Aansoeker.-Munisipaliteit Molteno. (H4/ 3 / 2/ 68.) Wapen.4edee1, regs in goud, 'n halwe adelaar van blou uitgaande van die snylyn. rooi gebek, getong en genael; links deurgesny van silwer en rooi, in die skildhoof 'n rooi kasteel met twee torings, oop poort en drie vensters, in die skildvoet drie regterskuinsbalke van goud. He1mteken.-'n Blou adelaar, gekroon van goud, gebek, getong en genael van rooi. Wrong en Dekklede.4oud en blou. Wapenspreuk.-ERIMUS. 7. Aunsoeker.-Munisipaliteit B 1 o emf o n t e i n. (H4/3/2/102.) V1ag.-In blou, twee toegewende goue horings van oorvloed met blomme voortvloeiende uit die regterkantse en water uit die linkerkantste, alles van natuurlike kleur. 8. Aansoeker.-Gesondheidskomitee van Modderfontein. (H4/3/2/196.) Wapen.-In blou, 'n St. Andrieskruis van silwer belaai met regs 'n platkoppige hamer en links 'n wigvormige hamer, stele omlaag, albei van silwer, in die skildhoof 'n penning van silwer belaai met 'n gestengelde en geblaarde proteablom van natuurlike kleur, en in die skildvoet 'n heraldiese fontein. Helmteken.--'n Swart granaat, rooi gevlam, goud gevleuel. Wrong en dekklede.silwer en blou,.

15 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 SI'MTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Supporters.-Two springbok proper, each gorged with a mural crown Azure. Motto.-PER INDUSTRIAM ET SCIENTIAM. 9. Applicant.-Francis Owen Eaton. (H4/3/4/32.) Badge.-A crowned Hawk Eagle's head erased Or and in the beak a sprig of oak fructed proper. Ski1dhouers.-Twee springbokke van natuurlike kleur. elk gekeel met 'n muurkroon van blou. Wapenspreuk.-PER INDUSTRIAM ET SCIENTIAM. 9. Aansoeker.-Francis Owen Eaton. (H4/3 /4/ 32.) Kenteken.-'n Gekroonde afgerukte VaIk-arendkop van goud, in die bek 'n bevrugte eiketak van natuurlike kleur. DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTER No November 1970 It is hereby notified that the State President has, in terms of the rules published under Government Notice 2004 of 27 December 1963, approved of the following South African citizen accepting the foreign award of honour indicated opposite his name and of his wearing the insignia thereof on suitable occasions. Donald Ernest Todd: "Riddartecknet av Kungl. Vasaorden" (Sweden). DEPARTMENT OF RAILWAYS, HARBOURS AND AIRWAYS No November 1970 The State President has been pleased, in terms of section 41 of Act 70 of 1957, to appoint the following gentlemen as members of the East London Harbour Advisory Board with effect from 1 October 1970 : For a Period of Three Years with Effect from 1 October 1970 Representing Mr John Theed Baker Shipping interests. Mr Nevill Edwin Miller Newman Pelgons pying wharfage, landing, sh~pping or transhipping charges. Mr Oliver,Kitchener AUwright.. Agricultural interests. Mr Christlaan Johannes van der Other interests. Walt For a Period of One Year with Effect from 1 October 1970 Nominated by Municipal Council Robert Lawrence de Lange. Nominated by Chamber of Industries Robert Dalziel Williams. Nominated by Trade Unions Vivian Horatio Snead. Nominated by Chamber of Commerce George Nolan Orsmond. Nominated by Afrikaanse Sakekamer Pieter Schalk Opperman. No November 1970 The State President has been pleased, in terms of section 41 of Act 70 of 1957, to appoint the following gentlemen as members of the Durban Harbour Advisory Board with effect from 1 October 1970: For a Period of Three Years with Effect from 1 October 1970 Representing Mr Neil Douglas Sempill Shipping interests. Mr George Bernard Law Persons paying wharfage, landing, shippmg or transhipping charges. Mr George Edward Ewart Rowe Agricultural interests. Mr Robert Bartlett Viljoen..... Other interests. DEPARTEMENT VAN DIE EERSTE MINISTER No November 1970 Hierby word bekendgemaak dat die Staatspresident, ingevolge die reels afgekondig by Goewermentskennisgewing 2004 van 27 Desember 1963, goedgekeur het dat die ondergenoemde Suid-Afrikaanse burger die vreemde eerbewys, teenoor sy naam aangedui. aanvaar en die onderskeidingsteken daarvan by gepaste geleenthede dra : Donald Ernest Todd: "Riddartecknet av Kungl. Vasaorden" (Swede). DEPARTEMENT VAN SPOORWEE, HAWENS EN LUGDIENS No November 1970 Dit het die Staatspresident behaag om die volgende here ingevolge artikel 41 van Wet 70 van 1957, met ingang van 1 Oktober 1970 as lede van die Adviserende Haweraad, 00s-Londen, aan te stel : Vir 'n Tydperk van Drie Jaar met Ingang van 1 Oktober 1970 Verteenwoordigende Mnr. John Theed Baker Skeepsbelange. Mnr. Nevill Edwin Miller New- Persone wat kaai eld, losings-, man venkepings- o! oorskepingskoste betaal. Mnr. Oliver Kitchener Allwright Landboubelange. Mnr. Christiaan Johannes van Ander belange. der Walt Vir 'n Tydperk van Een Jaar met Ingang van 1 Oktober 1970 Deur die Stadsraad benoem Robert Lawrence de Lange. Dew die Kamer van Nywerhede benoem Robert Dalziel Williams. Deur Vakverenigings benoem Vivian Horatio Snead. Deur die Kamer van Koophandel berioem George Nolan Orsmond. Deur die Afrikaanse Sakekamer benoem Pieter Schalk Opperman. No November 1970 Dit het die Staatspresident behaag om die volgende here ingevolge artikel 41 van Wet 70 van 1957, met ingang van 1 Oktober 1970 as lede van die Adviserende Haweraad, Durban, aan te stel : Vir 'n Tydperk van Drie Jaar met Ingang van 1 Oktober 1970 Verteenwoordigende Mnr. Neil Douglas Sempill..... Skeepsbelange. Mnr. George Bernard Law..... Persone wat kaaigeld, lossings-, verskepings- of oorskepipgs- Mnr. Gwrge Edward Rowe Mnr. Robert Bartlett Viljoen.. koste betaal. Ewart Landboubelange. Ander belange.

16 . - Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 For a Period of One Year with Effect from 1 October 1970 Nominated by Municipal Collncil Keith Francis Morrison. Nominated by Chamber of Industries Johannes Jacobus Nicolas Stapelberg. Nominated by Trade Unioixs Josef Challenor King. Nominated by Chamber of Commerce Thomas Arthur Chilcott. Nominated by Afrikaanse Srrkekumer Hendrik Neill van der Merwe. Vir 'n Tydperk van Een laur met Ingang vurz 1 Oktober 1970 Drrrr die Stadsraad benoem Keith Francis Morrison. Dew die Kunzer van Nywerhede benoem ' Johannes Jacobus Nicolas Stapelberg. Deur Vukverei~igings benoem Josef Challenor King. Deur die Kamer van Koophandel benoem Thomas Arthur Chilcott. Dew die Afrikaunse Sakekumer benoem Hendrik Neill van der Merwe. No November 1970 The State President has been pleased, in terms of section 41 of Act 70 of 1957, to appoint he following gentlemen as member of the Port Elizabeth Harbour Advisory Board with effect from 1 October 1970 : For a Period of Three Years with Effect from 1 October 1970 Representing Mr Charles William John Hatt Shipping interests. Mr Jawbus Christoffel Kotze Persons paying wharfage, land- Erasmus ing, shipping or transhipping charges. Mr Cecil Arnold Crous..... Agricultural interests. Mr Jacobus Albertus Delport.. Other interests. For a Period of One Year with Effect from 1 October 1970 Nominated by Municipal Council Hindle Isherwood. Nominated by Chamber of Industries William Joseph Morris. Nominated by Trade Unions Robert Gordon Bruce. Nominated by Chamber of Commerce Brian Kirkland Robb. Nominated by Afrikaanse Sakekamer Theunis Daniel Kotd. No November 1970 The State President has been pleased, in terms of section 41 of Act 70 of 1957, to appoint the following gentlemen as member of the Walvis Bay Harbour Advisory Board with effect from 1 October 1970 : For a Period of Three Years with Effect from 1 October 1970 Representing Mr Colin Earl Bell Shipping interests. Mr Marthinus Christoffel Botma Persons pay$g wharfage, landing, shipping or transhipping char es. Mr Carper Heydrik Badenhorst Agricutural interests. Mr Hermann Wilhelm Otto Biihr Other interests. For a Period of One Year with Effect from 1 October 1970 Nominated by Municipal Council Evert Phillipus van Rooyen. Nominated by Trade Unions Lourenz Michael Hesse.. No November 1970 Dit het die Staatspresident behaag om die volgende here ingwolge artikel 41 van Wet 70 van 1957, met ingang van 1 Oktober 1970 as lede van die Adviserende Haweraad. Port Elizabeth, aan te stel : Vir 'n Tydperk van Drie laar met Ingung van 1 Oktober 1970 Verreen woordigende Mnr. Charles William John Hatt Skeepsbelange. Mnr. Jacobus Christoffel Kot2e Persone wat kaaigeld, lossinp-, Eras~nus verskepings- of oorskepingskoste betaal. Mnr. Cecil Arnold Crous Landboubelange. Mnr. Jacobus Albertus Delport Ander belange. Vir 'n Tydperk van Eetl laur met Ingung vun 1 Oktober 1970 Deur die Stadsraad benoem Hindle Isherwood. Deur die Kumer van Nywerhede benoem William Joseph Morris. Dew Vakverenigings benoem Robert Gordon Bruce. Deur die Kamer van Koophandel benoern Brian Kirkland Robb. Deur die A frikaanse Sukekamer benoem Theunis Daniel Kotzk. No November 1970 Dit het die Staatspresident behaag om die volgende here ingevolge artikel 41 van Wet 70 van 1957, met ingang van 1 Oktober 1970 as lede van die Adviserende Haweraad, Walvisbaai, aan te stel : Vir 'n Tydperk van Drie laar met Ingung van 1 Oktober 1970 Verteenwoordigende Mnr. Colin Earl Bell Skeepsbelange. Mnr. Marthinus Christoffel Persone wat kaaigeld, lossings-, Botma verskepings- of oorskepingskoste betaal. Mnr. Casper Hendrik Badenhorst Landboubelange. Mnr. Hermann Wilhelm Otto Ander belange. Biihr Vir 'n Tydperk van Een laar met Ingang van 1 Oktober 1970 Deur die Stadsraad benoem Evert Phillipus van Rooyen. Deur Vakverenigings benoem Lourenz Michael Hesse.

17 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 Nomiruited by Chamber of Commerce Vernon Iver Viljoen. Nomimted by Afrikaanse Sakekamer Frederick Julius Troost. Nornimted by Chamber of Conlmerce and Afrihaunse Snkekamer jointly Stransham Edward Muller. STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Dew die Kamer van Koophandel benoem Vernon Iver Viljoen. Dew die A frikaanse Sukekamer benoem Frederick Julius Troost. Dew die Kamer van Koophandel en die Ajrikuanse Sakekamer gesamentlik benoem Stransham Edward Muller. DEPARTMENT OF TRANSPORT NO November 1970 LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD, WIND- HOEK APPOINTMENT OF MEMBER The Honourable the Minister of Transport has, in terms of section 3 (7) of the Motor Carrier Transportation Act, 1930 (Act 39 of 1930), as amended, appointed the person mentioned in the Schedule hereof, with effect from the date as indicated and for the unexpired portion of the period ending 31 December 1970, as member of the Local Road Transportation Board for the local transportation area indicated and described in Proclamation 334 of 1948, as amended: DEPARTEMENT VAN VERVOER No November 1970 PLAASLIKE PADVERVOERRAAD, WINDHOEK AANSTELLING AS LID Sy Edele die Minister van Vervoer het ingevolge die bepalings van artikel 3 (7) van die Motortransportwet, 1930 (Wet 39 van 1930), soos gewysig, die persoon in die Bylae hiervan genoem, aangestel vanaf die datum soos aangedui en vir die onverstreke gedeelte van die tydperk eindigende 31 Desember 1970, waarvoor sy voorganger aangestel was, as lid van die Plaaslike Padvervoerraad vir die transportgebied in Proklamasie 334 van 1948, soos gewysig, aangedui en omskryf : No. of area I Local Road Transportation Board I Name of member I Date No. van gebied Plaaslike Padvetvoerraad Naam van lid Datum 17 I Windhoek I. J. Conradie Date of assumption of duty/ Datum van diensaanvaarding NO November 1970 APPOlNTMENT AS MEMBER.-LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD. PRETORIA The Honourable, the Minister of Transport has in terms of the provisions of section 3 (7) of the Motor Carrier Transportation Act, 1930 (Act 39 of 1930), as amended, appointed Mr McDonald Spies as member of the Local Road Transportation Board, Pretoria, from 1 November 1970 for the duration of Mr B. M. van Tonder's sick leave but for a period not beyond 31 December No November 1970 AANSTELLING AS LID.-PLAASLIKE PAD- VERVOERRAAD, PRETORIA Sy Edele, die Minister van Vervoer het, ingevolge die bepalings van artikel 3 (7) van die Motortransportwet, 1930 (Wet 39 van 1930), soos gewysig, mnr. McDonald Spies, as lid van die Plaaslike Padvervoerraad, Pretoria, aangestel vanaf 1 November 1970 vir die duur van mnr. B. M. van Tonder se siekteverlof maar in elk geval nie na 31 Desember 1970 nie. DEPARTMENT OF WATER AFFAIRS I DEPARTMENT VAN WATERWESE No November No November 1970 TSUMEB - OTAVI - GROOTFONTEIN UNDER - T S U M E B - OTAVI - GROOTFONTEIN - ONDER - GROUND WATER CONTROL AREA, DISTRICTS GRONDSEWATERBEHEERGEBIED, DISTRIKTE OF TSUMEB, OTAVI AND GROOTFONTEIN, TSUMEB, OTAVI EN GROOTFONTEIN, SUIDWES- SOUTH-wEST AFRICA.-DECLARATION AFR1KA.-VERKLARING Die Minister van Waterwese het, kragtens die bevoegd- The Minister of Water Affairs has, under the powers heid horn verleen by artikel 21A van die Waterordonvested in him by section 21A of the Water Ordinance, nansie, 1932, van Suidwes-Afrika (Ordonnansie 13 van 1932, of South-West Africa (Ordinance 13 of 1932), as 1932), soos gewysig, saamgelees met artikel 180 (5) van amended, read with section 180 (5) of the Water Act, 1956 die Waterwet, 1956 (Wet 54 van 1956), soos gewysig, die

18 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE. 13 NOVEMBER 1970 (Act 54 of 1956), as amended, declared the area described in the Annexure hereto, which will be known as the Tsumeb-Otavi-Grootfontein Underground Water Control Area from date of this notice to be an underground water control area. gebied wat in die Bylae hiervan omskryf word en wat as die Tsumeb - Otavi - Grootfontein-ondergrondsewaterbeheergebied bekend sal staan vanaf die datum van hierdie kennisgewing, tot 'n ondergrondse waterbeheergebied verklaar. ANNEXURE I BYLAE DESCRIPTION OF TH': BOUNDARIES OF THE AREA COMPRISING THE TSUMEB-OTAVI- GROOTFONTEIN UNDERGROUND W A T E R 1 CONTROL AREA, IN THE DISTRICN OF TSUMEB, OTAVI AND GROOTFONTEIN, SOUTH-WEST AFRICA I Commencing at the westernmost beacon of the farm 858, common to the said farm 858 and the Etosha Game Reserve; thence in an easterly direction along the northern boundary of the said farm 858 so as to include it; thence in a general easterly direction along the northern or western or eastern boundary or all three of these boundaries, of the farms Nakusib 315, Onkoshi 938, 961, Hugeland 866, Hortentia 868, Witvlei 851, Welgevonden 850, Vlakte 849, Welmoed 848, Hiebis Noord 339, Rosa 824, Excelsior 825, The Pennys 826, Kliprand 827, Don- Tsebeb 828, Emmanuel 829, Arcadia 1065, Auuns Wes 288, Keibeb 287, Guiganab 00s 273, Guntsas 272 and Leeunes 895 so as to include them; thence in a southerly direction along the eastern boundaries of the farms Leeunes 895, Wackies 269, Nukhuwis 268, Begus 267, Nuitsas 266, Nuitsas Suid 265 and K.I. Huis 258 so as to include them; thence in a south-easterly direction along the northern boundary of the farm Choiganab 262 so as to include it; thence in a general southerly direction along the eastern boundaries of the farms Choiganab 262 and Voorbegin 987; thence in a north-westerly direction along the southern boundaries of the farms Voorbegin 987 and Upharsin 246 so as to include them; thence in a general south-westerly direction along the eastern or northern boundary, or both these boundaries, of the farms Omloop 243, Omsons Wes 233, Omkrap 218, Okamaruru 220, Obochus 203, Waltersdorf 202, Otjomavare Suid 190 and Ovisume 189 so as to include them; thence in a northwesterly direction along the south-westem boundary of the farm Ovisurne 189 so as to include it; thence in a southwesterly direction along the southern boundaries of the farms Barbarossahof 182 and Schonau 181 so as to include them; thence in a general north-westerly direction along the southern or western boundary, or both these boundaries, of the farms Schonau 181, Schwarzfelde 180, Harmonie 179, Okamahandju Wes 178 and Klein Uitkomst 185 so as to include them; thence in a general southwesterly direction along the eastern boundaries of the farms 42, Okambongora 43, Okambongora 592 and Rietfontein 344 so as to include them; thence in a northerly direction along the western boundary of the farm Rietfontein 344 so as to include it; thence in a general westerly direction along the southern or western boundary or both these boundaries, of the farms Kombat 791, 525, Kambeck 511, Nordland 510, Eisenberg 509, Elephantenberg 793, Elephantenberg 792, Otavi Townlands 745, Hordel 428, Goab-Pforte 56, Dakota 424, Success 438, Lynplaas 436 and Vrede 435 so as to include them; thence in a general northerly direction along the boundary common to the Etosha Game Reserve and the farms Vrede 435. Lynplaas 436, Mara 840, Obab 856, Heliodor 857, Nadubib 1083 and 858 so as to include them. 18 BESKRYWING VAN GRENSE VAN DIE GEBIED WAT DIE TSUMEB - OTAVI - GROOTFON- TEIN - ONDERGRONDSEWATERBEHEERGEBIED, DISTRIKTE TSUMEB, OTAVI EN GROOTFONTEIN, SUIDWES-AFRIKA, UITMAAK Begin by die westelikste baken van die plaas 858, wat gemeenskaplik is aan genoemde plaas 858 en die Etosha- I Wildreservaat; daarvandaan algemeen ooswaarts langs die noordelike grens van genoemde plaas 858 sodat dit ingesluit word; daarvandaan in 'n algemeen oostelike rigting langs die noordelike of westelike of oostelike grens of a1 drie hierdie grense, van die plase Nakusib 315, Onkoshi 938, 961, Hugeland 866, Hortentia 868, Witvlei 851, Welgevonden 850, Vlakte 849, Welmoed 848, Hiebis Noord 339, Rosa 824, Excelsior 825, The Pennys 826, Kliprand 827, Don-Tsebeb 828, Emmanuel 829, Arcadia 1065, Auuns Wes 288, Keibeb 287, Guiganab 00s 273, Guntsas 272 en Leeunes 895, sodat hulle ingesluit word; daarvandam suidwaarts langs die oostelike grense van die plase Leeunes 895, Wackies 269, Nukhuwis 268, Begus 267, Nuitsas 266, Nuitsas Suid 265 en K.I. Huis 258 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan suidooswaarts langs die noordelike grens van die plaas Choiganab 262 sodat dit ingesluit word; daarvandaan algemeen suidwaarts langs die oostelike grense van die plase Choiganab 262 en Voorbegin 987; daarvandaan noordweswaarts lang die suidelike grense van die plase Voorbegin 987 en Upharsin 246 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan algemeen suidweswaarts langs die oostelike of noordelike gens of albei hierdie grense van die plase Omloop 243, Omsons Wes 233, Omkrap 218, Okamaruru 220, Obochus 203, Waltersdorf 202, Otjomavare Suid 190 en Ovisume 189 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan noordweswaarts langs die suidwestelike grens van die plaas Ovisume 189 sodat dit ingesluit word; daarvandaan suidweswaarts langs die suidelike grense van die plase Barbarossahof 182 en Schonau 181 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan algemeen noordweswaarts langs die suidelike of westelike grens of albei hierdie grense van die plase Schonau 181, Schwarzfelde 180, Harmonie 179, Okamahandju Wes 178 en Klein Uitkomst 185 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan algemeen suidweswaarts langs die oostelike grense van die plase 42, Okambongora 43, Okambongora 592 en Rietfontein 344 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan noordwaarts langs die westelike grens van die plaas Rietfontein 344 sodat dit ingesluit word; daarvandaan algemeen weswaarts langs die suidelike of westelike grens of albei hierdie grense, van die plase Kombat 791, 525, Kambeck 511, Nordland 510, Eisenberg 509, Elephantenberg 793, Elephantenberg 792, Otavi-dorpsgrond 745, Hordel 428, Goab-Pforte 56, Dakota 424, Success 438, Lynplaas 436 en Vrede 435 sodat hulle ingesluit word; daarvandaan algemeen noordwaarts langs die gens wat gemeenskaplik is aan die Etosha Wildreservaat en die plase Vrede 435, Lynplaas 436, Mara 840, Obab 856. Heliodor 857. Nadubib 1083 en 858 sodat hulle ingesluit word.

19 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No No November 1970 ORANGE RIVER PROJECT.-FIRST PHASE MANUFACTURE AND ERECTION OF GATES, VALVES, PENSTOCKS AND ANCILLARY EQUIP- MENT.-P. K. LE ROUX DAM NOTICE TO PREQUALIFIED TENDERERS The attention of all prequalified tenderers for the manufacture and erection of gates, valves, penstocks and ancillary equipment for the P. K. le Roux Dam is drawn to the following notice : (a) lssuing of Tender Documents Tender documents to enable prequalified tenderers to submit tenders for the above works will be available for issue from 8 a.m. on Tuesday, 1 December 1970, at Room 701, Aquila Building, Schoeman Street, Pretoria. Each set of documents comprises the following bound volumes : (i) Instructions to tenderers, tender, form of agreement, performance bond, conditions of contract, Parts I and I1 with Annexure. (ii) Specifications and bill of quantities. (iii) Plans as well as prints on tracing paper of all such plans. Tender documents will be issued during the following 'Office hours on weekdays (Saturdays and Sundays excluded), namely : 8 a.m. to p.m p.m. to 4 p.m. (b) Conditions of Issue of Tender Documents (i) Sets of tender documents accompanied by a standard letter containing instructions to tenderen will be issued only to representatives, authorised thereto in writing by their repective firms of prequalified tenderers on payment of a deposit in cash or in the form of a bank guaranteed cheque of two hundred and fifty rand (R250). (ii) All the sets of tender documents issued remain the property of the Department of Water Affairs and, except as otherwise provided hereunder, must be returned to the Department on or before the closing date for the receipt of tenders. (iii) On receipt of a bona fide tender in the form of a completed set of documents, together with all the additional sets of tender documents-except for the set which the tenderer retains for. his own records-the deposit will be refunded to the tenderer or his authorised representative. (iv) All additional sets of the tender documents which may have been issued to a tenderer must be returned simultaneously with the submission of the completed sets of tender documents which have been completed in accordance with the provisions of (xi) below. The tenderer may, however, retain one set of tender documents for his records until such time as the contract has been awarded to the successful tenderer, after which unsuccessful tenderers shall return the said sets of documents to the Department of Water Affairs. (v) The copyright in the set of tender documents vests in the Government and is reserved. No November 1970 ORANJERIVIER-PR0JEK.-EERSTE FASE VERVAARDIGING EN OPRIGTING VAN SLUISE, KLEPPE. TOEVOERLEIDINGS EN BYKOMSTlGE U1TRUSTING.-P. K. LE ROUXDAM KENNISGEWING AAN VOORAFGEKWALIFI- SEERDE TENDERAARS Die aandag van alle voorafgekwalifiseerde tenderaars vir die vervaardiging en oprigting van sluise, kleppe, toevoerleidings en bykotnstige uitrusting-p. K. le Rouxdam-word op die volgende kennisgewing gevestig :,-. 7 (a) Uitreiking van Tenderdokumente Ten einde voorafgekwalifiseerde tenderaars in staat te stel om tenders vir bogenoemde werke in te dien, sal tenderdokumente beskikbaar wees vir uitreiking vanaf 8 vm. op Dinsdag. 1 Desember 1970, by Kamer 701, Aquilagebou, Schoemanstraat, Pretoria. Eke stel tenderdokumente behels die volgende ingebinde dele: (i) Voorskrifte aan Tenderaars, Tender, Vorm van Ooreenkoms, Waarborg, Kontrakvoorwaardes, Dele I en 11, met Bylae. (ii) Spesifikasies en Hoeveelheidslys. (iii) Planne, asmede afdrukke op kalkeerpapier van a1 sodanige planne. ~enderdokumente sal uitgereik word gedurende die volgende kantoorure op weeksdae (Saterdae en Sondae uitgesluit), naamf k : 8 vm. tot nrn nm. tot 4 nm. (b) Voorwaardes van Uitreiking van Tenderdokumente (i) Stelle tenderdokurnente vergesel van 'n standaardbrief bevattende voorskrifte aan tenderaars sal uitgereik word slegs aan verteenwoordigers skriftelik daartoe gemagtig deur hul onderskeie firmas van voorafgekwalifiseerde tenderaars teen betaling van 'n deposito, by wyse van kontant of 'n bankgewaarborgde tjek, van tweehonderd-en-vyftig rand (R250). (ii) Alle uitgereikte stelle tenderdokurnente bly die eiendom van die Departement van Waterwese en moet, behalwe soos anders hieronder bepaal, voor of op die sluitingsdatum vir die ontvangs van tenders aan die Departement terugbesorg word. (iii) By ontvangs van 'n bona fide-tender in die vorm van 'n ingevulde stel dokumente, asmedc van a1 die bykomende stelle tenderdokumente-uitgesonderd die stel wat die tenderaar vir sy eie rekords ha-sal die deposito aan die tenderaar of sy gevolmagtigde verteenwoordiger terugbetaal word. (iv) Alle bykomende stelle tenderdokumente wat aan 'n tenderaar uitgereik mag gewees het, moet gelyktydig met die indiening van die ingevulde stelle tenderdokumente, wat ingevul is, soos in (xi) hieronder bepaal. terugbesorg word. Die tenderaar kan egter een ingevulde stel tenderdokumente vir sy rekords hou tot tyd en wyl die kontrak aan die suksesvolle tenderaar toegeken is, waarna onsuksesvolle tenderaars genoemde stelle dokumente aan die Departement van Waterwese moet terugbesorg. (v) Die kopiereg op die stel tenderdokumente berus by, die Staat en word voorbehou.

20 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZE' (vi) Sets of tender documents are issued to prequalified tenderers on the understanding and with the reservation that the constitution of the consortia of the respective tenderers shall be as approved beforehand. (vii) The Department of Water Affairs is making arrangements to take all prequalified tenderers as a group over the site of the works for an inspection in loco on 26 January (viii) Apart from the information that will be furnished when the prequalified tenderers are taken as a group over the site of the works, no interviews will be granted to tenderers by officers of the Department of Water Affairs, the State Tender Board or the consultants of the Department of Water Affairs, and no correspondence will be entered into on the purport or interpretation of the tender documents. The tender documens will be considered to be self-explanatory. (ix) Tenders in the form of completed tender documents must be handed in a sealed parcel bearing the following superscription: "Tender for Manufacture and Erection of Gates. Valves, Penstocks and Ancillary Equipment for the P. K. le Roux Dam-Tender WO-3484", which parcel is to be addressed as follows :, "By Hand. The State Buyer, Locarno House, 323 Schoeman Street. Pretoria." The name of the tenderer must appear prominently on the cover of the parcel. Such sealed parcels must be submitted by hand not later than 11 a.m. on Tuesday, 27 April 1971, and placed in the tender box at- Room 1, Ground Floor, Locarno House, 323 Schoeman Street, Pretoria. Tenders handed in after this time and date will not be considered. (x) Tenders will be opened in public immediately after the closing date on 27 April 1971, in Locarno House, 323 Schoeman Street, Pretoria, and representatives of prequalified tenderers who have submitted tenders may be present at the opening of tenders. (xi) Three sets of tender documents must be completed and submitted by every prequalified tenderer. One fully completed set is to be marked: "Original Tender" and two fully completed sets are to be marked: "Copies of Tender." (xii) All the provisions contained in the set of tender documents are biding on the tenderer and his tender. (xiii) Tenderers will be notified by the State Tender Board by letter whether their tenders were successful or not and apart from such notice no correspondence will be entered into regarding the award of the contract. (xiv) The State does not bind itself to accept the lowest or any tender. (XV) Since the award of this contract must be correlated to fit in with the programme of the Civil Works, request for the extension of the closing date for the submission of tenders, cannot be considered. E, 13 NOVEMBER 1970 (vi) Stelle tenderdokumente word uitgereik aan voorafgekwalifiseerde tenderaars met dien verstande en met die voorbehoud dat die samestelling van die onderskeie tenderaars se konsortia moet wees soos vooraf goedgekeur. (vii) Die Departement van Waterwese tref rdlings om alle voorafgekwalifiseerde tenderaars as 'n groep oor die terrein van die werke vir 'n inspksie ter plaatse te neem op 26 Januarie (viii) Afgesien van die inligting wat verstrek sal word wanneer die voorafgekwalifiseerde tenderaars as 'n groep oor die terrein van die werke geneem word, sal geen onderhoude aan tenderaars toegestaan word deur beanlptes van die Departement van Waterwese, die Staatstenderraad of die Departement van Waterwese se konsultante nie en geen briefwisseling sal gevoer word oor die strekking of vertolking van die tenderdokumente nie. Die tenderdokumente sal geag word selfverduidelikend te wees. (ix) Tenders in die vorm van ingevulde tenderdokumente moet in 'n versdlde pakket ingelewer word wat die volgende opskrif dra : "Tender vir die Vervaardiging en Oprigting van Sluise. Kleppe. Toevoerleidings en Bykomstige Uitrusting - P. K. le Rouxdam - Tender WO-3484", welke pakket as volg geadresseer moet wees: "Per hand. Die Staatskoper. Locarnogebou. Schoemanstraat 323, Pretoria." Die naam van die tenderaar moet prominent op die omslag van die pakket aangebring word. Genoen~de versdlde pakkette moet per hand ingelewer word nie lam nie as 11 vm. op Dinsdag. 27 April en geplaas word in die tenderbus te : Kamer 1, Grondverdieping. Locarnogebou. Schoemanstraat 323. Pretoria. Tenders wat na hierdie tyd en datum ingelewer word, sal nie oorweeg word nie. (x) Tenders sal onmiddellik na die sluitingsdatuin in die openbaar oopgemaak word op 27 April 1971, Locarnogebou, Schoemanstraat 323, Pretoria, en verteenwoordigers van voorafgekwalifiseerde tenderaars wat tenders ingedien het, kan by die oopmaak van die tenders teenwoordig wees. (xi) Drie stelle tenderdokumente moet deur elke voorafgekwalifiseerde tenderaar ingevul en ingelewer word. Een volledig ingevulde stel moet gemerk wees : "Oorspronklike Tender" en twee volledig ingevulde stelle moet gemerk wees : "Afskrifte van Tender". (xii) A1 die bepalings in die stel tenderdokumente vervat, is bindend vir die tenderaar en sy tender. (xiii) Tenderaars sal per brief deur die Staatstenderraad verwittig word of hulle tenders suksesvol was, a1 dan nie, en benewens sodanige kennisgewing sal geen briefwisseling betreffende die toekenning van die kontrak gevoer word nie. (xiv) Die Staat verbind hom nie om die laagste of enige tender te aanvaar nie. (xv) Omrede die tyd vir die toekenning van hierdie kontrak noodsaaklikerwys by die program van die Siviele Werke sal moet inskakel, kan geen versoeke om die uitstel van die sluitingsdatum vir die indiening van tenders oorweeg word nie.

21 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 No November 1970 VAAL RIVER DEVELOPMENT GOVERNMENT WATER CO N T R 0 L AREA, DIVISIONS OF WARRENTON, KIMBERLEY, BARKLY WEST AND HERBERT, PROVINCE OF THE CAPE OF GOOD HOPE.-DETERMINATION OF AREAS TO BE IRRIGATED The Minister of Water Affairs has, in terms of section 63 (2) (a), read with section 63 (2A), of the Water Act, 1956 (Act 54 of 1956), as amended, determined that the maximum extent of the land comprised in any piece or pieces of land in the Vaal River Development Government Water Control Area, excluding land adjoining the Harts River or land which can be irrigated with water derived from a Government canal, belonging to any person and registered in the Deeds Registry on the date on which such land was included in the said Government Water Control Area, which may be irrigated by means of water from a Government water work in that area shall be such as, in the opinion of the scheduling board appointed by the Minister in terms of section 64 of the Act, is irrigable and suitable for the cultivation of crops: Provided that such extent shall not, in the case of any one owner, exceed twenty-five (25) morgen (21-4 hectares) plus twenty (20) per cent of the balance of the irrigable area of such piece or pieces of land, with the exception of the properties listed in the Annexure hereto in respect of which the said maximum extent shall be as indicated. The Minister has further, in terms of section 63 (2) (b) of the Act, determined that the maximum quantity of water that may be supplied annually in respect of each morgen of land so determined, shall be seventy-seven (77) cusec hours, which is equal to a depth of thirty-six (36) inches (914.4 millimetres), measured at the point of abstraction or diversion of such water by the owner concerned from the Vaal River. The Minister has also, in terms of section 165 of the Act, delegated the power conferred upon him by section 63 (5) of the Act, to suspend the determination of the quantity of water referred to in the preceding paragraph whenever a water shortage is, or is expected to be, experienced in the said Government Water Control Area and to allocate any water available for supply and distribution in such manner as he may deem fit, to the Circle Engineer. Department of Water Affairs, Kroonstad. to exercise such power after consultation with the advisory committee established under section 68 of the Act in respect of the said Government Water Control Area A- -- STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No No November 1970 STAATSWATERBEHEERGEBIED VAALRIVIER- UITBREIDING, AFDELINCiS WARRENTON, KIM- BERLEY, BARKLY-WES EN HERBERT, DIE PROVlNSIE DIE KAAP DIE GOElE HOOP.- BEPALING VAN GEBIEDE BESPROEI TE WORD Die Minister van Waterwese hel, kragtens artikel 63 (2) (a), saamgelees met artikel van die Waterwet, 1956 (Wet 54 van 1956), soos gewysig, bepaal dat die maksimum omvang van die grond wat die deel uitmaak van enige stuk of stukke grond in die Staatswaterbeheergebied Vaalrivieruitbreiding, met uitsondering van grond wat aan die Hartsrivier grens of grond wat met water uit 'n Staatskanaal besproei kan word, wat aan enige persoon behoort en in die Registrasiekantoor van Aktes geregistreer was op die datum waarop sodanige stuk grond in genoemde Staatswaterbeheergebied ingesluit is, wat deur middel van water uit 'n Staatswaterwerk in daardie gebied besproei kan word, dik oppervlakte is wat na die mening van die inlystingsraad deur die Minister kragtens artikel 64 van die Wet aangestel, besproeibaar en geskik is vir die verbouing van gewasse: Met dien verstande dat sodanige omvang nie, in die geval van enige enkele eienaar, vyf-en-twintig (25) morg (21.4 hektaar) plus twintig (20) persent van die res van die besproeibare oppervlakte van sodanige stuk of stukke grond oorskry nie, met uitsondering van die eiendomme in die Bylae hiervan genoem, ten opsigte waarvan genoemde maksimum omvang is soos aangedui. Die Minister het verder, kragtens artikel 63 (2) (b) van die Wet, bepaal dat die maksimum hoeveelheid water wat jaarliks voorsien kan word ten opsigte van elke morg grond aldus bepaal sewe-en-sewentig (77) kusekuur is, wat gelyk is aan 'n diepte van ses-en-dertig (36) duim (914.3 millimeter), gemeet by die plek waar sodanige water deur die betrokke eienaar aan die Vaalrivier onttrek of daaruit gekeer word. Die Minister het ook, kragtens artikel 165 van die Wet, die bevoegdheid hom verleen by artikel 63 (5) van genoemde Wet om die bepaling van die hoeveelheid water waarna in voorgaande paragraaf verwys word, op te skort wanneer 'n watertekort in genoemde Staatswaterbeheergebied ondervind word of na verwagting ondervind sal word en enige water vir voorsiening en verdeling beskikbaar toe te wys op die wyse wat hy goedvind, oorgedra aan die Seksie-ingenieur, Departement van Waterwese. Kroonstad, om sodanige bevoegdheid uit te oefen na oorlegpleging met die adviserende komitee ingestel kragtens artikel 68 van die Wet ten opsigte van genoemde Staatswaterbeheergebied. ANNEXURE-BYLAE I Description of property Beskrywing van grond -- Remaining portlon of Port~on 2 of/resterende gedeelte van Gedeelte 2 van Avoca (Owner/Eienaar: Eden, A. F. J.) Portion 7 (Portlon 2) of/gedeelte 7 (Gedeelte 2) van Avoca 85 (Owner/Cienaar: Glendennmg, D.).... portion 11 of/gedeelte 11 van Avoca (Owner/Eienaar: Mulke, C. J.)..... one-third share of Portion 22 of/eenderde-aandeel van Gedeelte 22 van Avoca (The Vale) (Owner/Eienaar: Dugmore, J. L.)... Two-thlrds share of Portion 22 of/tweederde-aandeel van Gedeelte 22 van Avoca (The Vale) (Owner/Eienaar: Dugmole, W. K.)... Portion 29 of/gedeelte 29 van Avoca (Owner/Eienaar: Jackson, C. D.)... Portion 43 of/gedeelte 43 van Avoca (OwnerlEienaar: Broadwater Farm (Pty) Ltd).... Portion 47 of/gedeelte 47 van Avoca (Owner/Eienaar: R~etvaal Plase).... Portion 3 of/gedeelte 3 van Blaauboschdrift (Owner/Eienaar: Joseph, P. G.).... Blaauwkrantz (Owner/E~enaar: Cilliers, H. F.).... Maximum extenl which may be irrigated Maksimum omvang wat besproei kan word Morgen Morg Hectares Hekt aar

22 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 'P GOVERNMENT OAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 Description of property Beskrywing van grond Brypaallcamp (Owner/Eienaar: Joseph. P. G.)... Portion 5. portion of/gedeelte 5. gedeelte van Rivermead ofivan De Hoop [Owner/Eienaar: Rivermead Farms (Ply) Ltd]... Portion 6 (portion of Portion 1) of/gedeelte 6 (gedeelte van Gedeelte 1) van De Hoop [OwnerlEienaar: Rivermead Farms (Pty) Ltd]... Remaining portion of/resterende gedeelte van Rivermead ofivan De Hoop (Owner/Eienaar: Hill. J. A.)... Portion 5 of/gedeelte 5 van De Kalk (OwnerIEienaar: Glendenning. D.)... Portion 7 (portion of Portion 6) oflgedeelte7 (gedeeltevan Gedeelte 6) van De Kalk (OwnerlEienaar: Mulke. C. J.) Portion 13 of/gedeelte 13 van De Kalk (Owner/Eienaar: Van der Merwe. A..I.)... Remaining portion of/resterende gedeelte van De Kalk (Owner/Eienaar: Du Toit. C. J.) Portion 6/Gedeelte 6 (Lucerne) of/van Draaihoek (Owner/Eienaar: Snyman. A. G.).... Portion 7lGedeelte 7 (Marseilles) ofivan Draaihoek (OwnerIEienaar: Snyman. A. G.)... portion 8 of/gedeelte 8 van Draaihoek (OwnerIEienaar: Jackson. C. D.)... Portion 9 (portion of Portion 2) of/gedeelte 9 (gedeelte van Gedeelte 2) van Draaihoek [OwnerlEienaar: Douglas Estates (Pty) Ltd]... Remaining portion of/resterende gedeelte van Draaihoek 66 [Owner/Eienaar: Vaal River Estates (Pty) Ltd]... Remaining portion of/resterende gedeelte van Lower Cleveden ofivan Draaihoek (OwnerIEienaar: Astley. H. K.) Remaining portion of/resterende gedeelte van Lower Cleveden of/van Draaihoek (OwnerjEienaar: Symonds. H. A.)... Remalnlng portion of Portion 1 of/resterende gedeelte van Gedeelte 1 van Cleveden of/van Draaihoek (Owner/ Eienaar: Symonds. H A. ) Remaining Portion 2 of1resterende Gedeelte 2 van Draaihoek (OwnerIEienaar: Ellison. G. W. H.).... Portion 1 of/gedeelte 1 van Droogfontein (Owner/Eienaar: Hill. J. A.). Remaining portion of Portion 3 of/resterende gedeelte van Gedeelte 3 van Elandsdrift (Owner/E~enaar: Lunt R. C.)... Remaining portion of/resterende gedeelte van Good Hope (Owner/Eienaar: De Kock. K. N.).... Portion I/Gedeelte 1 (Kilmoray) of/van Hamsdale 226 (OwnerIEienaar: Snyman. P. A.).... Portion 2/Gedeelte 2 (Bordon) of/van Hamsdale (Owner/Eienaar: Abraham Kriel Children's Home/-kindertehuis) Portion 3/Gedeelte 3 (Romance) ofivan Harrisdale (OwnerIEienaar: Abraham Kriel Children's Home/-kinder- tehuis)... Portion 4/Gedeelte 4 (Summerfield) of/van Hamsdale (OwnerIEienaar : Abraham Kriel Children's Home/-kindertehuis)... Portion 51Gedeelte 5 (Roscommon) of/van Hamsdale (Owner/Eienaar: Knowling, J.).... Portion 6/Gedeelte 6 (Sweetwaters) of/van Harrisdale (Owner/Eienaar: Abraham Kriel Children's Home/-kindertehuis)... Portion 7lGedeelte 7 (Killarney) ofivan Harrisdale 226 [Owner/Eienaar: Maida Vale Farms (Pty) Ltd]... Portion 8lGedeelte 8 (Sumydale) ofivan Harrisdale (OwnerjEienaar: Snyman. J. H.).... Portion 9lGedeelte 9 pevondale) ofivan Harrisdale 226 (Owner/Eienaar: Snyman. A. van Z.) Remaining portion of/resterende gedeelte van Hamsdale (Owner/E~enaar: Harrisdale Estates) Remaining portion of/resterende gedeelte van Holsd~ (OwnerIEienaar: De Kock. K. N.).... Portion 3/Gedeelte 3 (The Willows) ofivan Kameeldrm [OwnedE~enaar: Rivermead Farms (Ptv) Ltdl... ~emainidg portion ofj~esterende gedklte van ~areeklodf HU 1'7 (Owner/Eienaar: Lane-~ili &nt. R. E.).... Remaining. r or ti on of Portion 2/Resterende. ~deelte van Gedeelte 2 (Svdnev's... Hone)... of/van Kareekloof (Owner1 Eienaar: Lane-Hill Hunt.. R. E.)... Portion 2 of portion of Port~on 1 of/gedeelte 2 van gedeelte van Gedeelte 1 van Khosopskraal (Owner/Eienaar: Harrisdale Estates)... Portion 3 of portion of Portion 1 of/gedeelte 3 van gedeelte van Gedeelte 1 van Khosopskraal (OwnerIEienaar: Harrisdale Estates)... Remaining portion of Portion l/resterende gedeelte van Gedeelte 1 (Willowsbank) ofivan Khosopskraal (Owner/ Eienaar: Snyman. F. P. M.).... Lot andlen DVL 26 (Owner/Eienaar: Parker. R. G.).... Portion 8/Gedeelte 8 (KO pie Alleen) ofivan Middeldrift 65 (Lessee/Huurder: Duvenhage. J. H.).... Half-share of Portion 9 ofy~alf-aandeel van Gedeelte 9 van Middeldrift 65 (Owner/Eienaar: Snyrnan. A. G.).. Half-share of remaining portion of NW 7/Half-aandeel van resterende gedeelte van NW 7 (OwnerlEienaar: Potgieter. G. C.. D:)... Half-share of remamug portion of NW 7/Half-aandeel van resterende gedeelte van NW 7 IOwner/Eienaar:.. Potgieter, J. A. <born/gebore Wright)]... Half-share of remamhg portlon of NW 8/Half-aandeel van resterende gedeelte van NW 8 (OwnerIEienaar: Potgreter, G. C. D.) :... Half-share of remfuning portion of NW 8/Half-aandeel van resterende gedeelte van NW 8 (Owner/Eienaar: Potgieter, J. A.).... Portion/Gedeelte At Last (Portion/Gedeelte 2) ofivan NW 8 (Owner/Eienaar: Attwell. A. G.).... Remaining portion/resterende gedeelte (Riverside) ofivan NW 9 (Owner/Eienaar: Ricketts. E. G. J.).... Portion 4lGedeelte 4, Greenacres. portion of Portion 1 oflgedeelte van Gedeelte 1 van Olierivier 122 (Owner/ Eienaar : R.S. A.)... Portion 5 of/gedeelte 5 van Olierivier 121 (Owner/Eienaar: Potgieter, G. J.).... Remainingportion of portion of/resterende edeelte van gedeelte van Olierivier (OwnerIEienaar: Cilliers. D. S. U.) Outspan 25 (OwnerIEienaar: Parker. R. &)... Remaining portion of/resterende gedeelte van Pniel (Owner/Eienaar: Berlin Mission Station/.sendingstasie). Portion 1 of/gedeelte 1 van Riverbend 291 (Ownt+lenaar: Versluis, A. D. M.).... Portion ll/gedeelte 11 (Volrnoed) (portion of Port~on 7lgedeelte van Gedeelte 7) ofivan Riverbend 288 (Owner/ Eienaar: Snyman. A. van Z.)... Annex Belling? ofivan Riverbend 291 [Owner/Eien~: Van Wyks Trusf (Edms.) Bpk]... Bellingen. portlon of HV 1 of/gedeelte van HV 1 van fiverbend [Owner/E~enaar: Van Wyks Trust (Edms.)Bpkl Remainder of/restant van Riverbend Estates [OwnerFienaar: Van Wyks Bpk]... Portion 1 of/ckdeelte 1 van Van Wyksv1.ei of/van Riverbend [Owne~/Eienaar: Van Wyks Bpk]... Portion/Gedeelte Blaauwbank of/van kverbend Estates [Owner/Elenaar: Van Wyks Tmst (Edms.) Bpk] Maximum extent which may be irrigated M aksimum omvang wat besproei kan word Morgen Morg m.o Hectares Hek taar

23 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Description of property Beskrywing van grond / Moll Portion l/gedecltc 1, Goedemd, of/van Riverbend Estates [Owner/Eienaar: Van Wyks Trust (Edms.) Bpk.] Portion 3 of/gedeeite 3 van Riverbend Estates [Owner/Eienaar: Henning, A. M. (born/gebore Van Wyk)]... Portion 4/Gedeelte 4, Surprise, ofivan Riverbald Estates (Omer/Eienaar: Snyman, J. P.).... Remaining Portion 7 of/resterende Gedeelte 7 van Riverbend Estates (Owner/Eienaar: Snyman, J. P.).... Portion 9/Gedeelte 9 (Goedgelegen) of/van Riverbend Estates (Owner/Eienaar: Snyman, J. H.).... Half-share of Portion lo/half-aandeel van Gedeeltc 10, Die Bnrg (portion of Portion 7lgedeelte van Gedeelte 7) ofivan Riverbend Estates (Owner/Eienaar: Snyman, J. P.).... Pohon 12 (previously Port~on 13)/Gedeelte 12 (voorheen Gedeehc 13) of/van Riverbend Estates (Owner/Eienaar: Van Wyk, B. G. D.)... Portion 13 (previously Portion 14)/Gedeelte 13 (voorheen Gedeeitc 14) of/van Riverbend Estates 288 (Owner/ Eienaar: Veraluis, A. D. M.)... Portion 14 of/gedeelte 14 van Riverbend Estates [Owner/Eien-: Henning, A. M. (born/gebore Van Wyk)] Bnitesorg (Portion 2lGedeelte 2) of/van Rosalind 224 (Owner/E~enaar: Venluis, J. H.).... Remaining portion of/resterende gedeelte van Rosalind (Owner/Eienaar: De Kock. K. N.) Scmidtsdrift (OwnerlEienaar: Parker, R. G.).. Rema~ning portion of/rcsterende gedeelte van Slangheuwel (OwnerIEienaar: Redelinghuis, M. A. S.).... Remaining portion of Portion 1 of/resterende gedeelte van Gedeelte 1 van Slangheuwel (OwnerlEienaar: Coctzee, B. J. M.)... Ver-van-daar of/van Slypklip-Suid (OwnerlEienaar: Venter, J. C.).... Oskamp, portion of/gedeelte van Slypkfip of/van Slypklip-Suid (OwnerlEienaar: Venter, J. C.).... Remaining Portion 1lResterende Gedeelte 1, Erf 17, ofivan Vaallus Estates (OwnerlEienaar: R.S.A.)..... Portion 4 of/gedeelte 4 van Vaallus Estates (Owner/Eienaar: Van Schalkwyk. W. S.).... Portion 5 of/gedeelte 5 van Vaallus Estates (Owner/Eienaar: Van Schalkwyk, W. S.).... Half-share of Portion 7 of/half-aandeel van Gedeelte 7 van Vaallus Estates (OwnerlEienaar: Brand, A. J.).... Half-share of Portion 7 of/half-aandeel van Gedeelte 7 van Vaallus Estates (OwnerlEienaar: Oldewage, C. D.) Portion 8 of/gedeelte 8 van Vaallus Estates (Owner/Eienaar: Van Schalkwyk, W. S.).... Portion 9 of/gedeelte 9 van Vaallus Estates (Owner/E~enaar: Snyman, S.)... Portion 10 of/gedeelte 10 van Vaallus Estates (OwnerlEienaar: Brumer, N. P. F.).... Half-share of Port~on 11 of/half-aandeel van Gedeelte 11 van Vaallus Estates [Owner/Eienaar: Van Schalk- wyk, 0. G.(Jr)]... Half-share of Port~on 11 of/half-aandeel van Gedeelte 11 van Vaallus Estates [OwnerlEienaar: Van Schalkwyk, 0. G. (Jr)]... Half-share of remaming portion of Portion 12 of/half-aandeel van resterende gedeelte van Gedeelte 12 van Vanllus Estates [Owner/~ienaar: Van Schalkwyk, 0. G. (Sr)]..... Half-share of remaining portion of Portion 12 of/half-aandeel van resterende gedeelte van Gedeelte 12 van Vaallu Estates [Owner/Eienaar: Van Schalkwyk, 0. G. (Sr)]... Portion 13 of/gedeelte 13 van Vaallus Estates (OwnerlEienaar: Van der Merwe, I. J.)... Portion 15 of/gedeelte 15 van Vaallus Estates (Owner/Eienaar: De Villiers, C. V.).... Portion 21 of/gedeelte 21 van Vaaflus Estates (Owner/Eienaar: Van Schalkwyk, W. S.)... Portion 22 of/gedeelte 22 van Vaallus Estates (Owner/Ejenaar: Van Schalkwyk, W. S.) Portion 23 of/gedeelte 23 van Vaallus Estates (Owner/E~enaar: Van Schalkwyk, W. S.) Portion 24 of/gedeelte 24 van Vaallus Estates (Owner/Eienaar: Van Schalkwyk, W. S.)... Portion 25 of/weelte 25 van Vaallus Estates (Owner/E/enaar: Van Schalkwyk, W. S.)... Portion 26 of/gedeelte 26 van Vaallus Estates (Owner/E~enaar: Van Schalkwyk, W. S.)... Portion 32 of Portion 12 of/gedeelte 32 van Gedeelte 12 van Vaallus Estates (OwnerlEienaar: De V. Lambrecht, I. J.) Remaining Portion 2 of/resterende Gedeelte 2 van Zandbult (Owner/Eienaar: Cilliers, A. A.). Half-share of Portion 6 of/half-aandeel van Gedeelte 6 van Zanddrift (Owner/Eienaar: Potgieter, G. J.).... Half-share of Portion 7 of/half-aandeel van Gedeelte 7 van Zanddrift (Owner/Eienaar: Bernstein, J.). Half-share of Portion 7 of/half-aandeel van Gedeelte 7 van Zanddrift (Owner/Eienaar: Ginsberg, D. F.).... Half-share of Portion 8 of/half-aandeel van Gedeelte 8 van Zanddrift (Owner/Eienaar : Bernstein, J.).... Half-share of Portion 8 of/half-aandeel van Gedeelte 8 van Zanddrift (OwnerIEienaar: Ginsberg, D. F.).... Remaining portion of/resterende gedeelte van Smithsdale of/van Zoutpansfontein (Owner/Einaar: Smith, J. J.) Tipperary, portion of/gedeelte van Bestpan ofivan Zoutpansfontein (Owner/Eienaar: Hugo, G. J.).... Annex Tipperary (portion oflgedeelte van Bestpan) ofivan Zoutpansfontein (OwnerlEienaar: Hugo, G J.).. Remaining portion of Portion 1 of/resterende gedeelte van Gedeelte 1 van Zweetfontein (OwnerlEienaar: Bruwer, P. L.)..... GENERAL NOTICES NOTICE 712 OF 1970 NOTICE TO OWNERS AND MORTGAGEES IN TERMS OF SUBSECTION (2) OF SECTION THIRTY- THREE OF THE COMMUNITY DEVELOPMENT ACT (ACT 3 OF 1966). WHOSE ADDRESSES ARE UNKNOWN Owners of and mortgagees over the undermentioned properties are hereby notified that the provisional basic values thereof have been determined as indicated in the Schedule to this notice. I - Maximum extent which may be irrigated Maksiium omvang wat besproei kan word Morgen ALGEMENE KENNISGEWINGS KENNISGEWING 712 VAN 1970!?2! I Hectares Hektaar a KENNISGEWLNG AAN EIENAARS EN VERBAND- HOUERS LNGEVOLGE SUBARTIKEL (2) VAN ARTIKEL DRIE-EN-DERTIG VAN DIE WET OP GEMEENSKAPSONTWIKKELING, 1966 (WET 3 VAN 1966). WIE SE ADRESSE ONBEKEND IS Eienaars van en verbandhouers oor die onderstaande eiendomme word hiermee in kennis gestel dat die voorlopige basiese waarde daarvan bepad is soos aangeteken teenoor die betrokke eiendomme in die Bylaag tot hierdie kemisgewing. 23

24 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 Attention is invited to the provisions of section thirty-three (2) (b) and (3) of the Act, read with subsection (6). In terms of the firstmentioned subsection, any objection to the provisional valuation may be lodged, in writing, with the Minister of Community Development within 21 days as from 12 October 1970, or within such further period, not exceeding a further period of 60 days, as the Minister may on application in any particular case allow. Any objections or representations you may wish to submit must be lodged, in triplicate, care of The Regional Representative, Department of Community Development, Private Bag 3913, North End, Port Elizabeth, and shall set forth the reasons for the objection and may be accompanied by such written statements of facts and representations as the objector may deem fit. 1 Description of Area Property Ekf Erf (30 October 1970) SCHEDULE GROUP AREA: 1 STERKSTROOM Omer/Mortgagee I I I 1 50 sq rds.... '1 Morgen 316 sq rds 96 sq ft A. M. Burger.... Unknown..... NOTICE 750 OF 1970 Provisional basic value R NOTICE Whereas the following rough or uncut diamond was found by the person mentioned at the place and date stated, notice is hereby given that if the said diamond is not claimed within 21 (twenty-one) days from date hereof it will be sold according to law : One 2.4 carat Commander On 19/10/70 picked up by R. rough Diamond Adshade on the side walk in or un- Branch, front of his house at 32 cut Kiberley Bodley Street, Kimberley. diamond Information to the District Officer, Diamond Branch, S.A. Police. Private Bag, Kimberley. (13 November 1970) Aandag word gevestig op die bepalings van artikel drie-en-dertig (2) (b) en (3) van die Wet, saamgelees met subartikel (6). Ingevolge eersgenoemde subartikel mag by die Minister van Gemeenskapsbou binne 21 due vanaf 12 Oktober 1970 of binne die verdere tydperk, wat nie 'n tydperk van 60 dae oorskry nie, wat die Minister op aansoek in 'n bepaalde geval toelaat, skriftelik enige beswaar teen die voorlopige waardasie aangeteken word. Enige sodanige besware of vertoe wat wens gemaak te word, moet in drievoud, per adres die Streekverteenwoordiger, Departement van Gemeenskapsbou, Privaatsak 3913, Noordeinde, Port Elizabeth, ingedien word en moet die redes vir die beswaar uiteengesit en kan vergesel gaan van sodanige skriftelike opgaaf van feite en vertoe as wat die beswaarmaker goedvind. / Beskrywing van Grooik eiendom Erf Erf (30 Oktober 1970) BYLAAG GROEPSGEBIED : STERKSTROOM 50 vk rde morg 316 vk rde 96 vk Vt A. M. Burger..... Onbekend..... KENNISGEWING 750 VAN 1970 Voorlopige waarde R KENNISGEWING Nademaal die ondervermelde ruwe of ongeslypte diamant deur die genoemde persoon by die gemelde plek en datum gevind is word hiermee bekendgemaak dat as die regmatige eienaar nie binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf datum hiervan gemelde diamant op eis nie, dit volgens wet verkoop sal word : Eenruwe 2.4 Bevelvoerder Op 19/10/70 opgetel deur ofonge- karaat Diamant- mnr. R. Adshade op die slypte tak Kim- sypaadjie voor sy woning te diamant berley Bodleystraat 32, Kimberley. Informasie aan die Takbevelvoerder, Diamanttak, S.A. Polisie, P/Sak, Kirnberley. (13 November 1970) J NOTICE 751 OF,1970 GRANTING OF EXCLUSIVE RIGHT TO PROSPECT It is hereby notified that the exclusive right to prospect for all minerals, excluding natural oil, salt, gypsum, limestone, marble and source material, has, in terms of section 60 (1) (a) of the Mines, Works and Minerals Ordinance, 1968 (Ordinance 20 of 1968) of South-West Africa, and subject to existing rights, been granted to Mulkrug Mining and Prospecting Co. (Pty) Ltd for a period of two years ending 23 October 1972 in respect of certain unsurveyed State land situate in the District of Warmbad, as shown on Sketch Plan MCW 314 filed in the office of the Mining Commissioner, Windhoek (13 November 1970) 24 KENNISGEWING 751 VAN 1970 TOEKENNING VAN ALLEENREG OM TE PROSPEKTEER Hierby word bekendgemaak dat die alleenreg om te prospekteer na alle minerals, met uitsluiting van aardolie, sout, gips, kalkklip, marmer en bronmateriaal, ingevolge artikel 60 (1) (a) van die Ordonnansie op Myne, Bedrywe en Minerale, 1968 (Ordonnansie 20 van 1968) van Suidwes-Afrika, en behoudens bestaande regte, vir 'n tydperk van twee jaar eindigende 23 Oktober 1972 toegestaan is aan Mulkrug Mining and Prospecting Co. (Pty) Ltd ten opsigte van sekere onopgemete Staatsgrond gel& in die distrik Warmbad, soos aangetoon op Sketskaart MCW 314 wat in die kantoor van die Mynkommissaris, Windhoek, bewaar word. 13 November 1970)

25 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No. 29?1 25 NOTICE 752 OF 1970 SECTION 112 (1) OF THE BANKS ACT, ClIANGF, OF NAME-SUID-KAAPSE VOOGDY BEPERK It is hereby notified for general information that Suid- Kaapse Voogdy Beperk, which is registered as a general bank, has changed its name to Voogdy Bank Limited. KENNlSGEWlNG 752 VAN 1970 ARTIKEL 12 (1) VAN DIE BANKWET, NAAMSVERANDERING-SUID-KAAPSE VOOGDY BEPERK Hierby word vir algemene inligting bekedgemaak d3t Suid-Kaapse Voogdp Bzpzrk, wat as 'n aigemene bank geregistrcer is, sy naam verander het in Voogdy Bank Limited. NOTICE 753 OF 1970 GROOT-LETABA GOVERNMENT WATER CONTROL AREA CONDlTIONS OF ABSTRACTlON OF PUBLlC WATER WITHIN 'TI-IE GROOT-LETABA GOVEKN- MEM' WATER CONTROL AREA In ternia of powers delegated to me by Government Notice 909 dated 17 May 1968, I hereby give notice that Government Notice 266 dated 24 April 1970 is amended by the addition of the following: 1. The Groot-Letaba Major lrrigation Board is empowered, in cases of acute hardship, to authorise individual irrigators upon application to irrigate their crops. Such authorisation shall be given, in writing, and shall state the quantity of water which may be so used and the period during which it may be used. 3. Any person irrigating without the abovementioned authorisation or in excess of it shall be guilty of an offence and liable to prosecution. J. L. MALLORY, Circle Engineer, Eastern Transvaal Circle. KENNISGEWING '753 VAN 1970 GROOT-LETA BI\-SI'AATSiVATERBEHEERGEBZED VOORWAARDES VAN DIE ONTTIIEKKING VAN OPENBARE WATER BiNNE DIE CJROOT-LETABa- STAATSWATERBEHEERGEBIED Kragtens die bevoegdheid aan my gedelegeer by Goewernientskennisgewing 908 van 17 Mei 1968, maak ek hierby bekend dat Goewermentskennisgewing 266 van 24 April 1970 gewysig word dew die volgende byvoegings: 1. Aan die Groot-Letaba-Hoofbesproeiingsraad word die bevoegdheid verleen om individuele besproeiiers wat daarom aansoek doen te magtig om hulk gesaaides in gevalle van ernstjge ontbering te besproei. Sodanige magtiging moet skriftelik verleen word en nmet aandui die hoeveelheid water wat aldus gebruik mag word asmede die tydperk waarin dit gebruik mag word. 2. Enigeen wat sonder bogenoemde magtiging besproei of dit oorskry begaan 'n misdryf en staan aan vervolging bloot. J. L. MALLORY, Seksie-ingenieur, 00s-Transvaalseksie. (13 November 1970) NOTICE 754 OF 1970 SOUTH AFRICAN RESERVE BANK Statement of Assets and Liabilities on the 30th day of October Liabilities R c QO Capital.... Reserve Fund Notes in circulation Deposits : Government Provincial administrations Bankers Other Other liabilities R lL97 Assets R c Gold Forelgn: Bills Investments Other assets Total gold and foreign assets Domestic : Bills discounted Loans and advances: Government Other Government Other Securities: Other assets R Ratio of gold reserve to liabilities to the public less foreign assets 62.9 per cent. Pretoria, 4 November N. VAN DER WESTHUIZEN, General Manager.

26 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETT'E, 13 NOVEMBER 1970 KENNISGEWING 754 VAN 1970 WID-AFRIKAANSE RESERWEBANK Staat van Bates en Laste op die 30ste dag van Oktober Laste I Bates R c Kapitaal Reserwefonds Note in omloop Deposito's : Regering Provinsiale administrasies Bankiers Andere Ander late Goud... Buitelandse: Wissels... Beleggings.... Ander bates Totaal aan goud en buitelandse bates..... Binnelandse: Gediskonteerde wissels..... Lenings en voorskotte: Regering..... Andere.... Sekuriteite: Regering..... Andere.... Ander bates Verhouding van goudreserwe tot vcrlpigtings teenoor die publiek min buitelandse bates 62.9 persent. Rwia, 4 November N. VAN DER WESTHUIZEN. Hoofbestuurder. (13 November 1970) NOTICE 755 OF 1970 SOUTH AFRICAN RAILWAYS BENEFITS PAYABLE FROM THE NEW RAILWAYS AND HARBOURS SUPERANNUATION FUND.- LATE FREDERICK ALEXANDER ZEELIE The late Mr Frederick Alexander Zeelie, born 15 August 1934, who was employed as a shunter on the South African Railways. at Noupoort, died on 4 June His widow, Mrs A. Zeelie, is requested to communicate with the Chief Accountant, Pensions Section, Railways Post Box 47, South African Railways, Johannesburg, before 31 March 1971, in connection with benefits payable from the New Railways and Harbours Superannuation Fund. C. J. VAN DER WALT, Chief Accountant. (13 November 1970) KENNISGEWING 755 VAN 1970 SUID-AFRKAANSE SPOORWEE VOORDELE BETAALBAAR UIT DIE NUWE SPOORWEG- EN HAWEiSUPERANNUASIEF0NDS.- WYLE FREDERICK ALEXANDER ZEELlE Mnr. Frederick Alexander Zeelie wat op 15 Augustus 1934 gebore is en in die Suid-Afrikaanse Spoorwd, Noupoort, as rangeerder gewerk het, is op 4 Junie 1970 oorlede. Sy weduwee, mev. A Zeelie, word versoek om voor 31 Maart 1971, met die Hoofrekenmeester, Afdeling Pensioene. Spoorwegposbus 47, Suid-Afrikaanse Spoorwd8 Johannesburg, in verbinding te tree in verband met voordele wat uit die Nuwe Spoorweg- en Hawesuperannuasiefonds betaalbaar is. C. J. VAN DER WALT, Hoofrekenmeester. (13 November 1970) NOTICE 756 OF 1970 SOUTH AFRICAN RAILWAYS STORES DEPARTMENT SALE A sale by public auction of scrap and obsolete railway material will be held at 9 a.m. on Thursday, 19 November 1970, in the Stores yard of Elandsfontein. The following goods will be sold: Motor-cars, light delivery vans, lorries, buses, trailers, push trollies, aircraft tyres, and motor parts. Conditions of sale.-(i) Payment in cash or bank guaranteed cheque must be made within 24 hours after conclusion of the sale, KENNISGEWING 756 VAN 1970 MAGASYNDEPARTEMENT VERKOPING Afgedankte en verouderde spoorwegmateriaal sal om 9 vm. op Donderdag, 19 November 1970, per openbare veiling by die Magasynverkoopsterrein, Elandsfontein, verkoop word. Die volgende goed sal verkoop word: Motors, ligte afleweringswaens, vragmotors, busse, sleepwaens, stoottrollies, vliegtuigbande en motoronderdele. Verkoopvoonuaardes.-(I) Daar moet binne 24 uur na die verkoping in kontant of per bankgewaarborgde tjek vir die goedere betaal word,

27 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 NOVEMBER 1970 No (2) All goods purchased and not removed from the Administration's premises within seven days from date of the sale, shall be subject to warehouse chargees. R. N. E. PIETERSEN, Stores Superintendent. Office of the Stores Superintendent, Germiston, 19 October Telephone (I3 November 1970) (2) Opslagkoste sal gehef word op alle verkoopte goed wat nie binne sewe dae na die veiling van die Administrasie se terrein verwyder is nie. R. N. E. PIETERSEN, Magasynsuperintendent. Magasynsuperintendentse kantoor, Germiston, 19 Oktober Telefoon (13 November 1970) NOTICE 759 OF 1970 DEPARTMENT OF TRANSPORT AIR SERVICES ACT, 1949 (ACT 51 OF 1949), AS AMENDED Pursuant to the provisions of section 5 (a) and (b) of Act 51 of 1949 and regulation 5 of the Civil Air Services Regulations, 1964, it is hereby notified for general information that the applications, details of which appear in the Schedules hereto, will be heard by the National Transport Commission. Representations in accordance with section 6 (1) of Act 51 of 1949, in support of or in opposition to an application, should reach the Secretary for Transport (Division of Civil Aviation), Private Bag 193, Pretoria, within 21 days of the date of this publication stating whether the party or parties making such representation intend to be present or represented at the hearing. The Commission will cause notice of the time, date and place of the hearing to be given in writing to the applicant and all parties who have made representations as aforesaid and who desire to be present or represented at the hearing. SCHEDULE A SCHEDULE OF APPLICATIONS FOR THE ALTERATION, MODIFICATION OR AMENDMENT OF LICENCES (A) Name and address of applicant. (B) Title under which the applicant is conducting the air service. (C) Particulars of the licence and of the alteration, modification or amendment thereto or the conditions thereof which have been applied for. (A) Grand Central Flying Club, P.O. Box 9563, Johannesburg. (B) Grand Central Flying Club. (C) Flying training Air Service Licence 422. Under "Aircraft to be used", delete : "ZS-DXS" and add : "Cessna 172 ZS-IFA". (A) Suidwes Lugdiens (Edms.) Bpk., Eros Airport, P.O. Box 731, Windhoek. (B) Suidwes Lugdiens (Edms.) Bpk. (C) Scheduled Air Transport Service Licences 91, 137 and 308. Nan-Scheduled Air Transport Service Licence 128, Flying Training Air Service Licence 192 and Aerial Work Air Service Licencc 191. Under "Aircraft to be used", delete: "ZS-IDA" and add: "Cessna 402 A ZS-SWL". (A) United Air Services (Edms.) Bpk. P.O. Ficus, Wonderboom Airport, Pretoria. (B) United Air Services (Edms.) Bpk. (C) Non-scheduled Air Transport Service Licence 734 and Flying Training Air Service Licence 735. Under "Aircraft to be used", delete : "ZS-IBN" and add : "Beech V35B ZS-NEV", KENNISGEWING 759 VAN 1970 DEPARTEMENT VAN VERVOER WET OP LUGDIENSTE, 1949 (WET 51 VAN 1949). SOOS GEWYSIG Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 5 (a) en (b) van Wet 51 van 1949 en regulasie 5 van die Regulasies vir Burgcrlugdienste, 1964, vir algemene inligting bekendgemaak dat die Nasionale Vervoerkommissie die aansoeke waarvan besonderhede in die Bylaes hieronder verskyn, sal aanhoor. VertuS ingevolge artikel 6 (1) van Wet 51 van 1949 ter ondersteuning, of bestryding van 'n aansoek moet die Sekretaris van Vervoer (Afdeling Burgerlugvaart), Privaatsak 193, Pretoria, binne 21 dae vanaf die datum van hierdie publikasie bereik en daarin moet gemeld word of die persoon of persone wat aldus vert& rig, van plan is om die verrigtings by te woon of om daar verteenwoordig te word. Die Kommissie sal rdl dat kennis van die datum, tyd en plek van die verrigtings skriftelik gegee word aan die applikant en a1 die persone wat aldus vertoi! gerig het en wat verlang om aldus verteenwoordig of teenwoordig te wees. BYLAE A LYS VAN AANSOEKE OM DIE VERANDERING OF WYSIGING VAN LISENSIES (A) Naam en adres van applikant. (B) Naam waaronder die applikant die lugdiens eksploiteer. (C) hsonderhede van die lisensie en die verandering of wysiging daarvan of van die voonvaardes waarom aansoek gedoen is. (A) Grand Central Flying Club, Posbus 9563, Johannesburg. (B) Grand Central Flying Club. (C) Vliegopleidingslugdienslisensie 422. Onder "Lugvaartuie wat gebruik gaan word", skrap "ZS-DXS" en voeg by: "Cessna 172 ZS- IFA". (A) Suidwes Lugdiens (Edms.) Bpk., Eroslughawe, Posbus 731, Windhoek. (B) Suidwes Lugdiens (Edms.) Bpk. (C) Vasgestelde Lugvervoerderslisensies 91, 137 en 308. Nie-vasgestelde Lugvervoerderslisensie 128, Vlieg opleidingslugdienslisensie 192 en Handelslugdienslisensie 191. Onder "Lugvaartuie wat gebruik gaan word", skrap : "ZS-IDA" en voeg by : "Cessna 402 A ZS-SWL". (A) United Air Services (Edms.) Bpk., Pk. Ficus, Wonderboomlughawe, Pretoria. (B) United Air Services (Edms.) Bpk. (C) Nie-vasgestelde Lugvervoerderslisensie 734 en Vliegopleidinglugdienslisensie 735. Onder "Lugvaartuie wat gebruik gaan word", skrap: "ZS-IBN" en voeg by : "Beach V35B ZS-NEV",

28 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 pp-ppp--p No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 SCHEDULE B SCHEDULE OF APPLICATlONS FOR THE RENEWAL OF LlCENCES (A) Name and address of applicant. (B) Particulars of air service. (C) Proposed tariff of charges. (D) Aircraft to be used. (E) Proposed routes, areas, frequencies and basis(es) of operation. (A) Westelike Provinsie Oesbespuiting Maatskappy (Edms.) Bpk., Municipal Airfield, P.O. Box 106, Malmesbury. (B) Aerial Work Air Service Licence 135. Types of work: Crop spraying and dusting, sowing of sccds and fertillsers, spraying of insecticides and weedkillers on trees. (C) Will depend on type of service rendered and upon agreement between parties. (D) Piper PAlSA ZS-CFT, Piper PA25's ZS-CSE, ZS-EOB and ZS-IEH, DO 27 ZS-CMA. Airtruk PL 12 ZS-WPO. (13 November 1970) DEPARTMENT OF POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTEMENT VAN POS-EN-TELEGRAAFWESE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE: SEPTEMBER 1970 STAAT VAN INKOMSTE EN UITGAWES: SEPTEMBER 1970 I Month of September Maand September Total April to September Totaal April tot September BYLAE B LYS VAN AANSOEKE OM DIE HERNUWING VAN LISENSIES (A) Naam en adres van applikant. (B) Besonderhede van lugdiens. (C) Voorgestelde tariefskaal. (D) Lugvaartuie wat gebruik gaan word. (E) Voorgestelde roetes, gebiede. frekwensies en uitgangsbasis(se). (A) Westelike Provinsie Oesbespuiting Maatskappy (Edms.) Bpk., Munisipale Vliegveld, Posbus 106, Malmesbury. (B) Handelslugdienslisensie 135, Tipe werk: Gewasbespuiting en -bestuiwing, saai van saad en kunsmis, bespuiting met insektedoder en onkruidmiddel op borne. (C) Sal afhang van die tipe diens gelewer en die oorcenkoms tussen die partye. (D) Piper PAISA ZS-CFT. Piper PA25's ZS-CSE, ZS-EOB en ZS-lEM, DO 27 ZS-CMA, Airtruk PL 12 ZS-WPO. (13 November 1970) NOTICE 760 OF 1970 KENNISGEWING 760 VAN Revenue: Postal services... Teleconmun jcat ions services.... *Agency senwes.... *Interest on investments..... Inkonute: Posdienste. Telekommuriikasiedienste. *Agentskapdienste. *Rente op beieggings. Expenditwe: Working expenditure- Postal and Teleconlmunications services Capital expenditure- Postal services.... Teleco~nmunications services.... Purchase of land..... Buildings.... tredemption of loans..... Housing.... Purchase of Durban Corporation Telephone System Kapitaaluitgawe- Posdienste. Telekommunikasiedienste. Aankoop van grond. Geboue. tleningsdelgings. Behuising. Aankoop van Durbankorporasie telefoonstelsel. * Payments are made half-yearly. Betalings geskied halfjaarliks. t New items. Previously included in postal services and telecom~nunications services. Nuwe items. Voorheen by posdienste en telekom~nunikasiedienste ingesluit. (13 November 1970) NOTICE 761 OF 1970 I KENNISGEWING 761 VAN 1970 LIQUOR ACT, 1928 I DRANKWET, 1928 NOTICE OF A SPECIAL MEETING OF THE KENNISGEWING VAN 'N SPESIALE VERGADE- LIQUOR LISENSING BOARD FOR LIQUOR ; RING VAN DIE DRANKLISENSIERAAD VAN LICENSING AREA 41 CONVENED IN TERMS OF DRANKLISENSIEGEBIED 41 I N G E V 0 L G E SECTION 22 1 ARTIKEL 22 BELB It is hereby notified that a special meeting of the Liquor Hierby word bekendgemaak dat 'n spesiale vergadering Licensing Board for Liquor Licensing Area 41 will be van die Dranklisensieraad van Dranklisensiegebied 41 om he!d at the Magistrate's Court at Johannesburg, in the 9.30-uur in die voormiddag op die 2 Desember 1970 by

29 District of Johannesburg, at 9.30 in the forenoon on 2 December 1970 for consideration of the following matters : STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER ' No die Landdroshof te Johannesburg, in die distrik Johannesburg, gehou sal word vir oorweging van die volgende aangeleenthede : 1. APPLICATIONS FOR THE AUTHORITY OF THE MINISTER OF JUSTICE FOR THE GRANTING OF LIQUOR LICENCES: (i) Full name of applicant and his principal (if any) (a) Jack Max Bank, nominee of Kenbank Investments (Pry) ttd (b) Basil Leslie Forssman, nominee of Kyalami Ranch (Pty) Ltd (ii) Class of licence applied for Qotel Restaurant (iii) Situation of premises in respect of which [he licence IS applied for Remaining extent of Lot 1886 and Lot 1885, being 452 Commissioner Street, Malvern, Johannesburg. Erf 1, being cor. of Eleventh Street and Benmore Avenue, Beamore Gardens, Sandton. 2. APPLICATIONS FOR THE RENEWAL OF LIQUOR LICENCES TO BE MADE TO THE LICENSING BOARD (i) Full name of applicant and his principal (if any) - (a) Michael Anousakis, nominee of a partnership consisting of Rena Anousakis and himself (b) Clause Manfred Lugibihl, nominee of J.C.L.S. Restaurant (Pty) Ltd (c) Kenneth Raymond Jones-Hockley, nominee of Merry Laager Beer Hall (Pty) Ltd (d) Takk Economou, as nominee of Arr~vederci Restaurant (Pty) Ltd (e) Jesus &mabeau Guardiola, nominee of Espana Can1 (Pty) Ltd (f) Philip Arnold Myburgh, Chief Steward of Sturrock Park Recreation Club (g) Zoran Matic, as nominee of Contel Investments (P~Y) Ltd (h) Manuel Gonsalves Janaro, nominee of Janaro & Sons (Pty) Ltd (i) Lino Rodriques, nominee of L.M.N. Trust (Pty) (ii) Class of licence involved Restaurant Restaurant Wine and malt Wine and malt Restaurant Club Hotel Bottle Bottle : (iii) Name under which business is being conducted and situation of premises La Concorde Restaurant: Stands 1687 to 1693 and Stand 630, Pritchard Street, Johannesburg. Continental Restaurant: Consol~dated Stands 5275 to 5277, being 109 Twist Street, Hillbrow, Johannesburg. Merry Laager Beer Hall: Stand 2763, cor. of De Korte and Bertha Streets, Braamfontein, Johannesburg. Arrivederc~ Restaurant: cor. of Bok and Twist Streets, Joubert Park, Johannesburg. Espana Cani Restaurant: Stands 19415, being cor. of Klein and De Vill~ers Streets, Johannesburg. Sturrock Park Recreation Club: Milner Park, Showground Road, Braamfontein, Johannesburg. Kontinental Hotel: Stand 133, being 75 De Villiers Street Johannesburg. Ferndale Bottle Store: Stand 1344, being cor. of Hendrik Verwoerd Drive and George Road, Ferndale, Randburg. Kibler Park Bottle Store: Erven 1211 and 1212, Stanmore Crescent, Kibler Park, Johannesburg. 1. AANVRAE OM DIE MAGTIGING VAN DIE MINISTER VAN JUSTISIE TOT DIE VERLENING VAN DRANKLISENSIES: (i) Volle naam van aanvraer (ii) Klas lisensie waarom aanvraag gedoen word en sy prinsipaal (as daar is) (a) Jack Max Bank, benoernde van Kenbank Investments (Pty) Ltd (b) Basil Leslie Forssman, benoemde van Kyalami Ranch (Pty) Ltd Hotel Restaurant (iii) Ligging van gebou ten opsigte waarvan aanvraag gedoen word die lisensie Restant van Perseel 1886 en Perseel 1885, synde Commissionerstraat 452, Malvern, Johannesburg. Erf 1, synde hoek van Elfde Straat en Benmorelaan, Benmore Gardens, Sandton. 2. AANVRAE OM DIE VERNUWING VAN DRANKLISENSIES WAT BY DIE LISENSIERAAD GEDOEN SAL WORD - (i) Volle naam van aanvraer en sy prinsipaal (as daar is) (a) Michael Anousakis, benoemde van 'n vennootskap bestaande uit Rena Anousakis en homself (b) Clause Manfred Lugibihl, benoemde van J.C.L.S. Restaurant (Pty) Ltd (c) Kenneth Raymond Jones-Hockley, benoemde van Merry Laager Beer Hall (Pty) Ltd (d) Takis Economou, benoemde van Arrivederci Restaurant (Pty) Ltd (e) Jesus Bernabeu Guardiola, benoemde van Espana Cani (Pty) Ltd (f) Philip Arnold Myburgh, hoofkelner van Sturrockparkontspanningsklub (g) Zoran Matic, as benoernde van Contel Investments (Pty) Ltd (h) Manuel Gonsalves Janaro, benoemde van Janaro & Sons (Pty) Ltd (i) Lino Rodrigues, benoemde van L.M.N. Trust (Pty) (13 November 1970) (ii) Klas lisensie betrokke Restaurant Restaurant Wyn-en-bier Restaurant Klub Hotel Bottel Bottel (iii) Naam waaronder besighe~d gedryf word en ligging van gebou La Concorde Restaurant: Standplase 1687 tot 1693 en Standplaas 630, Pritchardstraat, Johannesburg. Continental Restaurant: Gekonsolideerde Standplase 5275 tot synde Twiststraat 109, Hillbrow Johannesburg. Merry Laager Bxr Hall: Standplaas 2763, hoek van De Korte- en Berthastraat. Braamfontein. Johannesburg. Arrivederci Restaurant: hoek van Bok- en Twiststraat, Joubert Park, Johannesburg. Espana Cani Restaurant: Standplase 19415, synde hoek van Klein- en De Villiersstraat, Johannesburg. Sturrockparkontspanningsklub: Milner Park, Showgroundweg, Braamfontein, Johannesburg. Kontinental Hotel : Standplaas 133, synde De Villiersstraat 75, Johannesburg. Ferndaledrankwinkel: Standplaas 1344, synde hoek van Hendrik Venvoerdrylaan en Georgewen, - -. Femdale, Randburg. Kibler Parkdrankwinkel: Erwe 1211 en Stanniore.Crescent, Kibler Park. Johannesburg.

30 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February @ No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 19 NOVEMBER 1970 APPLICATIONS FOR MOTOR CARRIER CHRTIFICATES HB undermentioned applications for Motor Carrier Certificata T indicatiog (I) reference number, (2) name ol applicant and nature of application, (3) number and type of veh~cles. (4) nature of proposed motor carrier transportation, and (5) points between and routea over or area witbin which the proposed Motor Carner Transportation is to be effected, are published in terms of sectloo rhirieen (1) of the Motor Carrier Transportation Act, 1930 (Act 39 of 1930), as amended, and regulation 5 of the Motor Carrier Transportation Regulations, 1964, as amended. Written representations, in duplicate. supporting or opposing these applications must be submitted to the address indicated within ten (10) days from the date of this publication. Address to which representatio~zs must be submitted: The Secretary, Local Road Tramportarion Board, Private Bag 3909, Port Elizabeth. (1) A 942. (2) Lee, Henry, Port Elizabethltransfer from J. Gysman. (3) One 18-passenger lorry. (4) Non-White organised parties (pro forma). (5) From points within a radius of 30 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. to points situated within a radius of 100 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth and return (pro forma). (I) A (2) Pietersen, Adam Edward, Uitenhageladditional vehicle. (3) One 5-seater motor-car. (4) Non-White passengers and their luggage. (5) Within a radius of 30 miles from Uitenhage P.O. (pro fonna). (1) A 917. (2) Plaatjies, James Frederick George, Thornham, District of Humansdorp/new application. (3) One truck (to be purchased). (4) Rough unsawn timber, sand, stone and building material. (5) Between Storms River and Knysna, Karreedouw, Humansdorp and Port Elizabeth. (1) A 930. (2) Hodgson, James Rogers, Port Elizabeth/new application. (3) One 5-seater motor-car. (4) Goods on behalf of Porzalack (Pty) Ltd, Durban and Sitro (Pty) Ltd, Johannesburg. (5) Within the Port Elizabeth exempted area. (1) A 932. (2) Maqanda, Thomas Maswana, Graharnstown/new application. (3) One 14-passenger lorry. (4) Non-White passengers and their luggage, fresh produce and goods. (5) (i) Between Grahamstown Market and Kwa Fikizolo Store; (ii) between Grahamstown and. Riebeek East; (iii) between Grahamstown and Fort Brown; (IV) between Grahamstown and Alexandria; (v) between Grahamstown and Port Elizabeth. (1) A Solomon. Gordon. Uitenhaneladditional -. vehicle. (3j One s-seate~ motdr-car. (4) Non-White passengers and their luggage. (5) Within a radius of 30 miles from Uitenhage P.O. (pro forma). (1) A 972. (2 Jonker, Andries Daniel, Port Elizabeth/additional vehicle. (31 One 5-ton truck. (4) Water for construction purposes. (5) Within a radius of 15 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (1) A 939. (2) Herselman, Wessel Johannes, Oubosrand/new application. (3) Two 8-ton trucks. (4) (a) Sand, gravel, stone and premix for road-construction purposes on behalf of National Roads. (5) (a) Within a radius of 150 miles from P.O., Oubosrand. (4) (b) Road-construction material. (5) (b) (1) From the nearest railway station, siding or bus halt to road-construction depots situated within a radius of 150 miles from P.O., Oubosrand; (ii) between road-cqnstruction depots and points situated on the roads under construction withln a radius of 150 miles from P.O., Oubosrand. (1) A 953. (2) Potgieter Broers, Alexandrialadditional vehicle. (3) One 10-ton truck. (4) As per existing authority. (5) As per existing authority. AANSOEKE OM MOTORTRANSPOR'ISBR?IFlKATB D4E ondeqtynde aansoeke om MotortromportsMtifikate, met aandmdlng van (I) verwysingsnommer. (2) naam van applikant en aard van aansoek. (3) getal en tips vwrtuie. (4) aard van voorgatelde motortransport, en (5) plekke waartussen en roetes, waaroor, of gebied waarin die voorgestelde vervocr I1I plaasvind. word kragtens die bepalings van artikel dertien (1) V? d~e Morortransportwet (Wet 39 van 1930), aoos gewyslg, en regulasie 5 van d~e Motortransportregulasies, s pewyslg, gepubliseer. Skr~ftehke vertoz, in duplikaat, ter ondersteuning of bestrydin~ van hlerdie aansoeke moet binne tien (10) dae vanaf dle datum van hlerdie pubhkas~e aan die aangeduide adres gerig wsrd. Adrcs wmrheen verroe gerig nloet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvcrvoerraad, PI ivuatsak 3909, Port Elizabeth. (1) A 942. (2) Lee, Henry, Port Elizabeth/oordrag vaflaf I. Gysman. (3) Een 18-passasiervragmotor. (4) Nie-Blanke georganise~rde geselskappe (pro forma). (5) Vanaf punte binne n radius van 30 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth, na punte gelee binne 'n radius van 100 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth en terug (pro forma). (1) A (2) Pietersen, Adam Edward, Uitenhagelbykomende voertuig. (3) Een 5-sit lekmotorkar. (4) Nie-~lanie passasiers en hul bagasie. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Uitenhage Pk. (pro forma). (1) A 91?: (2) Plaatj~es, James Frederick George, Thornham, distrik Humansdorplnuwe aansoek. (3) Een vragrnotor (moet nog aangekoop word). (4) Rof ongesaagde hout, sand, klip en boumateriaal. (5) Tussen Stormsrivier en Knysna, Karreedouw, Humansdorp en Port Elizabeth. (1) A 930. (2) Hodgson, James Rogers, Port Elizabcthlnuwe aansoek. (3) Een 5-sitplekmotorkar. (4) Goedere ten behoewe van Porzalack (Edms.) Bpk., Durban en Sitro (Edms.) Bpk., Johannesburg. (5) Binne die Port Elizabeth vrygestelde gebied. (1) A 932. (2) Maqanda, Thomas Maswana, Grahamstad/nuwe aansoek. (3) Een 14-passasiervragmotor. (4) Nie-Blanke passasicrs en hul bagasie, vars produkte en goedere. (5) (i) Tussen Grahamstadmark en Kwa Fikizolo Store; (ii) tussen Grahamstad en Riebeek-00s; (iii) tussen Grahamstad en Fort Brown; (iv) tussen Grahamstad en Alexandria; (v) tussen Grahamstad en Port Elizabeth. (1) A 938. (2) Solomon, Gordon, Uitenhagelbykomende voertuig. (31 Een 5-sitplekmotorkar. (4) Nie-Blanke passasiers en hul bagasie. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Uitenhage forma). (1) A 972. (2) Jonker, Andries Daniel, Port Elizabeth/bykomcnde voertuig. (3) Een 5-tonvragmotor. (4) Water vir konstruksiedocleindes. (51 Binne 'n radius van 15 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, (1) A 939. (2) Herselman, Wessel Johannes, Oubosrand/nuwe aansoek. (3) Twee 8-tonvragmotors. (4) (a) Sand, gruis, klip en prcmix vir padmaakdoeleindes namens Nasionale Paaie. (5) (a) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Pk., Oubosrand. (4) (b) Padmaakmateriaal. (5) (b) (i) Vanaf die naaste spoorwegstasie. -sylyn of -bushalte na padmakersdepots gelee binne 'n radius van 150 my1 vanaf Pk., Oubosrand; (ii) tussen padmakersdepots en punte gelee op die paaie in aanbou binne 'n radius van 150 my1 vanaf Pk., Oubosrand. (1) A 953. (2) Potgieter Broers. Alexandria/bykomende voertuig. (31 Een 10-tonvrasmotor. (4) Soos per bestaande magtiging. (5) Soos per bestaande rnagt~g~ng.

31 SAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) A 959. (2) Jones Kenneth & Jones Caryle, Zwartkops, Port Elizabeth /new applicat~on. (3) One 5-ton truck. (4) Bricks, sand and building material. (5) Within a radius of 15 miles from the New Law Courts, Port Elizsbeth. (1) A 937. (2) Van Eyk Transport (P ty) Ltd, Port Elizabethlamendment of authority. - (3) One 12i-ton truck. two 8;-ton trucks and one 7-ton truck. (4) Goods exclusively on behalf of Boxes & Shooks. (5) Between Longmore Sawmills and Port Elizabeth. (1) A ) Aristocrat Bros. Bus Service, Knysna/additional vehicle. (3j One bus. (4) (a) Non-White passengers and their personal effects. (5) (a) Over all existing approved routes. As per esisting approved time-table. Scale of clrilrgcs As per existing scale of charges. (4) (b) Non-White organiscd parties (pro forma). (5) (b) From points situated within a radius of 5 miles from Knysna P.O., to points situated within a radius of 100 miles from Knysna P.O. (pro forma). (1) A 918. (2) Christians, Willem Jacobus Petrus, Brandvlei/amendment of authority. (3) Tva 8-ton trucks, three 7-ton trucks and one 2000-gallon truck. (4) (a) Sand. gravel. stone and water for road-construction purposes on behalf of Triamic (Pty) Ltd. (5) (a) Within the Cape Province. (4) (b) Road-construction material. (5) (b) (i) From the ncarest railway station, siding or bushalt LO road-construction depots situated within the Cape Province; (ii) between road-construction dcpots and points situated within the mentioned area. (1) A 911. (2) Sampson, Owen Collin, Port Elizabeth/additional vehicle. (3) One 7f -ton truck. \ (4) (a) ~oods. (3(a) Within a radius of 15 miles from the New Law Courts, port Elizabeth (pro forma). (3) (b) Bona fide household removals,(pro foma). (5) (b) Within a radius of 150 mlles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (1) A (2) 1. H. Stander & Sun, Port Elizabeth/additional vehicle and authority. (3) One vehicle to be purchased and five 7-ton trucks. (4) (a) As per existing authority. (5) (a) As per existing authority. Additional Authority (4) (b) Sand, gravel, stone and premix for road-construction purposes on behalf of National Roads. (5) (b) Within a radius of 150 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (4) (c) Road-construction material. (5) (c) (i) From the nearest railway station, siding or bushalt to road-construction depots situated within a radius of 150 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth; (ii) between road-construction depots and points situated on roads under construction within a radius of 150 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (4) (d) Employees on behalf of National Roads. (5) (d),from road camps to construction sites on roads under construchon situated within a radius of 150 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (1) A 984, (2). South African Railways and Harbours. Port Elizabeth/ addibonal vehicle. (3) One mechanical horse. (4) Goods and livestock. (5) Over all existing approved certified routes within the Cape Midlands System. (1) A 959. (2) Jones Kenneth & Jones Carvle... Zwartko~s, Port Elizabeth1 nuwe aansoek. (3) Een 5-tonvragmotor. (4) Stene, sand en bournateriaal. (5) Binne 'n radius van 15 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth. (1) A 937. (2) Van Eyk Transport (Edms.) Bpk., Port Elizabeth/wysiging van magtiging. (3) Een 12f-tonvragmotor, twee 8)-tonvragmotors en een 7-tonvragmotor. (4) Goedere uitsluitlik ten behoewe van Boxes & Shooks. (5) Tussen Longmore Saagmeule en Port Elizabeth. (1) A 901. (2) Aristocrat Bros. Busdiens. Knysna/bykomende voertuig. (3) Een bus. (4) (a) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike besittings. (5) (a) Oor alle bestaande goedgekeurde roetes. Tydrafcl Soos per bestaande goedgekeurde tydtafel. Tarief Soos per bestaande tarief. (4) (b) Nie-Blanke georganiseerde geselskappe (pro forma). (5) (b) Vanaf punte gelee binne n radius van 5 niyl vanaf Knysna Pk., na punte gelec binne 'n radius van 100 my1 vanaf Knysna Pk. (pro forma). (1) A 918. (2) Christians, Willem Jacobus Petrus, Brandvlei/wysiging van rnagtiging. (3) Twee 8-toiivragmotors, drie 7-tonvragmotors en een gellingvragmotor. (4) (a) Sand, gruis. klip en water vir padmaakdoeleindes ten behoewe van Triamic (Edrns.) Rpk. (5) (a) Binne die Kaapprovinsie. (4) (b) Padmaakmateriaal. (5) (b) (i) Vanaf die naaste spoorwegstasie, -sylyn of -bushalte na padrnakersdepots gelee binne die Kaapprovinsie; (ii) tussen padmakcrsdepots en punte gelei! op paaie in aanbou binne die gemelde gebiede. (1) A 911. (2) Sampson, Owen Collin, Port Elizabeth/bykorncnde voertuig. (3) Een 7;-tonvragmotor. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 15 my1 vannf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth (pro forma). (4) (b) Bona fide-huistrehke (pro forma). (5) (b) Binne n radius van 150 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth. (1) A (2) J. H. Stander & Seun, Port Elizabeth/bykomende voertuig en magtiging. (3) Een voertuig moet nog aangekoop word en vyf 7-tonvragmotors. (4) (a) Soos per bestaande magtiging. (5) (a) Soos per bestaande magtiging. By komendc Mugtiging (4) (b) Sand, gruis, klip en premix vir padmaakdoeleindes namens Nasionale Paaie. (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth. (4) (c) Padmaakmateriaal. (5) (c) (i) Vanaf die naaste spoorwegstasie, -sylyn of -bushalte na padmakersdepots gelee binne 'n radius van 150 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth; (ii) tussen padmakersdepots en punte gelee op paaie in aanbou binne 'n radius van 150 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth. (4) (d) Werknemers namens Nasionale Paaie. (5) (d) Vanaf padkampe na konstruksiepersele op paaie in aanbou gelee binne 'n radius van 150 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth. (1) A 984. (2) Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens, Port Elizabeth/ bykomende voertuig. (3) Een kragkop. (4) Goedere en lewende hawe. (5) 0or alle bestaande goedgekeurde gesertifiseerde rwtcs binne die Kaap Middellandse Afdeling.

32 32 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) A 964. (2) Rauties Eastern Province (Pty) Ltd, Port Elizabethlnew application. (3) Two mechanical horscs and two lowbed trailers. (4) (a) Goods. (5).,(a) Within a radius of 20 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (4) (b) Spare parts being required for the immediate bona fide repairs of machinery or mechanical installations which have become defective and have to be urgently repa~rcd. (5) (b) From point within the cartage area of Port Elizabeth to points situated within the Republic of South Africa and South-West Africa. (4) (c) Completely assembled units of road-making and excavation machinery direct to or from road-construclion or excavation sites for bona fide road construction or excavation purpose. (5) (c) Within a radius of 300 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. (4) (d) Abnormal loads that cannot be accommodated on rail trucks by virtue of weight or slze subject to the provisions as set out in the application. (5) (d) From points within Port Elizabcth to points within Lhc Republ~c of South Africa. (1) A 980. (2) Van Eyk, Jan Hendrik, P.O. St Albansladditional vchicle and authoritv. (3) One lj+-ton truck. (4) Sawn logs belonging to Boxes & Shooks, Port Elizabeth. (5) (i) From Longmore Sawmllis to Boxes & Shooks. Port Elizabeth; (ii) from points within a radius of 30 miles from St Albans to Longmore Sawmills. (1) A (2) Gilbert, Richard Montague, Port Elizabethlnew application. (3) One heater motor-car. (4) White passengers and their luggage. (5) (i) Within the Magisterial District of Port Elizabeth; (ii) on casual trips outside the areas in (i) above (pro forma). (1) A 997. (2) Ferreira, Marthinus Stephanusladditional vehicles. (3) Fifteen vehicles (to be purchased). (4) (a) Wine in bottles packed in open cartons or open boxes and empty containers in use on return journey on behalf of Union Wine. (5) (a) (i) Oudtshoorn to De Aar and points on the way via Middelburg, Cape Province, or alternatively via Beaufort West; (ii) From Oudtshoorn to Humansdorp and points on the way. (4) (b) Wine in bottles packed in open cartons or open boxes and empty containers in use on return journey on behalf of Distillers Co-op. and Stelienbosch & Monis. (5) (b) From Port Elizabeth to points within a radius of 150 miles from Port Elizabeth as well as Middelburg, Cape Province, and points on the way. (4) (c) Wine in bottles packed in open cartons or open boxes and empty containers in use on return journey on behalf of Distillers Co-op, and Stellenbosch & Monis.. (5) (c) From East London and King William's Town to points within a radius of 150 miles from East London as well as to Aliwal North and points on the way. (1) A (2) Zito, Kwanele & Silena, Port Elizabeth/new application. (3) One 2-ton truck. (4) Goods and passengers. (5) Within a radius of 150 miles from the New Law Courts, Port Elizabeth. Time-table Between 5 a.m. and 9 p.m. Scale of charges 20c per mile. (1) A 894 and A (2) Coetzer, B. D., Cradock/replacement of vehicle, additional vehicle and amendment of authority. (3) One f-ton light delivery van and one 5-seater motor-car. (4) Newspapers. (5) (i) Between Port Elizabeth, Cookhouse, Bedford, Cradock, Queenstown, Tarkastad, Middelburg, Cape Province, Colesberg, Aliwal North and Norvals Pont; (ii) between Cookhouse, Cradock, Middelburg, Cape Province, Noupoort and Colesberg; (iii) between Cradock, Cookhouse, Bedford, Adelaide, Alice and Somerset East, (1) A 964. (2) Rauties Eastern Province (Edms.) Bpk., Port Elizabeth1 nuwe aansoek. (3) 7wee kragkoppe en twee laebak sleepwaens. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabcth. (4) (b) Onderdele benodig vir die onmiddellike bona fide herstel van masjinerie of meganiese installasies wat defek geraak het en dringend herstel moet word. (5) (b) Vanaf punte binne die karweigebied van Port Elizabeth na punte gelee binne die Republiek van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika. (4) (c) Volledig gemonteerde eenhede van padmaak- en uitgrawingsmasjinerie direk na of vanaf padkonstrutsie of uitgra- wingspersele vir bona fide-padkonstruksie of uitgr:~wingsdoele~ndes. (5) (c) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Ehzabeth (4) (d) Abnormale vragte wat nie op spoorwegirohke gelaai kan word nle as gevolg van hulle gewig en grootte. (5) (d) Vanaf punte binne Port Elizabeth na punte b~nne die Republiek van Suid-Afr~ka. (1) A 980 (2) Van Eyk. Jan Hendrik, Pk. St Albans/bykomende voertuig en magtiging. (3) Een 13+-tonvragmotor. (4) Gesaagde houtblokke en planke behorende aan Boxes & Shooks. Port Elizabeth. (5) (i) Vanaf Longmore Saagmeule na Boxes & Shooks, Port Elizabeth; (ii) vanaf punte binne 'n radius van 30 my1 vanaf St. Albans na Longmoresaagrneule. (1) A (2) Gilbert, Richard Montague, Port Elizabeth/nuwe aansoek. (3) Een 5-sitplekmotorkar. (4) Blanke passasiers en hul bagasie. (5) (i) Binne die landdrosdistrik Port Elizabeth; (ii) op toevallig ritte buite die gebied in (i) hierbo (pro forma). (1) A 997. (2) Fcrreira, Marthinus Stephanus/bykomende voertuie. (3) Vyftien voertuie (moet aangekoop word). (4) (a) Wyn in bottels wat verpak is in oop kartonne of oop kissies en lee houers in gebruik op terugreis namens Unie Wyn. (5) (a) (i) Oudtshoorn na De Aar en punte onderweg oor Middelburg, Kaap, of alternatief oor Beaufort-Wes; (ii) vanaf Oudtshoorn na Humansdorp en punte onderweg. (4) (b) Wyn in bottels wat verpak is in oop kartonne of oop kissies en lee houers in gebruik op terugreis namens Distillers Koop. en Stellenbosch & Monis. (5) (b) Vanaf Port Elizabeth na punte binne 'n radius van 150 my1 vanaf Port Elizabeth asook na Middelburg, Kaap, en punte onderweg. (4) (c) Wyn in bottels wat verpak is in oop kartonne of oop kissies en lee houers in gebruik op terugreis namens Distillers Koop. en Stellenbosch & Monis. (5) (c) Vanaf 00s-Londen en King William's Town na punte binne 'n radius van 150 my1 vanaf 00s-Londen asook na Aliwala Noord en punte onderweg. (1) A (2) Zito, Kwanele & Silena, Port Elizabeth/nuwe aansoek. (3) Een 2-tonvragmotor. (4) Goedere en passasiers. (5) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Nuwe Geregshowe, Port Elizabeth. Tydtafel Tussen 5 vm. en 9 nm. Tarief 20c per myl. (1) A 894 en A (2) Coetzer. B. D., Cradock/vervanging van voertuig, - byko- - menhe voertuig en wysiging van magtighg- (3) Een f-ton ligte afleweringswa en een 5-sitplekmotorkar. (4) Nuusblaaie. (5) (i) Tussen Port Elizabeth, Cookhouse, Bedford, Cradock, Queenstown, Tarkastad, Middelburg, Kaapprovinsie, Colesberg, Aliwal-Noord en Norvals Pont; (ii) tussen Cookhouse, Cradock, Middelburg, Kaapprovinsie, Noupoort en Colesberg; (iii) tussen Cradock, Cookhouse, Bedford, Adelaide, Alice en Somerset-Oos,

(Video) Covid Level 4 Update - You can move [8 MAY 2020]

33 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (I) A (2) Coetzer, B. D., Cradock/replacement of vehicle and amendment of authority. (3) One 5-passenger motor-car. (4) (a) Newspapers. (5) (a) (i) Between Port Eliuabeth, Cookhouse, Bedford, Cradock, Queenstown, Tarkastad, Middelburg, Cape Province, Cohberg, Al~wal North and Norvals Pont; (ii) between Cookhouse, Cradock, Middelburg, Cape Province, Noupoort and Colesberg; (iii) between Cradock, Cookhouse, Bedford, Adelaide, Alice and Somerset East. (4) (b) White passengers and their luggage. (5) (b) (i) Within a radius of 30 miles from Cradock P.O.; (ii) on casual trips outside the aea in (i) above (pro forma). Address to which representations must he submitted: The Secretary for Transport, Division of Road Transporrarion, P.O. Box 1077, Pretoria. (1) D 18/6/811 (A 3/15). (2) Ralon McTaggart, Cape Town/new application. (3) One heater motor-car. (4) White persons. (5) From Cape Town to points within the Republic of South Africa and South-West Africa. (1) D 18/6/38 D (A 5/23). (2) United Car Hire (Pty) Ltd, Durban/additional vehicles. (3) Three 9-seater Volkswagen combis. (4) (a) Conveyance of not more than nine White persons (includmg the driver) and their personal luggage, hiring the vehicle and travelling together as one group. (5) (a) Frm Durban to places within the Republic of South Africa and return subject to existing conditions in pro forma Annexure P. (4) (b) Conveyance of not mare than nine White persons includine the driver) and their uersonal effects and any food or drink iniended for their own co~sumption on tours on fhe undermentioned routes: (i) From Durban to Gingindlovu, Eshowe, or Mtunzini, St Lucia, Umfolozi Reserve, Hluhluwe Reserve, Mkuzi Reserve and return via the same route and on locah sightseeing tours within Durban and to the Valley of Thousand Hills and return. (ii) From Durban to Pieterrnarltzburg, Natal National Park or other Drakensberg Resorts, Harrismith, Villiers, Johannesburg and return. (iii) From Durban to Gingindlovu, Eshowe, or Mtunzini, St Lucia, Umfolozi Reserve, Hluhluwe Reserve, Mkuzi Reserve, Swaziland, Barberton, Nelspruit, Numbi, Malelane, Komatipoort, en route to Lourenco Marques crr Crocodile Bridge Gate en route to Kruger National Park, Nelspruit, or Sabie, Machadodorp, Witbank, Pretoria or Kempton Park, Johannesburg and local sightseeing tours in Johannesburg and return to Durban. (iv) From Durban to Pietermaritzburg, Drakensberg Hohday Resorts, and return via the same routes. (v) From Durban to Port Shepstone or Pietemaitzburg, Kokstad, Umtata, East London, Port Elizabeth, The Wilderness, Oudtshoorn, Ladismith or Mossel Bay, Swellendam, Cape Town and return and on local sightseeing tours within Port Elizabeth and Cape Town; subject to the existing conditions pro forma Annexure R. (1) D (A 1/35). (2) Bantu Apostolic Faith Mission of South Africa, Mamelodil new application. (3) One 25-seater bus to be purchased. (4) Conveyance of Bantu organised groups for religious purposes. (5) From Mamelodi to points within a radius of 200 miles from Mamelodi, Pretoria. (1) A (2) Coetzer, B. D., Cradock/vervanging van voertuig en wysiging van magtiging. (3) Een 5-passasiersmotorkar. (4) (a) Nuusblaaie. (5) (a) (i) Tussen Port Elizabeth. Cookhouse. Bedford, Cradock, Queenstown, Tarkastad, Middelburg, Kaapprovinsie, Colesberg, Aliwal-Noord en Norvals Pont; (ii) tussen Cookhouse, Cradock, Middelburg, Kaapprovinsie, Noupoort en Colesberg; (iii) tussen Cradock, Cookhouse, Bedford, Adelaide, Alice en Somerset-00s. (4) (b) Blanke passasiers en hul bagasie. (5) (b) (i) Bime 'n radius van 30 my1 vanaf Cradock Pk.; (ii) op toevallige ritte buite die gebied in (i) omskryf (pro forma). Adres waarheen vertoe gerig rnmr word: Die Sekretaris vat1 Vervoer, Afdeling Padvervoer., Poshus 1077, Pretoria. (I) D 18/6/811 (A 3/15). (2) Ralon McTaggart, Kaapstad/nuwe aansoek. (3) Een 5-sitplekmotorkar. (4) Rlanke grsone. (5) Vanaf Kaapstad na punte binne die Kepubliek van Suid- Afrlka en Suidwes-Afrika. (I) D 18/6/38 D (A5/23). (2) United Car Hire (Edms.) Bpk, Durban/bykmende voertuie. (3) Drie 9-sitplek Volkswagenkambis. (4) (a) Vervoer van nie meer as nege Blanke persone (insluitende die drywer) en hulle persoonlike bagasie, wat die voertuig huur en gesamentlik as 'n groep reis (5) (a) Vanaf Durban na plekke binne die Republiek van Suid- Afrika en terug onderhewig aan die bestaande voorwaardes in pro forma Bylae P. (4) (b) Vervoer van nie meer as nege Blanke persone (insluitende die drywer) en hulle persoonlike bagasie en enige voedsel of drank benodig vir hulle eie gebruik op toere oor die volgende roetes: (i) Van Durban na Gingindlovu, Eshowe, of Mtunzini, St Lucia, Umfolozireservaat, Hluhluwereservaat, Mkuzireservaat en terug via dieselfde roete en op plaaslike besigtigingstoere binne Durban en na die Vallei van Duisend Heuwels en terug. (ii) Van Durban na Pietermaritzburg. Natal Nasionale Park of ander Drakensbergoorde, - Harrismith, Villiers, Johannesburg - en terug. (iii) Van Durban na Gingindlovu, Eshowe, of Mtunzini, St Lucia, Umfolozireservaat, Hluhluwereservaat, Mkuzireservaat, Swaziland, Barberton, Nelspruit. Numbi, Malelane. Komatipoort onderweg na Lourenco Marques of Krokodilbrughek onderweg na Nasionale Krugerwildtuin, Nelspruit, of Sabie, Machadodorp, Witbank, Pretoria of Kemptonpark, Johannesburg en plaaslike besigtigingstoere in Johannesburg en terug na Durban. (iv) Van Durban na Pietermaritzburg, Drakensbergvakansieoorde, en terug na Durban via dieselfde roete. (v) Van Durban na Port Shepstone of Pietermaritzburg, Kokstad, Umtata, 00s-Londen, Port Elizabeth, Wilderness, Oudtshoorn, Ladismith, of Mosselbaai, Swellendam, Kaapstad en terug asook plaaslike besigtigingstoere in Kaapstad en Port Elizabeth; onderhewig aan die bestaande voorwaardes in pro forma Bylae R. (1) D 18/6/812 (A 1/35). (2) Bantu Apostolic Faith Mission of South Africa, Mamelodil nuwe aansoek.. (3) Een 25-sitplekbus aangekoop te word. (4) Vervoa van Bantoe georganiseerde geselskappe vir godsdienstige doeleindes. (5) Vanaf Mamelodi na punte binne 'n radius van 200 my1 vanaf Mamelodi, Pretoria. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag 13178, Windhoek, S.W.A. (1) P 118 (M 317). (2) Nictus Building Contractors (Pty) Ltd, Windhoekladditional vehlcle. (3) One vehicle-sk 3004, registered in name of C. Thys. (4) Goods as per existing approved authority. (5) Within existing approved area. (1) P 119 (M 268). (2) Rossouw, S. A., Maltahohe/application for transfer. (3) One vehicle-sm 198. (4) Goods and passengers as per existing approved authority as held by S. L. Coetzee. (5) Within approved existing area as served by S. L. Coetzee. Adres waarheen vertoe gerig nloet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak 13178, Windhoek, S.W.A. (1) P 118 (M 317). (2) Nictus Boukontrakteurs (Edms.) Bpk., Windhoekjbykomende voertuig. (3) Een voertuig-sk 3004, geregistreer in naam van C. Thys. (4) Goedere soos bestaande goedgekeurde magtiging. (5) Binne bestaande goedgekeurde gebied. (1) P 119 (M 268). (2) Rossouw, S. A., Maltahohe/aansoek om oordrag. (3) Een voertuig-sm 198. (4) Goedere en passaslers soos bestaande goedgekeurde magtiging soos gehou deur S. L. Coetzee. (5) Binne bestaande gwdgekeurde gebied soos deur S. L. Coetzee bedien

34 34 No.29tl GOVERNMBNT GAZE'ITE, 13 NOVEMBER 1970 (1) P 120 (M 321). (2) Poolman, B. J. L., Okahandjaladditional vehicle. (3) One vehicle-sh 263. (4) Goods as per existing approved authority. (5) Within existing approved area (2j ~ ro~icha ~oitlin~ Co., Windhoekladditional vehicle. (3) One vehicle-sw (4) Goods as per existing approved authority. (5) Within existing approved area. (1) P 122 (M 320). (2) Frazzo Terazzo Products (Pty) Ltd, Windhoeklnew application. (3) One vehicle-sw (4) (a) Own building materials and own employees in the course of their employment (free of charge). (5) (a) Within South-West Africa. (4) (b) Own non-european employees. (5) (b) From their residences as at Katutura and Khomasdal to own working sites and return. (1) P 123 (M 322). (2 Du Plooy, L. J., Otjiwarongo/new application. (31 Two vehicles-so and SO (4) Petroleum products on behalf of oil companies. (5) Within a radius of 30 miles from bulk stores at Otjiwarongo. (1) P 124 (M 287). (2) Otto & Louw Transportation, Grootfontein/additional vehicles. (3) Two vehicles-sf 1307 and SF (4) (a Goods. (5) (a] Between Rundu and Grootfontein as well as points within the Kavango. (4 (b) Non-White passengers in drivers cab. (5{ (b) Between Rundu and points within the Kvango. (6) As per existing approved authority. (1) P 125 (M 328). (2) Kandange, B. P., Okakararaladditional vehicle. (3) One vehicle-sh 952. (4) Goods and passengers. (5) Between Okahandja and Noordstock as per existing authority. (1) P 126 (M 318). (2) Wesbank Transportation (Pty) Ltd, Walvis Baylchangeabilitv --. of vehicles. d -- (3) Thirty five vehicles. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the municipal area of Walvis Bay. a radius of 30 miles from Walvis Bay Post Office (five miles pro forma). (4) (c) Sand, stone, gravel, bricks, manure and firewood. (5) (c) Within a radius of 30 miles from Walvis Bay Post Off ice. (4) (d) Liquid gas in holders. (5) (d) Between Walvis Bay and Swakopmund only if the gas to be transported arrived by rail from Windhoek. (4) (e) General goods on behalf of Brockmann & Kries (Pty) Ltd. (5) (e) Within a radius of 30 miles from Walvis Bay as well as within the municipal area of Walvis Bay and Swakopmund. (4) (f) Goods belonging to Sturrock & Worker (Pty) Ltd. (5) ( Within a radius of 30 miles from Sturrock & Workers place o 9 business at Walvis Bay. (4) (g) Goods on behalf of firms for whom Sturrock & Worker (Pty) Ltd acts as agents. (5) (g) From Walvis Bay to mentioned firms in Swakopmund. (4) (h) Own goods. (5) (h) Within a 30 mile radius form own place of business. (1) P 127 (M 323). (2) Oamites Mining Co. (Pty) Ltd, Windhoeklnew application. (3) One vehicle--sw (4) Own employees, their families, visitors and personal belongin@. (5) Between Windhoek and Oamites Mine. (1) P 128 (M 324). t2) Consolidated Diamond Mines of S.WA (Pty) Ltdladdi. tional vehicle. (3) One vehicle-sc 1072, (1) P 120 (M 321). (2) Poolman, B. J. L., Okahandjalbykomende voertuig. (3) Een voertuig-sh 263. (4) Goedere soos bestaande goedgekeurde magtiging. (5) B~nne bestaande goedgekeurde gebied. (1) P 121 (M 303). (2) Tropicana Bottling Co., Windhoek/bykomende voertuig. (3) Een voertuig-sw (4) G.oedere soos bestaande goedgekeurde magtiging. (5) Blnne bestaande goedgekeurde gebied. (1) P 122 (M 320). (2) Frazzo Terazzo Produkte (Edms.). Bpk., - Windhoek/nuwe lansoek. (3) Een voertuig-sw (4) (a) Eie boumateriaal en ele werknemers in die loop van iulle diens (kosteloos). (5) (a) Binne Suidwes-Afrika. (4) (b) Eie nie-blanke werknemers. (5) (b) Vanaf hulle tuistes te Katutura en Khomasdal na eie verksplekke en terug. (1) P 123 (M 322). (2) Du Plooy, L. J., Otjiwarongo/nuwe aansoek. (3) Twee voertuie-so 1153 en SO (4) Pctroleumprodukte namcns oliemaatskappye. (5) Binne n radius van 30 my1 vanaf grootmaatdepots te (1) P 124 (M 287). (2) Otto & Louw Transport, Grootfonteinlbykomende voeruie. (3) Twee voertuie-sf 1307 en SF (4) (a) Goedere. (5) (a) Tussen Rundu en Grootfontein en punte gelee binne Kavango. (4) (b) Nie-Blanke passasiers in bestuurders kajuit. (5) (b) Tussen Rundu en punte gelee binne die Kavango. (6) Soos bestaande goedgekeurde magtiging. (1) P 125 (M 328). (2) Kandange, B. P., Okakararalbykomende voertuig. (3) Een voertuig-sh 952. (4) Goedere en passasiers. (5) Tussen Okahandja en Noordstock soos bestaande goedgeceurde magtlglng. (1) P 126 (M 318). (2) Wesbank Transport (Edms.) Bpk., Walvisbaai/omruilbaarheid van voertuie. (3) Vyf-en-dertig voertuie. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne munisipale gebied Walvisbaai. (4) (b) Goedere. (5) (b) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Walvisbaaiposkantoor (vyf my1 pro forma). (4) (c) Sand, klip, grond, stene, kunsmis en vuurmaakhout. (5) (c) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Walvisbaaiposkantoor. (4) (d) Vloeibare gas in houers. (5) (d) Tussen Walvisbaai en Swakopmund slegs as die gas wat vervoer word vanaf Windhoek per spoor afkomstig is. (4) (e) Algemene goedere ten opsigte van Brockmann & Kries (Edrns.) Bpk. (5) (e) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Walvisbaai as ook binne die munisipale gebied van Walvisbaai en Swakoprnund. (4) (n Goedere behorende aan Sturrock & Worker (Edms.) ~pk: " (5) (f) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Sturrock & Worker se plek van besigheid te Walvisbaai. (4) (g) Goedere ten opsigte van die firmas vir wie Sturrock & Worker as agent optree. (5) (g) Vanaf Walvisbaai na genoemcje firmas in Swakopmund. (4) (h) Eie goedere. (5) (h) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf plek van besigheid: (1) P 127 (M 323). (2) Oamites Mining Co. (Edms.) Bpk., Windhoeklnuwe aansoek. (3) Een voertuig-sw (4) Eie werknemers, hulle gesinne, besoekers en hulle persoonlike besittings. (5) Tussen Windhoek en Oamitesmyn. (1) P 128 (M 324). (2) Consolidated Diamond Mines van S.W.A. (Edms.) Bpk.1, Bykomende voertuig. (3) Een voertuig-sc 1072,

35 . (4) (a) Visitors to Oranjcmund and applicant's employees and their dependants and schoolchildren and sports teams. (5) (a) From Oranjemund to Liideritz, Kleinzee, Springbok, Calvinia, Bitterfontein and Klawer, dlrect and return and ch~ldren between homes and hostels. (4) (b) Parcels, belonging to applicant's company and/or tp employees of applicant and/or vlsltors to employees of appllcant's company. (5) (b) Between Oranjemund and Liiderih or Springbok. (1) P 129 (M 324). (2) S.A. Railways, Windhoek/additional authority. (1) Four vehicles-mt 14797, MT 21403, MT and MT (4) Goods all kinds on behalf of Bantu Investment Corporation Ltd. (5) Between Grootfontein and Rundu. (1) P 130 (M 331). (21 S.A. Rai!ways, Windhoek/additional authority. (31 Two veh~cles-mt and MT (4) Fuel in bulk on behalf of Bantu Investment Corporation Ltd: (51 Between Otavi and Rundu. (1) P 131 (M 326). (2) De Waal, C. J., Auslnew applieation. (3) One vehicle-sb 459. (4) Sand, gravel, stone and ground on behalf of the S.W.A. Administration. (5) Within S.W.A. (1) P 132 (M 327). (2) Burger, T. N., Botswanaladditional vehicle. (3) One vehicle-bpi 178. (4) Goods and passengers as per existing authority. (5) From Gobabis via Buitepos and return to Botswana a per existing authority. (1) P 133 (M 328). (2) Katjikuru, F., Windhoek/new application. (3) One vehicle to be bought. (4) Bantu passengers and aeir belongings. (5) Within the municipal area of Windhoek. (1) P 134 (M 329). (2) Blaauw's Transport (Pty) Ltd, Walvis Bayladditional vehicle. (3) One vehicle-sv (4) Goods as per existing authority. (5) Within the Magisterial District of Walvis Bay as per existing authority. (1) P 135 (M 330). (2) Coreia R., Angola/additional authority. (3) One vehicle-aab (4) S.A. Fresh fruit and live-stock. (5) From Walvis Bay and Windhoek to Angola via Oshikango. (1) P 136 (M 331). (2) Coreia R., Angola/additional vehicle and authority. (3) One vehicle-aac (4) (a) Fresh fruit and vegetables. (5) (a) From Angola via Oshikango to Windhoek and Walvis Bay. (4) (b) Fresh S.A. fruit and live-stock. (5) (b) From Walvis Bay and Windhoek to Angola via Oshikango. (1) P 137 (M 244). (2) Wilhelm H. G., Grootfontein/additional authority. (3) Four vehicles-sf 1655, SF 1658, SF 1037 and SF (4) (a) Wood. (5) (a) From points within the Kavango to Tsumeb or Grootfontein Station. (4) (b) Firewood and poles, (5) (b) From points within the Grootfontein District to Grootfontein and Tsumeb. (1) P 138 (M 351). (2) Oryx Bakery (Pty) Ltd, Windhoek/new a plication (4) (a) Own goods. (5) (a) Within a radius of 30 miles from own place of business at Windhoek. (4) (b) Own employees. (5) (b) From Khomasdal and Katutura to own place of business at Windhoek only between 3 am to 8 p.m. (3) Three vehicles-sw 10375, SW ~ ~Bsw.-,- - (2) Green G. W., 'walvis Bay /new application. (3) One vehicle-sv STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (4) (a) Besoekers aan Oranjemund eio werknemers en hulle gesinne, skoolkinders en georganiseerde sportspame. (5) (a) Vanaf Oranjemund na Ltideritz, Kleinzee, Springbok, Calvinla, Bitterfontein en Klawer, direk en terugreis asook skoolkinders tussen hulle tuistes en koshu~se. (4) (b) Pakkette behorende aan applikantmaatskappy enlof werknemers van applikant enlof besoekers aan werknemers van applikantmaatskappy. (5) (b) Tussen Oranjemund en Liideritz of Springbok. (1) P 129 (M 324). (2) S.A. Spoorwee, Windhoek/bykomende magtiging. (3) Vier voertuie-mt 14797, MT 21403, MT en MT (4) Goedere alle soorte slegs namens Bantoe Beleggings Korporasie Bpk. (5) Tussen Grootfontein en Rundu. (1) P 130 (M 331). (2) S.A. Spoonvee, Windhoek/bykornende magtiging. (3) Twee voertuie-mt en MT (4) Brandstof in massa slegs vir Bantoe Beleggings Korporasie Bpk. (5) Tussen Otavi en Rundu. (1) P 131 (M 326). (2) De Waal, C. J., Auslnuwe aansoek. (3) Een voertuig-sb 459. (4) Sand, gruis, klip en grond ten behoewe van die S.W.A. Administrasie. (5) Binne S.W.A. (I) P 132 (M 327). (2) Burger, 7. N., Botswana/bykomende voertuig. (3) Fm voertulg-bpi 178. (4) Algemene goedere en passasiers soos bestaande goedgekeurde magtiging. (5) Vanaf Gobabis oor Buitepos na Botswana en terug soos bestaande magtiging. (1) P 133 (M 328). (2) Katjikuru, F.. Windhoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig aangekoop te word. (4) Bantoepassasiers en hul besittings. (5) Binne die munisipale gebied Windhoek. (1) P 134 (M 329). (2) Blaauw's Transport (Edms.) Bpk., Walvisbaai/bykomende voertuig. (3) Een voertuig-sv (4) G.oedere soos bestaande magtiging. (5) Bmne die landdrosdistrik Walvisbaai soos bestaande magtiging. (I) P 135 (M 330). (2) Coreia R., Angola/bykomende magtiging. (3) Jkn voertuig-aab (4) S.A. Vars vrugte en lewende hawe. (5) Vanaf Walvisbaai en Windhoek na Angola oor Oshikango. (1) P 136 (M 331). (2) Coreia R., Angola/bykomende voertuig en magtiging. (3) Een voertuig-aac (4) (a) Vars vrugte en groente. - (5) (a) Vanaf Angola oor Oshikango na Windhoek en Walvisbaai. (4) (b) Vars S.A. vru te en lewende hawe. (5) (b) Vanaf ~alvigaai en Windhoek na Angola oor Oshikango..-, ,. (2) Wilhelm H. G., Grootfonteinlbykomende magtiging. (3) Vier voertu~e-sf 1655, SF SF 1037 en SF (4) (a) Hout. (5) (a) Vanaf punte binne Kovango na Tsumeb of Grootfonteinstasie. (4) (b) Vuurmaakhout en pale. (5) (b) Vanaf punte binne Grootfonteindistrik na Grootfontein en TsGeb. (1) P 138 (M 351). (2) Oryx Bakkery (Edms.) Bpk., Windhoeklnuwe aansoek. (3) Drie voertuie--sw 10375, SW en SW (4) (a) Eie goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf eie plek van bcsigheld te Windhoek. (4) (b) Eie werknemers. (5) (b) Vanaf Khomasdal en Katutura na eie plek van besigheid te Windhoek slegs tussen 3 vm. tot 8 nrn. (1) P 140 (M 338). (2) Green, G. W., Walvisbaai/nuwe aanooek. (3) Een voertuig-+v 2730.

36 36 No GOVERNMBNT GAZETTE, 13 NOYEMBER 1970 (4) Coloured passengers and their luggage. (5) Within the Municipal Area of Walvis Bay and between Walvls Bay and Swakopmund. (I) P 141 (M 334). (2) De Andrade, E. C., Windhoeklnew application. (31 One vehicle-sw (4) European passengers and their belongings. (5) Withln the Municipal Area of Windhoek and accasional trips outs~de the area. (1) P 142 (M 337). (2) Duna~ski E./Windhoek. (3) One vehicle-sw (4) (a) Own goods. (5) (a) Within a radius of 30 miles from Windhoek Post Office. (4) (b) Own employees. (5) (b) From the nearest bus stop to his working site and return. (1) P 143 (M 339). (2) William Bain & Co. (S.W.A.) Ltd, Windhoek/additional vehicle. (3) One vehicle-sw (4) Own goods and employees as per existing approved authoritv. (5) W-ithin approved existing area. (1) P 144 (M 340). (2) Rossouw W. A., Walvis Bay/new application. 13) One vehicle-sv 829. (4) (a) Own tools and scaffolding. (5) (a) Within S.W.A. (4) (b) Own employees in course of their employment. (5) Ib) Within S.W.A. (4j (cj Own goods. (5) (c).within a radius of 30 miles from own place of business at Walvls Bav and within a radius of 30 miles from own contracting sitis within S.W.A. (4) (d) Own material. (5) (d) Between nearest railway station, siding halt or bus halt within S.W.A. (4) (e) Own employees. (5) (e) From their residences at Windhoek and Walvis Bay to their contracting sites within S.W.A. (1) P 145. (2) Van Wyk L., Windhoeklnew application. (3) One vehicle to be acquired. (4) Only Coloured passengers and their belongings. (5) Between Khomasdal and Windhoek City. (1) P 138. (2) J. C. Jooste, trading as Shell Depot, Grootfontein/new appiication. (3) Eight vehicles. (4) Feu1 in bulk as well as lubricating oils. (5) V$ithin the Magisterial Districts of Grootfontein, Otavi and '~sumeb. (1) P 147. (2) Scribante J., Grootfontein/additional authority. (3) One vehicle-sf (4) (a) Goods as per existing approved authority. (5) (a) Within approved existing area. (4j 6) Own wid. (5) (b) From the Northern and Eastern area of the District of Grootfontein up to Otjitue-Grootfonteln Road and the Grootfontein-Tsumeb Road to Grootfontein and Tsumeb. (I) P 148. (2) Pereira J. G., Windhoeklnew application. (3) One vehicle to be acqu~red. (4) White passengers and their personal luggage. (5) Wlthin the Magisterial District of Windhoek. (1) P 149. (2) Tsumeb Corporation (Ltd), Tsumeblnew application. (3) One passengers bus-st (4) Own White employees (free of charge). (5) Between Tsurneb Town and Tsumeb Corporation smelter site and return. (1) P 150. (2) Haefkle J. J., Windhoeklnew application. (3) One vehicle--sw (4) White passengers and their personal lu ga e. (5) (a) Within the municip?l area of ~indkoei. (b) Casual trips outside th~s area. (4) qeurling pawasiers en hulle bagasie, (5) Bmne die munbipale gebied Walvisbaai en tussen Walvisma1 en Swakopmund. (1) P 141 (M334). (2) De Andrade, E. C., Windhoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig-sw (4) B!anke passasiers en hulle besittings. (5) Bmne munisipale gebied Windhoek en toevallige ritte buite uea. (1) P 142 (M 337). (2) Dunaiski E./Windhoek. (3) Een voertuig-sw (4) (a) Ele goedere. (5) (a) Bmne 'n radius van 30 myl vanaf Winbhoekposkantoor. (4) (b) Eie werknemers. (5) (b) Vanaf die busstop wat die naaste aan sy werksperseel s en terug. (1) P 143 (M 339). (2) William Bain & Co. (S.W.A.) Bpk., Windhoek/bykomende roertulg. (3) Een voertuig-sw (4) Eie goedere- en werknemers soos bestaande goedgekeurde nagt~glng. (5) Binne bestaande goedgekeurde gebied. (1) P 144 (M 340). (2) Rossouw, W. A., Walvisbaailnuwe aansoek. (3) Een voertulg-sv 829. (4) (a) Eie gereedskap en steierwerk. (5) (a) Binne S.W.A. (4) (b) Eie werksmense in loop van diens, kosteloos. (5) (b) Bmne S.W.A. (4) (c) Eie goedere. (5) (c) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf eie plek van besigneld te Walvisbaai en eie kontrakpersele binne S.W.A. (4) (d) Eie materiaal. (5) (d) Tusseh naaste spoorwegstasie, sylyn, halte of bushalte binne S.W.A. (4) (e) Eie werksmense. (5) (e) Vanaf hul tuiates te Windhoek en Walvisbaai na eie kontrakpersele bime S.W.A. (1) P 145. (2) Van Wyk I., Windhoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Slegs Kleurlingpassasiers en hul besittings. (5) Tussen Khomasdal en Windhoekstad. (1) P 138. (2) J. C. Jooste, wat handel dry as Shell Depot, Grootfontein/ nuwe aansoek. (3) Agt voertuie. (4) Brandstof in grootmaat asook smeer olies. (5) Binne die landdrodistrikte Grootfontein, Otavi en Tsumeb. (2j ~cribante J., Grootfontein/bykomende magtiging. (3) Een voertuig--sf (4) (a) Goedere soos bestaande goedgekeurde magtiging. (5) (a) Binne bestaande goedgekeurde gebied. (4) (b) Eie hout. (5) (b) Uit Noordelike en Oostelike gebied van die distrik Grootfontem tot en met Otjituffirootfonteinpad en die Grootfontein-Tsumebpad na Grootfontein en Tsumeb. (I) P 148. (2) Pereira J. G., Windhoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Blanke passasiers en hul persoonlike besittings en bagasie. (5) Binne die landdrosdistrik Windhoek. (1) P 149. (2) Tsumeb Corporation (Edms.), Tsumeb/nuwe aansoek. (3) Een passasiersbus-st (4) Eie Blanke werksmense (gratis). (5) Tussen Tsumebdorp en Tsumebkorporasie sc smeltery en terug. (1) P 150. (2) Haefkle 1. J., Windhoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig-sw (4) Blanke passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) (a) Binne die munisipale gebied Windhoek. (b) Toevallige ritte buite die gebied.

37 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) P 151. (2) Kenns R., Windhoeklnew application. (4) Learner drivers. (5) Khomasdal and Katutura. (1) P 152. (2) Coetzee, C. J., Windhoek/extention of route. (3) Two vehicles-sw and SW (4) (a) Passengers and personal belongings. (5) (a) According to existing approved tariffs and time-tables. (4) (b) Passenger and personal belongings. (5) (b) Between Khomasdal Coloured Town via Dr Michael de Kock Street, via Okahandja Road with Kaiser Road, in a south easterly direction up to Kleinwindhoek Road (existing route) and northwards with Okahandja Road up to the new power-station to serve the northern Industrial area. Amended route, shedule and tariffs can be inspected at the offices of the Local Road Transportation Board, Windhoek. (1) P 153. (2) Coetzee C. J.. Windhoek/extension of route between Khomasdal and Pokkiesdraai. (3) Two vehicles-sw and SW (4) (a) Passengers and goods. (5) (a) As per existing approved tariff and time-table. (4) (b) Passengers and goods. (5) (b) Between Khomasdal and the municipal area of Windhoek along the existing routes and as per existing time-table and tariff with extension of routes from Swartsweg over Extension 3. Time-table and tariff for perusal at Local Transportation Board, Windhoek. (1) P 154. (2) Dobson F. R., Windhoek/application for additional authority. (3) One vehicle to be aquired. (4) White passengers and their personal lurge. (5) (a) Within the municipal area of Wind oek. (b) Casual trips outside this area. - (1) P 139 (M 331). (2) Ohlthaver & List Trust Co. Ltd, Windhoeklnew application.' (3) One vehicle to be acquired. (4) (a) Own goods. (5) (a) Within a radius of 30 miles of own place of business at Windhoek. (4) (b) Own employees in the course of their employment.. (free of charge). (5) (b) Within S,W A. (4) (c) Furniture (furniture list) stoves, refrigerators, heaters, air-conditioning apparatus, electrical and pump installations, for repair and return on behalf of South West Breweries Ltd, Hansa.Urauerie Ltd, Hansa Hotels, Windhoek Grand Hotel, Hotel Kaiser Krone, Hotel Thiiringer Hof, Hotel Ecklebe, Hotel Atlantic, Hotel Mermaid, Strand Hotel Kapps Hotel. Riimbler Hotel, Hotel Tiickmantel, Hotel Hamburger-Hoff, Nord Strand Properties Hotel. Hotel Garni Properties (Pty) Ltd. (5) (c) Betwcen Windhoek and hotels, and breweries as above at Windhoek. Walvis Bay, Swakopmund, Tsumeb, Otjiwarongo, Liidertiz, Okahandja and Keetmanshoop. (4) (d) Farming requisites and products belonging to Farmverwaltung Midgard (Pty) Ltd. (5) (d) Within S.W.A: (4) (e) Goods belong~ng to Khan Construction Co. (Pty) Ltd. (5) (e) Within a radius of 30 miles from contract sites within S W A. and from and to the contract sites to/from the nearest railway station, siding, halt, and busstop, whichever proves to bc the nearest. (4) (f) Building tools and tools of trade and scaffolding (excluding building material) belonging to Khan Construction Co. (Ply) Ltd. for their own use as well as their camping equipment. (5) (f) Within S.W.A. (4) (g) Goods belonging to Khan Mine (Pty) Ltd and Kaoko Kopper Mine (Pty) Ltd. (5) (g) Within a radius of 30 miles from the mentioned mines, as well as from and to the mines, to and from the nearest railway station, siding, halt, or busstop, whicheveer proves to be the nearest. (4) (h) Ore. on behalf of Khan Mine (Pty) Ltd. (5) (h) From Khan Mine, District of Swakopmund to Walvis Bay. (4) (i) Not more than Ib in weight of own material for own use. (5) (i) Within S.W.A. (1) P 151. (2) Kerns R. Windhoeklnuwe aansoek. (4) Leerlingbestuurders. (5) Khomasdal en Katutura. (1) P 152. (2) Coetzee C. J., Windhoek/verlenging van roete. (3) Twee voertuie-sw en SW (4) (a) Passasiers en persoonlihe besittings. (5) (a) Volgens bestaande goedgekeurde tariewe en tydtafel. (4) (b) Passasiers en persoonlike bes~ttings. (5) (b) Tussen Khornasdal Kleurlingdorp en oor dr. Michael dekockstraat oor Okahandjaweg met Kaiserstraat, In 'n suidoostelike rigting tot by Kleinwindhoekweg (bestaande roete) en ook noordwaarts met Okahandjaneg tot by nuwe kragstasie om die noordelike IndustriCle gebied te bedien. Gewysigde roete, skedule en tariewe ter insae by Plaaslike Padvervoerraad, Windhoek. (1) P 153. (2) Coetzee C. J.. Windhoek/verleninging van roete tussen Khomasdal en Pokkiesdraai. (3) Twee voertuie-sw en SW (4) (a) Passasiers en goedere. (5) (a) Volgens bestaande goedgekeurde tariewe en tydtafel. (4) (b) Passasiers en goedere. (5) (b) Tussen Khomasdal en munisipale gebied Windhoek oor d~e bestaande roetes en goedgekeurde tydtafels en tariewe met verlenging van roetes vanaf Swartsweg oor Uitbreiding 3. Tydtafel en taricwe ter insae by Plaaslike Padvervoerraad, Windhoek. (1) P 154. (2) Dobson F. R., Windhoekiaansoek om bykomende magtiging. (3) Een voertuig aan te koop. (4) Passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) (a) Binne die munisipale gebied Windhoek. (b) Toevallige ritte buite die gebied. (1) P 139 (M 331). (2) Ohlthaver & List Trust Co. Rpk., Windhoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig aangekoop te word. (4) (a) Eie goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf eie plek van besigheld le Windhoek. (4) (b) Eie werknemers in die loop van hulle diem (kosteloos). (5) (b) Bime S.W.A. (4) (c) Menbels (volgens meubellys) stowe, koelkaste, verwarmers, lugreelingsapparate sowel as elektr~ese- en pompinstallasies vit herstel en terug nadat herstel is ten behoewe van Soulh West Breweries Edms., Hanse Brauerie Edms., Hanse Hotelle, Windhoek Grand Hotel, Hotel Kajser Krone, Hotel I huringerhof, Hotel Eckleben. Hotel Atlantic, Hotel Mermaid, Strand Hotel, Kapps Hotel, Riimblers Hotel, Hotel Tiickmantel, Hotel Hamburger Hoff, Nord Strand Properties Hotel, Hotel Garni Properties (Edms.) Bpk. (5) (c) Tussen Windhoek en hotelle en brouery soos hierbo genoem geld te Windhoek, Walvisbaai, Swakopmund, Tsumeb, Otjiwarongo. Luderitz, Okahandja en Keetmanshoop. (4) (d) Boerdery benodighede en produkte behorende aan Farmverwaltung Midgard (Edms.) Rpk. (5) (d) Binne S.W.A. (4) (e) Goedere behorende aan Khan Construction Co. (Edms.) Bpk. (5) (e) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf kontrak persele gelec binne S..WA. en vanaf en na die kontrakpersele na en vanaf die naaste spoonvegstasie, -sylyn, -halte, en bushalte, watter ook al die naaste mag wees. (4) (f) Bou en ambaggereedskap en steienverk (uitgesluit boumateriaal) behorende aan Khan Construction Co. (Edms.) Bpk. vir hulle eie gebruik sowel as kamptoerusting. (5) (f) Binne S.W.A. (4) (g) Goedere behorende aan Khanmyn (Edms.) Bpk., en Kaokokopermyn (Edms.) Bpk. (5) (g) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf die gemelde myne asook vanaf en na die myne, na en vanaf die naaste spoonvegstasie, -sylyn, -halte of bushalte watter ook die naaste mag wees. (4) (h) Erts ten behoewe van Khanmyn (Edms.) Bpk. (5) (h) Vanaf Khanmyn, distrik Swakopmund na Walvisbaai. (4) (i) Nie meer dan Ib in gewig van eie materiaal vir eie gebruik. (5) (i) Binne S.W.A.

38 ~- 38 N GOVERNMBIW. GAZEFTR, -13 NOVEMBER 1970 (4) (j) Goods on behalf of Crystal Beverages (Pty) Ltd, Tropicana Bottllng Co. (Pty) Ltd, Universal Tractors and Plant (Pty) Ltd, South West Breweries Ltd, Hansa Hotel and Off Sales, Windhoek Grand Hotel and Off Sales, Hotel Kaiser Krone and Off Sales, Model Supermarket, Irnombilien (Pty) Ltd, Hotel Thiiringerhof and Off Sales, Booysen Wulff and Co., Bottle Store, La Cave Restaurant, Hochland Eck Bottle Store, Das Ideale Heim, Diswmax (S.W.A.) (Pty) Ltd, Model Furnishers and Suiderhof Bottle Store. (5) (j) Within a radius of 30 miles from General Post Office, Wmdhoek. (4) (k) Goods on behalf of Model Supermarket Tsumeb (Pty) Ltd, Hoffmans' (Pty) Ltd, Capricorn Bottle Store (Pty) Ltd, and Hotel Eckleben and Off Sales. (5) (k) Within a radius of 30 miles from General Post Office, Tsumeb. (4) 0) Goods on behalf of Model Supermarket (Pty) Ltd, Consortuim Vissery Ltd, Atlantic Hotel, Mermaid Hotel and Off Sales, Damara Bottle Store, Walvis Marine Suppliers (Pty) Ltd, Kraatz Welding and Engineering Works (Pty) Ltd, Domi Metal Industries (Pty) Ltd. $5) (I) Within a radius of 30 miles from the General Post Of Ice, Walvis Bay. (4) (m) Goods on behalf of Strand Hotel (Pty) Ltd and Hansa Brauerei Ltd. (5) (m) Within a radius of 30 miles from Swakopmund General Post Office. (4) (n) Goods on behalf of Omatako Bottle Store (Pty) Ltd and Hamburger Hof Hotel and Off Sales. (5) (n) Within a radius of 30 miles from General Post Office, Otjiwarongo. (4) (0) Goods on behalf of Damara Bottle Store. 65) (0) Within a radius of 30 miles from Omarum Post 0 Ice. (4) (p) Goods on behalf of Nieswandt Boat Yard and Engincanng Works (Pty) Ltd. (5) (p) Within a radius of 30 miles from Liideritz Post Office. $4) (q) Machinery for repair and return on behalf of Khan Mme (Pty) Ltd, Kaoko Kopper Mine (Pty) Ltd, Khan Construction Co. (Pty) Ltd, Consortium Vlsserye (Pty) Ltd, Nieswandt Boat Yard and Engineering Works (Pty) Ltd, Universal Tractors and Plant (Pty) Ltd. (5) (q) From their premises where the machinery broke down to a place where it will be repaired and return. Within S.W.A. (4) (r) Emplo ees in the course of their emplo ent (free of charge) on Lhalf of Farm Venvaltung MidPr(r"@ty) L!d, Khan Construction Co. (Pty) Ltd, Kraatz Weldm and Engln- Works (Pty) Ltd, Universal Tractors an% Plant (Pty) Ltd, and Walvis Marine Suppliers (Pty) Ltd. (5) (r) Within S.W.A. f) (j) Goedere ten behoewe van Crystal Beverages (Edms.) Bp., Tropicana Bottling Co. (Edms.).Bpk., Universal Tractbrs and Plant (Edms.) Bpk., South West Breweries Bpk., Hansa Hotel en Buiteverkope, Windhoek Grand Hotel en Buiteverkope, Hotel Kaiser Krone en Buiteverkope, Model Super Market, Immobilien (Edms.) Bpk., Hotel Thiiringerhof en Buiteverkope, Booysen Wulff & Co. Bottle Store, La Cave Rcstaurant, Hochland Eck Bottle Store, Das Ideale Helm, Discomax (S.W.A.) (Edms.) Bpk., Model Furnishers en Su~derhof Bottle Store. (5) (j) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Hoofposkamtopr, Windhoek. (4) (k) Gocdere ten opsigte uan Model Supermarket Tsumeb (Edms.) Bpk., Hoffmans' Supermarket (Edms.) Bpk., Capricorn Bottle Store (Edms.) Bpk. en Hotel Eckleben en Buiteverkope. (5) (k) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf die Hoofposkantoor, Tsumeb. (4) (1) Goedere ten opsigte van Model Supermarket (Edms.) Bpk., Consortuim Visserye (Edms.) Bpk., Atlantic Hotel, Mermaid Hotel en Buite Verkope, Damara Bottelstoor, Walvis Marine Suppliers (Edms.) Bpk., Kraatz Welding and Engineering Works (Edms.) Bpk., Domi Metal Industries (Edms.) Bpk. (5) (1) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf die Hoofposkantoor, Walvisbaai. (4) (m) Goedere ten behoewe van Strand Hotel Wdms.) Bok. en Hanse Brauerie Bpk. (5) (m) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Swakopmundhoofposkantoor. (4) (n) Goedere ten behoewe van Omatako Bottle Store (Edms.) Bpk., Hamburgerhof Hotel en Buiteverkope. (5) (n) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Hoofposkantoor, Otjiwarongo. (4) (0) Goedere ten behoewe van Darnara Bottle Store. (5) (0) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Omaruruposkantoor. (4) (p) Goedere ten behoewe van Nieswandt Boat Yard and Engineering Works (Edms.) Bpk. Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Liideritzposkantoor. (4) (q) Masjinerie vir herstel en terug ten behoewe van Khanmyn (Edms.) Bpk., Kaokokopermyn (Edms.) Bpk., Khan Constntction Co. (Edms.) Bpk., Consortium Visserye Bpk., Nie* wandt Boat Yard and Engineering Works (Edms.) Bpk., Universal Tractors and Plant (Edms.) Bpk. (5) (q) Vanaf die persele waar die masjinerie onklaar na 'n plek waar dit herstel moet word en terug. Binne ~%?b (4) (r) Werknemers in die loop van huue diem kosteloos ten, - opsig? van Farm Verwaltung M~dgard (Fldms.) Bpk., Khan Coni struction Co. (Edms.) Bpk., Kraatz Welding and Engineering Works (Edms.) B k., Nieswandt Boatyard and Engineering Works (Edms.) BE., Universal Tractors and Plant (Edrns.) Bpk. en Walvia Marine Suppliers (Edms.) Bpk. (5) (r) Binne S.W.A. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Trmsportation Boord, Private Bag 4307, General Post Office, Durbarr (1) AR/ (2) KE/8235, M. Pillay, trading as Sydney's Trasnport Service. Durbanladditional M.C.C. (3) One lo&. (4) Goods, all classes (excluding furniture and house removals). (5) Within a radius of 25 miles from G.P.O., Durban. (1) ARl1070. (2) KE1878, S. Ojageer & Sons (Pty) Ltd, Durbanlnew in place of M.C.C. not renewed for 1970 and change of vehicle. (3) One tipper lorry. (4)., la),- Goods as ver - - pro forma, items 1-3 (furniture and house removals). (5) (a) Within areas as pro forma, items 1-3 (150 miles). (4) (b) Own building material. (9(b) Within a radius of 30 miles from applicant's place of busmess at Durban (1) AR/1071; (Z) A/Armed Guarantee (Pty) Ltd, Durbanladditional M.C.C. (3) One a r m d car. (4) (a) White and non-white employees, officials of banks and/ or.- busmess --- houaes accompanvina item mentioned in (b) below. ~.. (b) Bullion, speck, b&otes-d articles of value. (5) Within a radius of 100 miles from G.P.O., Durban, (1) AR/1072. (2) A/Natal Building Society, Durbanlnew application. (3) One combi, 6 Adres waarheen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaclike Padvervoerraad, Privaarsak 4307, Hoofposkantoor, Durban. (1) AR/1069. (2) KE/8235, M. Pillay. wat handel dryf as Sydney's Transport Service, Durban/bykomende M.T.S. (3) Een vragmotor. (4) Gocdere, alle soorte (meubels en buistrekke uitgesluit). (5) Binne 'n radius van 25 my1 vanaf H.P.K., Durban. (1) AR1070. (2) KE/878, S. Ojageer & Sons (Pty) Ltd, Durbanlnuut in plek van M.T.S., nie hernu vir 1970 nie en verandering van voertuig. (3 Een wipbakvragmotor. (4 (a) Goedere soos pro forma items 1-3 (meubeh en huistrekke). (5) (a) Binne gebiede soos pro forma, items 1-3 (150 m~l)~ (4 (b) Eie boumateriaal. (4 (b) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf applkmt se besip heidsplek te Durban. (1) AR/1071. (2) A/Armed Guarantee (Pty) Ltd, Durban/bykomende M.T.S! (3) Een pantsermotor. (4) (a) Blanke- en nie-blanke werknemers, beamptea van banke en/ of besighede, wat die items vergesel genoem in (b) hieronde~ (b) Munt, spesies, banknote en waardevolle artikels. (5) Bmne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., Durban. (1) ARl1072. (2) A/Natal Building Society, Durbanlnuwe aansoeb (3) Een kombi.

39 STAATSEOERANT. 13 NOVEMBER I970, No (4) (a) Own goods. (5) (a) Within the Durban exempted area (4) (b) Own employees. (5) (b) Between New Germany-Pinetown-Durban and return (1) ARl1073. (2) A IChellan, C., Mount Edgecombe, Durban 1 new appli cation. (3) One bus to be acquired. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) From Ohlange Day School to Mount Edgecombe Railwaj Station via Mamba Store, Brookdale and Phoenic Railway Station and return over the same route. (1) ARl1074. (21 AIBahadoor,. K... Durbanlnew auulication. - - (3j one lorry. (4) Non-White employees and their personal effects. (5) From G.P.O., Durban, to building sites at Amanzimtot and return. (1) AR (2) AIStorm, P. I., Durbanlnew application. (3) Two microbuses to be acquired. (4) (a) White and non-white ships personnel. (5) (a) From 5 Gersigny Building to and from ships in por and points within a radius of 25 miles from Durban Post Office. (4) (b) White and non-white organised parties (ships personnel only). (5) (b) Within the Province of Natal and Zululand. (1) ARl1076. (2) H/Mercy Mthembu, Isipingolnew application. (3) One vehicle to be acquired. (4) Bantu passengers and their personal effects. (5) From Mapumulo Store to voints within a radius of 15 miles from the &id store. (1) ARl1077. (2) HIHlengwa, H., trading as Henry's Taxilnew application (3) One vehicle to be acquired. (4) Bantu passengers and their personal effects. (5) Prom Ngonyameni to Mbumbulu (a radius of one mile). (I) ARl1078. (2) H/Luvuno, Umlazi New Townshiplnew application. (3) One vehicle to be acquired. (4) Bantu passengers and their personal effects. (5) Within a radius of 60 miles from Reunion Taxi Rank. (1) ARl1079. (2) H/Mbuyeleni, C. M., Port Shepstoneladditional M.C.C. (3) One vehicle to be acquired. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) Within the Magisterial District of Port Shepstone. (1) ARl1080. (2) HIStrydom, T. D., Durbanlnew application. (3) One motor-car. (4) Sailors (5) From the new pier to Durban direct (5 p.m.-12 noon). (1) ARl1081. (2) A/Moodleys Transport (Pty) Ltd, trading as International Delivery Co., Durbanladditional M.C.C., change of vehicle from lorry to tractor and trailer. (3) One tractor and one trailer. (4) Goods, all classes, pro forma, items 1-3 (furniture and household removals). (5) Within areas as presently authorised, items 1-3 (150 miles). (1) AR (2) AISpeedy Services (Pty) Ltd, Congellaladditional M.C.C., with additional authority. (3) One pantechnicon. (4) (a) Goods as presently authorised. (5) (a) Within the presently authorised areas. (4) (b) Electrical transformers, generators and units exclusively on behalf of Ken Lehman & CO. (5) (b) Between Durban, Johannesburg and Pretoria. (1) ARl1083. (2) AIInderjeeth Khedu, Merebank/additional M.C.C. (3) One lorry. (4) Goods as per pro forma, items 1-3 (furniture and household removals). (5) Within areas as pro forma, item 1-3 (150 miles). (4) (a) Eie goedere. (5) (a) Binne die Durbanse vrygestelde gebid. (4) (b) Eie werknemers. (5) (b) Tussen New Germany-Pinetown-Durban en terug. (1) ARl1073. (2) A/Chellan, C., Mount Edgecombe, Durbanlnuwe aansoek. (3) Een bus om aangeskaf te word. (4) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike goedere. (5) Vanaf Ohlange Dagskool na Mount Edgecombespoorwegstasle oor Mamba se Winkel, Brookdale en Phoenixspoorwegstasie en terug oor dieselfde roete. (1) AR (2) A/Bahadoor, K., Durban lnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Nie-Blanke werknemers en hul persoonlike goedere. (5) Van& H.P.K., Durban, na boupersele te Amanzimtoti en terug. (1) AR/1075. (2) A/Storm, P. I., Durbanlnuwe aansoek. (3) Twee mikrobusse om aangeskaf te word. (4) (a) Blanke en nie-blanke personeel vanaf skepe. (5) (a) Vanaf Gersignygebou 5, na en vanaf die hawe en punte binne 'n radius van 25 my1 vanaf H.P.K., Durban. (4) (b) Blanke en nie-blanke georganiseerde geselskappe (skepe se personeel alleenlik). (5) (b) Binne die provinsie Natal en Zululand. (1) AR (2) H/Mercy Mthembu, Isipingo/nuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Bantoepassasiers en hul persoonlike goedere. (5) Vanaf Mapumulowinkel na punte binne 'n radius van 15 my1 vanaf genwmde winkel. (1) AR (2) HIHlengwa, H., wat handel dryf as Henry's Taxilnuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Bantoepassasiers en hul persoonlike goedere. (5) Vanaf Ngonyameni na Mbumbulu ('n radius van een rnyl). (1) AR/1078. (2) H/Luvuno, Umlazi New Townshiplnuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Bantoepassasiers en hul persoonlike goedere. (5) Binne 'n radius van 60 my1 vanaf Reunionhuurmotoritaanplek. (1) AR/1079, (2) HIMbuyeleni, C. M., Port Shepstonelbykomende M.T.S. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Nie-Blanke passasien en hul persoonlike goedere. (5) Binne die landdrosdistrik Port Shepstone. (1) AR/ (2) HIStrydom, T. D., Durbanlnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Matrose. (5) Vanaf die nuwe seehoof na durban direk (5 nm.-12 nm.). (1) AR/1081. (2) A/Moodloys Transport (Pty) Ltd, wat handel dry as Interlational Delivery Co., Durbanlbykomende M.T.S., verandering?an voertuig vanaf vragmotor na trekker en sleepwa. (3) Een trekker en een sleepwa. (4) Goedere, alle soorte, pro forma, items 1-3 (meubels en luistrekke). (5) Binne gebied soos pro forma, items 1-3 (150 myl). (1) ARl1082. (2) AISpeedy Services (Pty) Ltd, Congella/bykomende M.T.S. met bykomende magtiging. (3) &n vragmotor. (4) (a) Goedere, toos tans gemagtig. (5) (a) Binne die tans gemagtigde gebiede. (4). (b) Elektriese transformators, generators en eenhede uit- Luitllk ten behoewe van Ken Lehman & Co. (5) (b) Tussen Durban, Johannesburg en Pretoria. (1) AR (2) Alhderjeeth Khedu, Merebanklbykomende M.T.S. (3) Een vragmotor. (4) Goedere soos pro forma, items 1-3 (meubels en huis-.ekke). (5) Binne gebiede soos pro forma, items 1-3 (150 myl).

40 40 NO: GOV~RNME~ GAZE'lTEI 13 NOVEMBER 1970 (1) AR (3) A / Bisessar, S., Shallcross / additional M.C.C. (3) One vehicle to be acquired. (4) Building material, earth, manure, filter press and sugar cane. (I) ARI1085. (2) AIGounden, B., Clainvood/new application. (3) One vehicle to be acquired. (4) General goods exclusively on behalf of Macrall Timbers. (5) Within a radius of 25 miles from Macrall Timbers, Jacobs. (1) ARI1086. (2) A/Mostert, N. S., Mtubatubalnew application. (3) Two lorries. (4) Sand and stone. (5) Within a radius of 50 miles from Richards Bay Quarries, Empangeni. (I) AR/ (2) A/Sernbeton (Pty) Ltd, Durbanlnew application. (3) One vehicle, (4) (a) Building material and equipment. (5) (a) From one construction site to another within the Provinces of Natal and Free State. (4) (b) Own non-white employees. (5) (b) From construction sites to residences within the Province of Natal. (I) ARl1088. (2) AINepaul, M., Port Shepstone /new application. (3) One vehicle to be acquired. (4) Sand, stone, building material, premix, ash, and mealie products. (5) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Port Shepstone. (1) AR (2) AILolo, Albert Hela, Umlazi New Townshiplnew application. (3) One lorry. (4) Goods, all classes. (5) Within a radius of 25 miles from G.P.O., Durban. (I) AR / (2) AIRajah. B., trading as Appollo Cartageladditional M.C.C. 13) One lorrv. i4j (a) ~ uild$~ material. (5) (a) Within a radius of 25 miles from G.P.O., Durban. (4) (b) Own rubble and building material. (5) (b) Within the Durban exempted area. (4) (c) Sand and stone. (5) (c) Within a radius of 60 miles from G.P.O., Durban. (1) ARl1091. (21 AIMaas. J. A.. - Em~anaeniladditional M.C.C. a - (3j one lorry. (4) Furniture and household goods. (5) Within a radius of 150 miles from Empangeni Post Office. (I) AR/1092. (2) A/Svensson, A., Empangenilnew application. (3) One li~ht deliverv van. (4) ~eneril goods. - (5) Between Ekupumuneni Mission Hospital, Empangeni and Durban. (1) AR/1093. (2) A/M.G., Simamane, H., Inkanyai Emhlope Bus Service, Mona Locationlnew appl~cat~on. (3) One bus to be acquired. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) From Ndwedwe Post Office to Pietermaritzburg via Mona Location Trading Store, Moutobello, Glenside Fawnleas, Warburg and return. (I) ~~ (2) A/M.G., Sirnamane, H., Inkanyezi Emhlope Bus Service, Mona Location/amendment of scale of charges. (3) One bus. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) (a) Between Ngconga-Ngconga, Appelsbosch, Montobello. Mona and Durban. (b) Between Ogonotini, Mona and Durban. (1) AR/ (2) AID, Morton Transport (Pty) Ltd, Randburglnew application. (3) Three vehicles, (4) Roofing tiles. (5) From Coronation Brick and Tile, Durban, direct to building sites s~tuated within the Reef exempted area, (1) AR/1084. (2) A/Bisessar, S., Shallcross/bykomende M.T.S. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Boumateriaal, grond, kunsmis, afval en suikerriet. (1) AR/1085. (2) A/Gounden, B., Clairwood/nuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Algemene goedere uitsluitlik ten behoewe van Macrall rimbers. (5) Binne 'n radius van 25 my1 vanaf Macrall Timbers, lacobs. (1) AR/lO86. (2) A/Mostert, N. S., Mtubalubalnuwe aansoek. (3) Twee vragmotors. (4) Sand en klip. (5) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf Richards Bay Quarries, I Ernpangeni. (1) AR/1087. (2) A/Sembeton (Pty) Ltd, Durbanlnuwe aansock. (3) Een vragmotor. (4) (a) Bournateriaal, gereedskap. (5) (a) Vanaf een konstruksieperseel na 'n ander binne die 1 provinsies Natal en Vrystaat. (4) (b) Eie nie-blanke werknemers. (5) (b) Vanaf konstruksiepersele na woonplekkc binne die I provinsie Natal. (1) AR/ (2) Af Nepaul, M., Port Shepstone/nuwe aansoek. (3) Een voertuig om aangeskaf te word. (4) Sand, stene, boumateriaal, as, "premix" en mielieprodukte. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Port Shepstone. (1) AR/1089. (2) A/Lolo, Albert Hela, Umlazi New Townshiplnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Goedere, alle soorte. (5) Bmne 'n radius van 25 my1 vanaf H.P.K., Durban. (1) AR/1090. (2) A/Rajah. B., wat handel dryf as Appollo Cartagefbykomenhe M.T.s.. (3) Een vraemotor. i$ (a) ~ougateriaal. 15).,(a) Binne 'n radius van 25 my1 vanaf H.P.K., Durban. (4) (b) Eie afval en boumateriaal. (5) (h) Binne die Durbanse vrygestelde gebied. (4) (c) Sand en klip. (5) (c) Binne 'n radius van 60 my1 vanaf H.P.K., Durban. (1) AR/1091. (2) A/Maas, J. A., Empangeni/bykornende M.T.S. (3) Een vragmotor (4) Meubels en huishoudelike goedere. (5) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Empangeniposkantoor. (1) AR/1092. (2) AISvensson, A., Empangenilnuwe aansoek. (3) Een ligte afleweringswa. (4) Algemene goedere. (5) Tussen Ek~~umunenisendin~hospitaal, Empangeni en Durban. (1) AR/1093. (2) A/M.G., Simamane, H., Inkanyezi Emhlope Bus Service. Monalokasie/nuwe aansoek. (3) Een bus om aangeskaf te word. (4) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike goedere. (5) Vanaf Ndwedweposkantoor na Pietermaritzburg oor Monalokasiewinkel, Moutobello, Glenside Fawnleas, Warburg (1) AR / 10%. (2) A/ M.G., Sirnamane, H., Inkanyezi Emhlope Bus Service. Monalokasie/wysiging van tariewe. (3) Een bus. (4) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike goedere. (5) (a) Tussen Ngconga-Ngconga, Appelsbosch, Montobello, Mona en Durban. (b) Tussen Ogonotini, Mona en Durban. (1) ARl1095. (2) AID, Morton Transport (Pty) Ltd, Randburg/nuwe aansoek. (3),-, Drie voertuie. - (4) Dakteels. (5) Vanaf Coronation Brick and Tile, Durban, direk na boupersele gelee binne die Randse vrygestelde gebied,

41 STAATSKOER ANT, 13 NOVEMBER No (1) AR/1096. (2) AIMkwanazi, S., H/MkwanaziYs, Isipingo Raillnew application. (4) Goods, all classes exclusively on behalf of Gambushe. (1) ARl1097. (2) A/Glens Removals & Storage Ltd, Pinetownladditional M.C.C. (3) One trailer. (4) G.oods as presently authorised (household removals pro forma, ~tems 1-5). (5) Within the presently authorised areas (Republic of S.A. and S.W.A.) (1) AR/1098. (2) AIDougherty & Stead (Ply) Ltd, Durbanladditional M.C.C. (3) Two vehicles. (4) General goods. (5) Within a radius of 25 miles from Durban G.P.O. (1) AR/1099. (2) A/Royal Passenger Service, Durban/amendmcnt of M.C.C., inner circle route, additional authority re 5 (ii), (3) Two buses. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) (a) Over prescribed routes as presently authorised. (5) (b) Between Unit 9 via Leicester and Pendclbury Road and Rajmahal Hotel (between 7.30 a.m. and 4.30 p.m.). (1) AR/ (2) AIMkwanazi, S., HIMkwanazi's, Isipingo Rail/nuwe aansoek. (4) Goedere, alle soorte uitsluitlik ten behoewe van Gambushe. (1) AR/1097. (2) A/Glens Removals & Storage Ltd, Pinetown/bykomende M.T.S. (3) Een sleepwa. (4) Goedere, soos tans gemagtig (huistrekke pro forma, items ",. (5) Binne die tans gemagtigde gebiede (Republiek van S.A. en S.W.A.) (1) AR/1098. (2) AIDougherty & Stead (Pty) Ltd. Durban/bykomendc M.T.S. (3) Twee voertuie. (4) Algemene goederc. (5) Binne 'n radius van 25 my1 vanaf Durban H.P K. (1) AR/1099. (2) AlRoyal Passenger Service, Durbanlwysiging van M.T.S., binne slrkel roete, bykomende magtiging ten opsigte van 5 (ii). (3) Twee busse. (4) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike goedere. (5) (a) Oor voorgeskrewe roctes sons tans gemagtig. (5) (b) Tussen Ecnheid 9 oor Leicestcr en Pendelburywcg en Rajmahal Hotel (tussen 7.30 vm. en 4.30 nm.). Address ro which the representations must be submirred: The Secretary. Local Road Transportaion Board, Privare Bug 5019, Kimbertey. (1) AIM (A 864). (2) C. Marais, Upington/new application. (3) One light delivery van-tp (4) Spare parts of crusher. (5) From Upington Railway Station and engineering works at Upington to S.A. Railway Stone Quarry, four miles from Upington. (1) A/V (A 824). (2) V.N.B. Transport Service, Magogong/amendment of name and additional vehicle. (3) Two Iorries-CEU 3584 and CEU (4) (a) Grain. 15)., (a)., To or from ~oints within the area of the Vaalharts Settlement to or from <he nearest railway station, railway siding, railway halt or bushalt or co-operative store where the ncessary handling and/or storage facilities are available. (4) (b) Livestock and fodder. (5) (b) Within a radius of 100 miles from Pokwani G.P.O. (pro forma). (4) (c) Bona fide household removals (pro foma). (5) (c) Within a radius of 150 miles from Pokwani G.P.O. (1) A/S (A 866). (2) L. Sechogo, Mafekinglnew application. (3) One lorry-toy (4) Sand, soil, mealies, kaffircorn, bricks, cement, building material, ash, coal on behalf of Bantus only. (5) Within a radius of 25 miles from Mafeking G.P.O. (1) A/P (A 847). (2) H. A. Pretorius, Straussburg/new application. (3) One lorry-cay (4) Coloured and Bantu organised parties as well as funeral parties. (5) Within the Districts of Kenhardt and Gordonia. (1) A/D (A 811). (2) J. P. B. Drotschie, Groblershoop/additional vehicle. (3) One lorry-cfs (4) (a) Agr~cuItural produce. (5) (a) (i) Within a radius of 30 miles from Groblershoop, G.P.O. (pro forma); (ii) within a radius of two miles from Groblershoop G.P.O. (4) (b) Farm produce. (5) (b) To or from points within a radius of 30 miles from Groblershoop G.P.O. (Upington pro forma). (4) (c) Goods, all classes and livestock. (5) (c) Within a radius of 30 miles from Groblershoop G.P.O. (pro f orma). Adres waarheen verto; gerig moer word: Die Sehreraris, Plaaslike Padvervoerraud, Privaarsak 5019, Kimberley. (1) A/M (A 864). (2) C. Marais, Upingtonlnuwe aansoek. (3) Een ligte afleweringswa-tp (4) Spaardele van vergruiser. (5) Vanaf Upingtonspoorwegstasie en Ingenieurswerke te Upington na S.A. Spoorwegklipgroef, vier my1 vanaf Upington. (1) A/V (A 824). (2) V.N.B. Vervoerdiens, Magogonglwysiging van naam,en bvkomende voertuie. -(3) Twee ~ ra~mo7ors-c~~ 3584 en CEU (4) (a) Graan. (5) (a) Na of vanaf punte binne die gebied van die Vaalhartsnedersetting na of vanaf die naaste spoorwegstasie, sylyn, spoorweghalt of kooperasiestoor mits hierdie punte oor die nodige opbergings- en/of hanteringsgeriewe beskik. (4) (b) Lewende hawe en veevoer. (5)-(b) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf Pokwani H.P.K. (pro forma). (4) (c) Bona fide-huistrekke (pro forma). (5) (c) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Pokwani H.P.K. (1) A/S (A 866). (2) L. Sechogo, Mafekinglnuwe aansoek. 13) Een vraamotor-toy (4) Sand, grand, mielies, kafferkoring, stene, sement, boumateriaal, as, steenkool vir Bantoes alleenlik. (5) Binne 'n radius van 25 my1 vanaf Mafeking H.P.K. (1) A/P (A 847). (2) H. A. Pretorius, Straussburglnuwe aansoek. (3) Een vragmotor-cay (4) Kleurling en Bantoe georganiseerdc geselskappe asook begrafnisgangers. (5) Binne die distrikte Kenhardt en Gordonia. (1) AID (A 811). (2) J. P. B. Drotschie, GrobIershoop/bykomende voertuig. (3) Een vragrnotor-cfs (4) (a) Landbouprodukte. (5) (a) (i) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Groblershoop H.P.K. (pro forma); (ii) binne 'n radius van twee my1 vanaf Groblershoop H.P.K. (4) (b) Boerderyprodukte. (5) (b) Na of vanaf punte binne 'n radius van 30 my1 vanaf Groblershoop H.P.K. (Upington pro forma), (4) (c) Alle soorte goedere en lewende hawe. (5) (c) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Groblershoop H.P.K. (pro forma).

42 ~ - 42 No.2921 GOVERNMENT GAmITE, 13 NOVEMBER 1970 (4) (d) Non-White sports teams, picnic partiea and church gatherlngs on Saturdays, Sundays and public holidays (pro f orma). (5) id) From Groblershoop to points within a radius of 100 miles from Groblershoop and return. (1) A/S (A 857). (2) Shirtin Transport, Setlagoli/additional vehicle. (3) One lorry-cbn 785. (4) (a) Sand. (5) (a) From Setlagoli to Vryburg. (4) (b) Bricks and stone. (5) (b) From Vryburg to Setlagoli. (4) (c) Own sand. (5) (c) From Setlagoli to points within a radius of 75 miles from Setlagoli on condition that no delivery made within a radius of 10 miles from Mafeking G.P.O. and two miles from Slurry Railway Station. (4) (d) Livestock. (5) (d) From farms within a radius of 30 miles from Setlagoli to Vryburg (pro forma). (4) (e) Grain. (5) (e) From farms within a radius of 30 miles from Setlagoli to Madibogo (pro forma). (1) AIR (A 815). (2) R. J. Rudansky, De Aarladditional vehicle. (3) One lieht delivery van-cm (4j (a) O& goods &ro forma). (5) (a) Within a radius of 30 miles from place of business at 'be '~ar. (4) (b) Bona fide household removals (pro forma). (5) (b) Within a radius of 150 miles from De Aar G.P.O. (4) (c) Own furniture (pro forma). (5) (c) Within a radius of 300 miles from place of business at De Aar. (1) A/K (A 851). (2) Kalahari Transport, Upington/additional vehicles. (3) One lorry and one trailer-cay 8782 and CAY (4) (a) Livestock. (5) (a) (i) From farms to railway stations and from railway statlons to farms within the Magisterial Districts of Gordonia (pro forma); (ii) within the municipal area of Upington. (4) (b) Livestock. (5) (d) Between stock-fairs and farms within a radius of 150 miles from Upington G.P.O. (4) (c) Building material, farm produce and farming requirements. (5) (c) From or to points within the Magisterial District of Gordonia -..- and Kenhardt to or from the nearest railway station (Upington pro forma). (4) (d) Goods, all classes. (5) (d) (I) Within the Magisterial District of Gordonia and within the part of Kenhardt which falls within 50 miles from Upington G.P.O. (pro forma); (ii) within the municipal area of (4)-(e) Livestock. (5) (e From farms and stock-fain within the Magisterial Dis- tricts of) Gordonia and Kenhardt, to farms, stock-fam and abattoir within the Magisterial Districts of Calvinia, Namaqualand and Vredendal. (1) AIM (A 762). (2) E. S. Maritz, Rietvleiltransfer from M. V. Herholdt. (3) One lorry--ol 593. (4) (a) Goods, all classes. (5) (a) (i) Within a radius af 30 miles from Jacobsdal (pro forma); (ii) within the municipal area of Jacobsdal. (4) (b) Non-White sports teams, picnic parties and church gatherings on Saturdays, Sundays and public holidaya (pro forma). (5) (d) From Jacobsdal to points within a radius of 100 miles from Jacobsdal and return. (4) (c) Bona fide household removals (pro forma). (5) (c) Within a radius of 150 miles from Jacobsdal G.P.O. (4) (d) Sand, stone and bricks. (5) (d) From Kimberley to Jacobsdal. (4) (e) Farm produce on forward journey and farm fertilizers and seed on return journey. (5) (e) From fanns situated within a radius of 30 milea from G.P.O. if the necessary handling and/or storage facilities are available. (1) A/S (A 810). (2) C. J. Schmidt, HeuningnesLlrDof/additional vehicl~ (3) One trailer4bc 752. (4) (d) Nie-Blanke sportapanne, piekniekpartye en kerkgeselakappe op Saterdae, Sondae en publieke vakansiedae (pro formal. (5) (d) Vanaf Groblershoop na punte binne 'n radius van 100 my1 vanaf Groblershoop en terug. (1) A/S (A 857). (2) Shirtin Transport, Setlagoli/bykomende voertuig, (3) Een vragmotor--cbn 785. (4) (a) Sand. (5) (a) Vanaf Setlagoli na Vryburg. (4) (b) Stene en klip. (5) (b) Vanaf Vryburg na Setlagoli. (4) (c) Ele sand. (5) (c) Vanaf Setlagoli na punte binne 'n radius van 75 my1 vanaf Setlagoli op voorwaarde dat geen aflewering geskied binne 'n radius van 10 my1 vanaf Mafeking H.P.K. en twee my1 vanaf Slurryspoorwegstasie. (4) (d) Lewende hawe. (5) (d) Vanaf plase binne 'n radius van 30 my1 vanaf Setlagoli na Vryburg (pro forma). (4) (e) Graan. (5) (e) Vanaf plase binne 'n radius van 30 my1 vanaf Setlagoli na Madibogo (pro forrna). (1) AIR (A 815). (2) R. J. Rudansky, De Aarlbykomende voertuig. (3) Een ligte afleweringsaa-cm (4) (a) Eie goedere (pro forma). (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf plek van besigheid te De Aar. (4) (b) Bona fide-huistrekke (pro forma). (5) (b) Bjnne 'n radius van 150 my1 vanaf De Aar H.P.K. (4) (c) Ele meubels (pro forma). (5) (c) Binne 'n radius van 300. my1 vanaf plek van besigheid te De Aar. (1) A/K (A 851). (2) Kalahari Vervoerdiens, Upington/bykomende voertuie. (3) Een vragmotor en een sleepwa-cay 8782 en CAY (4) (a) Lewende hawe. (5) (a) (i) Vanaf plase na spoorwegstasies en vanaf spoorwegstasies na plase binne die landdrosdistrik Gordonia (pro forma); (ii) binne die munisipale gebied Upington. (4) (b) Lewende hawe. (5) (b) Tussen veevendusies en plase binne 'n radius van 150 my1 vanaf Upington H.P.K. (4) (c) Boumateriaal, boerderyprodukte en plaasbenodigdhede. (!) (c) Vanaf of na punte binne die landdrosdistrikte Gordonla en Kenhardt na of vanaf die naaste spoorwegstasie (Upington pro forma). (4) (d) Alle soorte goedere. (5) (d) (i) Binne die landdrosdistrik Gordonia en binne daardie gedeelte Kenhardt wat val binne 50 my1 vanaf Upington H.P.K. (pro forma); (ii) binne die munisipale gebied Upington. (4) (e) Lewende hawe. (5) (e) Vanaf plase en veeveilings binne die landdrosdistrikte Gordonia en Kenhardt, na plase veeveilings en slagpale binne die landdrosdistrikte Calvinia, Namakwaland en Vredendal. (1) AIM (A 762). (2) E. S. Maritz, Rietrivierloordrag vanaf M. V. Herholdt. (3) Een vragmotor--0l 593. (4) (a) Alle soorte goedere. (5) (a) (i) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Jacobsdal (pro forma); (ii) binne die munisipale gebied Jacobsdal. (4) (b) Nie-Blanke sportspanne, piekniekpartye en kerkgeselskappe op Saterdae, Sondae en publieke vakansiedae (pro forma). (5) (b) Vanaf Jacobsdal na punte binne 'n radius van 100 my1 vanaf Jacobadal en terug. (4) (c) Bona fide-huistrekke (pro forma). (5) (c) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Jacobsdal Pk. (4) (d) Sand, klip en stene. (5) (d) Vanaf Kimberley na Jacobsdal (4) (e) Boerderyprodukte op die heenreis en plras bemestingstowwe en saad op terugreia. (5) (e) Vanaf plase gelee binne 'n radiua van 30 my1 vanaf H.P.K., Stoor indien die nodige hanterings- enlof opbergingsfaailiteite beskikbaar 4 (1) A/S (A 810). (2) C J. Schmidt, Heuningneskloof/bykomen& voertuig. (3) Een sleepwa4bc 752.

43 STMTSKOERANT, l3 NOVEMBER 1970 No (4) (a) Own goods (pro forma). Q (a) Within a radius d 30 mil- from place of business at Heunigneskloof. (4) (b) Livestock. Sleuteldarn and Middelplaas, District of Kimberley, to fimberley Abattoirs. (4) (c) Goods, all classes on behall of Whites. (5) (c) Within a radius of 30 miles from Heuningneskloof (pro forrna). (4) (d) Own boring machines and equipment (excluding fuel) and own employees (free of charge). (5) (d) Within the Republic of South Africa. (4) (e) Fuel for own boring machines. (5) (e) From the nearest town, railway station or siding to boring places within the R.S.A. (4) (f) Own goods not exceeding 1500 lb in weight per trip (pro forma). (5) (f) Within a radius of 150 miles from place of business at Heuningneskloof. (4) (g) Own spare parts for urgent repaim (pro forma). (5) (g) Within the R.S.A. (4) (h) Livestock. (5) (h) From or to stock-fairs to or from farms within a radius of 100 miles from Heuninnneskloof G.P.O. (4) (i) Livestock exclusively -on behalf of Basie Heckroodt Veilings. (5) (i) (i) From stock-fairs at Blikfontein to Koopmansfontein Station:. (iil., from stock-fairs at De Kuille to Warrenton Station. (1) A/S (A 748). (2) Shamrock Builders, Kimberleylnew application. (3) One lorry-cc (4) (a) Own goods (pro forma). (5) (a) Within a radius of 30 miles from place of business at Kirnberley with vehicle belonging to I. Kahaar. (4) (b) Own building plant, tools of trade and scaffolding (excluding building material) for own use only with vehicle belonging to I. Kahaar. (5) (b) Within a radius of 100 miles from place of business at Kimberley. (4) (c) Own employees (free of charge) (pro forma) with vehicle belonging to I. Kahaar. (5). (c) Within a radius of 100 miles from place of business at K~mberley. (4) (d) Own building material for own use with vehicle belonging to I. Kahaar. (5).(d) Within a radius of 30 miles from own bona fide building s~tes within a radius of 100 miles from place of business at Kimberley. (4) (e) Meat and afval on behalf of Domino Butchery at Kimberley. (5) (e) Within the municipal area of Kimberley. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag, East London. (1) HT 101A 610. (2) Wilson Tabata, Queenstownlnew application. (3) One 5-passenger Ford motorcar-ch (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) Within a radius of 30 miles from Lesseyton Post Office. (1) AT (2) Temba Toto, East Londonlnew application. (3) One lorry to be acquired. (4) (a) Non-White organised parties. (5) (a) Within the Magisterial District of King Williams Town. (4) (b) Household furniture removals (pro forma, all classes of goods and fresh produce. (5) (b) Within a radius of 50 miles from King Williams Town Post Office. (1) AH 4 /66 (2) &son Hantibi, Lady Frerelnew application (3) One )-ton Ford lorry--cax 148. (4) Goods exclusively on behalf of Cacadu Store. (5) Within a radius of 30 miles from Cacadu Store, Lady Frere and within the Queenstown exempted area. (1) AX (2) Patrick P. Xabanisa, Whittleaealncw application. (3) One 8-ton lorry to be acquired. (4) (a) Eie goeredere (pro forma). (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf plek van besigheid te Heuningneskloof. (4) (b) Lewende hawe. (5) (b) Vanaf Sleuteldarn en Middelplaas, distrik Kimberley, na Kimberleyslagpale. (4) (c) Alle soorte goedere ten behoewe van Blankes. (5) (c) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Heuningneskloof (pro forma). (4) (d) Eie boormasjiene en gereedskap (uitsluitende brandstof) en eie werksrnense (kosteloos). (5) (d) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (e) Brandstof vir eie boormasjiene. (5) (e) Vanaf die naaste dorp, spoonvegstasie of sylyn na boorplekke binne die R.S.A. (4) (f) Eie goedere wat nie meer as 1500 lb in gewig per rit oorskry nie (pro forma). i5) (f) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf plek van besighad te Heuningneskloof. (4) (g) Eie spaardele vir dringende herstelwerk (pro forma). (5) (g) Binne die R.S.A. (4) (h) Lewende hawe. (5) (h) Vanaf of na veevendusies na of vanaf plase binne 'n rad~us van 100 my1 vanaf Heuningneskloof H.P.K. (4) (i) Lewende hawe uitsluitlik ten behoewe van Basie Heckroodt Veilings. (5)., (i).. (il.. Vanaf veevendusies te Blikfontein na Koovmansfon~ teinstasie; (ii) vanaf veevendusics te De Kuile na warrentonstasie. (1) A/S (A 748). (2) Shamrock Bouers, Kimberley / nuwe aansoek. (3) Een vragmotor-cc (4) (a) Eie goedere (pro forma). (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf plek van besigheid te Kimberley met voertuig behorende aan I. Kahaar. (4) (b) Eie bou- en ambagsgereedskap en steienverk (uitsluitende boumateriaal) slegs vir eie gebruik met voertuig behorende aan I. Kahaar. (5) (b) Binne 'n radius van 100 rnyl vanaf plek van besigheid te K~mberley. (4) (c) Eie werknemers (kosteloos) (pro forma) met voertuig behorende aan I. Kahaar. (5) (c) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf plek van besigheid te Kimberley. (4) (d) Eie boumateriaal vir eie gebruik met voertuig behorende aan I. Kahaar. (5) (d).binne 'n radius van 30 my1 vanaf eie bona fide boupersele bmne 'n radius van 100 my1 vanaf plek van besigheid te Kimberley. (4) (e) Vleis en afval ten behoewe van Dominoslaghuis te Kimberley. (5) (e) Binne die munisipale gebied Kimberley. Adres waarheen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak, 00s-Londen. (1) HT 101A 610. (2) Wilson Tabata, Queenstown/nuwe aansoek. (3) Een 5-passasier Fordmotorkar-CH (4) Nje-Blanke passasiers en hule persoonlike bagasie. (5) Bmne 'n radius van 30 my1 vanaf Lesseytonposkantoor. (1) AT (2) Temba Toto, 00s-Londenlnuwe aansoek. (3) Een vragmotor aangekoop te word. (4) (a) Nie-Blanke georganiseerde geselskappe. (5) (a) Binne die landdrosdistrik King William's Town. (4) (b) Huistrekke (pro fonna), alle soorte goedere en van produkte. (5) (b) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf King William's Town, poshntoor. (1) AH (2) Samson Hantibi, Lady Frerelnuwe aansoek. (3) Een $-ton Fordvragrnotor-CAX 148. (4) Goedere uitsluitlik ten behoewe van Cacadu Store. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Cacadu Store, Lady Frere en binne die Queenstown vrygestelde gebied. (1) AX (2) Patrick P. Xabanisa, Whittlesealnuwe aansoek. (3) Een 8-ton vragmotor aangekoop te word.

44 44 N GOVERNMENT,GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (4) (a) Goods in co-operation with Queenstown bus services. (5) (a) Between Zulumema, Tsitsikama, Cimesile, Upper Lahlanguba, Lower Lahlangubo, Enqobokeni, Santia, Hukuwa and Queenstown. (4) (b) Goods. (5) (b) Within a radius of 100 miles from Whittlesea Post Office. (1) AG (2) Jan H. Greyling, Korngalnew application. (3) Two vehicles to be acquired. (4) (a) Goods. (5) (a) Within a radius of 30 miles from Komga Post Office. (4) (b) Livestock. (5) (b) Within a radius of 50 miles from Komga Post Office. (1) AV (2) Petrus I. Venter. East Londonlnew application. (3) Two 74on Ford lorries. (4) (a) Sand, stone, gravel and ground for road-building purposes on behalf of the Provincial Administration. (5) (a) Within a radius of 50 miles from East London Post Office. (4) (b) Tar in drums on behalf of the Provincial Administration. (5) (b) From the nearest railway station, siding or construction camp to points on the road under construction within a radius of 50 miles from East London Post Office. (1) AM (2) Freddie Mkonto, Adelaidelnew application and additional authority. (3) One 3-ton Austin lorry--cft 32. Additional Authority (4) (a) Non-White organised parties. (5) (a) Within a radius of 100 miles from Adelaide Post Office. Existing Authority (4) (b) AP classes of goods (pro forma). (5) (b) Within a radius of 30 miles from Adelaide Post Office. (4) (c) Bona fidehousehold removals (pro forma). (5) (c) Within a radius of 150 miles from Adelaide Post Off~ce. (1) AV (2) Exnestus I. V. Venter, East Londonlnew apptication. (3) Two 7-ton Ford lorries. (4) (a) Sand, stone, gravel and ground for road-building purposes on behalf of the Provincial Administration. (5) (a) Within a radius of 50 miles from East London Post Office. (4) (b) Tar in drums on behalf of the Provincial Administration. (4) (a) Goedere in samewerking met Queenstown busdienste. (5) (a) Tussen Zulumema, Tsitsikama, Cimesile, Upper Lahnguba, Lower Lahlangubo, Enqobokeni, Santia, Hukuwa en Iueenstown. (4) (b) Gpedere. (5) (b) Bmne 'n radius van 100 myl vanaf Whittleseaposkanlor. (1) AG 42/541/542. (2) Jan H. Greyling, Komgalnuwe aansoek. (3) Twee voertuie aangekoop te word, (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Komgaposkantoor. (4) (b) Lewendehawe. (5) (b) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf Komgaposkantoor. (1) AV (2) Petrus J. Venter, 00s-Londenlnuwe aansoek. (3) Twee 7-ton Fordvragrnotors. (4) (a) Sand, klip, gruis en grond vir padboudoeleindes ten :hoewe van die Provinsiale Administrasie. (5) (a) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf Oos-Londenposkanlor. (4) (b) Teer in dromrne ten behoewe van die Provinsiale Admi- ~strasie. (5) (b) Vanaf die naaste spoorwegstasie, sylyn of konstruksieamp na punte op die pad in aanbou binne 'n radius van 50 iyl vanaf 00s-Londen Poskantoor. (1) AM 28/64. (2) Freddie Mkonto, Adelaidelnuwe aansoek en bykomende ~agtiging. (3) Een 3-ton Austinvragmotor-CFJ 32. Bykomende Magtiging (4) (a) Nle-Blanke georganiseerde geselskappe. (5) (a) Binne 'n radius van 100 rnyl vanaf Adelaidposkantoor. Bestaande Magtiging (4) (b) Alle soorte goedere (pro forma). (5) (b) Binne a radius van 30 rnyl vand Adelaideposkantoor. (4) (c) Bona fide-huistrekke (pro forma). (5) (c) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Adelaideposkantoor. (1) AV (2) Ernestus J. V. Venter, 00s-Londenlnuwe aansoek. (3) Twee 7-ton Fordvragmotors. (4) (a) Sand, klip, gruis en grond vir padboudoeleindes ten ehoewe van die Provinsiale Administrasie. (5) (a) Binne 'n radius van 50 my1 vand Oos-Londenposkanlor. (4) (b) Teer in drmme ten behoewe van die Provinsiale Admi- istrasie. (5) (b) From the nearest railway station, siding or construe- (5) (b) Vanaf die naaste spoonvegstasie, sylyn of konstruksie tion camp to points on the road under construction within a na punte op die pad in aanbou binne 'a radius van 50 radius of 50 miles from East London Post Office. my1 vanaf 00s-Londenposkantoor. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag 986, Umtata. (1) AE 6/P 240. (2) P. V. Ellis, Bizanalnew application. (3) One light delivery van-cdj 146. (4) (a) Own general merchandise. (5) (a) Within a radius of 30 miles from Mpetsheni Store, District of Bizana and from Port Shepstone to own place of business at Mpetsheni Store. (4) (b) Own bantu recruits (free of charge). (5) (b) From Mpetsheni to Bizana. (1) AP 14/P 241. (2) C. Pretorius, Mt Frere/interchangeability of vehicles. (3) Five buses. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) Over all existing routes of applicant and subject to existing time-tables and conditions. (1) AM 39/P 242. (2) T. Mashibini, Calaladditional authority. (3) One lorry--ccz 216. (4) All classes of f orma). (5) Within a radius of 100 miles from Cala P.O. Adres waarheen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Privaatsak 986, Umtata. (1) AE 6/P 240 (2) P. V. Ellis, Bizanalnuwe aansoek. (3) Een ligte afleweringswa-cdj 146. (4) (a) Eie algemene goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Mpetsheniwinkel. distrik Bizana en vanaf Port Shepstone na eie plek van besigheid te Mpetsheniwinkel. (4) (b) Eie bantoerekrute (kosteloos). (5) (b) Vanaf Mpetsheni na Bizana. (1) AP 14/P 241. (2) C. Pretorius, Mt. Frere/ommilbaarheid van voertuie. (3) Vyf busse. (4) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) Oor alle goedgekeurde roetes van aansoeker en onderhewig aan bestaande tydtafels en beperkings. (1) AM 39/P 242. (2) T. Mashibini, Cala/bykomende magtiging. (3) Een vragmotor- CZ 216. (4) Alle soorte forma). (5) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf Cala Pk.

45 XAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) AM 397/P 243. (2) W. Mathokazi, Libode / new application. (3) One vehicle to be acquired. (4) Non-White organised parties (pro forma). (5) Within a radius of 100 miles from Dikela Location, District of Libode. (1) AS 153/P 244. (2) P. Sylvester, Cofimvabalnew application. (3) One light delivery van-<dm 456. (4) All casses of goods (pro forma). (5) Within a radius of 30 miles from Cofimvaba P.O.,-, ,- (2) Rebecca Sylvester, Cofimvaba/new application. (3) One lorry-cdm 477. (4) Goods, ail classes (pro forma). (5) Within a radius of 30 miles from Cofimvaba P.O. (1) AM 315/P 246. (2) W. Mgushelo, Idutywalnew application. (3) One vehicle to be acquired. (4) Goods, all classes (pro forma). (5) Within a radius of 100 miles from Nxakaxa Location, District of Idutywa. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag X.925, Potchefstroom. (1) M (A 753). (2).Rio Rita Tankers & Transport (Pty) Ltd, Randfonteinl addit~onal vehicle and additional authority. (3) Three vehicles. (4) (a) Goods as per existing authority. (5) (a) Within existing approved areas. (4) (b) Hydrochloric acid in bulk. (5) (b) From Sasolburg to Phalaborwa. (1 M (A 806). (2].Daniel Johanas Kotze, Witkop, District of Potchefstroom/ addit~onal vehicle. (3) One lomy. (4) Goods as per existing authority. (5) Within existing approved areas. (1) M (A 795). (2) Hendrik Petrus Gagiano, Katbos, District of Potchefstroom/ additional vehicle. (3) One trailer. (4) Goods as per existing authority. (5) Within existing approved areas. (1) M (986). (2) Phinias Phehello Thabe, Welkom/new application. (3) One motor-car. (5) Within a radius of 30 miles from Welkom G.P.O. (1) M (A 850). (2) Joseph Hlathi, Paryslnew application. - - (3) One-motor-car. - (5) Within a radius of 30 miles from Parys P.O. (1) M (A 823). (2) Samuel Mofurutsi, Wolwehoek/new application. (3) One vehicle to be purchased. (5) Between Wolwehoek Station and Parys Road. (1) M (A 859). (2) Fedvoed (Edms) Bpk, Kroonstad/new application. (3) One combi. (4) Own White staff (free of charge). (5) Between their residences situated within the municipal area of Kroonstad and the applicant's place of business at Industrial site, Kroonstad. (1) M (A 827). (2) Daniel Theodorus van Rensburg, Hendriksdeel, District of Del~a~eyville/new application. (3) Two lorries and one trailer. (4) Fertiliser. (5) From Triomf Kunsmis Factory at Potchefstroom to farms situated within a radius of 150 miles from Potchefstroom G.P.O. (1) M (A 750). (2) Johannes Ulrich Toerien. Heilbronlnew a~~lication. i4j s&d. (5) From Parys to Heilbron, Sasolburg and Dover. (I) AM 397/P 243. (2) W. Mathokazi, Libodejnuwe aansoek. (3) Een voertuig aangekoop te word. (4) Nie-Blanke georganiseerde geselskappe (pro forma). (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Dikelalokasie, distrik Libode. (1) AS 153/P 244. (2) P. Sylvester, Cofimvaba/nuwe aansoek. (3) Een ligte afleweringswa-cdm 456. (4) Alle soorte goedere (pro forma). (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Cofimvaba Pk. (1) AS 154/P 245. (2) Rebecca Sylvester, Cofimvabalnuwe aansoek. (3) Een vragrnotor-cdm 477. (4) Goedere, alle soorte (pro forma). (5) Bmne 'n radius van 30 my1 vanaf Cofimvaba Pk. (1) AM 315/P 246. (2) W. Mgushelo, Idutywa/nuwe aansoek. (3) Een voertuig aangekoop te word. (4) Goedere, alle soorte (pro forma). (5) B~nne 'n radius van 100 my1 vanaf Nuakaxalokasie, distrlk Idutywa. Adres waarheen vertoe gerig moer word: Die Sekreraris, Plaaslilce Padvervoerraad, Privaursd X.925, Potchefstroom. (1) M (A 753). (2) Rio Rita Tankers & Transoort (Ptv) Ltd, Randfonteinl bykomende voertuie en bykomendemmagtigi@. (3) Drie voertuie. (4) (a) Goedere soos per bestaande magtiging. (5) (a) Binne bestaande goedgekeurde gebiede..,., 14) (b) Chloorwaterstofsuur in massa. (5) (b) Vanaf Sasolburg na Phalaborwa. (1) M (A (2) Daniel Johannes Kotze, witkop, distrik Potchefstrooml by komende voeriuig. (3) Een vragmotor. (4) Goedere soos per bestaande magtiging. (5) Binne bestaande goedgekeurde gebiede. (1) M (A 795). (2) Hendrik Petrus Gagiano, Katbos, distrik Potchefstroom/ bykomende voertuig. (3) Een sleepwa. (4) Goedere soos per bestaande magtiging. (5) Binne bestaande goedgekeurde gebiede. (I) M (A 986). (2) Pbinias Phehello Thabe, Welkom/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Bantotaxipassasiers. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Welkom H.P.K. (1) M (A 850). (2) Joseph Hlathi, Paryslnuwe aans& (31 Een motorkar. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Parys Pk. (1) M (A 823). (2) Samuel Mofurutsi, Wolwehoek/nuwe aansoek. (3) Een voertuig sal! aangeskaf word. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Wolwehoekstasie en Paryspad. (2j Fedvoed (~dms.) Bpk., Kroonstad/nuwe aansoek. (3) Een kombi. (4) Eie Blanke personeel (kosteloos). (5) Tussen hul- wonings ' gelee bane die munisipale gebied Kroonstad en die applikant se plek van besigheid te Industriele gebied, Kroonstad. (I) M (A 827). (2) Daniel Theodorus van Rensburg. - Hendriksdeel. distrik Delareyville/nuwe aansoek. (3) Twee vragmotors en een sleepwa. (4) Kunsmis. (5) Vanaf Triomf Kunsmisfabriek te Potchefstroom na gelee binne h radius van 150 my1 vanaf Potchefstroom H$g (1) M (A 750). (2) Johannes ulrich Toerien, Heilbron /nuwe aansoek. (3) Drie vragmotora. (4) Sand. (5) Vanaf Parys na Heilbron, Sasolburg en Dover.

46 44 N GOVERNMBNX" Gm'ITE, 13 NOVEMBER 1970 (1) M (A 899). (2) Johannes Jacobus van der Merwe, Vanderbijlparklnew application. (3) One lorry. (4) Read-making material (pro forma). (5) Within the Province of the Orange Free State. (1) M (A 522). (2) Sanders Electric (Pty) Ltd, Welkomlnew application (Late renewal). (3) One light delivery van. (4) Authority as held for (5) Within areas granted for 1969, (1) M (A 698). (2) Cornelius vehicle Johannes Terblanche, Sasolburg additional (3) One lorry. (4) (a) Goods. (5) (a) Within a radius of 30 miles from Sasolburg G.P.O. (pro forma). (4) (b) Fertiliser. (5) (b) From Sasolburg to Johannesburg, Randfontein and Pretoria. (1) M (A 858). (2) Antonie Jurie Johannes Lombaard, Klerksdorpladditional veh~cle. (3) One trailer. (4) (a) Bona fide household removals (pro forma). (5) (a) Within a radius of 150 miles from Klerksdorp G.P.O. (4) (b) Odds and ends which form part of a bona fide household removal. (5) (b) Within the Republic of South-Africa, (1) M (A 799). (2) Jean Baptiste Storme & Bernard George Madelyn, Ssolburgladditional vehicle and additional authority. (3) Seven vehicles. Existing Authority (4) Roadmaking material (pro forma). Within the Province of Orange Free State. Additional Authority (4) (a) Goods. (5) (a) Within a radius of 30 miles from Sasolburg P.O. (4) (b) Road-making material (pro foma). (5) (b) Within the Province of Transvaal. (1) M (A 821). (2) Sentraal Westelike Koap Mpy. Bpk., Klerksdorpladditiod vehcle. (3) One bus. (4) Own White staff (free of charge). (5) Between their residences in Vdioenskroon t m and the prdgisea of the Co-op at Viljieiskroon hation. (1) M (A 876). 12) Jesaja Jeremia van Niekerk, Sasolburglnew applicatim a radius of 30 miles from Sasalbwg G.P.O. (pro f oinia). (4) (b) Bona fi& household removala (pro forma): (5p (b) Within the Republic of South Africa. 1) M (A 903). 6) K enneth Nicolaas Laubscher, Odendaalsru~/new application. (3) One tipper. (4) Gravel for road-making purposes. (5) Wlthii the Province of the Orange Free State. (1) M (A 870) (2) Kani Klani Beleggings (Edms) Bpk., Bredelh/additional vehicles. (3) One mechanical horse and two trailers. (4) Goods as per existing authority. (5) Within existing approved areas, (1) M (A 860). (2) Raewill Elektriese Bpk., Klertsdorp/new appfication (vehicle belonging to director), (3) One light delivery van. (4) (a) Own goods o forma). (5) (a) Within a ra Y= ius of 30 miles from the appliib place of business at Klerksdor and within the Magisterial Districts of Klerkdorp and ~odstro- (1) M (A 899). (2) Johannes Jacobus van der Merwe, vande;bijlpark/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Padmaakmateriaal (pro forma). (5) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (1) M (A 522). (2) Sanders Electric (Pty) Ltd, Welkomlnuwe aansoek (laat I hernuwing). (3) Een ligte agleweringswa. (4) Magtiging soos gehou in 1%9. (5) Bmne gebiede soos toegestaan vir (1) M (A 698). (2) Cornelius Johannes Terblanche, Sasolburg/bykomende voertuie -6) Een vragmotor. (4) (a) Goedere. (5).,(a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Sasolburg H.P.K. I (pro forma). (4) (b) Kunsmis. (5) (b) Vanaf Sasolburg na Johannesburg, Randfontein en Pretor~a. (1) M (A 858). (2) Anton~e Jurie Johannes Lombaard, Klerksdorp/bykomende voertuig. (3) Een sleepwa. (4) (a) Bona fide huistrekke (pro f orma). (5) (a) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Klerksdorp H:P.K. (4) (b) Rommel wat deel vorm van 'n bona fide huistrekl (5) (b) Binne die Republiek van Suid-Afrika, (1) M (A 799). (21 Jean Baptiste Storrne & Bernard George Madelyn, SasoG bu~hlbvkomeide voertuie en bykomende magtiging (g&we voertuie. Bestaande Magtiging (4).Padmaakmateriaal (pro forma). Binne die Provinsie Oranje-Vrystaat. Bykomende Magtiging (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Sasolburg Pk. (4) (b) Padmaakmateriaal (pro forma). (5) (b) Binne die provlnsie van Transvaal. (I) M (A 821). (2) Sentraal Westelike Koop Mpy. Bpk., Klerkedorpl bvkomende voertuie. -(3) Een bus. - (4) Eie blanke personeel (kosteloos). (5) Tussen hul wonings in Viljoenskroon dorp en die Koiiperasie se perseel by Viljoenskroonstasie. (1) M (A 876). (2) Jesaja Jeremia van Niekerk, Sasolburglnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Sasolburg H.P.K< (pro forma). (4) (b) Bona fide-huistrekke (pro forrna). (5) (b) Bime die Republiek van Suid-Afrika. (1) M (A 903). (2) Kenneth Nicolaas Laubscher, Odendaalarus/nuwe aansoekj (3j Een wipbak. (4) Gruis vir padmaakdoeleindes. (5) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat (I) M (A 870). (2) Kani Klani Beleggings (Edms.) Bpk.. Bre&ll/bykomende voertule. (3) Een meganiese perd, leunwa en sleepwa. (4) Goedere soos per bestaande magtiging. (5) Binne bestaande goedgekeurde gebiede. (1) M (A 860). (2) Raswilli Elektriese Dienste (Edms.) Bpk, Klerksdorp/ nuwe aansoek (voertuig behorende aan direkteur). (3) Een ligte afleweringswa. (4) (a) Eie goedere (pro forma). (5) (a) Binne 'n radius van 30 myl vanaf die applikant eo lek van besigheid te Klerksdorp en binne die landdrosd~strikto klerksdorp en Potchefstroom,

47 maatskoerant, 13 NOVEMBER I970 NO. 2921,47 - (4) (b) Tools of trade (for own use only and not for sale) and own employees (free of charge) in the course of theix employment, only whilst on duty. (5) (b) Within a radius of 150 miles from the applicants place of business at Klerksdorp. (4) (c) Own material (1 500 lb-pro forma). (5) (c) From the applicants place of business at Klerksdorp to points situated within a radius of 150 miles from the place of business. (1) M (A 827). (2) Mni. Joyce Mkhotho, Deneysville/new application. (3) One motor-car. (5) Within a radius of 30 miles from Deneymille P.0. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board. Private &rg 12. Johannesburg. (1) JM 3177 (A 19674). (2) Hunslet Taylor Consolidated (Pty) Ltd, Germiston/new application. (3) One bus. (4) Own White employees. (5) Between Jules Street Municipal Bus Stop and Cleveland Railway Station and place of business in Barlow Road, Industries West, Germiston. (1) JM 3331 (A 19710). (2) J. C. Esterhuizen, Vereeniginglnew application. (3) One trailer and one mechanical horse. (4) General goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3351 (A 19711). (2) A. Hattingh, Roodepoortlnew application. (3) One truck. (4) General goods. (5) Within a radius of 150 miles from Roodepoort Post Office. (1) JM 3330 (A 19709). (2) C. L. J. v.d. Mescht. Kempton Parklnew application. (3) Two trucks. (4) Sand, stone and gravel. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3327 (A 19708). (2) M. M. F. Elliot, Boksburglnew application, (3) One truck. (4) Sand and stone. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3322 (A 19707). (2) E. M. Haak, Alberton/new application. (3) One trailer, one mechanical horse and one truck. (41,, lal,, Goods (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Household removals. (5) (b) Within the Republic of South Africa. (4) (c) Specified items of furniture. (5) (c) Within the Republic of South Africa and South-West ~frica: (4) (d) Specified items of furniture. (5) (d) Within a radius of 300 miles from Albertan, Post Office. (1) JM 3350 (A 19705). (2) Srnit's Kloof Mynbou Pdrns.) Bpk., Oberholzer/new application. (3) Two trailers, one truck and one horse. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3321 (A 19706). (2) Jerald Mbatha, Johannesburglnew application. (3) One bus. (4) Bantu passengers and effects. (5) Between Soweto and Mokgatles Location via Magaliesburg, Rustenburg, Paardkraal 279, Reinkoyalskraal 278, Vlakfontein 276, Tweedepoort 238, Bierkraal 120, Zwartbank 121, Doornspruit 84, Honingfontein 122 and return with the restriction that no passengers will be off-loaded before reaching Bierkraal 120 on the forward journey and during the inward journey, ao passengers shall be onloaded dter Bierkraal 120. (4) (b) Vakmansgereedskap (slegs vir eie gebruik en nie om te verkoop nie) en eie waknemers (gratis) in die loop van huie diens. Slegs wanneer aan diens. (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf die applikant se plek van besigheid te Klerksdorp. (4) (c) Eie materlaal (1 500 lb-pro forma). (5) (c) Vanaf die applikant se plek van besigheid te Klerk? dorp na unte gel& binne 'n radius van 150 my1 vanaf daardle plek van %esigheld. (1) M (A 827). (2) Mni Joyce Mkhotho, Deneysville/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Bantoe taxi passasiers. (5) Bime 'n radius van 30 my1 vanaf Deneysville Pk. Adres waarheen rnoet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Privaarsak 12, lohannesburg. (1) JM 3177 (A 19674). (2) Hunslet Taylor Consolidated (Pty) Ltd, Germistonlnuwe aansoek. (3) Een bus. (4) Blanke werknemers. (5) Tussen Julesstraatmunisipalebushalte en Clevelandspooorwegstasie en plek van besigheid in Barlowweg, Industries-Wes, Germiston. (1) JM 3331 (A 19710). (2) J. C. Esterhuizen, Vereeniging/ nuwe aansoek. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) Algemene goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3351 (A 19711). (2) A. Hattingh, Roodepoortlnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Algemene goedere. (5) Binne 'n radius van 150 my1 vand Roodepoorlposkantoor. (1) JM 3330 (A 19709). (2) C. L. J. v.d. Mescht, Kemptonpark/nuwe aansoek. (3) Twee vragrnotors. (4) Sand, klip en gruis. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3327 (A 19708). (2) M. M. F. Elliot, Boksburg/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Sand en klip. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3322 (A 19707). (2) E. M. HAAK, Albertonlnuwe aansoek. (3) Een sleepwa, een voorspanwa en een vragmotor. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Huistrekke. (5) (b) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (c) Gespesifisserde meubelitemrne. (5) (c) Binne die Republiek van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika. (4) (d) Gespesifiseerde meubelitemme. (5) (c) Binne 'n radius van 300 my1 van& Albertonposkantoor. (1) JM 3350 (A 19705). (2) Smit's Kloof Mynbou (Edms.) Bpk., Oberholzer/nuwe aansoek. (3) Twee sleepwaens, een vragrnotor en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3321 (A 19706). (2) Jerald Mbatha, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een bus. (4) Bantoepassasiers en bagasie. (5) Tussen Soweto en Mokgatleslokasie oor Magaliesburg, Rustenburg, Paardekraal 279, Reinkoyalskraal 278, Vlakfontein 276, Tweedepoort 238, Bierkraal 120, Zwartbank 121, Doornspruit 84, Honingfontein 122 en terug met die beperking dat geen passasiers afgelaai sal word voordat met die uitrit Bierkraal 120 bereik is nie en met die inrit geen passasiers opgelaai sal word na Bierkraal 120,

48 - 48 No.2M GOV~'~RNM~~NT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 Departure, Soweto, 6 p.m.; Sunday, Mokgatles, 6 p.mi Arrival, Mokgatles Locat~on, 8 p.m.; Soweto, 8 p.m. Tariff 2fc per passenger per mile. (1) JM 1609 (A 19702). (2) J. A. van Biljon, Germistonlnuwe aansoek. (3) One motor-car. (4) Goods for dry-cleaning purposes. (5) Within the Magisterial District of Germiston. (1) JM 3108 (A 19701). (2) R. G. v.d. Walt, Robinson/new appl~cation. (3) One truck. (4) Sand and stone. (5) Within a radius of 50 miles from Randfontein Post Office. (1) JM 3262 (A 19700). (2) 1. I. I. Reyneke, Edenvale/new application. (4) Furniture. (5) Within the Reef cartagc area. (1) JM 3258 (A 19698). (2) J. F. Viljoen, Springs/new application. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (I) JM 3119 (A 19697). (2) H. G. Marx, Ermelolnew application. (4) Building sand and stone. (5) From Hendrina and Wonderfontein to the power stations at Arnot and Hendrina and to the District of Ermelo, (1) JM 3044 (A 196%). (2) P. Ngobeni, Springslnew application. (4) Bantu church passengers. (5) Between Springs, Delmas, Brakpan, Benoni, Witbank, Oogies, Belfast, Bronkhorstspruit, Middelburg (Tvl.), Breyten, Ermelo, Swaziland, Potgietersrus, Pietersburg, Soekmekaar, Nigel and to church meetings within the Republic of South Africa (11., JM (A 19692). (2) J. C. P. ~&elbrechi, Maraisburglnew application;.- (3) One truck. (4) Goods on behalf of Railways at Kazerne. (5) From Kazerne Railway Goods Shed to all areas of the munici~alitv of ~ohannesbure-and also from Kazerne to Naboom- spruit-%0- mile radius. - (1) JM 3093 (A 19690). (2) 1. Baloyi, Dubelnew application. (3). ne truck. (4) 8OodS. (5) Within a radius of 150 miles from Soweto. (1) JM 3238 (A 19689). (2) P. J. S. Pretorius, Johannesburg/new application. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3168 (A 19688). (2) G, M. Harcus, Johannesburglnew application. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3234 (A 19687). (2) W. Mostert, Germiston/new application. (3) Two trucks. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3229 (A 19685). (2) J. H, C. van Wyk, -. Johannesburelnaw.-- application.. i3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3181 (A 19677). (2) P. W. Voges, Rysmierbult/new application. (3) One truck. (4) (a) Goods on behalf of Delmas Milling. (5) (a) Withm the Reef cartage area. (4) ) Animal feed. (!i),& Prom Randfontein to various distribution points within a radlus of 100 miles from Randfontein Post Office3 rydtafel Vertrek, Soweto 6 MI; Sondag, Mokgatlea, 6 nm. Aankoms, Mokgatleslokasie, 8 nm; Soweto 8 nm, rarief 2ic per passasier per myl. (1) JM 1609 (A 19702). (2) J. A. van Biljon, Germiston/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Goedere vir droogskoonmaakdoeleindes. (5) Binne die landdrosdistrik Germiston. (1) JM 3108 (A 19701). (2) R. G, v.d. Walt, Robinson/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Sand en klip. (5) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf Randfonteinposkantoor, (1) JM 3262 (A 19700). (2) J. J. J. Reyneke, Edenvale/nuwe aansoek. (3) Ecn voertuig (4) Meubels. (5) Blnne die Randkarweigehied. (1) JM 3258 (A 19698). (2) 1. F. Viljoen, Springslnuwe aansoek, (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3119 (A 19697). (2) H. G. Marx, Ermelo/nuwe aansoek. (4) Bousand en stene. (5) Vanaf Hendrina en Wonderfontein na die kragstasies te Arnot en Hendrina en na die distrik Ermelo. (1) JM 3044 (A 19696). (2) P. Ngobeni, Springslnuwe aansoek. (4) Bantoekerkpassasiers. (5) Tussen Springs, Delrnas,. Brakpan, Benoni, Witbank, Oogies, Belfast, Bronkhorstspruit. M~ddelburg (Tvl.), Breyten, Ermelo, Swaziland, Potgietersrus, Pietersburg, Soekmekaar Nigel en na kerkbyeenkornste binne die Republiek van ~uid-~frika. (1) JM 3266 (A 1%92). (2) J. C. P. Engelbrecht, Maraisburglnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Goedere ten opsigte van Spoorwe-Z te Kazerne. (5) Vanaf Kazenespoorweggoedereloods na alle gebiede van die munisipaliteit Johannesburg en ook van Kazerne na Naboomspruit-150 my1 radius. (1) JM 3093 (A 19690). (2) J. Baloyi, Dubelnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Goederey (5) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Soweto. (1) JM 3238 (A ). (2) P. J. S. Pretorius, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) GoedereT (5) Bmne die Randkarweigebied. (1) JM 3168 (A 1%88). (2) 0. M. Harcus, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3234 (A 19687). (2) W. Mostert, Germiston/nuwe aansoek. (3) Twee vragmotors. (4) Gpedere. (5) B~nne die Randkarweigebied. (I) JM 3229 (A 19685). (2) 1. H. C. van Wyk, Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3181 (A 19677). (2) P. W. Voges, Rysmierbult/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere ten opsigte van Delmas Milling. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Veevoer. (5) (b) Vanaf Randfontein na verskeie verspreidingspunte binne 'n radius van LOO my1 vanaf Randf onteinposkantoor.

49 (1) JM 3180 (A 19676). (2) H. A. Voges, Boskoplnew application. (3) One truck. (4) (a) Goods on behalf of Delrnas Milling. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Animal feed. (5) (b) From Randfontein to various distribution points within a radius of 100 miles from Randfontein Post Office. ' (1) JM 3182 (A 19678). (2) J. H. Barnard, Albertonlnew application. 13) One bus. {4j Bantu passengers. (5) Between Alberton, the whole of Transvaal and Natal where no transport is available or indcient transport is ava~lable for workers to Homelands and return to work on holidays and long weekends. As and when required. (1) JM 3184 (A 19679). (2) J. A. Labuschagne, Kempton Parklnew application. - - i3i Two trucks. - (4) General goods. (5) Within the Province of the Transvaal. (1) JM 3188 (A 19680). (2) P. Larsen, Elsburglnew application. (3) One trailer and one horse. (4) Stone and sand. (5) Within the Reef cartage area and Free State areas. (1) JM 3194 (A 19681). (2) D. G. V. R. Barnard, Klerksdorplnew application. (3) Two trucks. (4) Sand, gravel, stone and road-building material. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3197 (A 19682). (2) S. Tshabalala, Evaton/new application. (3) One truck. (4) (a) Goods on behalf of Bantu. (5) (a) Within the Magisterial District of Vereeniging. (4) (b) Household removals. (5) (b) From Vereeniging to points within a radius of 150 miles from Vereeniging Post Office. (1) JM 3030 (A 19683). (2) J. J. Viktor, Walkewille{new application.. (3) One truck. (4) Goods. {S) Within the Reef cartage area. (1) JM 3178 (A 19675). (2) D. B. Pachai, Germistonlnew application. (3) One station wagon. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3170 (A 19673). (2) A. F. Slabbert, Johannesburglnew application. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3046 (A 19185). 12) F. J. Botha. Albertonladditional vehicle. (3j One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3366 (A 19713). 12) F. Markram. Randfonteinlnew application. - - i3j one truck. ' (4) Crushed stone and sand. (5) Within a radius of 50 miles from Randfontein Post Office. (1) JM 3320 (A 15371). (2) Keartland Press (Pty) Ltd, Johannesburglnew application. (3) One combi, one bus and one panel van. (4) Own Bantu employees (free of charge). (5) Between own place of business at 530 Main Reef Road, Denver, Johannesburg, and Chiawelo, Emdeni, Jabavu, Jabulani, Meadowlands, Moletshane, Moroka, Naledi, Nancefield, Orlando East, Orlando West, Senoone, Zola North, Zondi 11, and Denver Hostel. (1) JM 606 (A 15610). (2) J. A. & J. C. Parkin, Endicottladditional vehicle. (31 One trailer, No (1) JM 3180 (A 19676). (2) H. A. Voges, Boskoplnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere ten opsigte van Delmas Milling. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Veevoer. (5) (b) Vanaf Randfontein na verskeie verspreidingspunte ~ime 'n radius van 100 my1 vanaf Randfonteinposkantoor. (1) JM 3182 (A 19678). (2) J. H. Barnard, Albertonlnuwe aansoek. (3) Een bus. (4) Bantoepassasiers. (5) Tussen Alberton, die hele gedeelte van Transvaal en Natal waar daar geen vervoer beskikbaar is of nie genoegsame vervoer beskikbaar is vir werkers na Tuislande en heenreis na werk gedurende vakansie en lang naweke. Soos en wanner benodig. (1) JM 3184 (A 19679). (2) J. A. Labuschagne, Kemptonpark/nuwe aansoek. (3) Twee vragmotors. (4) Algemene goedere. (5) Binne die provinsie Transvaal. (1) JM 3188 (A 19680). (2) P. Larsen, Elsburg/nuwe aansoek. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) Klip en sand. (5) Binne die Randkanveigebied en O.V.S. gebiede. (1) JM 3194 (A 19681). (2) D. G. V. R. Barnard, Klerksdorplnuwe aansoek. (3) Twee vragmotors. (4) Sand, gruis, klip en padboumateriaal. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3197 (A 19682). (2) S. Tshabalala, Evatonlnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere ten opsigte van Bantae. (5) (a) Bime die landdrosdistrik Vereeniging. (4) (b) Huistrekke. (5) (b) Vanaf Vereeniging na punte b i ~ e 'n radius van '150 my1 vanaf Vereenigingposkantoor. (1) JM 3030 (A 19683) (2) J. J. Viktor, Walkervillelnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Gpedere. (5) Bmne die Randkarweigebied. (1) JM 3178 (A 19675). (2) D. B. Pachai. Germistonlnuwe aansoek. (3) JZen stasiewa. (4) Gpedere. (5) Bmne die Randkanveigebied. (1) JM 3170 (A 19673). (2) A. F. Slabbert. Johannesburnlnuwc -. aansoek (3j Een wagmotor. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3046 (A 19185). (2) F. J. Botha, Alkrton/bykomende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) Gpedere. (5) Bmne die Randkarweigebied. (1) JM 3366 (A 19713). (2) F. Markram, Randfonteinlnuwe aansoek..-: (3) Een vragmotor. (4) Gebreekte klip en sand. (5) Vanaf 'n radius van 50 my1 van Randfonteinposkantoor. (1) JM 3320 (A 15371). (21 Keartland Press (Ptv) Ltd. Johanneaburelnuwe -, aansoek. (3) Een kombi, eea bus in een paneelwa. (4) Eie Bantoewerknemers (kosteloos). (5) Tussen eie plek van besigheid te Mainrifweg 530, Denver, Johannesburg, Chiawelo, Emdeni. Jabavu. Jabulani, Meadowlands, Moletshane, Moroka, Naledi, Nancefield, Orlando-005, Orlando-Wes, Senoone, Zola-Noord, Zondi 11, Denverlosiesh~, (1) JM 606 (A 15610). (2) J. A. & J. C. Parkin, Endicott/bykomende vaertuig. (3) Een sleepwa.

50 (4) (a) Goods. (5) (a) within the ~ eef cartage area. (4) (b) Bricks, face bricb, sand and stone. (5) (b) From points situated within the Reef cartage area to points situated within a radius of 160 miles from Springs Post Office, (1) JM 2880 (A 19485). (2) Peter Hlatshwayo, NIN , Johannesburglnew application. (3) One truck. (4) Goods. (5) Between Soweto, Lenasia and Johannesburg. (1) JM 9172 (A 18174). (2) Stewarts and Lloyds (S.A.) Ltd, Vereenigingladditional vehicles with additional authority. (3) Three trailers, one truck, one horse and five light delivery van's. (4) (a) Own goods and oods belonging to the holder's subsidiary companies ~ubemafers of S.A. and Eagle Tube Company (Pty) Ltd and J. H. Vivian (Pty) Ltd. (5) (a) Within the Reef and Pretoria exempted area. (4) (b) Windmills, windmill fittings and windmill tubes belonging to the holder and to the holder's subsidiary wmpanies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd and J. H. Vivian (Pty) Ltd. (5) (b) From Vereeniging and Germiston to points situated within a radius of 150 miles from Vereenkinn. (4) (c) Own goods and goods belong5gto the holder's subsidiary companies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Com ny (Pty) Ltd, and J. H. Vivian (Pty) Ltd (not exceeding f&n hundred pounds in weight per trip) solely for use m connection with the holder's profession, trade or businem as engineers and which are required for the immediate execution of the work in respect of which the particular journey is undertaken. These goods may not be conveyed for the purpose - - of sale or for delivery in pursuance of a sale. (5) (c) From Vereeniging and Germiston to points wi-thin a radius of 150 miles from Vereeniaing. (Subject to revlew at any time.) (4) (d) Scaffolding, building plant and tools of trade (excluding building material) for own use only and not for sale and own employees (free of charge) in the course of their employment, only whilst on duty and camping equipment for use by such employees and not for sale. (5) (d) Within the Re ublic of South Africa. (4) (e) Spare parts (&r own use and for use by Tubemers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd, and J. H. V~vian (Pt ) Ltd, when required for the immediate bona fide repair an&or maintenance of machinery and/or mechanical installations which have become defective and have to be expeditiously and urgently repaired. (5) (e) Within the Repub!ic of South Africa. (4) (f) Agricultural machinery and agricultural tools (for farming plrposes) belonging to the holder and the holder's subsidiary companies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd and J. H. Vivian (P!y) Ltd. (5) (f) From Vereenlglng and Germiston direct to farms situated within a radius of 150 miles from Vereeniging. (1) JM 2798 (A 18174). (2) Stewarts & Lloyds (S.A.) Ltd, Vereenigingladditional vehicle with additional authority. (3) One truck. (4) (a) Own goods and goods belonging to the holder's subsidiary companies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd and J. H. Vivian (Pty) Ltd. (5) (a) Within the Reef and Pretoria exempted area. (4) (b) Windmills, Windmill fittings and windmill tubes belonging to the holder and to the holder's subsidiary companies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd, and J. H. Vivian (Pty) Ltd. (5) (b) From Vereeniging and Germiston to points situate within a radius of 150 miles from Vereeniging. (4) (c) Own goods and goods belonging to the holder's subsidiary companies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd, and J. H. Vivian (Pty) Ltd. (Not exceeding fifteen hundred pounds in weight per trip) solely for use in connection with the holder's profession, trade or business as engineers and which are required for the immediate execution of which the particular journey is undertaken. These goods may not be wnveyed for the purpose of sale or for delivery in pursuance of a sale. (5) (c) From Vereeniging and.germiston to points within a radius of 150 mdes from Vereeniging. (Subject to review at any time.) - (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Stene, sierstene, sand en Hip. (5) (b) Vanaf punk gel& binne die Randkarweigebied na punte gelee binne 'n radius van 160 my1 vanaf Springsposkantoor. (1 JM 2880 (A 19485). (21 Peter Hlatshwayo, WIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een vragrnotor. (4) Goedere. (5) Tussen Soweto, Lenasia en Johannesburg. (1) JM 9172 (A 18174). (2) Stewarts and Lloyds (S.A.) Bpk., Vereeniging/bykomende voertuie en bykomende magtiging. (3) Drie sleepwaens, een vragmotor, een voorspanwa en vyf ligte afleweringswaens. (4) (a) Eie goedere en goedere behorende aan die houer se filiale maatskap ye Tubemaker van S.A. en Eagle Tube Company (Edms.) B~!. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (5) (a) Binne die Rand en Pretoria vrygestelde gebied. (4) (b) Windmeule, windmeultoebehore en windmeulbuise behorende aan die houer en aan die houer se filiale maatskappye Tubemakers van S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (5) (b) Vanaf Vereeniging en Germiston na punte gelee binne 'n radius van 150 my1 vanaf Vereeniging. (4) (c) Eie goedere en goedere behorende aan die houer se filiale maatskappye Tubemakers van S.A., Eagle Tube Corngany (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bqk. (nie vyftien onderd pond in gewig per rit te bowe gaan me) alleenlik vir gebruik in verband met die houer se beroep, ambag of besigheid as 'n ingenieur en wat nodig is vir die onmiddellike uitvoering van die werk ten opsigte - - waarvan die besondere rit ondemeem word. Hierdie goedere mag nie vir vcrkoop of vir lewering ingevolge 'n verkoping vervoer word nie. (5) (c) Vanaf Vereeniging en Germiston na punte binne 'n radius van 150 my1 vanaf Vereeniging. (Onderhewig aan hersiening re enige tyd.) (4) (d) Steierwerk, bougereedskap en vakmansgereedskap (uitsluitende boumateriaal) slegs vir eie gebruik en nie om te verkoop nie en eie werknemers (gratis) in die loop van hulle diem slegs wanneer aan diens en kamptoerusting slegs vir gebruik deur sodanige werknemers en nie om te verkoop nie. (5) (d) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (e) Onderdele (slegs vir eie gebruik en gebruik deur Tubemakers van S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk., alleenlik wanneer dit benodig word vir die onmiddellike bona fide herstel enlof instandhouding van rnasji- nerie enlof werktuigkundi installasies wat &fek geraak het en weens dringende omstangghede spoedeisend herstel rnoet word. (5) (e) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4).(f) Landboumasjinerie en landbougereedskap (vir boerderydoeleindes) behorende aan die houer en die houer se filiaal maatskappye Tubemakers van S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk., en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (5) (f) Vanaf Vereeniging en Germiston direk na plase gel& binne 'n radius van 150 my1 vanaf Vereeniging. (1) JM 2798 (A 18174). (2) Stewarts & Lloyds (S.A.) Bpk., Vereeniginglbykomende voertulg met bykomende magtiging. (3) Een vragmotor. (4) (a) Eie goedere en goedere behorende aan die houer se filiale maatskappye Tubemakers van S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk., en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (5) (a) Binne die Rand en Pretoria vrygestelde gebied. (4) (b) Windmeule, windmeultoebehore en windmeulbuise behorende aan die houer en aan die houer se filiale maatskappye Tubemakers van S.A. Eagle Tube Company (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (5) (b) Vanaf Vereeniging en Germiston na punte gelee binne 'n radius van 150 my1 vanaf Vereeniging. (4) (c) Eie goedere en goedere behorende aan die houer m filiale maatskappye Tubemakers van S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (Nie vyftien honderd pond in gewig per rit te bowe gaande nie) aileenlik vlr gebruik in verband met die houer se beroep, ambag of besigheid as h ingenieur en wat nodig is vir die onrniddellike uitvoe~g van die werk ten opsigte waarvan die besondere rit onderneem word. Hierdie goedere mag nie vir verkoop of vir lewering ingevolge 'n verkoping vervoer word nie. (5) (c) Vanaf Vereeniging en Germiston na punte binne 'n radius van 150 my1 vanaf Vereeniging. (Onderhewig aan hersiening te enige tyd.)

51 (4) (d) Scaffolding, building plant and tools of trade (excluding building material) for own use only and not for sale and own employees (free of charge in the course of their employment, only whilst on duty an d camping equipment for use by such employees and not for sale. (5) (d) Within the Re ublic of South Africa. (4) (e) Spare parts (f% own use and for use by Tubemak~rs of S.A., Eagle Tube Corn any (Pty) Ltd and J. H. V~vian (Pt ) Ltd, when required? or the immediate bona fide repau andy/or maintenance of machinery and/or mechanical installations which have to be expeditiously and urgently repaired. (5) (e) Within the Republic of South Africa. (4) (f) Agricultural machinery and agricultural tools (for farming purposes) belonging to the holder and the holder's subsidiary companies Tubemakers of S.A., Eagle Tube Company (Pty) Ltd and J. H. Vivian (Pty) Ltd. (5) (f) From Vereeniging and Germiston direct to farms situated within a radius of 150 miles from Vereeniging. (1) JM 3232 (A 19415). (2) Goudstad College of Education, Cottesloe, Johannesburg/ new application. (3) Seven buses. (4) White students of the Goudstad College - of Education for educational tours (free of charge). (5) Within a radius of 100 miles from the Goudstad College of Education, Bunting Road, Cottesloe, Johannesburg. (1) JM 1668 (A 17520). (2) Lenasia Bus Service (Ptv).., Ltd, Lenasialadditional vehicles. (3) Three buses. (4) Asiatic passengers. (5) Over the existing approved routes subject to the existing time-table, tariffs and restrictions. (1) JM 2572 (A 17520). (2) Lenasia Bus Service (Pty) Ltd, Lenasialadditional routes. (3) Two buses. (4) Asiatic passengers. Lenasia ro/n Route/Roetc 5- Outward journey/heenreis- STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER No (4) (d) Steierwerk, bougereedskap en vakmansgereedskap (uitsluitende boumateriaal) slegs vir eie gebruik en nie om te verkoop nie en eie werknemers (gratis) in die loop van hulle diens, slegs wanneer aan diens en kamptoerusting slegs vir gebruik deur sodanige werknemers en nie om te verkoop nie. (5) (d) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (e) Onderdele (slegs vir eie gebruik en gebruik deur Tube. makers of S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. alleenlik wanneer dit benodig word vir die onmiddellike bona fide herstel en/of instandhouding van masjinerie en/of werktuigkundige installasies wat defek geraak het en weens dringende ornstandighede spoedeisend herstel moet word. (5) (e) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (f) Landboumasjinerie en landbougereedskap (vir boerderydoeleindes behorende aan die houer en die houer se filiale maatskappye Tubemakers van S.A., Eagle Tube Company (Edms.) Bpk. en J. H. Vivian (Edms.) Bpk. (5) (f) Vanaf Vereeniging en Germiston direk na plase gele& binne 'n radius van 150 my1 van& Vereeniging. (1) JM 3232 (A 19415). (2) Goudstadse Ondenvyskollege Cottesloe, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Sewe busse. (4) Blanke studente van die Goudstadse Ondenvyskollege vir opvoedkundige uitstappies (gratis). (5) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf die Goudstadse Onderwyskollege, Buntingweg, Cottesloe, Johannesburg. (1) JM 1668 (A 17520). (2) Lenasia Busdiens (Edms.) Bpk., Lenashlbykomende voertuie. (3) Drie busse. (4) Asiate passasiers. (5) Oor die bestaande goedgekeurde roetes onderhewig aan die bestaande tydtafel, tariewe en beperkings. (1) JM 2572 (A 17520). (2) Lenasia Busdien (Edms.) Bpk., Lenasielbvkomende.. roetes. i3j Twee busse. (4j Asiate passasiers. Doornfont In From/Vanaf Lenasia to/na Doornfontein, from/vanaf terminus in Gemsbok Street/-straat vialoor First Street/Eerste Straat, First Avenue/Eerste Laan, Golden Highway/-hoof- Rifle Range Road/-straat, Bellavista Road/-weg, Golden Street/-straat, Turf Club Road/ +eg, Turf Street/-straat, Rosettenwlle Road/--, Wemmer Street/-straat, Jubilee Road/-we& He~delberg Road/-weg, End Street/ *at, Durban Road/-weg, Nugget Street/-straat, terminus between/tussen Marshall and/en Anderson Streets/-straat. pward journey/ TerwreL. From/Vanaf Nugget Street/-straat terminus via/oor Manhall Street/-straat, End Street/-straat, Heidelberg Road -weg, Wernm~ swt/-straat, Jubilee Road/-- Ro~~ttenville -/-weg, Turf Street/-st~t, Turf Club Road/-we&. G0lde.n Street/straat, Bcllavis(l ~oad/-weg, Rae Range Road/-weg, Uncle Charhes Road House/Padkafee, Fmt Stnet/Eerste Straat, F ~st Avenue/&rste Lam andlea terminus in Gemsbok Street/-straat. Time-table/ Tydtafel- Monaiays to Saturdays/Maandae lot Sa[er&e Depart/ Vertrek ArriveIArriveer Lenasia a.m./vm. Doornfontein a.m./vm. Lenasia a.m./na Doornfontein a.m./vm. Doornfontein p.m./m. Lenasia p.m./nm.... Doornfontein p.m./nm. Lenasia p.m./nm. Tariff/ Tariefond day to Friday/Maandag tot Vrydag..... R2.00 Monday to Saturday/Maandag tot Saterdag... R2.40 Casual passengers/toevdlige passasiers c single/enkel. mute/roete 6.-(Internal service/binnediens). Circular route from/sirkelroete!and Gemsbok Street/-straat, terminus vialoor First AvenuelEerste Laan, Service Road/-weg, Main Avenue/-lam, Grand Place, Man Avenue/-laan, Boulevard, Seventh Avenue West/Sewende Laan-Wes, Nirvana Drive West/Rylaanwe, First Street North/Eerste Straat:Noord, Seventh Avenue East/Sewende Laan-Oos, The/D~e Boulevard. Main Avenue/-laan, First Avenue West/Eerste Laan-Wes, Semce Road/-weg, Grand Place and back to/en terug M termus m Gemsbok Street/-straat. Time-[able/ Tydtdel- Mondcys to Sundays/Maa&ae Depart/ Vertrek Terminus a.m./vm. Terminus am./vm.... Terminus a.m./vm Terminus a.m./vm Terminus p.m./nm. Terminus p.m./nm. Terminus p.m./nm. tot Sondae ArrivelArriveer Terminus a.m./m. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus 8.00a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Terminus a.m./vm. Term$us a.m./vm. Terminus noon/middsg Termmus p.m./nm. Terminus p.m./nm. Terminus p.m./nm. Terminus p.m./nm. Terminus p.m./nm. Terminus p.m./nm. 19

52 52 No.2921 GOVERNMENT GAZEXTE, 13 NOVEMBER 1970 Tarifl/Tarief- 5c per passenger/passasier. Roure/Roere 7.--(Internal service/binnediens). Circular route from/sirkelroete vanaf Gemsbok Street/-stmat, terminus via/oor Hydrangea Avenue/-laan, Poppy Street/-straat, Honeysuckle Avenue/-laan, Protea Avenue/-laan, Rose Avenue/-laan, Protea Avenue/-laan, First Street South/Eerste Straat-Suid, First Avenue/Eerste Laan, Service Street/-straat, Grand Place and/en return to/terug na Gemsbok Street/-straat terminus. Time-ruble/ Tydtufel- Mondays to Sun&ys/Muandae tot Sonhe Terminus..... Terminus..... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus..... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus.... TarifllTarief- 5c per passenger/passasier. (1) JM 1456 (A 8367). (2) Star Transport (Pty) Ltd, Johannesburg/additional vehicles with new authority. (3) Five trailers. (4) Straight and curved arched tunnel supports complete with fittings comprising of clamps, struts, lagging plates, foot plates, U-bolts exclusively on behalf of T.H. Mining Supplies (Pty) Ltd, Johannesburg, for their awn use only. (5) Within a radius of 350 miles from Johannesburg. (1) JM 4 (A 6735). (2) Els Transport (Pty) Ltd Albertonladditional vehicles with additional authority. (3) Eight trailers. (4) (a) Barites required for drilling purposes exclusively on behalf of Soekor. (5) (a) From points within the Reef cartage area to drilling sites situated within the Republic of South Africa. (4) (b) Drilling plant (inclusive of camping equipment, tools, machinery and stores on hand) for surface drilling or surface prospecting purposes (but not for underground mining or underground prospecting purposes) exclusively on behalf of Soekor. (5) (b) From Soekor's place of business at Johannesburg to sites where such plant will be required for surface drilling or surface prospecting purposes and return after the operation has been completed or from one surface boring or surface prospecting site to another or to or from the railway station nearest to such drilling or prospecting site within the Republic of South Africa. (1) JM 1820 (A 14995). (2) Zabilon Dhlamini, Driefontein, District of Wakkerstroom/ additional authority. (3) One bus. (4) Bantu passengers and their personal effects. (5) Between Driefontein 388 and Volksrust, via existing Drie fontein-wakkerstroom route, then via Townlands of Wakkerstroom, Spitzkop 119, Schoongezicht 120, Wynberg 145, Baviaanskloof 144 and Townlands of Volksmst 143 to Volksrust, returning along same route. Time-:able/ Tydtafel- Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus..... Terminus..... Terminus..... Terminus..... Terminus.... Terminus..... Terminus..... Terminus.... Terminus.... Terminus.... Terminus.... (1) JM 1456 (A 8367). (2) Star Transport (Edms.) Bpk., Johannesburg/bykomende voertuie met nuwe magtiging. (3) Vyf sleepwaens. (4) Reguit en gebuigde volledig ondersteunde boogtonnel bestaande uit klampe, stutte, draaiery plate, voetplate, kramboutc uitsluitlik ten behoewe van T.H. Mining Supplies (Edms.) Bpk., Johannesburg, vir hulle eie gebruik alleenlik. (5) Binne 'n radius van 350 my1 vanaf Johannesburg. (1) JM 4 (A 6735). (2) Els Transport (Edms.) Bpk. Albertonlbykomende voertuig met bykomende magtiging. (3) Agt sleepwaens. (4) (a) Bariete benodig vir boordoeleindes uitsluitlik ten behoewe van Soekor. (5) (a) Vanaf punte binne die Randkarweigebied na boorterreine gelee binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (b) Boormasjienerie (insluitcnde kamptmting, gereed* skap, masjinerie en voorrade vmhande) vir bogrondse boor- of bogrondse prospekteerdoeleindes (maar nie vir ondergrondse mynwerk- en ondergrondse prospekteerdoeleindes) uitsluitlik ten behoewe van Soekor. (5) (b) Vanaf Soekorse plek van besigheid te Johannesburg na terreine waar sodanige rnasjien benodig aal word vir bogrondse boor- of bogrondse prospekteerdoeleindes en terug na die werksaamhede voltooi is of van een bogrondse boor- of bogrondse prospekteurterreine na 'n ander of na of vanaf die spoorwegstasie wat die naaste aan sodanige boor- of prospekteerterrein gelee binne die Republiek van Suid-Afrika. (1) JM 1820 (A 14995). (2) Zabilon Dhlamini, Driefontein, distrik Wakkerstroom/bykomende magtiging. (3) Een bus. (4) Bantoepassasiers en hulle persoonlike besittings. (5) Tussen Driefontein 388 en Volksmst, oor bestaande Driefontein-Wakkerstraom roete, dan oor Tuislande van Wakkerstroom, Spitzkop 119, Schoongezicht 120, Wynberg 145, Baviaanskloof 144 en Tuislande van Volksrust 143 na Volksrust, keer terug op dieselfde roete. Monhys, l%ursdays and FrkAays/Maandue. Donderdrse en Vrydae Depart/ Vertrek ArrivelArriveer Driefontein a.m./vm. Wakkerstroom a.m./vm. Wakkerstrmm a.m./vm. V~Iksmt a.m./vm. Wakkerstroom p.m./nm. Volksmt p.m./nm. Wakkerstrmm p.m./nm. N.B.-This extension does not affect the existing time-table. L. W.-Hierdie uitbreiding belnvloed nie die bestaande tydtafel nie. Twif/ Tarief- 2c per mile (single)/& per my1 (enkal), 20 Driefontein p.m./nm.

53 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JM 2754 (H 19524). (2) I. L. Mohoang, Johannesburglnew application. (3) One truck. - 4) (a Furniture, poultry, sand, stone and corrugated sheets. b) (a! Prom White City,to Witsieshoek and back; from White C~ty to the Magisterial District of Pretoria and back. (4) (b) Bantu passengers. (5) (b) From White City Location to other locations situated wid& the Witwatersrand. (1) JM 872 (A 14892). (2) Mrs H. J. Venter, Primroseladditional vehicle. (3) One trailer. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Fresh fruit (pro forma). (5) (b) From points situated, within the Reef cartage area to ~o~nts s~tuated w~thin a radlus of 300 miles from Germlston POG Office. (4) (c) Irrigation equipment (water spreader) as well as plastic for the lay-out of a dam not more than 1500 lb. in weight. (5) (c) From Germiston direct to farms situated within a radius of IF0 miles from Germiston Head Post Offid. (1) JM 2829 (A 14977). (2) Elite Van Lines (Pty) Ltd, Edenvaleladditional vehicles. (3) One trailer and one horse. (4j GOO~S. (5) As per existing approved authority. (1) JM 3103 (A 18085). (2) Renmar Transport (Edms.) Bpk., Springsladditional veh~cles. (3) Two trucks. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Road building-material. (5) (b) Within the Province of the Transvaal. (1) JM (A 18337). (2) P. E. Botha, Vereenigingladditional vehicle. i3j One semi-trailer. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Scaffolding and supports and steel shuttering on behalf of Acrow Engineerin 's place of business at Vereeniging. (5) (b) Direct to tuilding sites within the Republic of South Africa. (1) JM 3096 (A 19062). (2) A. D. Smit, Johannesburgjadditional vehicle..(3) One truck. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Municipal employees. (5) (b) Within the municipal area of Johannesburg. (1) JM 3073 (A 19063). (2) 0. B. Lategan, Boksburgtadditional vehicle plue additional (3) One trailer. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 2874 (A19546). (2) J. G. Wolmarans, Heidelbergladditional vehicle. 3) One trailer and one truck. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3067 (A 17698). (2) Primich Transport (Pty) Ltd, Bedford Viewlamendment, additional authority. (3) Four trailers and one truck and one horse. (4) (a) Goods. (5) [a) W~th~n the Reef cartage area. (4) (bj Coal. (5) (b) From Witbank to points within the Reef cartage area. (4 (cj Coal. (5) (c) From Witbank and Middelburg to Dudfield. (4) (d) Cement, clincer and limestone. (5) (d) From Lichtenburg to points within Reef cartage aea. i:i (1) JM 3051 (A 17867). (2) Philjpus Martinus Janse van Rensburg, Sasolburgladditional veh~cle. 'ne truck. a) Goods. 5) (a) Within the Reef cartage area. 4) (b) Coal and cooks. (5) (b) From Witbank to points within the Reef cartage area. (1) JM 275 (H 19524). (2) J. L. Mohoang, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Huisraad, kleinvee, sand, klip en sinkplate. (5) (a) Vanaf White City na Witsieshoek en terug; vanaf White City na die landdrosdistrik Pretoria en terug. (4) (b) Bantoepassasiers. (5) (b).vanaf Whjte, Citylokasie na ander lokasies glee City na d~e landdrosd~str~k Pretoria en terug. binne die Witwatersrand. (1) JM 872 (A 14892). (2) Mev H. J. Venter, Primroselbvomende voertuig. - (3) Een sleepwa. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Vars vrugte (pro forma). (5) (b) Vanaf punte gelee binne die Randkarweigebied na punte gelee binne 'n radius van 300 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (c) Besproeiingstoerusting (watersprei) asook plastiek vir damuitleg nie 1500 Ib in gewig te bowe gaande nie. (5) (c) Vanaf Germiston regstreeks na plase gelee binne 'n radius van 150 my1 vanaf Germiston Hoofposkantoor. (1) JH 2829 (A 14977). (2) Elite Van Lines (Edms.) Bpk., Edenvale/bykomende voertu~e. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3103 (A 18085). (2) Renmar Transport (Edrns.) Bpk., Springsjbykomende voertuie. (3) Twee vragmotors. (4) (a) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Padboumateriaal. (5) (b) Binne die provinsie Transvaal. (1) JM 3134 (A 18337). (2) P. E. Botha, Vereenigingjbykomende voertuig. (3) Een leunwa. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Steiers en stutte en staalbekisting ten behoewe van Acrow Engineering se plek van besigheid te Vereeniging. (4) (b) Direk na bou~ersele binne die Revubliek van Suid- (1) JM 30% (A 19062). (2) A. D. Smit, Johannesburg/bykomende voertuig. (3) Een vranmotor. (4) (a) Goeaere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Municipal employees. (5) (b) Bmne die munisipale gebied Johannesburg. (1) JM 3073 (A'19063). (2) 0. B. Lategan, Boksburg/bykomende voertuig plus bykomende magtiging. (3) Een sleepwa. (4) Goedere. (5) Bmne die Randkarweigebied. (1) JM 2874 (A 19546). (2) J. G. Wolmarans. Heidelbernlbvkomende voertuin. - i3j Een slee~wa en ken vraamobrl- - (4) ~oedere: (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3067 (A 17698). (2) Prirnich Transport (Pty) Ltd, Bedford View/wysiging byko mende maztiaina. (3) Vier sleepwaens en een vragmotor en een voorspanwa (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Steenkool. (5) (b) Vanaf Witbank na punte binne die Randkarweigebied. (4) (c) Steenkool. (5) (c) Vanaf Witbank en Middelburg na Dudfield. (4) (d) Sement, "cylincer" en lynsteen. (5) (d) Vanaf Lichtenburg na punte binne die Randkarweigebied. (1) JM 3051 (A 17867). (2) Philipus Martinus Janse van Rensburg, Sasolburg/bykomende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere. (5) Binne die Randkaryeigebied. (4) (b) Steenkool en kooks. (5) (b) Vanaf Witbank na punk binne die Randkarweigebied.

54 54 No GOVERNMENT GAZEITE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JM 3082 (A 17943). (2) Thorntons Reef Distribution Service. (Pty) Ltd, Johannes. burg/additional vehicles. (3) Fourteen trailers, seven trucks and 10 horses. (4) Goods. (5) As per existing approved authority. (I) JM 3087 (A 17%3). (2) Thorntons Reef Distribution Services (Pty).. Ltd. Johannes. burgladditional vehicles. (3) Fifteen trailers. 21 trucks and three horses. (4j GOO&. (5) As per existing authority. (1) JM 2661 (A 16881). (2) Valdemar Daniel Tornaz, Gerrnistonlnew application. - - (j) One truck. (4) Sand and stone. (5) Reef and Pretoria exempted area. (1) JM 1656 (A 16969). (2).Boeing Transporters and Erectors (Pty) Ltd, Eikenhofl addtional vehicles. (3) Two trailers and two horses. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 635 (A 16970). (2) Leeuw's Transport Edrns. Bpk., Vanderbijlparklnew application. (3) Four trailers and two horses. (4) (a Goods. (5) (a{ Within the Reef cartage area. (4) (b) Manure. (5) (b) Within the Reef cartage area. (1) JM 3152 (A 17326). (2) J. M. van de Linde. Roodepoort/additional vehicles. (3) Two trailers and one hone. (4) Goo+. (5) W~th~n the Reef cartage area. (1) JM 3053 (A 17862). (2) J. E. Brisley, Brakpanladditional vehicle. (3) One truck. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 2969 (A 17862). (2) Tidewater Transport Group (Pty) Ltd Boksburg. (3) One tailer and one horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3139 (A 16359). (2) N. J. van Loggerenberg, Johannesburgladditional vehicles plus additional authority. (3) One trailer and one truck. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Tar. (5) (b) Within a radius of 200 miles from Johannesburg Post Office. (4) (c) Sand, stone, soil and gravel. (5) (c) Within a radius of 200 miles from Johannesburg Post Office. (1) JM 3049 (A 16385). (2) C. A. Stapelberg & Seun, Piet Retiefladditiond vehicles. (3) Two trucks. (4) (a Goods. (5) la! W~th~n a radius of 20 miles. (4' (bj Coal. (51 (b) From coal mines within the Magiaterial District of Ermelo to Pongola Sugar Mills. (4) (c) Potatoes. (5) (c). From farms sie-ted within the Magisterial District of Piet Ret~ef d~rect to municipal markets situated at Johannesburg, Pretoria and Durban. (1) JM 2344 (A 16387). (2) J. R. P., Brewis, Greyliiptad/new application. (3j om truck. (4) Crushers, stone and sand. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3082 (A 17943). (2) Thorntons Reef Distribution Services (Pty) Ltd. Johannesburglbykomende voercnie. (3) Veertien sleepwaens, awe vragmotors en 10 voorspanwaens. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 3087 (A 17963). (2) Thorntons Reef Distibution Services (Pty) Ltd, Johannaburglbykornende voertuie, (3) Vyftien sleepwaens, 21 vragrnotors en drie voorspanwaens. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 2661 (A 16881). (2) Valdernar Daniel Tomaz, Gerrniston/nuwe aansoek. (3) Een vragrnotor. (4) Sand en klip. (5) Rand en Pretoria vrygesteldegebied. (1) JM 1656 (A 16%9). (2) Boeing Transporters and Erectors (Pty) Ltd, Eikenhofl bykornende voertuie. (3) Twee sleepwaens en twee rneganiese voorspanwaens. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 635 (A 16970). (2) Leeuw's Transport Edrns. Bpk., Vanderbijlparklnuwe aansoek. (3) Vier sleepwaens en twee voorspanwaens. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Kunsrnls. (5) (b) Bmne die Randkarweigebied. (1) JM 3152 (A 17326). (2) J. M. van der Linde, Roodepoort/bykornende voertuie. (3) Twee sleepwaens en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarwiegebied. (1) JM 3053 (A 17362). (2) J. E. Brisley, Brakpanlbykornende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) Goedere (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 2969 (A 17862). (2) Tidewater Transport Group (Pty) Ltd, Boksburg. (3) Een sleepwa en een voorspanwa: (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 3139 (A 16359). (2) N. J. van Loggerenberg, Johannesburglbykornende voertuie plus bykornende rnagtiging. (3) Een sleepwa en een vragrnotor. (4) (a) Goedere. (5) (b) Binne die Randkanveigebied. (4) (b) Asfalt. (5) (b) Binne 'n radius van 200 my1 vanaf Johannesburgposkantoor. (4) (c) Sand, klip, grond en gruis. (5) (c) Binne 'n radius van 200 my1 vanaf Johannesburgposkantoor. (1) JM 3049 (A 16385). - (2) C. A. Stapelberg & Seun, Piet Retieflbykomende voertuiei (3) Twee vragrnoto~s. (4) (a) Gpedere. (5) (a) Bmne 'n radius van 20 rnyl. (4) (bj Steenkool. (5) ~, (b)., Variaf steenkoolmvne binne die landdrosdistrik Ennelo na Poneolasuikermeule. - (4) (4 Aartappels. (5) (c) Vanaf plase geld binne die landdrosdistrik Piet Retief iirek na rnunisipale markte gelel! te Johannesburg, Pretoria en Durban. (1) JM 2344 (A 16387). (2) J. R. P. Brewis, Greylingstadlnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Brekm, klip en sand. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3162 (A 16647). (2) 3. J. Roos, Johanncsbwg/bykomen& voertuie. (3 V vra (41 ( arg.osp. (5) (a) BLW die Randkuweigebied.

55 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (4) (b) Coal. (5) (b) From coal mines in Transvaal to points within the Reef cartage area. (4) (c) Electric switchgear and switchboards. (5) (c) From points within the Reef cartage area to points within a radius of 300 miles from Johannesburg Post Office. (4) (d) Spare parts for immediate repair. (5) (d) From points within the Reef cartage area to points within the Republic of South Africa. (1) JM 3133 (A 16689). (2) Red Lion Carriers (Pty) Ltd, Germiston/amendrnent of authority. (3) Four vehicles. (4) Tiles. (5) From points within the Reef cartage area to points within the Republic of South Africa. (1) JM 3071 (A 16730). (2) Frasers Storage and Transfer Co. (Pty) Ltd, Johannesburg/additional vehicle. (3) One horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3066 (A 16730). (2) Frasers Storage and Transfer Co. (Pty) Ltd, Johannesburg/ amendment of authority. (3) Four vehicles. (4) Specified items of furniture. (5) Within the Republic of South Africa. (1) JM 3146 (A 16789). (2) G. H. Rautenbach (Edms.) Bpk.. Randfonteinladditional vehicles. (3) Four horses and three semi-trailers. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3078 (A 16301). (2) Rudnor Steel and Transport (Pty) Ltd, Witkoppies/additional authority plus additional veh~cle. (3) One trailei. (4) (a) Component parts of prehbricated buildings. (5) (a) Within a radius of 250 miles from Germiston Post Office. (4) (b) Reinforcing steel direct to building sites. (5) (b) Within a radius of 150 miles from Germiston Post Office. (4) (c) Earthmoving and excavating equipment. (5) (c) Within a radius of 300 miles from Germiston Post Office. (4) (d) Transformers and switchgear. 5) (d) Within a radius of 300 miles from Germiston Post Ace. (4) (e) Abnormal loads (pro forma). (5) (e) Within a radius of 300 miles from Germiston Post Office. (4) (f) I.B.R. and corrugated sheeting longer than 50 feet. (5) (f) Within a radius of 300 miles from Germiston Post Office. (4) (g) Precast concrete beams, precast concrete elements and precast concrete component parts of prefabricated buildings and structures on behalf of Conforce (Pty) Ltd, Boksburg. (5) (g) From points within the Reef cartage area to points of assembly and erection sites situated within the Republic of South Africa. (1) JM 3049 (A 16089). (2) Freight Services Ltd, Johannesburg/additional vehicle. (3) One truck. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Passengers. (5) (b) Within the Reef cartage area. (1) JM 3062 (A 16226). (2) A. J. v.d. Westhuizen, Boksburg/additional vehicles. (3) Twenty-five trailers, one truck and 16 mechanical horses. (4) Goods. (5) As per existing approved authority. (1) JM 3084 (A 16281). (2) Trader Transport (Pty) Ltd. Springs/amendment of authority. (3) Five vehicles. (4) (a) Not more than 100 lb tile paste per load. (5) (a) Within the Republic of South~Africa, (4) (b) Steenkml. (5) (b) Vanaf steenkoolrnyne in Transvaal na punte binne die Randkarwe~gebied. (4) (c) Elektriese skakelgerei en skakelborde. (5) (c) Vanaf punte bmne die Randkarweigebied na punte binne 'n radius van 300 my1 vanaf Johannesburgposkantoor. (4) (d) Onderdele vir onmiddellike herstel. (5) (d) Vanaf punte binne die Randkarweigebied na punte binne d ~e Republiek van Suid-Afrika. (1 JM 3133 (A 16689). (21 Red Lion Carriers (Pty). -, Ltd. Germistonlvvsi~in~..-- van magtiging. (3) Vier voertuie. (4) Teels. (5) Vanaf punte binne die Randkanveigebied na punte binne die Republiek van Suid-Afrika. (1) JM 3071 (A 16730). (2) Frasers Storage & Transfer Co. (Pty) Ltd, Johannesburg/, bykomende voertuig. -(3) Een voorspacwa. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3066 (A 16730). (2) prasers Storage & Transfer Co. (Pty) Ltd, Johannesburg/ wys~glng van magtiging. (3) Vier voertuie. (4) Gespesifiseerde meubelitemme. (5) Bmne die Republiek van Suid-Afrika. (1) JM 3146 (A 16789). (2) G. H. Rautenbach (Edms.) Bpk., Randfontein/bykomende voertuie. (3) Vier voorspanwaens en drie leunwaens. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3078 (A 16301). (2). Rudnor Steel & Transport (Pty) Ltd, Witkoppies/bykornende magtlg~ng plus bykomende voertuig. (3) Een sleepwa. (4) (a) Saamgestelde dele van voorafvervaardigde geboue. (5) (a) B~nne 'n radius van 250 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (b) Versterkte staal direk na boupersele. (5) (b) Bmne 'n radius van 150 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (c) Grondverskuiwing- en uitgrawingstoerusting. (5) (c) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (d) Transformators en skakelgerei. (5) (d) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (e) Abnormale vragte (pro forma). (5) (e) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (f) I.B.R. en geriffelde plate langer as 50 voet. (5) (f) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf Germistonposkantoor. (4) (g) Voorafgegote beton balke, voorafgegote beton elemente en voorafgegote beton samestellende deel van voorafvervaardigde geboue en strukture ten opsigte van Conforse (Pty) Ltd, Boksburg. (5) (g) Vanaf punte binne die Randkarweigebied na punte van oprigtmg en versamelingsterreine gelee binne die Republiek van Suid-Afrika. (1) JM 3049 (A 16089). (2) Freight Services Ltd, Johannesburg/bykomende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Passasiers. (5) (b) Binne die Randkanveigebied. a. JM 3062 (A 16226). A. J. v.d. Westhuizen, Boksburg/bykomende voertuie. Vyf-en-twintig sleepwaens, een vragmotor en 16 voorspanwaens. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 3084 (A 16281). (2) Trader Transport (Pty) Ltd, Springs/wysiging van rnagtiging. (3) Vyf voertuie. (4) (a) Nie meer aa 100 Ib teelgom per vrag nie. (5) (a) Binne die Republiek van Suid-Afrika, I

56 56 No GOVERNMENT CrAaTTB, 13 NOVEMBER 1970 (4) (b) Window glass. 15)., Ib)., Within a radius of 300 miles from Sarinas Post Office. (4) (c) Neon tubes and fluorescent accessories: (5) (c) Within a radius of 300 miles from Springs Post Office. (1) JM 3060 (A 16281). (2) Trader Transport (Pty) Ltd, Springsladditional vehicle. (3) One mechanical horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3069 (A 16301). (2) Rudnor Steel Transport (Pty) Ltd, Boksburgladditional vehicle plus additional authority. (3) One trailer. (4) Manure. (5) From Reef cartagc arca to points situated within the Province of the Transvaal. (1) JM 2980 (A 15734). 121 Mario Perdichizzi. Krunersdornladditional vehicles. 235 one trailer. one t&ck agd onehorse. {4j Goods. ' (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 1726 (A 15965). (2) Ovewaal Melkvervoer (Edrns) Bpk, Johannesburg1 hendrnent of Authority. 131 Two trailers and one truck. (4j Grain. (5) From farms within the Magisterial Disyict.of Standerton to silos of co-operative stores within the Magister~al D~strict of Standerton. (1). JM 3017 (A 15810). 12) W. Carnubell, Randburgladditional vehicle. i3j One truik. (4j GOO&. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3107 (A 15960). (2) Dave's Transport (Pty) Ltd, Benoniladditional vehicle. (3) One mechanical horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3012 (A 15984). (2) Bulkmac Transport (Pty) Ltd, Germistonladiitional vehicles plus new authority. (3) One trailer and one mechanical horse. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 1779 (A 15569). (2) Peffords Express Van Lines (Pty) Ltd. Albertonladditional authority plus additional vehicles. (3) plree vehicles. (4) ( ) Specified items of furniture. (5) (2) Within the Republic of South Africa. (4) (b) Spare parts for purposes of repaus. (5) (b) Within the Republic of South Africa. (4) (c) Goods for exhibit but not intended for sale or for delivery. (5) (c) Within the Republic of South Africa. (4).(d) Specified items of furniture on behalf of Russell Hold~ngs Ltd and specified office items of furniture. (5) (d) Within the Republic of South Afnca. (1) JM 2598 (A 15610). 121 John C. Parkin, Endicottladditional vehicles. <3j one trailer and one semi-trailer. (4) (a) Bricks. (5) (a) Within the Reef cartage area and to points situated within a radius of 160 miles from Springs Post Office. (4) (b) Coal. (5) (b) From Witbank and Delmas to Reef cartage area and points. (1) JM 1995 (A 15610). (2) J. C. Parkin, Endicottladditional authorty. (3) One trailer, one truck, one mechanical horsc, and one semi-trailer. (4) (a) Bricks. (5) (a) Within the reef cartage area and to points situated within a radius of 160 miles from Springs Post Office. (4) (b) Coal. (5) (b) From Middelburg and Witbank to points within the Reef cartage area and Pretoria and Bank Districk (4) (b) Vensterglas. (5) (b) Bmne 'n radius van 300 my1 vanaf Spingsposkantoor; (4) (c) Neonbuise en fluoreseer toebehore. (5) (c) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf ~~rih~sposkantoor4 (1) JM 3060 (A 16281). (2) Trader Transport (Pty) Ltd, Springslbykomende voertuig. (3) Een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3069 (A 16301). (2) Rudnor Steel Transport (Pty) Ltd, Boksburglbykomende voertuig plus bykornende magtiging. (3) Een sleepmla. (4) KunsmisT (5) Vanaf die Randkarweigebied na punte gelee binne die provins~e Transvaal. (1) JM 2980 (A 15734). (2) Mario Perdichizzi, Krugersdorp/bykomende voertuie. (3) Een 'sleepwa, een vragmotor en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 1726 (A 15965). (2) Overvaal Mekvervoer (Edms.) Bpk., Johannesburg/wysiging van magtiging. (3) Twee sleepwaens en een vragmotor. - (4) Graan. (5) Vanaf plase binne die landdrosdistrik Standerton na graansuiers van ko-operatiewe winkels binne die landdrosdistrik Standerton. (1) JM 3017 (A 15810). (2) W. Campbell, Randburglbykomende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3107 (A 15960). (2) Dave's Transport (Pty) Ltd, Benoni/bykomende voertuig. (3) Een mepraniese voorspanwa. (4j Goeder;. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3012 (A 15984). (2) Bulkmac Transport (Pty.) Ltd., Germistonlbykomende voertuie plus nuwe magtiging. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Binne die Randkameigebied. (1) JM 1779 (A 15569). (2) Petfords Exmess Van Lines (Pty) Ltd, Alberton/bykomende magtiging plus bykomende voertuie. - (3) Drie voertuie. (4) (a) Gespesifiseerde itemme van rneubels. (5) (a) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (b) Opderdele vir hersteldoeleindes. (5) (b) B~nne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (c) Goedere vir tentoonstelling maar nie bedoel vir verkoo of vir aflewering nie. (8 (c) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (d) Ges,pesifiseerde itemme van meubels ten opsigte van Russell Holdmgs Ltd. en gespesifiseerde kantoor meubelitemme. (5) (d) Binne die Republiek van Suld-Afr~ka. (1) JM 2598 (A 15610). (2) John C. Parkin, Endicottlbykomende voertuie. (3) Een sleepwa en een leunwa. (4) (a) Bakstene. (5) (a) Binne die Randkameigebied en na punte gelee binne 'n radius van 160 my1 vanaf Springsposkantoor. (4) (b) Steenkool. (5) (b) Vanaf Witbank en Delrnas na Randkameigebied. en punte. (1) JM 1995 (A 15610). (2) J. C. Parkin, Endicottlbykomende magtiging. (3) Een sleepwa, een vragmotor, een meganiese voorspaniva en een leunwa. (4) (a) Stene. (5) (a) Binne die Randse karweigebied en na punte gelee binnt 'n radius van 160 my1 vanaf Springsposkantoor. (4) (b) Steenkool. (5) (b) Vanaf Middelbur~ en Witbank na punte binhe die Randkarwe~gebied en Pretona en Bank distrik,

57 (1) JM 3052 (A 14548). (2) V. R. Rudrnan, Boksburgladditional vehicle. i3j Two mechanical horses. (4j GOO~S. (5) As per approved existing authority. STAATSKOER ANT, (1) JM 923 (A 15499). (2) W. E. Laidlaw, Volksrust/new application. (31 One trailer. two trucks, one mechanical horse and one (4) (a) Coal. (5). (a) From mines situated within the Witbank Magisterial Distr~ct to points within a radius of 200 miles from mlnes. (4) (b) Sand, stone and bricks. (5) (b) Within a radius of 50 miles from Volksrust. (1) JM 2716 (A 15532). (2) M. M. de Waal, Vereeniginglamendment. additional authoritv. (3) ~hree trailers. (4) (a) Goods on behalf of Acrow Engineering (Ptv) Ltd. (5) (a) Within the Reef and Pretoria exempted area. (4) (b) Goods on behalf of Acrow Engineering (Pty) Ltd. (5) (b) Within a radius of 30 miles from building or construction sites situated within the Republic of South Africa: (4) (c) Scaffolding, building plant by Acrow Engineermg (Pty) Ltd. (5) (c) Within the Republic of South Africa. (4) (d) Spare parts for use by Acrow Engineering (Pty) Ltd. (5) (d) Wlthin the Republic of South Africa. (4) (e) Goods on behalf of Acrow Engineering (Pty) Ltd. (5) (e) From the place of business of Acrow Engineering (Pty) Ltd of Vanderbijlpark to points situated within a radius of 150 miles of that place of business. (1) JM 203 (A 13575). (2) T. S. Klonarides, Vanderbijlparklnew application. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3018 (A 13895). (2) D. 1. Pretorius, Carletonville/additional vehicle. (3) One truck. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 2487 (A 14120). (2) Trader Transport (Pty) Ltd, Springsladditional vehicle. (3) One trailer and one horse. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Household removals. (5) (b) Within the Republic of South Africa. (4) (c) Specified items of furniture. (5) (c) Within the Republic of South Africa. (4) (d) Specified items of furniture. (5) (d) Within a radius of 300 miles from Johannesburg Post Off ice. (1) JM 3150 (A 14223). (2) C.R. and 0. Works (Pty) Ltd, Gerrnistonladditional veh~cles. (31 Four trailers and two trucks. (4j G ~O~S. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3135 (A 14548). (2) V. R. Rudman, Boksburgladditional vehicles. (3) Two trailers. (4) Goods. (5) As per existing authority. (1) JM 2620 (A 10923). (2) Lukas Daniel Janse van Vuuren, Randfonteinladditional vehkle. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3021 (A 11033). (21 Josenh Balovi, Johannesburg/additional vehicle. (3) onesvehicle.- (4) (a) Goods on behalf of.bantu. (5) (a) Within the Magisterial Dlstrict of Johannesburg. (4) (b) Household removals on behalf of Bantu. (5) (b) Within a radius of 150 miles. (I) JM 1677 (A 11187). (2) Johannes Nkosi, Volksrust/additional vehicle. (3) One van. 13 NOVEMBER,1970 ' No (1) JM 3052 (A 14548). (2) V. R. Rudrnan, Boksburg/bykomende voertuig. (3) Twee voorsuanwaens. (4) Goedere. - (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 923 (A 15499). (2) W. E. Laidlaw, Volksrust/nuwe aansoek. (3) Een sleepwa, twee vragrnotors, een voorspanwa en een I eunwa (4) (a) Steenkool. (5) (a) Vanaf rnyne gelee binne dic Witbank landdrosdistrik I la punte binne 'n radius van 200 my1 vanaf genoemde rnyne. (4)., (b1., Sand. klio en stene. (5) (b) and 'n>adius van 50 my1 vanaf Volksrust. (1) JM 2716 (A 15532). (2) M. M. de Waal, Vereenigingl wysiging, bykomende mag- t igmg. (3) Drie sleepwaens. (4) (a) Goedere ten opsigte van Acrow Engineering (Pty) Ltd. (5) (a) Binne die Randse en Pretoriase vrygestelde gebied. (4) (b) Gpedere ten opsigte van Acrow Engineering (Pty) Ltd. (5). (b) Bmne 'n radius van 30 rnyl vanaf bou- of konstruksiet errelne gelee binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (c) Steierwerk, boutoerusting deur Acrow Engineering ( Ptvl Ltd. (j) (c) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (d) Onderdele vir gebruik deur Acrow Engineering (Pty) I Ltd. (5) (d) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (e) Goedere ten opsigte van Acrow Engineering (Pty) Ltd. (5) (e) Van lek van besigheid van Acrow Engineering (Pty) I Ltd te ~anderkjlpark na punte geld binne 'n radius van nyl van daardie plek van besigheid. (1) JM 203 (A 13575). (2) T. S. Klonarides, Vanderbijlparklnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Binne die Randkanveigebied. (1) JM 3018 (A 13895). (2) D. J. Pretorius, Carletonville/bykomende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) Goeder; (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 2487 (A 14120). (2) Trader Transport (Pty) Ltd, Springs/bykornende voertuig. (3) ERn sleepwa en een voorspanwa. (41 (a1 Goedere. (5j (aj ~ ingdie Randkarweigebied. (4) (b) Huistrekke. (5) (b) Blnne dle Republiek van Suid-Afrika. (4) (c) Gespesifiseerde rneubeliterns. (5) (c) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (d) Gespesifiseerde rneubelitems. (5) (d) Bmne 'n radius van 300 my1 vanaf Johannesburgposkantoor. (1) JM 3150 (A 14223). (2) C.R. and 0. Works (Pty) Ltd, Germistonlbykomende voertuie. (3) Vier sleepwaens en twee vragmotors. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde rnagtiging. (1) JM 3135 (A 14548). (2) V. R. Rudman, Boksburglbykornende voertuie. (3) Twee sleepwaens. (4) Gwdere. (5) Socs per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 2620 (A 10923). (2) Lukas Daniel Janse van Vuuren, Randfontein/bykomende vwrtulg. (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3021 (A 11033). (2) Joseph Baloyi, Johannesburglbykornende voertuig. (3) Een voertulg. (4) (a) Goedere ten opsigte van Bantoes. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Johannesburg. (4) (b) Huistrekke ten opsigte van Bantoes. (5) (b) Binne 'n radius van 150 rnyl. (I) JM 1677 (A 11187). (2) Johannes Nkosi, Volksrust/bykomende voertuig. (3) Een afleweringswa,

58 sll NO GOVERNMENT GAZETTE, i3 NOVEMBER 1970 (4) Goods. (5) Within a radius of 30 miles from Volksrust. (1) YM 1735 (A 13111). (2j J. L. B. M'athysen;'Eikenhof /new application. (3) One truck. (4) Goods on behalf of S.A.R. &. H. (5) Within the Reef cartage area. (1 JM 2334 (A 12291). d R. J. Bernhardt, Ermelolamendment of authority. (3) Two trucks. (4) (a) Sand, stone and gravel. (5) (a) Within the Province of the Transvaal. (4) (b) Road-building material. (5) (b) Between road-building depots situated within th~ Province of the Transvaal and the railway station nearest to sucl a depot. (1) JM 1675 (A 10792). (2) N. J. van der Westhuizen, Volksrust/amendment of autho ritv. --. {3) Two trailers and three semi-trailers. (4) (a) Goods. (5) (a) (i) Within a radius of 30 (thirty) miles from the point where eoods are loaded on or off: (iil no eoods mav be loadec on at -any point within two miles' from la railway station o. siding or from a route used by a regular road motor service and conveyed to another point within two miles from a railwa! station or siding, or route used by a regular road motor service (4) Ib) Household removals. (5j &j Within the Republic of South Africa. (4) (c) Specified items of furniture. (5) (c) Within the Republic of South Africa. (4) (d) Specified items of furniture. (5) (d) Within a radius of 300 miles from Volksrust. (I) JM 1676 (A 10792). (2) N. J. van der Westhuizen, Volksrust/arnendrnent of autho rity plus additional authority. (3) Two trucks. (4) (a) Household removals. (5) (a) Within the Republic of South Africa. (4) (b) Specified items of furniture. (5) (b) Within the Republic of South Africa. (4) (c) Specified items of furniture. (5) (c) Within a radius of 300 miles from Volksrust Posl Office. (1) JM 3163 (A 8099). (2) F. I. Paulter (Buffalo Transport), Johannesburg/additio. nal authority. (3) Two bucks. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Household removlas. (5) (b) Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Off ice. (4) (c) Coal. (5) (c) From Wilbank to points situated within the Reef car. tage area. (4) (d) Electrical switchgear and switchboards. (5) (d) From points situated within the Reef cartage area to points situated within a radius of 300 (three hundred) miles from Johannesburg General Post Office. (1) JM 3145 (A 8884). (2) W. L. Pretorius, Boksburgladditional vehicles. (3) One trailer and one horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 2783 (A 8999), (2) Kinross Bus Services (Pty) Ltd, Kinross/additional vehicle. (3) One bus. (4) Bantu, Asiatic and Coloured passengers and personal effects. (5) As per approved existing authority. (1) JM 2883 (A 9215). (2) Simon Mahl~aba, Arnersfoort/additional vehicle, (3) One bus. (4) Bantu, Asiatic and Coloured passengers and personal effects. (5) As per approved existing authority, (4) Gpedere. (5) Blnne 'n radius van 30 my1 vanaf Volksn~~t. (1) JM 1735 (A 13111). (2) J. L. B. Mathysen, Eikenhoflnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) G.oedere ten opsige van S.A.S. & H. (5) Blnne die Randkarweigebied. (I) JM 2334 (A 12291). (2) R. J. Bernhardt, Ermelolwysiging van magtiging. (3) Twee vragmotors. (4) (a) Sand. klip en gruis. (5) (a) Binne die provinsie Transvaal. (4) (b) Padmaakmateriaal. (5) (b) Tussen padmaakdepots gelee binne die provinsie Transvaal en dle spoorwegstasie watter ook a1 die naaste mag wees aan sodanige padmaakdepot. (1) JM 1675 (A 10792). (2) N. J. van der Westhuizen, Volksrust/wysiging van bestaande magtiging (3) Twee sleepwaens en drie leunwaens. (4) (a) Goedere. (5) (a) (i) Binne 'n radius van 30 (dertig) my1 gelee vanaf die punt waar die handelsware op en afgelaai word; (ii) geen goedere mag opgelaai word op enige punt wat binnz twee my1 vanaf 'n spoorwegstasie, spoorwegsylyn of vanaf 'n roete wat deur 'n gereelde padmotordiens bedien word, gele8 is nie, en vervoer word na 'n ander punt wat b i ~ twee e myt vanaf n spoorwegstasie, spoorwegsylyn of vanaf 'n mete wat deur 'n gereelde padmotordiens bedien word, gelee is nie. (4) (b) Huistrekke. (5) (b) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (c) Gespesif iseerde meubelitems. (5) (c) Binne die Republiek van Suid-Afrika (4) (d) Gespesifiseerde meubelitems. (5) (d) Binne 'n radius van 300 myf vanaf Volksrust. (1) JM 1676 (A 10792). (2) N. J. van der Westhuizen, Volksrustlnewysiade magtizing plus bykomende magtiging. (31 Twee vraamotors. (4) (a) ~uist6kke. (5) (a) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (b) Gespesifiseerde meubelitems. (5) (b) Blnne die Republiek van Suid-Afrika (4) (c) Gespesifiseerde meubelitems. (5) (c) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf Volksrustposkantoor. (1) JM 3163 (A 8099). (2) F. 1. Paulter (Buffalo Transport), Johannesburg/ bykomende magtiging. (3) Twee vragmotors. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Huistrekke. (5) (b) Bmne 'n radius van 150 my1 vanaf Johannesburg Hoofposkantoor. (4) (c) Steenkool. (5) (c) Vanaf Witbank na punte gelee binne die Randkarweigebied. (4) (d) Elektriese skakelgerei en skakelborde. (5) (d) Vanaf punte gelee binne die Randkarweigebied na punte gelee binne 'n radius van 300 (driehonderd) my1 vanaf Johannesburg Hoofposkantoor. (1) JM 3145 (A 8884). (2) W. L. Pretorius, Boksburglbykomende voertuie. (3) Een sleepwa en e n voorspanwa. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 2783 (A 8999). (2) Kinross Bus Services (Pty) Ltd, Kinross/bykomende voertuig. (3) Een bus. (4) Bantoe-, Asiatiese en Kleurlingpassasiers en persoonlike ~esittings. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 2883 (A 9215). (2) Simon Mahlaba, Amersfoort/bykomende voertuig. (3) Een bus. (4) Bantoe-, Asiatiese en Kleurlingpassasiera en persoonlike be 5imngs. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging.

59 (I) JM 2855 (A 6629). (2) Town Council of Springs, Springs/additiwal vehicles. (3) Eight buses. (4) Bin tu passengers. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3016 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd, Springs/additional vehicles. (3) Two trailers and one horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (I) JM 1977 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd, Springsfadditional veh~cle (3) One trader. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 2668 (A 7481). (2) C. van H. Theunissen (Ceejag Transport), Johannesburg/ additional vehicles plus amendment of authority. (3) Three trucks. STAATSKOERANT, 13 VOVEMBEB 1970 No (1) JM 2855 (A 6629). (2) Stadsraad van Springs, Springs/bykomende voertuie. (3) Agt busse. (4) Bantoepassasiers. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3016 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd, Springs/bykornende voertuig. (3) Twee ileepwaens en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Soos per bcstaande goedgekeurde rnagtiging. (I) JM 1977 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd, Springs/bykomende voertuig. (3) Een sleepwa. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 2668 (A 7481). (2) C. van H. Theunissen (Ceejag Transport), Johannesburg1 bykornende voertuie plus wysiging van rnagtiging. (3) Drie vragmotors. (4) Hot tar. (4) Warm asfalt. (5) Within a radius of 250 miles from Roodepoort. 1 (5) Binne,n radius van 250 my1 vanaf Roodepoort. (1) JM 2891 (A 8054). (I) JM 2891 (A 8054). (2) Town Council of Alberton, Alberton/addi~ional vehicles. (2) Stadsraad van Alberton, Alberton/bykomende voertuig. (3) One bus. (3) Een bus. (4) Non-White passengers and personal effects. (4) Nie-Blanke passasiers en persoonlike bagasie. (5) As per approved existing authority. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 2920 (A 6557). (2) Transvaal Heavy Transport (Pty) Ltd, Alberton/additional veh~cles. (3) Two mechanical horses and two semi-trailers. (4) (a) Goods on behalf of Stewards & Lloyds of S.A. (Pty) Ltd. (5) (a) W~thin the Reef cartage area. (4) Jb) H~gh pressufe steel pipes, specially bent, fabricated and machmed together: with the necessary bends, straights, fittings, valves, flanges and pipe supports on same load exclusively on behalf of Stewarts & Lloyds of S.A. (Pty) Ltd. (5) (b) From Stewarts & Lloyds' place of business at Vereeniging to construction utea witbin a radius of 150 miles. (4) (c) Tools of trade (for own use only and not for sale) and own employees (free of charge) in the course of then employment, and camping equipment for use by such employees only and not for sale. (5) (c) To pointa of installation within a radius of 150 miles from holder's place of business at Vereeniging. (1) JM 3013 (A 6590). (2) G. J C. Nel, Heidelbergiadditional vehicles. (3) One trailer and one mechanical horse. (4) (a) Goods on behalf of Everite (Pty) Ltd. (5) (a) Within the Reef and Pretorra exempted area. (4) (b) Asbestos cement sheeb, asbestos cement pipes, joint rings, asbestos cement articles on behalf of Everite (pty) ~ td. (5) (b) Within a radius of 150 miles from place of business. (1) JM 3172 (A 23). (2).~outh ~frican s ail ways and Harbours. Johannesburg1 add~t~onal vehicles to be valid until' 30 June (3) sixty traikrs, eight mechanical horses and 80 ~mi-trailers. (4) Goods. (5) Within a radius of nine miles from Germiston Post Office. (I) JM 2613 (A 4242). (2) Public Utility Transport Corporation Ltd, Sandtonlamendment of authority. (3) Two buses. (4) Bantu, Asiatic and Coloured passengers plus personal effects. (5) From Reijger Park to Edenvale. Route Location Road, Cornrniss~oner Street, Wit Deep Road, Main Street (Witfield), Pretoria Road, North Reef Road, Barbara Road, Isando Road, Electron Road, Harris Avenue, Erasmus Avenue. Palisser Avenue, Edendale Road. Tar&' Tarief- (1) JM 2920 (A 6557) (2) Transvaal Heavy Transport (P~Y) Ltd, Albertonlbykornende voertuie. (3) Twee voorspanwaens en twee leunwaens. (4) (a) Chedere ten o~sigte van Stewarts & Lloyds van S.A. (Pty) Ltd. (5) (a) Binne die Randkanveigebied. (4) (b) H&drukstaalpq.pe, spesiaal gebuig, wat deur middel van fabrikaat en masjicn aanmekaar geheg is, "straight" toebehore, "valres", "flanges" en pypondersteuning op dieselfde vrag uitsluitlik tcn bate van Stewarts & Lloyds van SA. (Pty) Ltd. (5) (b) Vanaf Stewarts & Lloyds se plek van besigheid te Vereeniging na konsvuksieterreine binne 'n radius van 150 myl. (4) (c) Werkmansgereedskap (vir eie gebruik alleenlik en nie te verkoop nie) en eie werknemers (kosteloos) in die loop van hulle diens, en kampeertoerusting vir gebruik deur werknemers alleenlik en nie tc verkoop nie. (5) (c) Na punte van instalkring binne 'n radius van 150 my1 van houer se plek van besigheid te Vereeniging. (1) JM 3013 (A 6590). (2) G. J. C. Nel, Heidelberglbykomende voertuie. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) (a) Goedae ten opsigte van Everite (Pty) Ltd. (5) (a) Binnc die Randse en Pretoriase vrygestelde gebied. (4) (b) Asbessementplate, asbessementpype, lasringe, asbesse- m;;j ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ i ~ bigheid. ~ h ~ ~ (1) JM 3172 (A 23). (2) Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens, Johannesburg/bykomende voertuie geldig tot 30 Junie (3) Sestig sleepwaens, agt rneganiese voorspanwaens en 80 leunwaens. (4) Goedere, (5) Binne 'n radius van nege my1 vanaf Germistonposkantoor. (1) JM 2613 (A 4242). (2) Public Utility Transport Corporation Ltd, Sandtonlwysiging van magtiging. (3) Twee busse. (4) Bantw-, Asiatiese en Kleurlingpassasiers plus persoonlike besittings. (5) Vad Re~jgerpark na Edenvale. Reete Lokasieweg, Kommissionerstraat, Wit Deepweg, Hoofstraat (Witfield), Pretoriaweg, Nomd Rifweg, Barbaraweg, Isandoweg, Electronweg, Harrislaan, Erasmuslaan, Palisserlaan, Edendaleweg. Reyger Park-La Conga Circle/-sirkel lc Reyger Park-Isando (Electron Road/-weg) c Reyger Park-Edenvale % RESTRImION/BEPERKING No passengers to be set down after leaving the Rejiger Park terminus, before reaching the junction of Cornmissionex Street and Wit Deep Road on the forward trip. and on the return tr~p no passengers to be set dowp after passing that point/geen passasierssal af la& word nadat van die Rejyger Parkterminus vertrek is, voordat die aansluitmg van Komss~onerstraat en Wit Deepweg op die beghit Ere& isnicenop die terugrit gal gecn passasiers afgelaai word nadat die punt verby h nie. 27

60 60 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JM 2632 (A 5107). (2) N.A.T.A.-Netherland Air Transport Agency (Pty) Ltd, Johannesburglnew application. (3) One micro bus- (4) (i) White passengers joining KLM flights and their personal effects; (ii) KLM inter office mailbags; (iii) freight consignments joining KLM Bights. - (5) corner ~oieday and Main Streets and Jan Smuts Airport. (1) JM 2813 (A 18176). (2 J. C. Swanepoel, Verceniging/additional vehicle. (31 Onet truck. (4) Goods. (5) As per existing approved authority. (1) JM 767 (A 14479). (2) W. J.'s Bulk Transport (Pty) Ltdladditional vehicles. (3) Three horses. (4) Goods. (5) As per Annexure T. (1) JM 2850 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd/additional vehicles with extsting authority. Springs. (3) Three trailers and one horse. (4) Goods. (5) As per paragraphs 1 to 17 of the existing approvcd authority. (1) JM 1729 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd, Springs/existing vehicles with various additional authorities of the existing approved Amexure. (3) Seven existing vehicles. (4) Goods. (5) As per existing approved authority. (1) JM 1286 (A 6869). (2) Selection Cartage (Pty) Ltd, Springsladditional vehicle with existing authoritv. (3) One Gailer. - (4) Racing plgeons. (5) From points within the Reef cartage area to points of liberation within the Republic of South Africa and return if weather not suitable for liberation. (I) JM 3109 (A 19263). (2) A Correia, Boksburglamendrnent of authority. (3) One trailer. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Coal and cooks. (5).,(b) From Witbank to points within the Reef cartage area. (4) (c) Manure. (5) (c) Fran points situated within the Reef and Pretoria exemoted area to ooints situated within a radius of 200 miles fr&a~oksburg POS~ Office. (I) JM 3038 (A 7798). (2) Fowler Tarspraying Co. (Pty) Ltd, Alrode/additional vehicle. (3) One mechanical horse. (4) Goods. (5) As per approved existing authority. (1) JM 3015 (A 1147). (2) Tar's Transport (Pty) Ltd, Carolina/additional authority. (3) One bus. (4) Bantu, Asiatic and Coloured passengers. (5) Inward route.-from Badplaas to Warburton via Koppie Alleen 726, Ida 144, Lockrny 177, Heenweer 27, Kleinbuffelspruit 31, Jakkals 30, Kandace 66, Spioenkop 73 ( miles any direction) to accept restriction on S.A.R. route between Breyten and Warburton. Return journey.-as forward journey. As and when required-trial. Tariff 2c per passenger per mile. (1) YM 3064 (A 16962). (2) Four Ways Transport (Pty) Ltd, Springsladditional authority. (3) One trailer and one horse. (4) Roofing tiles and fancy concrete products exclusively on behalf of Watson Tiles Corporation S.A. Ltd, Brakpan, from Watson Tiles Ltd, place of business at Brakpan. (5) To points within the Republic of South Africa (1) JM 2632 (A 5107). (2) N.A.T.A.-Netherland Air Transport Agency (Ply) Ltd, Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een mikrobus. (4) (i) Blanke passasiers van KLM vlugte, en persoonlike besittings; (ii) KLM interkantoor possakke; (iii) luggcwigsake van KLM vlugte. (5) ~oek van Loveday- en Mainstraat en Jan Smutslughawe. (1) JM 2813 (A 18176). (2) J. C Swanepoel, Vereeniging/bykomende vocrtuig. (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Soos pcr bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 767 (A 14479). (2) W. 1:s Bulk Vervoer (Edms.) Rpk./bykomende voertuie. ( 3 1 Drie voorspanwaens. (4) Goedere. (5) Soos per Bylaag T. (I) Jhl 2850 (A 6869). (2) Seleclion Cartage (Edms.) Bpk Ibykomende vce~tuie met bestaande rnagt~g~ng, Springs. (3) Drie sleepwaens en een voorspanwa. (4) Goedere. (5) Soos per paragrawe 1 tot 17 van die bestaande goedgekeurde maglig7ng (I) JM 1729 (A 6869). (2) Selection Cartage (Edms.) Bpk., Springslbestanndc voertuie met verskeie rnagtigings van die bestaande goedgekeurde Rylaag. (3) Sewe bestaande voertuie. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (I) JM 1286 (A 6869). (2) Sclect~on Cartage (Edms.) Bpk., Springslbykomende voertuig met bestaande magtiging. (3) Een sleepwa. (4) Duiwe vir wedvlugte. (S).Vanaf punte binne die Randkarweigebied na punte van afsettmg binne die Republiek van Suid-Afrika en terug lndien die weer nie gunstig is vir afsetting. (1) JM 3109 (A 19263). (2) A. Correia, Boksburglgewysigde magtiging. (3) ERn sleepwa. (4) (a) Goedere. (5j iaj Bin& die Randkanveigebied. (4) (b) Steenkool en kooks. (5) (b) Vanaf Witbank na punte binne die Randkarweigebied. - (4) (c) Kunsmis. (5) (c) Vanaf punte gelee binne die Rand- en Pretoria vrygeitelde eebied na ounte aelee binne 'n radius van 200 mvl vanaf (1) JM 3038 (A 7798). (2) Fowler Tarspraying Co. (Pty) Ltd, Alrode/bykorncnde voertu~g. (3) Een vomspanwa. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. (1) JM 3015 (A 1147). (2) Tar's Transport (Pty) Ltd, Carolinalbykomende magtiging. (3) Een bus. (4) Bantoe-, Asiat~ese- en Kleurlingpassasicrs. (5) Birlnewaartse roete.-van Badplaas na Warburton oor Koppie Alleen 726. Ida 144, Lockrny 177, Heenweer 27, Kleinbuffelspruit. 31, Jakkals 30, Kandace 66, Sptoenkop 73 (k30-35 my1 enige r~gt~ng) Aanvaar beperking van S.A.S. mete tussen Brcyten en Warburton. Terugreis.-Soos aanvangsreis. Soos en wanneer benodig-proefneming. Tur-ief 2c per passasler per my]. (1) JM 3064 (A 16962). (2) Four Ways Transport (Pty) Ltd, Springs/ bykomende rnagtiging. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) DakteEls en versierde beton produkte uitsluitlik ten op sigte van Watson TeiSls Korprasje S.A. Bpk., Brakban, van Watson TeQls Bpk.. plek van bes~ghe~d te Brakpan. (5) Na punte binnc die Repubhek van Suid-Afr~ka.

61 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JM 3128 (A 13930). (2) G. C. Botha & S. 1. C. Botha, Brakpanladditional vehicle. (3) Two hailers. (4j GOO&. (5) As per approved existing authority, (1) JM 3129 (A 18211). (2) W. A. Kruger, Springsladditional vehicle. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 3054 (A ). (2) J. J. Moller, Gemiston/additional vehicles plus additional authority. (3) One trailer and one mechanical horse. (4) (a) General goods. (5) (a) Within the Reef cartage area. (4) (b) Own sand and stone. (5) (b) Within a radius of 150 miles from Germiston Post Office. (1) JM 3048 (A 18748). (2) Swaziland United Transport Ltd, Manzini, Swaziland] additional vehicle plus addit~onal authority. (3) Two trailers and one mechanical horse. (4) Goods on behalf of Turnwrights. (5) From Swaziland border direct to Johannesburg. (1) JM 3081 (A 12301). (2) 1. P. Prlnsloo, Welverdiendladditional vehicles. (3) One trailer, two trucks and one mechanical horse. (4) General goods. (5) Within a radius of 30 miles from Welrverdiend Post Off~ce. (1) JM 1535 (A 14197). (2) Rogers Transport (Pty) Ltd, Johannesburg/additional -vehicle. (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JM 2886 (A 17328). (2) Lynette Siebert, Johannesbu.g/additional vehicle, (3) One truck. (4) Goods. (5) Within the Reef cartage area. (1) JH 544 (H 12071). (2) N. Mote. NIN , Diepkloof/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (I) JH 634 (H 12141). (2) E. Wagner, NIN , Boksburglnew application. (4) Coloured taxi passengers. (5) Between Reiger Park and Boksburg-Benoni Hospital. (1) JH 611 (H 12130). (2) M. Nara, Alexandralnew application. (4) Coloured taxi passengers. (5) Within the boundaries of the Coloured areas. (1) JH 610 (H 12129). (2) T. A. Konyane, NIN VF , Alexandralnew application. (5) Between Alexandra Township and Tembisa Location. (1) JH 595 (H 12116). (21 W. Ngcombonqwane, Tembisalnew application. (3j One vehicle. - (5) Within the boundaries of Ternbisa. (1) JH 751 (H 12210). (2) M. Molefe, NIN , Kwa-Xuma/new application. (5) From Moletsane Beer Garden to lnhlazane Station. (1) JH 752 (H ). (2) I. Zwane, NIN , Tembisalnew application. (5) Between Tembisa and Isando Castle Brewery. (1) JM 3128 (A 13930). (2) G. C. Botha & S. J. C. Botha, Brakpan/bykornende voertuig. (3) Twee sleepwaens. (4) Goedere. (5) Soos per bestaande goedgekeurde magtiging. JM 3129 (A 18211). W. A. Kruger, Springs/bykomende voertuig. Een vragmot or. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 3054 (A 13011). (2) ~8ler, ~e;miston/b~komende voertuie plus bykomende magtiging. (3) Een sleepwa en een voorspanwa. (4) (a) Algemene goedere. (5) (a) Binne die Randkarweigebied. (4) (b) Eie sand en klip. (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Germistonposkan- (I) JM 3048 (A 18748). (2) Swaziland Un~ted Transport Ltd, Manzin~, Swaziland/ bykomende voertuig plus bykomende magtiging (3) Twee sleepwaens en een voorspanwa. (4) Goedere ten opsigte van Turnwrights. (5) Vanaf Swa~ilandgrens direk na Johannesburg. (I) JM 3081 (A 12301). (2) J. P. Prmsloo, Welverdiend/bykomende voertuie. (3) Een sleepwa en twee vragmotors en een voorspanwa. (4) Algemene goedere. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Welverdiendposkantoor. (I) JM 1535 (A 14197). (2) Rogers Transport (Edms.) Bpk., Johannesburglbykomende voertulg. (3) Een vragmotor. (4) Goedere. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JM 2886 (A 17328). (2) Lynette Siebert, Johannesburg /bykomende voertuig. (3) Een vragmotor. (4) Goede~e. (5) Binne die Randkarweigebied. (1) JH 544 (H 12071). (2) N. Mote. NlN , Diepkloof/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 634 (H 12141). (2) E. Wagner, NIN , Boksburg/nuwe aansoek. (4) Kleurlingtaxipassasiers. (5) Tussen Reiger Park en Boksburg-Benonihospitaal. (I) JH 611 (H 12130). (2) M. Nara, Alexandralnuwe aansoek. (3) Een voerluig. (4) Kleurlingtaxipassasiers. (5) Binne die grense van die Kleurlinggebiede. (1) JH 610 (H 12129). (2) T. A. Konyane, NIN VF , Alexandra/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Alexandrawoongebied en Tembisalokasie. (I) 1H 595 (H ). (2) W. Ngcornbonqwane, Tembisa/nuwe aansoek. (3) Een voertulg. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Tembisa. (1) JH 751 (H 12210). (2) M. Molefe, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (4j ~antoehuurmotorpassasiers. (5) Vanaf Moletsanebiertuin na Inhlazanastasie. (1) JH 752 (H 12211). (2) J. Zwane. NIN Tembisalnuwe aansoek. tjj Een voeituig. (5) Tussen Tembisa en Isando Castle Brouery.

62 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT.GAZE?TE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 753 (H 12212). (2) C. Rangongo, NIN , Tembisalnew application. (5) Within the boundaries of Tembisa. (1) JH 754 (H 12213). (2) T. Ntsele, NIN , Kwa-Xumalnew application. (5) From Naledi to Mndeni South and Soweto Taxi Association. (1) JH 756 (H 12214). (2) B. Selepe, NIN : Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. JH 757 (H 12215). N. Thoane, NIN , Johannesburg/new application. One vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Khptown. (1) JH 437 (H 12172). (2) S. Mkwanazi, Vereeniginglnew application. (5) Between Soetvelde Farms and Vereeniging. (1) JH 438 (H 12171). (2) P. P. Mahlangu, Kwa-Themalnew application. (5) Between Springs and Kwa-Thema. (1) JH 451 (H 12170). (2) E. B. Skosana, Brakpanlnew application. (5) (a) Within the Magisterial District of Brakpan. (b) Casual trips outside area in (a). (1) JH 455 (H 12169). (2) C. Mkwanazi, Vereeniginglnew application. (5) Within the Magisterial area of Vereeniging. (1) JH 456 (H 12168). (2) 0. Ndaba. Brereton Parklnew application. (5) (a) Between Brereton Park and Piet Retief. (b) Between Brereton Park and Wakkerstroom. (1) JH 569 (H 12167). (2) J. D. Louwrens, Kempton Park/new application. (3) One motor-car. (4) White taxi passengers. (5) Within the municipal area of Kempton Park. (1) JH 695 (H 12178). (2) L. Mkhize, NIN , Meadowlands/new application. (5) Between Soweto and Johannesburg. (1) JH 697 (H 12177). (2) F. I. Majola, Kwa-Xumalnew application. (5) Within the boundaries of Soweto, specially between Emden1 Extension and Naledi Railway Station. (1) JH 691 (H 12176). (2) H. Kubeka. NIN Kwa-Xuma /new aplartion. - - (31 One vehic~e.~ (5) (a) From Emdeni to Baragwanatb. (b) From Emdeni South to Kliptown. (c) From Emdeni South to Naledi. (1) IH 432 (H 12175). (2) 0. Sibanda, Tembisalnew application. (3 One vehicle. (41 Bantu tau passengers. (5) Within the boundaries of Soweto, (1) JH 753 (H 12212). (2) C. Rangongo, NIN , Tembisa/nuwc aansoek. (5) Binne die grense van Tembisa. (1) JH 754 (H 12213). (2) T. Ntsele, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Vanaf Naledi na Mndeni-suid en Soweto Huurmotor Assosiasie. (1) JH 756 (H 12214). (2) B. Slepe, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Kliptown. (I) JH 757 (H 12215). (2) N. Thoane, NIN , Johannesburglnuwe aansoek, (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Klip town. (1) JH 437 (H 12172). (2) S. Mkwanazi, Vereeniginglnuwe aansoek. (5) Tussen Soetveldeplase en Vereeniging. (1) JH 438 (H 12171). 121 P. P. Mahlangu. Kwa-Themalnuwe aansoek. (3) Een voer1uig.- ' (5) Tussen Springs en Kwa-Thema. (1) JH 451 (H 12170). (2) E. B. Skosana. Brakpanlnuwe aansoek. (5) (a) Binne die landdrosdistrik van Brakpan. (b) Toevallige ritte buite gebied in (a). (1) JH 455 (H 12169). (2) C. Mkwanazi, Vereeniginglnuwe aansoek. (5) Binne die landdrosgebied van Vereeniging. (I) JH 456 (H 12168). 12) 0. Ndaba, Brereton Parklnuwe aansoek. (5) (a) Tussen Brereton Park en Piet Retief. (b) Tussen Brereton Park en Wakkerstroom. (1) JH 569 (H 12167). (2) 1. D. Louwrens, Kempton Parklnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Blankehuurmotorpassasiers. (5) Binne die munisipale gebied van Kempton Park. (1) JH 695 (H 12178). 12) L. Mkhize. NIN , Meadowlandslnuwe aansoek. (3j Een voertuig. (5) Tussen Soweto en Johannesburg. (1) JH 697 (I ). 121 F. I. Maiola. Kwa-Xumalnuwe aansoek. (3j Een voeituig. (5).Binne die rense van Soweto, spesiaal tussen Emdeni-uitbreldrng en ~alecfi Spoorwegstasie. (1) JH 691 (H 12176). (2) H. Kubeka, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (3.) Een voertuig. (5) (a) Vanaf Emdeni na Baragwanath. (b) Vanaf Emdeni-Suid na Kliptown. (c) Vanaf Emdeni-Suid na Naledi. (1) IH 432 (H 12175). (2) 0. Wanda, Tembisa/nuwe aansoek. (4) Bantoehunmotorpassaaiers. (5) Binne die grense van Soweto.

63 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER- L970. NO (1) JH 433 (H 12174). (2) BI. Matbenjwa, Vosloosrus/new application. (3) One motor-car. (5) (a) Between Vosloosrus and Boksburg. (b) Between Vodoosrus and Dunswart. (c) Between Vosloosrus and Natalspruit. (1) JH 434 (H 12173). (2) A. Chele, Sebokenglnew application. (5) (a) Within the Magisterial District of Vereeniging. (b) Casual trips outside area in (a). (1) JH 758 (H 12216). (2) E. Nkosi, NIN , Germistonlnew application. (5) Within the municipal area of Germiston. (1) JH 763 (H 12217). (2) J. Pine, NIN , Johannesburglnew apppcation. (5) (a) Within the boundaries of Soweto. (b) From Illovo to Rivonia. (1) JH 764 (H 12218). (2) D. Shingwenyana, NIN , Meadowlandslnew application. (5) (a) Within the boundaries of Soweto. (b) From Illovo to Rivonia. (1) JH 743 (H 12204). (21 T. Mava, NIN , Vereeniginglnew application. (3j One vihicle. (5) Between Lochvaal, Vanderbijlfiark and Rietspruit. (1) JH 745 (H 12205). (2) E. Kubheka, NIN , Kwa-Xumalnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 746 (H 12206). (21 hl. Msimanno. -. NIN , Tembisalnew application. (5) Within the boundaries of Tembisa. (1) JH 748 (H 12207). (2) P. Senama, Alexandralnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) M 749 (H 12208). (2) T. Msumango, NIN , Tembisalnew application. (5) Within the boundaries of Tembisa. (1) JH 750 (H 12209). (2) Mary Hafane, NIN , Kwa-Xumalnew application. (3) One -vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 728 (H 12199). (2) C. Ncube, NIN Johannesburglnew application. (3j One vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Khptown. (1) JH 731 (H 12200). {2\ J. Zulu, NIN , Kwa-Xumalnew application. i3j One vehicle. (51 From Inhlazane Station to Zola Maadis Strett Zola nonw6ik office. (1) JH 732 (H 12201). (2) V. Radebe, NIN , Meadowlandslnew application. (5) Within the boundaries of SOW~Q. (1) JH 433 (H 12174). (2) M. Mathenjwa, Vosloosrus/nuwe aansoek. (3) E!en motorkar. (5) (a) Tussen Vosloosrus en Boksburg. (b) Tussen Vosloosrus en Dunswart. (c) Tussen Vosloosrus en Natalspruit. (1) JH 434 (H 12173). (2) A. Chele, Sebokenglnuwe aansoek. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Vereeniging. (b) Toevallige ritte buite gebied (a). (1) JH 758 (H 12216). (2) E. Nkosi, NIN , Germiston/nuwe aansoek. (3) Een voertuie. (4) ~antoehuur~otor~assasiers. (5) Binne die munisipale gebied Germiston. (1) JH 763 (H 12217). (2) J. Pine, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een voertuie. (4) ~antoehuurkotor~assasiers. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Vanaf lllovo na Rivonia. (1) JH 764 (H!2218). (2) D. Shingwenyana, NIN , Meadowlandslnuwe aansoek. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Vanaf Illovo na Rivonia. (1) JH 12204). (2) T. Maya. NIN , Vereenininnlnuwe - - aansoek. (5) Tussen Lochvaal, Vanderbijlpark en Rietspruit. (1) JH 745 (H 12205). (2) E. Kubheka, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 746 (H 12206). (2) M. Msimango, NIN , Tembisalnuwe aansoek. (5) Binne die grense van Tembisa. (1) JH 748 (H 12207).. (2) P. Senama, Alexandralnuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 749 (H 12208). (2) T. Msumango, NIN , Tembisalnuwe aansoel (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne die grense van Tembisa. (1) JH 750 (H 12209). (2) Mary Hafane, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (5) Binne. die grense van Soweto. (1) JH 728 (H 12199). (21 C. Ncube. NIN Johannesb1pp.lnuwe - aansoek. (3j h n voertuig. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Klip town. (1) JH 731 (H 12200). (2) J. Zulu, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (5) Vanaf Inhlazanestasie na Zola Maadistraat Zola nie- Blanke kantoor. (1) JH 732 (H 12201). (2) V. Radebe, NIN I986488, Meadowlandslnuwe aansoek, (5) Binne die grense van Soweto,

64 No GOVERNMENT (1) JH 741 (H 12202). (2) L A. J. Wolmarans, Kernpton Parklnew application. (4) White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial District of Kernpton Park. (b) Casual trips outside area in (a). (1) JH 739 (H 12203). (2) K. Ndlovu, NIN , Mazondo/new application. (5) (a) Within the boundaries of Soweto. (b) Between Soweto and Kliptown. (1) JH 703 (H 12192). (2) B. Rankoane, NIN , Dubelnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 715 (H 12193). (2) S. Tau, NIN , Kwa-Xumalnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 716 (H 12194). (2) D. M. Mahlangu, NIN , Morokalnuwe aansoek. (3) One vehlcle. (5) Between Kliptown Station and Mapetla via Dlamini. Senoane and Phiri. (1) JH 719 (H 12196). (2) E. Maboya, NIN , Natalspruit/new application. (5) From Kwesina via, Rooikop Station Finna to Elspark Town and Elsburg Station and Kutalo Station. (1) JH 726 (H 12197). (2) A. Joloza, NIN , Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH 727 (H 12198). (2) E. Mohomane, NIN 208%4, Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH662 (H 12154).. (2) G. Ndlovu, NIN , Krugersdorptnew application. (5) Between Kagiso and the municipal area of Krugersdorp. (1) JH 661 (H 12153). (2) R. Skosana, NIN , Johannesburglnew application. (5) (a) Within the boundaries of Soweto. (b) Between Soweto and Kliptown. (1) IH 660 (H 12152). (2) P. Nkosi. NIN Gemistonlnew application. - - {3j one vehicle. (5) Within the boundaries of Katlehong and between Katlehong and Natalspruit Station. (1) JH 651 (H 12151). (21 A. R. Ferreira. Orange - Grovelnew application. - - i3j One vehicle. (4) White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial District of Johannesburg. (b) Casual trips outside area in (a). (1) JH 701 (H 12190). (2) G. Nxumalo, MN , Kwa-Xumalnew application. (3j One vehicle. (5) Between Soweto and Johannesburg. (1) JH 702 (H 12191). (2) W. Maseko, NIN , Morokalnew application. (5) m e n Baragwanath and Mondeor. GAZETTE, 13 ND~EMBER 1970 (1) JH 741 (H 12202). (2) L. A, J. Wolmarans, Keihpton Parklnuwe aansoek. (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Kempton Park. (b) Toevallige ritte buite gebied in (a). (1) JH 739 (H 12203). (2) K. Ndlovu, NIN , Mazondolnuwe aansoek. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Tussen Soweto en Kliptown. (I) JH 703 (H 12192). (2) B. Rankoane, NIN , Dubelnuwe aansoek. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 715 (H 12193). (2) S. Tau, NIN Kwa-Xuma /nuwe aansoek. (31 Een voertuie. (4j ~antoehuur&otor~assasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 716 (H 12194). (2) D. M. Mahlangu, NIN , Morokalnuwe aansoek. (5) Tussen Kliptownstasie en Mapetla oor Dlamini, Senoane en Phm. (1) JH 719, (H 12196). (2) E. Maboya, NIN , Natalspruitlnuwe aansoek. (3) Ecn voe&uig. (5) Vanaf Kwesina oor Rooikopstasie firmas na Elsparkdorp en Elsburgstasie en Kutalostasie. (1) JH 726 (H 12197). (2) A. Jolaa. NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van -Soweto en tussen Soweto en Kbip town. (1) JH 727 (H 12198). (2) E. Mohomane, Nin , Johannesburglnuwe aansoek, (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Klip town. (1) JH 662 (H 12154). (2) G. Ndlovu, NIN , Krugersdorplnuwe aansoek. (4) Bantcehuurmotorpassasiers. (5) Tussen Kagiso en die rnunisipale gebied Krugersdorp, (1) JH 661 (H 12153). (2) R. Skosana, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Tussen Soweto en Kliptown. (1) JH 660 (H 12152). (2) P. Nkosi, NIN , Germistonlnuwe aansoek. (5) Binne die grense van Katlehong en tussen Katlehong en Natalspruitstasie. (1) JH 651 (H 12151). (2) A. R. Ferreira, Orange Grovelnuwe aansoek. (3j Een voertuig. (4) Blanke huurmotor assasiers. (5) (a) Binne die landf~odistrik Johannesburg. (b) Toevallige ritte buite gebied in (a). (1) JH 701 (H 12190). (2) G. Nxumalo, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Tussen Soweto en Johannesburg. (1) JH 702 (H 12191). (2) W. Maseko, NIN , Morokalnuwe aansoek. (5) Tussen Baragwanath en Mondeor. d

65 ~AAT~KOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 674 (H 12160). 42) I. Z. Mashwe, NIN , Morokalnew application, 13) One vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 667 (H 12159). (2) S. W. Burger, Randburglnew application. 13) One vehicle. (4j White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial District of Randburg. (b) Casual trips outside area in (a). (1) JH 666 (H 12158). 12) L. Sibuvane. NIN Tembisalnew a~ulication. - - (3j One vghicle', (5) (a) Between Tembisa Station and Oakmore Station. (b) Between Tembisa Township and Tembisa Hospital. (1) JH 665 (H 12157). (2) Michah Vilakazi, NIN , Springslnew application. (5) Within the boundaries of Kwa-Thema and between Kwa- Thema and points within the municipal area of Springs. (1) JH 664 (H 12156). (2) C. Mageza, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH 663 (H 12155). (2) K. Lephoto, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH 620 (H 12166). (2) J. Mahlangu, Sharpevillelnew application. (5) Between Vereeniging Station and Homelands. (1) JH 639 (H 12165). (2) P. E. Ndala, Kwa-Themalnew application. (5)' Within the municipal area of Springs. (1) JH 654 (H 12164). (2) M. Tambo, Tembisalnew application. (5) (a) From Tembisa Station Taxi Rank to Olifantsfontein. (b) From Lerallo Station to Tembisa Station. (1) JH 421 (H 12163). (2) E. Modise, NIN , Kathlehonglnew application. (5) Between Kathlehong Station and Natalspruit Hospital. (1) JH 676 (H 12162). (2) L. P. Mainane, Meadowlandslnew application. (5) Between Baragwanath, Steeldale via City and George Goch. (1) JH 675 (H 12161). (2) J. Mofokeng, Meadowlands/new application. j,i One vehicle 4) Bantu taxi passengers. 5) Between Meadowlands and Dube Station. (1) JH 800 (H 12258). (2) John Thebegae, NIN , Sowetolnew application. 14) Bantu taxi vassengers. {5j (a) From Soweto to Johannesburg. (b) From Baragwanath to Kliptown. (1) JH 801 (H 12259). (2) Michael N. Dota, NIN , Sebokenglnew application. (3j One vehicle. (5) From Zone 7 to Zone 12, Sebokeng. (1) JH 674 (H 12160). (2) I. Z. Mashwe. NIN Morokalnuwe aansoek. (3) Een voertuig: (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 667 (H 12159). (2) S. W. Burger, Randburglnuwe aansoek. (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) (a) Binne die landdrodistrik Randburg. (b) Toevallige ritte buite gebied in (a). (1) JH 666 (H 12158). (2) L. Sibuyane, NIN , Tembisalnuwe aansoek. (5) (a) Tussen Tembisastasie en Oakmorestasie. (b) Tussen Tembisadorp en Tembisahospitaal. (1) IH 665 (H 12157). (2) Michah Vilakazi, NIN , Springs/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Kwa-Thema en tussen Kwa-Thema en punte binne die munisipale gebied Springs. (1) JH 664 (H 12156). (2) C. Mageza. NIN , Johannesburglnuwe -. aansoek. i3j Een voertiie. (4) ~antoehuur~otor~assasiers. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Kliptown. (1) JH 663 (H 12155). (2) K. Lephoto, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Kliptown. (1) JH 620 (H 12166). (2) J. Mahlangu, Sharpeville/nuwe aansoek. (5) Tussen Vereenigingstasie en Homelands. (1) JH 639 (H 12165). (2) P. E. Ndal,a, Kwa-Themalnuwe aansoek. (5) Binne die rnunisipale gebied Springs. (1) JH 654 (H 12164). (2) M. Tambo, Tembisa/nuwe aansoek. (5) (a) Vanaf Tembisastasiehuurmotorstandplaas na Olifantsfontein. (b) Vanaf Lerallostasie na Tembisastasie. (1) JH 421 (H 12163). 12) E. Modise. NIN , Kathlehonglnuwe -. aansoek. (3) Een voert&. (5) Tussen Kathlehongstasie en Natalspruitshospitaal. (1) JH 676 (H 12162). (2) L. P. Mainane, Meadowlands/nuwe aansoek. (5) Tussen Baragwanath, Steeldale oor Stad en George Goch. (1) JH 675 (H 12161). (2) J. Mofokeng, Meadowlands/nuwe aansoek. (5) Tussen Meadowlands en Dubestasie. (1) JH 800 (H 12258). (2) John Thebegae, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) (a) Vanaf Soweto na Johannesburg. (b) Vanaf Baragwanath na Kliptown. (1) JH 801 (H 12259). (2) Michael N. Dota, NIN , Sebokenglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Vanaf Sone 7 na Sone 12, Sebokeng.

66 (1) JH 802 (H 12260). (2) April Makoeoa, NIN , Kathiehong/oew application. (5) Between Kathlehong Township and Rooikop via Radebe Section. (1) JH 791 (H 12252). (2) M. S. Mthembu, NIN , Sowetolnew apphtioa. (5) Within the boundaries of Soweto, (1) JH 733 (H 12253). (2) T. E. Nk&, lrlm 360%67, Sowetolnew applid~n, (5) Within the M a r i a of Soweto. (1) JH 794 (H 12254). (2) I?. P. Kunene. NIN , Sowetolnew appkation. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 795 (H 12255). (2) M. 2. Ntsala. NIN , Soweto/new application,. (5) Within the boundaries of Soweto. (I) JH 7% (H 12256). 2) N. J. Mahlare, NIN , Sowetolnew application. I 3) One vehicle. Bantu tari passengers. (4 Within the boundaries of Soweto. f1) JH 797 (H 12257). (2) Gita L. Mngomezulu, Tembisalnew application. (3j One vehicle. (9 Between Leralla Station and Eodayeni Section via Emfuyanenl, Endayeni and Entshonalanga Sections. (1) JH 785 (H 12246). (2) L. J. Gambu, NM , SowetoJnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 786 (H 12247). (2) A. Butelezi, NIN , Kathlehonglnew application. (4 Bantu tax1 passengers. (4 Within the boundaries of Soweto. (1) JH 787 (H 12248). (2) S. P. Dakile, NM , Alexandralnew application. (3j One vehicle. (5) Within the boundaries of Alexandra. (1) JH 788 (R 12249). (2) D. Khaliphayo, NIN , Sowetolnew application.. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 789 (H 12250). (2) N. J. Ma!jela, NIN , Soweto/new application. (3 One veh~cle. (4 Bantu taxi passengers. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 790 (H 12251). (2) M. S. Nyati, N M , Wattvillelnew application. (3) One veh~cle. (5) Between Wattville Location and Apex Industrial Sites. (1) JH 779 (H 12240). (2) R. Matsoso, NIN , Soweto/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. A. Ndlm. NM Sosrto/nns applicatioa 3) One vehicle. antu taxi passengers. (9 Within the boundaries of Sorvcto, (1) JH 802 (H 12260). (2) April Mokoen?, NJN , Kathlebong/nuwe aanjoek. (3) Een vwrtdr. (4j ~antoetaxi~&sasiers. (5) Tussen Kathlehongwoongebied en Rooikop oor Radcbesckrie. (1) JH 791 (H 12252). (2) M. S. Mthembu, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (3) Een vuertuig. (4) Ban toetaxipsssasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 793 (H 12253). (2) T. E. Nkwi NIN S~aretalnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Sowelo. (1) JH 794 (H 12254). (2) F. P. Kunene, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (3) Een voertig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (I) JH 795 (H 12255). (2) M. 2. Ntaala, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 796 (H 12256). (2) N. J. Mhalare, NIN , Soweto/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (2) JH 797 (H 12257). (2) Gita L. Mngomezulu. Tcmbisa/nuwe aanswk. (4) Bantoeiaxipassasiers. (5) Tussen Lerallastasie en Endayeniseksie oor Emfoyaneni, Endayeni- en Entshonalangaseksies. (1) JW 785 (H 12246). (2) L. J. Gambu, NIN , Soweto/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binnc dic grense van Soweto. (I) JH 786 f 2247). (2) A. Eute ezl NIN Kathlehong/nuwe aansoek. (3j Ecn voertuk. (4) ~nntoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (I) JH 787 (H 12248) (2) S. P. DakiIe. NIN , Alexandra/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Alexandra. (1) JH 788 (H 12249). (2) D. Khaliphyao, NIN Sowetolnuwe aansock (3) Een voeituig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 789 (H 12250). (2) N. J. Matjela, NIN , Soweto/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 790 (H 12251). (2) M. S. Nyati, NIN , Wattvillelnuwe aansoek. (3) Een voirtuig. (4) Bantoetaxipasaasiers. (5) Tussen Wattvillelokasie en Apex Industriele Gebiede. (1) M 779 {H 12240). (2) R. Matsoso, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (I) JH 780 (H 12241). (2) M. A. Ndiovu, NIN , Sowetolnuwe aaasoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto.

67 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, I3 NOVEMBER I976 No (1) JH 781 (H 12242). (2) B. F. Nkosi. NIN Sclwetolnew ap$icaiion. i3j One vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 782 (H 12243). (2) S. F. Monaheng, N M , Sowetolntw applicnlion. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JI-T 783 (H 12244). (2) N. J. Ndebele, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 784 (H 12245). (2) S. S. Mngomezulu, NIN , Alexandralne:~ application (5) Within the boundarm of Alexandra. (1) JH 772 (H 12234). (2) L. Magagabe, NlN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Sorveta (1) JH 773 (H 1223). (21 N. J. Nhla~o. NIN , Sowetolnew application. i3) One vehicie.' (5) Within the boundaries of Sowelo. (1) JH 774 (H 12236). (2) B. B. Buthelezi, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 775 (H 12237). (2) M. M. Molokomme, NIN , Denverlnew application. (3j One vehicle. (4) Bantu taxi passengcrs. (5) Between Jeppe, George Goch, Denver, Jupiter and Rocherville. (1) JH 767 (H 12238). (2) M. M. Thothela, NIN , Sowetofnew application. (4) Bantu taxi paswngers. (5) Within the boundaries of Soweto. (I) JH 778 (H 12239). (2) M. W. Ngcobo, N M , Smveto/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 768 (H 12230). (2) C. L. Moncho, Evaton, NIN /new application. (3) One veh~cle. (5) Within the arcas of Evaton and Seboken~ (1) JH 769 (H 12231). (2) N. S. Dlamini, NIN , Soweto/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 770 (H 12232). (2) J. Molokoli, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 771 (H 12233). (2) P. P. Bosigo, N M , Evatonlnew application. (5) Between Evaton and Sebokeng. (I) JH 766 (H 12229). (2) George Still, Alexandralnew application. (4) Bantu, Asiatic and Coloured passengers. (5) From Alexandra to all non-white t owp (1) JH 781 (H 12242). (2) B. F. Nkosi, NIN 22x735, Sowetofnuwe aansoek. (4) Bantoetax~passasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 782 (H 12243). (2) S. F. Monaheng -. NIN Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 783 ( ). (2) N. J. Ndebele. NIN Sowto/nuwe aansilek. ' (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 784 (H 12245). (2) S. S. Mngomezulu, NIN , AIexandralnuwe aansoek. (3) Een voertuie. (4; Bantoetaxip&.asiers. (5) Binne die grense van Alexandra. (!) JH 772 (H 12234). (2) I-. Magagabe. NIN Sowetolnuwe aansoek. (3) Een voeituig (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 773 (H 12235). (2) N. J. Nhlapo, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 774 (H 12236). (2) B. B. Buthelezi. NIN Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (11 JH 77s (H rznn. (2) M. M. Molokamme. NIN , Denverlnuwe aansoek. (4) Hantoetaxipassasiers (5) Tussen Jeppe, George Goch, Denver, hpiter en Rocherville. (1) JH 767 (H 12238). (2) M. M. Thothe!;. NIN , Soweto/nuwe aansoek. (3) Een voertulg. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 778 (TI 12239). (2) M. W. Ngcobo. NIN , Soweto/nuwe aansoek. (4) Bantoctaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 768 (H 12230). (2) C. L. Moncho, NIN , Evatonlnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) 'I'ussen die gebiede Evaton en Sebokeng. (1) JH 769 (H 12231). (2) N. S. Dlamini. NIN Sowetolnuwe aansoek. ' (4) Bantoetaxipasxasiers. (5) Tussen die grense van Soweto. (1) JH 770 (H 12232). (2) J. Molokoli, NIN , Soweto/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen die grense van Soweto. (1) JH 771 (H 12233). (2) P. P. Bosigo, NIN , Evaton/nnwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) 'I'ussen Evaton en Sebokeng. (1) JH 766 (H 12229). (2) George Still, Alexandralnuwe aansoek. (4) Bantoe-, Asiatiese en Kleurlingpassasiers. (5) Vanaf Alexandra na alle nie-blanke woongebiede.

68 4 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 809 (H 12265). (2) S. Molife, Kwa Xuma/new application. (5) Within the boundarics of Soweto. (1) JH 810 (H 12266). (2) D. B Kepeni, Johannrsburg/new application. (5) Wi;hul the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH (El 12267). (2) J. N. Luvuno, Dube/new application. 13) One vehicle. (5) (a) Betwcen Dube Vilage and Zola Township. (b) Between Dube Station and Meadowlands. (c) Between Dube and Moroka Central. (d) Between Dube and Johannesburg City. (I) JH 815 (H 12268). (2) M. J. Nkonyane, Alexandralnew application. (3) One motor-car. (5) From Alexandra to Tembisa Township. (1) JH 816 (H 12269). (2) F. 0. Kollosehe, Judith Paarllnew application. (3) One motor-car. (4) White taxi passengers. (5) Within the magisterial area of Johannesburg. (1) JH 814 (H 12270). (2) L. Pani, Natalspruitlnew application. (5) Within the boundaries of Kathlehong. (1) JH 757 (H 12016). (2) H. Marokoane, Kwa Themaltransfer from Simon Morokoane. (3) One motor-car. (5) Within the Magisterial District of Springs. (1) JH 889 (H 10199). (2) J. Nene, Jabavulnew application. (5) Between Park Station and all non-white suburbs. (1) JH (H 12080). (2) H. E, Paules, Eldorado Parklamendment of authority. (31 One motor-car. (4) Non-White taxi passengers. (5) From Eldorado Park, Kliptown, Nancefield City, Riverlea, Coronationville, Western Township, Newclare., Bosmont, Noordsig. Protea. (1) JH 339 (H 4667). (2) J. Manugu, White Cityladditional vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto; (1) JH 8887 (H 8520). (2) S. Shabalala, Meadowlandsladditional vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 326 (H 10209). (2) N. T. Nkabinde, Dubeladditional vehicle< (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 2147 (H 4760). (2) S. Mkhasebe. Mozodoladditional vehicle. (3j One vehicle.' (5) Within the boundaries of Sowetoi (1) JH 690 (H 9451). (2) E. Mashigo, Thembisa/amendment of authorily. (3) One motor-car. (5) From Tembisa Township to Iaando and return; (1) JH 809 (H 12265). (2) S. Molife, Kwa Xuma/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto, (1) JH 810 (H 12266). (2) D. B. Kepeni, Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Klip town. (1) JH 811 (H 12267). (2) J. N. Luvuno, Dubelnuwe aansoek. (5) (a) Tussen Dube Village en Zolawoongebied, (b) Tussen Dubestasie en Meadowlands, (c) Tussen Dube en Moroka Sentraal. (d) Tussen Dube cn Johannesburgstad. (1) JH 815 (H 12268). (2) M. J. Nkonyane, Alexandralnuwe aansoek. (3) Een rnotorkar. (5) Vanaf Alexandra na Tembisawoongebied. (1) JH 816 (H 12269). (21 F. 0. Kollosehe. Judith Paarllnuwe aansoek. (3) Een motorkar. ' (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Johannesburg. (1) JH 814 (H 12270). (2) L. Pani, Natalspruitlnuwe aansoek, (5) Binne die grense van Kathlehong. (1) JH 1757 (H 12016). (2) H. Marokoane, Kwa Themaloordrag van Simon Morch koane. (5) Binne die landdrosdistrik Springsi (1) JH 889 (H 10199). (2) J. Nene, Jabavu/nuwe aansoek. (5) Tussen Parkstasie en alle nie-blanke voorslede; (1) JH (H 12080). (2) H. E. Paules, Eldorado Parklwysiging van magtiging. (3) Een motorkar. (4) Nie-Blanke huurmotorpassasiers. (5) Vanaf Eldorado Park, Kliptown, Nancefield City, Riverlea, Coronationville, Western Township, Newclare, Bosmont, Noordgesig, Protea. (1) JH 339 (H 4667). (2) J. Manugu, White City/bykomende voertuig. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 8887 (H 8520). (2) S. Shabalala, Meadowlands/bykomende voertuig. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 326 (H 10209). (2) N. T. Nkabinde, Dube/bykomende voertuig. (5) Binne die grense van Sowcto. (1) JH 2147 (H 4760). (2) S. Mkhasebe, Mozodo/bykomende voertuig. (5) Binne die grense van Soweto, (1) JH 690 (H 9451). (2) E. Mashigo, Thembisalwysiging van magtiging. (3) Een motorkar. (5) Vanaf Tembisawoongebied na Isando en terug.

69 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (I) JH 1440 (H 12014). (2) M. Nkosi, Springsltransfer from Philip Phora. (3) One motor-car. (5) Within the Magisterial District of Springs and casual trips outside area. (I) JH 1678 (H 12017). (2) S. Mngomezulu, Nigelltransfer from Hariet Zimu. (3) One motor-car. (5) Within the Magisterial District of Nigel and on casual trips outside the area. (I) JH 133 (H 11358). (2) S. h4bata, Diepkloof/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) IH 966 (H 7106). (2) S. Ragalekane, Ternbisaladditional vehicle. (3) One motor-car. (5) Within the boundaries of Tembisa Location. (1) JH 729 (H 6817). (2) M. N. Pillay. Gerrniston/additional vehicle. (4) AsiaLic tax1 passengers. (5) Within the municipal area of Germiston. (1) JH 730 (H 9331). (2) G. Padayachee, Germiston/additional vehicle. (4) Asiatic taxi passengers. (5) Within the municipal area of Germiston. (1) JH 253 (H 8076). (2) R. Linda, Wemmer/additional authority, (3) One motor-car. (5) Within the municipal area of Johannesburg. (1) 1H 196 (H 5103). (2) D. P. Sikhosana, Sowetolamendment of authoritv. (3j One motor-car. (5) Wilhin ihe boundaries of Soweto. (I) JH 2000 (H 4175). (2) L. Mbele. Daveyton/additional authority. (3) One motor-car. (5) Between Daveyton and Modder Bee and between Daveyton and Wattville. (1) JH 1521 (H 11325). (2) J. Marabe, Tembisalnew application. (5) Between Tembisa and lsando Industrial Site. (1) JH 1192 (H ). (2) J. Pietersen, Triomf /new application. (4) Coloured taxi passengers. (5) Retween Western Coloured Townships and Riverlea. (1) JH 2062 (H 12003). (21 PI;. H. Duma, Moroka/new application. (3) Bantu taxi passengers. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1205 (H 10166). (2) J. N. Madi, Soweto/additional vehicle. (3) One motor-car. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1359 (H 10331). (2) C. Radebe, Natalspruit/new application. (5) Within the boundaries of Kathlehong. (1) JX (H 10532). (2) J. S. Bloem, Kensington/additional vehicle. (3) One motor-car. (4) White taxi passengers. (5) Within the Municipal Area of Johannesburg. (1) JH 1440 (H 12014). (2) M. Nkosi, Springsloordrag van Philip Phora. (3) Een motorkar. (5) Binne die landdrosdistrik Springs en toevallige ritte na punte buite. (1) JtI 1678 (H 12017). (2) S. Mngomezulu, Nigel/oordreg van Hariet Zimu. (3) Een motorkar. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Nigel en toevallige riite buite gebied. (1) JH 133 (H 11358). (2) S. Mbata, Diepkloof/nuwe aansoek. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 966 (H 7106). (2) S. Ragalekane, Ternbisa/bykornende voertuig. (3) Een motorkar. (4) Bantoehuurrnotorpass~siers. (5) Binne die grense van Tembisalokasie. (1) JH 729 (H 6817). (2) M. N. Pillay, Germiston/bykornende voertuig. (4) Asiatiese huurrnotorpassasiers. (5) Binne die munisipale gebied Germiston. (I) JH 730 (H 9341). (2) G. Padayachee, Germiston/bykomende voertuig. (3) Een voertuie. (4 Asiatiese h~urn~otor~assasiers. (5) Binne die munisipale gebied Germiston. (1) JH 253 (H 8076). (2) R. Linda, Wemmer/bykomende magtiging. (3) Een rnotorkar. (5) Binne die munisipale gebied Johannesburg. (1) JH 196 (H 5103). (2) D. P. Sikhosana, Soweto/wysiging van magtiging. (3) Een motorkar. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 2000 (H 4175). (2) L. Mbele, Daveyton/bykomende magtiging. (3) Een motorkar. (5) Tussen Daveyton en Modder Bee en tussen Daveyton en Wattville. (1) JH 1521 (H 11325). (2) J. Marabe, Tembisalnuwe aansoek. (5) Tussen Tembisa en Isando Industriele terrein. (1) 1H 1192 (H 11240). (2) J. Pietersen, Triomflnuwe aansoek. (4) Kleurlinghuurmotorpassasiers. (5) Tussen Western Kleurlinggebied en Riverlea. (1) JH 2062 (H 12003). (2) N. H. Duma, Moroka/nuwe aansoek. (4) Bantoeh~~urrnotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1205 (H 10166). (2) J. N. Madi, Soweto/bykomende voertuig. (3) Een motorkar. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1859 (H 10331). (2) C. Radebe, Natalspruit/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Kathlehong. (1) JM 2509 (H 10532). (2) J. S. Bloem, Kensington/bykomende voertuig. (3) Een motorkar. (4) Blanke huurrnotorpassasiers. (5) Binne die munisipale gebied Johannesburg,

70 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMBNT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JM 2341 (H 10532). (2) J. S. Bloem, Kensingtonladditional vehicle. 13) One motar-car. ~- - - ~- (4j white taxi passengers. (5) (a) Within the Municipal Area of Johannesburg; and (b) on casual trips outside the area in (a). (1) JH 576 (H 10524). (2) P. Doorewaard, Hillbrow/additional vehicle. (3) One motor-car. (4) White taxi passengers. (5) Within the municipal area of Johannesburg. (1) JH 396 (H 8877). (2) A. Masoeu, Rockvillelnew application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH 2430 (H 7820). (2) J. Thusi, Denverladditional vehicle plus additional authority, (5) Between Denver Hostel and points within the municipal area of Johannm (1) JH 553 (H 12085). (2) J. Motaung, Springslnew application. (3) One motor-car. (5) Between Springs and Kwa Thema, Paynevilb and NuHield. (1) JH 3 12 (H 402). (2) M. P. Gungadin, Boksburg/additional vehicles plus additional authority. (3) Two motor-cars. (4) Non-White taxi passengers. (5) Between East Rand Station and Reiger Park. (1) JH 1287 (H 8008). (2) S. Mokoena, Natalspruitlnew application. (4) Bantu taxi plurmgefs. (5) Within the boundar~es of Katlehong. (1) JH 1696 (H 7886). (2) N. Mavuka, Orlandoladditional vehicle, (3) One motor-car. antu taxi powengers. PB 5) Between Diepkloof Women's hostel and mcno hdel and Yestgate station. (1) JH 131 (H 10200). (2) D. Sibanyoni, Morokaladditional vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. JH 803 (HlU61). ) E. Makamole, Thokozalnew application. One vehicle. From Alberton to Kliprivier. 0) JH 806 (H 12262). (2) M. Kgeletsane. Kwa Xumalnew application (3) One motorcar. (5) From Naledi station to Naledi extension. I 1) JH 807 (H 12263). 2) S. Tshabalala, Johannesburglnew application. Q Within the boundaries of Katlehong and between Katlehong and Natalspruit.station. (1) JH 808 (H 12264). (2) I. Kawa, Johannesburglnew application. (3) One motor-car. (5) Within the boundaries of Sowcto and between Soweto and Kliptown. (1) I. H. 689 (H 7438). (2) G. Mabanga, Tembisalamendment of authority. (3) One motor-car. (5) From Tembisa township to Isando and seturn, (1) JM 2341 (H 10532). (2) J. S. Bloem, Kensingtonlbykomende voertuig. (3) Een motorkar. (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Johannesburg toea vallige ritte buite gebied (a). (1) JH 576 (H 10524). (2) P. Doorewaard, Hillbrow/bykomende voertuig. (3) Een motorkar. (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Johannesburg. (1) JH 396 (I3 8877). (2) A. Masoeu, Rockville/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en IUipi town. (1) JH 2430 (H 7820). (2) J. Thusi, Denverlbykomende voertuig plus bykomende magtiging. (4) Bantoehuurmotorpassasiers (5) Tussen Denverlosieshuis en punte binne die landdrosdistrik Iohannesburg. (1) JH 553 (H 12085). (2) J. Motaung, Springslnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Tussen Springs en Kwa Thema, Payneville en Nuffield. (I) JH 312 (H 402). (2) M. P. Gungadin, Boksburglbykomende voertuie flus bp komende magtiging. (3) Twee motorkarre. (4) Nie-Blanke huurmotorpassasiers. (5) Tussen 00s-Randstasie en Reigerspark. (1) JH 1287 (H 8008). (2) S. Mokoena, Natalspruitlnuwe aan,soek. (4) Bantoehuusmotorpa.ssask& (5) Binne die grense van Katlehong. (1) JH 1696 (H7886). (2) N. Mavuka, Orbando/bykomende voertuig. (3) Een motorkar. (5) Tussen Diepkloof vroue losieshuis en mans losieshuis en Westgate stasie. (1) JH 131 (H10200). (2) D. Sibanyoni, Morokalbykomende voertuig. (3) Een voeituig. (4) Binne die grense van Soweto. (1) JH ). (2) E. Makamole, Thokosa/nuwe aansoek. (5) Vanaf Alberton na Kliprivier. (1) JH 806 (H 12262). (2) M. Kgeletsane, Kwa Xumalnuwe aansoek, (3) Een motorkar. (4) Bantoehuurmotorpassasiers (5) Vanaf Naledi stasie na Naledi-uitbreiding. (1) JII 807 (H 12263). (2) S. Tshabalala, Johannesburglnuwe aansoek, (5) Binne die grense van Katlehong en tussen Kathlehong en Natalspruitstasie. (1) JH 808 (H 12264). (2) J. Kawa, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Bantoehuumotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en K lipm (1) JH 689 (H 7438). (2) G. Mabanga, Tembisalwysiging van magtigins: (3),-, Een motorkar (5) Vanaf Tembisa woongebied na Isando en terugd

71 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 600 (H 3929). (2) Z. E. Kanyile, Dube/additioaal vthie8e. (5) Within tbc boundarks of Sow (1) JH 609 (H 8968). (2) J. Matthews, Riverlealadditional vehicle plus additionai authority. (4) Bantu and Coloured taxi passengers. (5) Between Noordgesig, Riverlea, Bosmont, Coronationville, Newclare and Kliptown. (1) JH 1088 (H 12435). (2) E. Mphuti, Vanderbijlparklnew appiication (3) One motor-car. (5) Between Bophelong and WUie Meyer South via Currie Street. (1) JH 1086 (H 12434). (2) A. Slabberts, Bethallnew application. (4) Coloured taxi passengers. (5) Between Bethal and Kriel. (1) JH 1100 (H 12441). (2) J. Kibane, Evatonlnew apfication. (5) (i) Within the boundaries csf Sebokeng. Evaton and small farms; (ii) and between Sebokeng and Vereeniging. (1) JH 1099 (H 12440). (2) P. Dhlamini, Johannesburglnew applicatim (3) One vehicle, (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kliptown. (1) JH 1098 (H 12439). (2) A. Maseola, Evatonlnew appliratiol~ (3) One motor-car. (5) Between points in Sebokeng and Kuaggasboom Station (1) JH 1095 (H 12438). (2) A. P. Tshabalala, Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1090 (H 12437). (2) 0. S. Mafongosi, Johannesburglnew appiication (5) Between Baragwanath and Zola. (1) JH 1089 (H 12436). (2) E. Ratikane, Diepkloof/new appkication, (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JM 1107 (H 12448). (2) J. Makhubedi, Benonilnew application. (3) One motor-car. (5) (i) Within the boundaries of Daveyton; and (ii) between Daveyton and Modder Bee. (1) JM 1106 (H 12447). (2) W. Radebe, Johannesburglnew application. (3) One motor-car. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1105 (H 12446). (2) P. Dhlarnini, Johannesburglnew application. (3) One motor-car. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1104 (H 12445). (2) P, Mokoena, Diepkloof /new application. (5) Within the boundaries of SoaRto. (1) JH 600 (H 3929). (2) Z. E. Kanyile, Duk/ bykomende v& (5) Binne dic grcnse VM Soweto. (1) JH 609 (H 8%8). (2) J. Matthews, Riverlea/Bykomende voertuig plus bykommde magtiging. (4) Bantoe- en Kleurlinghuurmotorpassasiers. (5) Tussen Noordgesig, Riverlea, Bosmont, Coronationde, Newclare en Kliptown. (1) JH 1088 (H 12435). (2) E. Mphuti, Vanderbijlpark/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Tussen Bophelong en Frikkie Meyer-Suid OM Cumiei straat. (1) JH 1086 (H 12434). (2) A. Slabberts, Bethaklnuwe aansoek. (4) Kleurlinghuurmotorpassasiers. (5) Tussen Bethal en Kriel. (1) JH 1100 (H 12441). (2) J. Kibane, Evatonlnuwe aansoek. (5) (i) Binne die grezlse van Sebokeng, Evaton en Llcin plasles; (ii) en tussen Sebokeng en Vereeniging. (1) JH 1099 (H 12440). (2) P. Dhlamini, Johannesburg /nuwe aansoek. (5) Binne die grense van!%meto en tussen Sm(o en KIiptrmq (1) JH 1098 (H 12439). (2) A. Maseola, EvatonJnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Tussen punte in Sebokmg en Kwaggastruomdasie. (1) JH 1095 (H 12438). (2) A. P. Tshabalala, Johannesburg/nm am&. (5) Binne die grense van Smeto. (1) JH 1090 (H 12437). (2) 0. S. Mafongosi, Johannesburglnuwe apasoek. (4) Bantoe huunnotorpassasiers. (5) Tussen Baragwanath en Zola. (1) JH 1089 (H 12436). (2) E. Ratikane, Diepkloof /nuwe aansoek3 (5) Bime die grense van Soweto. (1) JM 1107 (H 12448). (2) J. Makhubedi, Benonilnuwe aansoek, (3) Een motmkar. (4) Bantoehuumotorpassasiers. (5) (I) Binne die grense van Daveyton; ca (ui tussen m y - ton en Modder Bee. (1) JM 1106 (H 12447). (2) W. Radebe, Johannesburg/nuwe aansoeks (3) Een motorkar. (5) Binne die grense van Soweto, (1) JH 1105 (H 12446). (2) P. Dhlamini, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Bantoehuurmotmpassasiers. (5) Bime die grense van Soweto.. (1) JH 1104 (H 12445). (2) P. Mokoeaa, DiepkBoof /nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto,

72 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 1103 (H 12444). (2) P. Jacobs, Johannesburglnew application. (4) Coloured taxi passengers. (5) (I) Within and between the various coloured townships; (ii) w~thin the Magisterial Dislrict of Johannesburg excludlllg Protea. (1) JH 1102 (H 12443). (2) E. Tshabalala, Johanncsburg/new application. (5) Between Soweto and Northcliff. (1) JH 1101 (H 12442). (2) A. M. Ntsibande, Johannesburg/new appl~cation. (5) (i) Within the boundaries of Soweto; (ii) between Soweto and Kliptown. (1) JM 1140 (H 12455). (2) J. Mlangene, Tembisalnew application. (3) One motor-car. (5) Between Tembisa and Alcxandra. (1) JM 1139 (H 12454). (2) J. Ledwaba, Germiston/new application. (5) Within the boundaries of Katlehong. (1) JM 1134 (H 12453). (2) J. Vilakazi, Ermelo/new application. (3) One motor-car. (5) Between Ermelo and Lackrissie. (1) JM (H 12452). (2) W. Lefoka, Germiston/new application. (5) Within the boundaries of Natalspruit. (1) JH 1119 (H 12451). (2) J. Modibedi, Johannesburg/aew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1112 (H 12450). (2) J. Mokoka, Tembisalnew application. (3) One motor-car. i4) Bantu taxi passengers. (5) From Kathlehong Section to Leralla Station Tembisa (1) JH 1108 (H 12449). 12) G. Kunene. Johannesburglnew application (3j One motorkar. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 942 (H 12427). (2) Simon Shongwe, NIN 2221%. Natalspruitlnew application. (5) Between Kathlehong Bantu Township and Knights Hospital. (1) JH 944 (H 12428). (2) E. Zondo, NIN , Johannesburglnew application. (3j One vehicle. (5) Between Alexandra and Tembisa. (1) JH 1032 (H 12417). (2) M. R. Nkosi, NIN , Kwa-Xumalnew application. (ij One vehicle. (5) Between Naledi Station and Kwazi Station via Zola and (1) JH 950 (H 12419). (2) Julia W. Dlamini, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1103 (H 12444). (2) P. Jacobs, Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een voertuig (4) Kleurlinghuurmotorpassasiers. (5). (i) Binne en tussen die verskeie Kleurlingwoongebiede; (ii) bmne die landdrosdistrik Johannesburg en uitsluitende Protea. (1) JH 1102 (H 12443). (2) E. Tshabalala, Johanncsburg/nuwe aansoek. (3) Een voerluig. (4) Banloehuurmotorpassasiers. (5) Tussen Sowclo en Northcliff. (1) JH 1101 (H 12442). (2) A. h4. Ntsibande. Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een voerluig. (4) Ban toehuurmotorpassasiers. (5) (i) Binne die grense van Soweto; (ii) tussen Soweto en Kliptown. (1) JM 1140 (H 12455). (2) J. hllangene, Tembisalnuwe aansoek. (3) Ecn motorkar. (5) Tusscn Tembisa en Alexandra. (1) JM 1139 (H 12424). (2) 1. Ledwaba, Germis~onlnuwe aansoek. (5) Binne die grense van Katlehong. (1) JM 1134 (H 12453). (2) J. Vilakazi, Ermelolnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Tussen Ermelo en Lackrissie. (1) Jh (H 12452). (2) W. Lefoka, Germiston/nuwe aansoek. (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne die grense van Natalspruit. (1) JH 1119 (H 12451). (2) J. Modibedi, Johannesburglnuwe aansoek. (4) Banloehuurmotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1112 (H 12450). (2) J. hlokoka, Tembisa/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Vanaf Kathlehongseksie na Lerallastasie Tembisa. (1) JH 1108 (H 12149). (2) G. Kunene, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Binne die grense vasn Soweto. (1) JH 942 (H 12427). (2) Simon Shonawe, NIN Natalspruitlnuwe -. aansoek (3)!J%n voertuic (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Tussen Kathlehongbantoedorp en Knightshospitaal. (1) JH 944 (H 12428). (2) E. Zon NIN Johannesburglnuwe - aansoek. (5) Tussen Alexandra en Tembisa. (1) JH 1032 (H 12417). (2) M. R. Nkosi, NIN , Kwa-Xumalnuwe aansoek. (5) Tussen Naledistasie en Kwezistasie oor Zola en Emdenii (1) JH 950 (H 12419). (2) Julia W. Dlamini, NIN Johannesburg/nuwe aansoek. (4) Bantwhuurmotorpassasiers. (5) Binne die grense van Sowetoj -

73 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 1039 (H 12413). (2) Alec Zwane, NIN , Albertonlnew application. (5) Between Thokoza and Brackenhurst via Alrode. (1) JH 938 (H 12423). (2) S. Mota. NIN , Kwa-Xumalnew a~~lication. - (3) One vhicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1031 (H 12416). (2) P. Jiyane, NIN , Johannesburglnew application. - - (5) (a) Between Nlamlamkumzi Station and Diepkloof Beel Hall; or (b) Within the boundaries of Sowcto. (1) JH 954 (H 12420). (2) Linah Ngwenya, NIN , Johannesburg/new application. (3) One vheicle. (5) (a) Within the boundaries of Soweto; and, (b) Between Soweto and Kliptown. (1 JH 1062 (H 12408). (21 L. Mangele, NIN , Johannesburg/new application (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1061 (H 12409). (2) Abner Mtshali, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1051 (H 12410). (2) S. C. F. Moloi, NIN , Diepkloof/new application. (5) (a) Within the boundaries.of Soweto. (b) Between Soweto and Johannesburg. (1) JH 1043 (H 12412). (2) Josephine Tsotetsi, NIN , Johannesburg/new application. (4) Bantu Taxi passengers. (5) (a) Weekdays.-From Nancefield Station to Dube and Orlando West Extention. (b) Weekends.-With the boundaries of Soweto. (1) JH 1038 (H 12414). (2) J. Mzizi, NIN , AlbertonJnew application. (5) Between Thokoza and Brackenhurst New Township via Alrode. (1) JH 1034 (H 12416). (2) J. Mdakane, NIN , Johannesburglnew application. i3) One vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1022 (H 12401). (2) R. Motloung, NIN , Kwa-Xuma/new application. (5) (a) Weekdays.-From Mdeni Extention to Naledi Station. (b) Weekends.-Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1020 (H 12403). (2) Jacob Mabaso, NIN , Albertonlnew application., i4) Bantu taxi passengers. (5) (a) Weekdays-From Tokoza to Station via Alrode. (b) Weekends.-Within the boundaries of Alberton. (1) JH 1017 (H 12404). (2) Lydia Sibanyoni, NIN , Germiston/new applicati on. (5) Between Natalspruit and Ellispark. (I) JH 1039 (H 12413). (2) Alec Zwane, N1N , Alberlonlnuwe aansoek. (5) Tussen Thokoza en Brackenhurst oor Alrode. (1) JH 938 (H 12423). (2) S. Mota. NIN Kwa-Xumalnuwe aansoek. (31 Een voertuig (4) Bantoehuurmolorpassasiers. (5) Binne die grensc van Soweto. (1) JII 1031 (H 12416). (2) P. Jiyane, NIN , Johannesburg/nuwe aansock. (4) Bantoehuurmolorpassasiers. (5) (a) Tussen Niamlamkumzistasie en Diepkloofhicrsaal; of (b) Binne die grensc van Soweto. (1) JH 954 (H 12420). (2) Linah Ngwenya. NIN Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een voertu~g. (4) Rantoehuurmotoipassasiers. (5) (a) Bmne die grcnse van Soweto; en (b) Tussen Soweto en Kliptown (1) JH 1062 (H ). (2) L. Manqele, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binnc die grense van Soweto. (1) JH 1061 (H 12409). (2) Abner Mtshali. NIN , Johanncsburglnuwe aansoek. (3) Een vocrtuig. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1051 (H 12410). (2) S. C. F. Moloi, NIN , Diepkloof/nuwc aansock. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Tussen Soweto en Johannesburg. (1) JH 1043 (H 12412). (2) Josephine Tsotetsi, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) (a) Weeksdac.-Vanaf Nanceficldstasie na Dube en Orlando-wes-uitbreiding. (b) Naweke.-Binne die grense van Soweto. (1) JH 1038 (H 12414). (2) J. Mzizi, NIN Alberton lnuwe aansoek. (5) Tussen Thokoza en Brackenhurst Nuwe Dorp oor Alrode. (1) JH 1034 (J ). (2) J. Mdakane, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1022 (H 12401). (2) R. Motloung. NIN Kwa-Xuma/nuwe aansoek. (3) Een voertuig: (5) (a) Weeksdae.-Vanaf Mdeni-uitbreiding na Naledistasie. (b) Naweke.-Binne die grense van Soweto. (1) JH 1020 (H 12403). (2) Jacob Mabaso, NIN Albertonlnuwe aansoek. (5) (a) Weeksdac-Vanaf Thokoza na Stasie oor Alrode. (b) Naweke.-Binne die grense van Alberton. (1) JH 1017 (H 12404). (2) Lydia Sibanyoni, NIN , Germiston/auwe aansoek. (5) Tussen Natalspruit en Bllispark.

74 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMBNT GAZETTE, 13 NOVEMBER I) JH 1016 (H 12405). (2) Jacob Ngwenya, NIN , Germiston/new application. (5) From Kathlehong Township to Wadeville. (1) JH 1064 (H 12406). (2) Johan Dladla. NIN , Jol~annesburalnew - applicatim (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1063 (H 12407). (2) J. Radebe, NIN , Germistonlnew application. (5) Within the boundaries of Kathlehong. (1) JH 1070 (H 12385). (2) K. C. Dube. NIN , Thokozalnew application. i3j One vehicle. (4j Bantu taxi passengers. (5) Between Angus (Thokoza Township) and Kliprivier via Silver Glen Dairy. (1) JH 1065 (H 12382). (2) S. Ntsele, NIN , Meadowlands/new application. (5) From Zone 10 Meadowlands to Dube Station. (1) JH 1066 (H 12383). (2) Z. Nkosi, NIN , Germistonlnew application. (5) Within a radius of 150 miles from Germiston Post Office. (I) JH 1030 (H 12398). (2) E. Khumalo, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1029 (H 12399). (2) F. Ndhlovu, NIN , Thokozalnew application. ' (5) From Thokoza Location to Alberton Station. (1) JH 1025 (H 12400). (2) Caroline Zulu, NIN , Johannesburglnew application: (5) Between Ikwezi Railway Station and Zondi No. 2. (1) JH 1033 (H 12418). (2) Z. Mareana, NIN , Johannesburglnew application. (5) Between Zone 10, hleadowlands, and Ikwezi Station. (1) JH 1078 (H 12386). (2) A. Yende. NIN , Johannesburg/new application (3j One vehidle. (5) Within the boundaries of Soweto, (1) JH 1083 (H 12389). (2) C. Cembi, NIN , Johannesburglnew application. (3) One vehlcle. (5) (a) Within the boundaries of Soweto. (b) Specially between Zola and Baragwanath Hospital via Merafe Station. (1) JH 1082 (H 12388). (2) J. Mopedi, NIN , CarletonviYelnew application, (3) One motor-car. (5) (a) From Khutsong Location to Carletonville. (b) From Carletonville to West Driefontein. (c) From Blyvoor and Doornfontein to Carletonville to Khutsong Location. (1) JH 1081 (H 12387). (2) Albert Nsibande, NIN , Tembisalnew application. (5) Within the boundaries of Soweta (1) JH 1016 (H 12405). (2) Jacob Ngwenya, NIN , Germiston/nuwe aansoet. (3) Een voertuipr. (4) ~antoehuur&otorpassasiew. (5) Vanaf Kathlehongdorp na Wadeville. (1) JH 1064 (H 12406). (2) John Dladla, NTN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1063 (H 12407). (2) J. Radebe, NIN , Germistonlnuwe aansoek. (5) Binne die grense van Kathlehong. (1) JH 1070 (H 12385). (2) I<. C. Dube, NIN , Thokozalnuwe aansoek. (5) Tussen Angus (Thokozadorp) en Kliprivier oor Silver Glenmelkery. (1) JH 1065 (H 12382). (2) S. Ntsele, NIN , Meadowlandslnuwe aansoek. (5) Vanaf Sone 10 Meadowlands na Dubestasie. (1) JH 1066 (H 12383). (2) Z. Nkosi, NIN Germistonlnuwe aansoek (4) Bantoehuurrnotorpassasiers. (5) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Germistonposkantoor. (1) JH 1030 (H 12398). (2) E. Khumal'o. NLN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1029 (H 12399). (2) F. Ndhlovu, NIN , Thokozajnuwe aa~isoek. (5) Vanaf Thokozalokasie na Albertonstasie. (1) JH 1025 (H 12400). (2) Caroline Zulu, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Tussen Ikwezispoorwegstasie en Zondi No. 2. (1) JH 1033 (H 12418). (2) Z. Mareana, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Tussen Sone 10, Meadowlands, en Ikwezistasie. (1) JH 1078 (H 12386) (2) A. Yende, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een vocrtuig. (4) Bantoehuurmotorpassasi~s. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1083 (H 12389). (2) C. Cembi. NIN Johannesburglnuwe aansoek. (3j Een voeriuig. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Spesiaab tussen Zola en Baragwanathhospitaal, oor Merafestasie. (1) JH 1082 (H 12388). (2) J. Mopedi, NIN , Carletonville/nuwe aansoek (3) Een motorkar. (5) (a) Vanaf Khutsonglokasie na Carletonvilk. (b) Vanaf Carletonville na Wes-Driefontein. (c) Vanaf Blyvoor en Doornfontein na Carletonville en na Khutsonglokasie. (1) JH 1081 (H 12387). (2) Albert Nsibande, NIN , Tembisalnuwe aamoek. (5) Binne die grense van Tembisa.

75 SFMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No i31 One vehicle. (4j Bantu taxi passengers. (5) Within the boundaries of Somto. (1) JH 946 (H 12430). (2) Annie Dambuza. V/F , Johannesburg /new application. (3) One motor-car. (5) Between Meadowlands, Killamey, Mzimhlophe, Orlando, Diepkloof and Baragwanath. (1) JH 948 (H 12431). (2) E. K. CFdi, NIN 23W383, Johannesburg/new application. (5) Between Emdeni Extension, Baragwanath, Naledi Station Zola, Ikwezi Station and Dube. (1) JH 937 (H 12422). (2) A. Maiodina. NIN Tembisalnew application..-r (3) One ~ehicle.~ (5) (a) Within the boundaries of Tembisa. (b) Between points in Tembisa and Ol~ifantpfonttin. (I) JH 936 (H 12421). (2) Wildon Rula. NIN , Johannesburglnew application. ' (5) From Dube Station to Meadowlands. (1) JH 939 (H 12424). (2) R. Taye,.NIN , Johannesburglnew application. (3) One vehlcle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1011 (H 12394). (2) A Mugpi, Johannesbwg/new application. (3) One veh~cle. (5) Between Alexandra and Johannesburg North via Leeukop. (1) JH 1012 (H 12393). (2) David Mnguni, Johannesburglnew application. (5) Between Alexandra and Johannesburg North. (1) JH 951 (H 12397). (2) Saul Ngxabazi, Johannesburg/new application. (3j One motor-cai. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 687 (A 12384). (2) J. J. C. Botha, Johannesburg/new application. (3) One motorcar. (4) White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial Area of Johannesburg. (b) Casual trips outside area in (a). (1) JH 1070 (H 12390). (2) Thomas Nkolonbwane, Johannesburglnew application. (5) Within the Magisetrial District of Vereeniging. (1) JH 1018 (H 12392). (2) Thomas Nkolonbwane, Jobannesburg/new application. (5) Between Dobsonville and Moroka. (1) JH 1050 (H 12432). (2) Nimrod Maseko, Springslncw application. (3) One motor-car. (4) Bantu taxi passengen. (5) Within the Magisterial District of Springs (5) Between Leralla and Tembisa Hospital. (1) JH 945 (H 12329). (2) Johaanes Oliphaat, Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1064 (H 12391). (2) Wilson J. Tuta, Joha~e-sburg/nuwe aansoek. (4) Bantoehuunnotmpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 946 (H 12430). (2) Annie Dambuza, V/F , Joha~esburg/nuwe aan- S oek. (3) Een rnotorkar. (4) Bantoehuurmotor assasiers. (5) Tussen ~eadowends, Killarney, Mzimhlophe, Orlando, Xepkloof en Baragwanath. (1) JH 948 (H 12431). (2) E. K. Cindi, NIN , Johannesburglnuwe ansoek. (3) Een voertulg. (5) Tussen Emdeni-uitbreiding, Baragwanath. Naledistasie, :ola, Ikwezistasie en Dube. (1) JH 937 (H 12422). (2) A. Majodina, NIN , Tembisalnuwe aansoek. (5) (a) Binne die grense van Tembisa. (b) Tussen punte in Tembisa en Olifantsfontein. (1) JH 936 (H 12421). (2) Wilson Rula, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een voertulg. (5) Vanaf Dubestasie na Meadowlands. (1) JH 939 (H 12424). (2) R. Taye, NIN ; Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een voertuia. (4) Bantoehuu&otorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1011 (H 12394). (2) A. Mnguni, Johannesburg,/nuwe aansoek. (5) Twen Alexandra en Johannesburg-Nmrd oor Leeukop, (1) JH 1012 (H 12393). (2) David Mnguni, Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoehuurmotorpassasiere. (5) Tussen Alexandra en Johannsburg-Noord. (1) IH 951 (H 12397). (2) Saul Ngxabazi, Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 657 (H 12384). (2) J. J. C. Botha, Johannesburglnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Johannesburg. (b) Toevallige ritte buite gebied in (a). (1) JH 1070 (H 12390). (2) Tokelo S. Motloung, Vereeniginglnuwe aansoek. (3) Een voertuin. (4) ~antoehuurkotor~assasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Vereeniging. (1) JH 1018 (H 12392). (2) Thomas Nkolonbwane, Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bant oehuurmotorpassasiers. (5) Tussen Dobsonville en Moroka. (1) JH 1050 (H 12432). (2) Nimrod Maseko, Springs/nuwe aans& (3) Een motorkar. (5) Binne die landdrosdistrik Springs. (1) JH 957 (H 12425). (2) J. M. Seleme. Tembisalnuwe aansoek., (5) Tussen Leralla en Tembisahospitaal. (1) JH 945 (H 12429). (2) Johannes Oliphant, Johannesburg/nuwe aansoek. (5) Binne die grense van Soweto.

76 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 958 (H 12426). (2) Selina Motloung, Johanncsburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) J (H 12402). (2) L. J. van Vuuren, Kernpton Parklnew applicalion. (4) White taxi passengers. (5) From Jan Smuts Airport or Kempton Park to Johannesburg. (1) JH 952 (H 12396). (2) Jarncs Vilakazi, Benonilncw application. (5) BeLween Benoni Town and Daveyton Location. (1) JH 1010 (H 12395). (2) William Phungwayo, Benonilnew application. (3) Two vehicles. (5) Within the boundaries of Daveyton Location. (1) JH 1181 (H 12461). (2) Marques Jcnga, NIN , Johannesburglnew application. (5) From Chiawclo Station following the main points on the Potchefstroom Road through Baragwanath HospitaI then Uncle Charlies to Steeledale. (1) JH 1179 (H 12460). (2) Johannes B. Prinsloo, Kempton Parklnew application. (4) White taxi passengers. (5) Within the Magisterial District of Kempton Park including Jan Smuts Airport. (1) JH 1190 (H 12467). (2) Annah Noyane, NlN , Tembisalnew application. (5) (a) Within the boundaries of Kempton Park. (b) Between Isando and Tembisa, (I) JH 1189 (H 12466). (2) Alfred Mayisela, NIN , Johanncsburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1186 (H 12465). (2) David Makwakwa, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (I) JH 1188 (H 12464). (2) Leslie H. Kaplan, Johannesburglnew application. (4) White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial District of Johannesburg. (b) Casual trips outside arca (a). (1) JH 1187 (H 12463). (2) Boy G. Langa, NIN , Boksburglnew application. i3/,, 0; vehicle. (4) Baniu taxi passengers. (5) (a) Belwecn the corner of Khoza and Moagi Streets and Dalcrey Street, Boksburg. (b) Between the corner of Khoza and Moagi Streets and Dunswart Stalion. (1) JH 1185 (H 12462). (2) John Matabane, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1205 (H 12473). (2) Kiewiet Mtshweni, NIN 57670, Benonilnew application. (5) Between Daveyton and Benoni Taxi Rank. (1) JH 958 (H 12426). (2) Selina Motloung, Johannesburglnuwe aansoek, (5) Binne die grense van Soweto, (1) JH 1021 (H 12402). (2) L. I. van Vuuren, Kempton Parklnuwe aansock. (4) Blanke huurmotorpassasiers. (5) Vanaf Jan Smutslughawe of Kempton Park na Johannesburg. (1) JH 952 (H 12396). (2) James Vilakazi, Benonilnuwe aanoek. (5) Tussen Benonidorp en Daveylonlokasie. (1) JH 1010 (H 12395). (2) William Phungwayo, Benonilnuwe aansoek. (3) Twee voertuie. (5) Binne d ~e grense van Daveytonlokasie. (1) JH 1181 (H 12461). (2) Marques Jenga, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Vanaf Chiawelostasie met die hoofpunle op die Potchefstroompad deur Baragwanathhospitaal dan Uncle Charlies na Steelcdale. (1) JH 1179 (H 12460). (2) Johannes B. Prinsloo, Kempton Parklnuwe aansoek. (4) Blanke taxipassasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Kempton Park insluitende Jan Smutslughawe. (1) JH 1190 (H 12467). (2) Annah Nonvane. NIN , Ternbisalnuwe aansoek. {3j Een voertuig ' (4) Bantoetaxip;~ssasiers. (5) (a) Binne die grense van Kempton Park. (b) Tussen Isando en Tembisa. (1) JH 1189 (H 12466). (2) Alfred Mayisela, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne dle grense van Soweto. (1) JH 1186 (H 12465). (2) David Makwakwa, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne d~e grense van Soweto. (I) JH 1188 (H 12464). (2) Leslie H. Kaplan, Johanncsburg/nuwe aansock. (4) Blanketaxipassasiers. (5) (a) Binnc die landdrosdistrik Johannesburg. (b) Toevallige ritte buite gebied (a). (1) JH 1187 (H 12463). (2) Boy G. Langa, NIN , Boksburg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) (a) Tussen hoek van Khoza- en Moagistraat en Dalereystraat, Boksburg. (b) Tussen hoek van Khoza- en Moagistraat en Dunswartstasie. (1) JH 1185 (H 12462). (2) John Matabanc, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1205 (H 12473). (2) Kiewiet Mtshweni, NIN 57670, Benonilnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Daveyton en Benonitaxistaanplek.

77 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 ~ - STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 1203 (H 12472). (2) C. G. Nell, Vereeniginglnew application. (4) White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial District of Vanderbijlpark and Vereeniging. (b) Casual trips outside area (a). (1) JH 1196 (H 12471). (2) Elijah Vilakazi, NIN , Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1195 (H 12470). (2) John Mngomezulu, NIN , Germistonlnew application. (5) Withln the boundaries of Katlehong. (1) JH 1193 (H 12469). (2) Mathews Mathibela, NIN , Springs/new application. (5) Within a radius of six miles from East Rand non-european Hospital. (1) JH 1191 (H 12468). (2) Tilly Mahlangu, NIN , Tembisalnew application. (5) (a) Within the boundaries of Kempton Park. (b) Between Isando and Tembisa. (1) JH (JH 463). (2) Simon Sibiya, Benonilnew application. (5) (a) From Northmead Station via Faramire; (b) between Northmead Extensions 1 to 4 and Rynfield via Petfontein. (1) JH 1162 (H 12358). (2) Solomon Khumalo, Benonilnew application. (5) Between Northmead Station and Petfontein via Northmead Extensions 1 to 4 and Rynfield. (1) JH 1125 (H 12457). (2) Isaac I. E. Radebe, Johannesburglnew application. (5) W~thin the boundaries of Soweto. (1) JH 1149 (H 12456). (2) Meriam Mambula. Vanderbijlpark/new application..- (5) Between Barage, Rietspruit and Vanderbijlpark. (I) JH 1209 (H 12475(. q) Lucas Molemela, NIN , Johannesburglnew application. (51 Within the boundaries of Soweto. \, (1) JH 1207 (H 12474). (2) Josiah Yika, NIN , Johannesburg/new application.. (5) Between Zola, Dube Bragwanath. (1) JH 426 (H 3958). (2) Job Mikhosoa, NIN , Natalspruit/additional authority. (5) Within the municipal area of Germiston and Kathlehong. (1) JH 825 (H 12313). 9) Solomon Mbonane, NIN , Natalspruit/new application. 44) Bantu taxi passengers. (5) From Kathlchong to Germiston. 0 (1) JH 1203 (H 12472). (2) C. G. Nell, Verccn~ging/nuwe aansoek. (3) Een voerturg. (4) Blanketaxipassasiers. (5),(a) Binne die landdrosdistrikte Vanderbijlpark en Vereenlgmg. (b) Toevallige ritte na punte buite gebied (a). (1) JH 1196 (H 12471). (2) Elijah Vhbazi, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipa:snsiers. (5) Binne die grcnse van Soweto. (1) JH 1195 (H 12450). (2) John Mngornezulu, NIN , Germisionlnuwe aansock. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grcnse van Katlehong. (1) JH 1193 (H 12469). (2) Matflews Mathlbcla, NIN , Springslnuwe aansoek. (4) Bantoetax~passasiers. (5) Binne 'n radius van ses my1 vanaf 00s-Rand nie-blankehosp~taal. (1) JH 1191 (H 12468). (2) Tilly Mahlangu, NIN , Tembisalnuwe aansoek. (4) Bantoetax~passasiers. (5) (a) Binne die grense van Kernpton Park. (b) Tussen Isando en Tembisa. (1) JH 463 (El 12459). (2) Simon Sibiya, Benonilnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) (a) Vanaf Northmeadstasie oor Faramire; (b) tuseen Northmeaduitbreiding 1 to 4 en Rynf~eld oor Petfontein. (1) JH 1162 (H 12458). (2) Solomon Khumalo, Benonilnuwe aansoek. (4) Bantwtaxipassasie~s~ (5) Tussen Northmeadstasie en Petfontein oor Northmeadlitbreiding 1 tot 4 en Rynfield. (1) JH 1125 (H 12457). (2) Isaac I. E. Radebe, Johannesbur~lnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1149 (H 12456). (2) Meriam Mambula, Vanderbijlparklnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Barage, Rietspruit en Vanderbijlpark. (1) JH 1209 (H 12475). (2) Lucas Molemela, NIN , Johannesburg/nuwe aanoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1207 (H 12474). (2) Josiah Yika, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (3) Een vmtuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Zola, Dube en Baragwanath. (1) JH 426 (H 3958). (2) Job Mikhosoa, NIN , Natal,spruit/bykomende mag- ~gine. -(3jEen voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die Munisipalegebied van Gerrniston en Kathleong. (1) JH 825 (H 12313). (2) Solomon Mbonane, NIN , Natalspruit /nuwe aan- 3ek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Vanaf Kathlehong na Germiston.

78 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVBRNMENT GAZBITR 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 941 (H 9600). (2) T. Shonnwe, NIN , Germiston/additional vehicie. (3j One vehkle. (5) Between Kathlehong Township and Knights Hospital. (1) JH 736 (H 9480). (2) Maria F. Beukes, Brakpanladditional vehicle. (4) White taxi passengers. (5) Within the Magisterial District of Brakpan. (1) JH 694 (H 9232). (2) Gooal N. Rattav. -. Benoniladditional vehicle. i3j one vehicle. (4) Bantu, Asiatic and Coloured taxi passengers. (5) Within the Municipal Area of Benoni. (1) JH 487 (H 6994). (2) Moses Malahlela, NIN , Tembisaladditional vehicle (5) Within the boundaries of Tembisa. (1) JH 906 (H 5452). (2) J. Sithole, NIN , Germistonladditional vehicle. (5) Within the boundaries of Katlehong. (1) JH 953 (H 4974). (2) D. E. Butelezi, NIN , Johannesburgjadditional vehicle. (5) Between Diepkloof and the new highway to t m along the Booysens-Ophirton area. (1) JH 777 (H 3871). (2) M. Conco, NIN , Sowetoladditional vehicle. (4) Bantu taxi passengers (5) Between Soweto Location and Leeuwkop Prison Gate. (1) JH 895 (H 2305). (2) Samuels TAU, NIN , Johannesburgladditional vehicle. (4) Bantu taxi passengem (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 532 (H 2182). (2) S. M. Mahlangu, NIN 86W, Umkati/additional vehide, (3j One vehicle. (5) Within the Magisterial District of Gemiston. (1) JH 9189 (H 9360). (2) A. Malaka, Albertonjadditional authority. (5) Between Thokoza Station and Alberton Railway Station. (1) JH 905 (H 10670). (2) L. Mathebula, NIN , Johamesburg/additid vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto and between Sowtta and Kliptown. (1) JH 943 (H 9940). (2) Joseph Mncwape, NIN , Alexandra/additiod vehicle. (5) Between Alexandra Township and Noord Street. (1) JH 1326 (H 12509). (2) Gilbert Whiting, NIN 13317, Benonilnew applicatim (!),Between Reef Towns, Pretoria, Vanderbijlpark and VCP eenlgmg. (1) JH 1330 (H 12510). (2) N. J. Mashego, NIN , Tembisalnew application (5) Within the boundaries of Tembisa. (1) JH 9600). (2) T. Shongwe, NIN , Germistm/bykomende vam tuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Kathlehongwoongebied en Knights HospitaaL (1) JH 736 (H 9480). (2) Maria F. Beukes, Brakpanlbykomende voertuig. (4) Blanke taxipassasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Brakpan. (1) JH 694 IH 9232). (2j Gopal N. kat<i, Benoniibykomende voertuig. ~ - (4) Bantoe, Asiatiese en Kleurlingtaxipassasiers. (5) Binne die munisipale gebied Benoni. (1) JH 487 (H 6994). (2) Joseph Malahlela, NIN , Tembisa/bykomende voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Tembisa (1) JH 906 (H 5452). (2) J. Sithole, NIN Germiston/bykomende voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Kathlehong. (1) IH 953 (H 4974). (2) D. E. Butelezi, NIN , Johannesburg/bykomende voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Diepkloof en die nuwe hoofweg na die stad met die Booysens-Ophirton gebied, (1) JH 777 ( ). (2) M. Conco, NIN , Soweto/bykmende voertuig, (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Sowetolokasie en Leeuwkop Gevangenishek. (1) JH 895 (H 2305). (2) Samuels TAU, NIN , Johannesburg/bykomenda voirtuig. t3) Een voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 532 (H 2182). (2) S. M. Mahlangu, NIN 86305, Urnkati/bykamende v m tuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die landdrosdistrik Germiston (1) JH 9189 (H 9360). (2) A. Mahka, Albertonlbykomende magtiging.. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Thokozastasie en AIbertonspoorwegstask (1) JH 905 (H 10670). (2) L. Mathebula, NIN Johannesburg/bykomends - v&rtuig. (4) Bantoetaxipasswiers. (5) Binne die grense van Soweto ea Qassen Sowda en Kliptowsb (1) JH 943 (H 9940). (2) Joseph Mncwapc, NIN , Alexandralbykomends voerturg. 44) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Alexanwoobi en N o o m (1) JH 1326 (H 12509). (2) Gilbert Whiting, NIN 13317, Benoni/nuwe ;tpmoet (4) Bantoetaxlpassasiers. (5).. Tussen Randse dorpe, Pretoria, Vanderbijlpark en Veteeniging. (1) JH 1330 (H 12510). (2) N. J. Mashego, NIN , Tembisa/~sae aanmk (3) Een voertulg. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Bime die grense van T embh

79 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STM'ISKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 1331 (H 12511). (2) E. Nkomo, NIN , Daveyton/ncw application. (5) Between Daveyton Location and Benoni Station. (1) JH 1332 (H 12512). (2) S. P. Hatewayo, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1333 (H 12513). (2) B. K.,Cindi, NIN , Scn~eto/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1334 (H 12514). 12) B. S. Motloune, NIN , Sowetolnew application, (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1335 (H 12515). (2) M. H. Hlubi. NIN Soweto/gew application. - - ' (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1336 (H 12516). (2) J. Mlangeni, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1337 (H 12517). (2) T. J. Mokhethi, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1338 (H 12518). (2) J. Hugo, Johannesburg/new application. (4) Coloured taxi passengem (5) Within the boundaries of the Coloured Township. (1) JH 1339 (H 12519). (2) M. J. Maseko, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1340 (H 12520). (2) S. M tshweni, NIN , Sowetolnew applicationi (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1354 (H 12533). (2) N. 2. Methula, NIN , Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Sowto. (1) JH 1358 (H 12534). (2) Archie Dadabela, NIN , Johannesburg/new application. (5) (a) Within the boundaries of Soweto. (b) Between Soweto and Kliptown. (1) JH 1364 (H 12525). (2) Eric Chauke, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto and Kliptown. (I) JH 1373 (H 12537). (2) Lucas Meso, NIN 90204, Johannesbuq/aew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 12527). (2) D. P. Mohlahleli, NIN , Sowetolnew application. (4) Bantu taxi passengefs. (5) Within the boundaries of Soweto, (1) JH 1331 (H 12511). (2) E. Nkomo. NIN Daveytonlnuwe -. aansoek. i3/ Een voert&e. (4j ~antoetaxi~&sasiers. (5) Tussen Daveytonlokasie en Benonistasie. (1) JH 1332 (H 12512). (2) S. P. Hatswayo, NIN , Smeto/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1333 (H 12513). 12) B. K. Cindi. NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasie~s. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1334 (H 12514). (2) B. S. Motloune, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1335 (H 12515). (2) M. H. Hlubi, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binnc die grense van Soweto. (1) JH 1336 (H 12516). (2) J Mlangeni, NIN Sowetolnuwe aanaoek. (3) Een voirtui. (4) ~antoetaxi~assasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1337 (H 12517). (2) T. J. Mokhetshi, NIN , Soweto/auwe aansmk. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1338 (H 12518). (2) J. Hugo, Johannesburglnuwe aansoek. (4) Kleurling taxipassasiers. (5) Binne die grense van die Kleurlingwoongebiede. (1) JH 1339 (H 12519). (2) M. J. Maseko. NIN , Soweto/nuwe aansoek. (4) Kleurlingtaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1340 (H 12520). (2) S. Mtshweni, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1354 (H 12533). (2) N. 2. Methula, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Bime die grense van Soweto. (1) JH 1358 (H 12534). (2) Archie Dadabela, NIN , Job~esburg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) (a) Binne die grense van Soweto. (b) Tussen Soweto en Kliptown. (1) JH 1364 (H 12525). (2) Eric Chauke, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto en Kliptom (1) JH 1373 (H 12537). (2) Lucas Meso, NIN , Johannesbwg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1347 (H 12527). 12) D. P. Mohlahleli. NIN , Soweto/nuwe aansoek, (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Biane die grense van Soweto,

80 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 1348 (H 12528). (2) S. I. Nhlapo. NIN Sowetolnew application< -. i3j One vehicle: (4) Banfu taxi passengers. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1349 (H 12539). (2) M. A. Meso, NIN , Sowetolnew applicalion. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1350 (H 12530). (2) M. I. Malindi, NIN , Sowetolnew application. (3) One vehic!e. (4) Baniu tam passengcrs. (5) Wiihin the boundaries of Soweto. (1) JH 1351 (H 12531). (2) S. E. Mthcthwa, NIN , Sowetolnew application. (3) Onc vehicle. (5) Within the boundaries of Sowcto. (1) JH 1352 (H 12532). (2) M. L. Mkhwanazi, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1341 (H 12521). (2) A. W.Bhengu, NIN , Johannesburglnew application. (4) Bantu taxi passengms. (5) Between Hanover and Pictermaritzburg (1) JH 1342 (H 12522). 12) V. M. Maiola, N M , Sowetolnew application. (3j One vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (I) JH 1343 (H 12523). (2) J. P. Mabizela, NIN , Sowetolnew application. (3) (3ne vehicle. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1344 (H 12524). (2) V. A. Yende, NIN , Sowetolnew application.. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1345 (H 12525). (2) W. H. Mngoma, NIN , Alexandralnew application. (5) Within the boundaries of Alexandra. (I) JH 1346 (H 12526). (2) S. J. Mailula, NIN , Sowetolnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1156 (H 12481). (2) Stephen M. Morake, NIN Johannesburg/new application. (5) Between Naledi Station and Zola. (1) JH 1212 (H 12489). (2) Thorton Nkosi, Johannesburglnew application, (5) morn Soweto to Alexandra, Sandton and Leeuwkop Prison Gate. (1) JH 1143 (H 12476). (2) Vekufa, J. Masina, NIN , Johannesburglnew application. p) Within a radius of 150 miles from Johamesburg Post Of ice. (1) JH 1348 (H 12528). (2) S. I. Nhlapo, NIN , Soweto/nuwe aansoek, (4) Bantoetaxipassasicrs. (5) Binne die grense van Soweto. (I) JH 1349 (H 12539). (2) M. A. Meso, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (3) Een vocrtuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grcnse van Soweto. (1) JH 1350 (H 12530). (2) M. I. Malindi. NIN Sowetolnuwe aansoek. i3j Een voertuie. (4) ~antoetaxi~assasiers. (5) Rinne die grense van Soweto. (1) JH 1351 (H 12531). (2) S. E. Mthethwa. NIN Sowetolnuwe aansoek. ' (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1352 (H 12532). (2) hl. L. hlkhwanazi, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binr~e die grense van Soweto. (1) JH 1341 (H 12521). (2) A. W. Bhengu, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Hanover en Pieterrnaritzbnrg. (1) JH 1342 (H 12522). (2) V. M. Majola, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Sowelo. (1) JH 1343 (H 12523). (2) J. P. Mabizela, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (I) JH 1344 (H 12524). (2) V. A. Yende, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (I) JH 1345 (H 12525). (2) M. H. Mngoma, NIN , Alexandralnuwe aansoek., (3) Een voerluig. (4) Bantoelaxipassasiers. (5) Binne die grense van Alexandra. (1) JH 1346 (H 12526). (2) S. J. Mailula, NIN , Sowetolnuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binnc die grense van Soweto. (1) JH 1156 (H 12481). (2) Stephen M. Morake, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (3) E n voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Naledistasie en Zola. (1) JH 1212 (H 12489). (2) Thorton Nkosi, Johannesburg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Vanaf Soweto na Alexandra, Sandton en Leeuwkop Gevangenishek. (1) JH 1143 (H 12476). (2) Vekufa, J, Masina, NIN , J~hannesburglnuw~ aansoek. (4 Bantoetaxipassasiers. ( 3 ) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf Johannesburgposkantoor.

81 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 1146 (H 12477). (2) Simon Sithole, NIN , Johannesburglnew application. (5) Between Ikwezi Station and Meadowlands Zone 9 and 10. (1) JH 1147 (H 12478). (2) Aa~on Nkosi, NIN , Johannesburglnew application. (4) Bant taxi passengers. (5) From Soweto to Johannesburg (Diagonal Street) via Baragwanath Hospital. (1) JH 1148 (H 12479). (2) Clement Shabalala, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1155 (H 12480). (2) Hcrman Moroane, NIN , Johannesburglnew application. (5) Bctween Crown Station and Booysens Reserve Industrial (1) JH 1239 (H 12495). 12) Johannes Dlamini, NIN , Johannesburglnew application. (4) Bantu taxi passengen. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1265 (H 12496). (2) Piet Dwavidwavi... NIN Alexandralnew apdication. -- (3) One vehidle. (5) Between Alexandra and Johannesburg. (1) JH 1267 (H 12497). (2) Eric Buthelezi, NIN , Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1271 ( 12498). 12) Alfred M. Mtshali. NIN , Benonilnew application. - - (4) Bantu taxi passengers (5) Between Daveyton Township and Benoni Station. (1) JH 1275 (H 12500). (2) Jacob Mqhay~, NIN , Diepkloof/new application. (4) Bantu taxi passengers (5) Between DiepklooE and Johannesburg (Diagonal Street). (1) JH 1285 (H 12501). (2) Petros Ngcobo, NIN , Johannesburglnew applicatinn (5) (a) Within the boundaries of Soweto; (b) Between Soweto and Kliptown. (1) JH 1177 (H 12488). (2) Daniel Molefe, NIN , Johannesburglnew application. (5) Within the boundaries of Soweto and between Soweto and Kl~ptown. (1) JH 1231 (H 12490). (2) Jabulani M. Mbonani. NIN Johannesburnlnew A (5) Within the boudaries of Soweto. (1) JH 1214 (H 12491). (2) Albert Malindi, NIN , Johannesburg/new application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1146 (H 12477). (2) Simon Sithole, NIN , Johannesburglnuwe - aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Ikwezistasie en IriIeadowlands Zone 9 en 10. (1) JH 1147 (H 12471). (2) Aaron Nkosi, NIN , Johannesburgj'nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassaskrs. (5) Vanaf Soweto na Johannesburg (Diagonalstraat) oor Baagwanathhospitaal. (1) JH 1148 (H 12479) (2) Clement Shabalala, NIN , Johannesburglnuwe aanoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1155 (H 12480). (2) Herman Moroane, NIN , Johannesburglnuwe aan-,oek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Crownstasie en Booysens Reserwe Industriele Kom-,leks. (1) JH 1239 (H 12495). (2) Johannes Dlamini, NIN , Johannesbu~g/nuwe aanioek. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1265 (H 12496). (2) Piet Dwayidwayi. NIN , Alexandralnuwe aansoek. (5) Tussen Alexandra en Johannesburg. (1) JH 1267 (H 12497). (2) Eric Butbelezi, NIN , Johannesburnlnuwe - aansoek. ($ Een voertuig. ' (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1271 (H 12498). (2) Alfred M. Mtshali, NIN , Benonilnuwe aansoek. (3) Een voertuin. (4) ~antoehuurkotorpassasiers. (5) Tussen Daveytondorp en Benonistasie. (1) JH 1275 (H 12500). (2) Jacob Mqhayi, NIN , Diepkloof/nuwe aansoek. (4) Bantoehuumotorpassasiers. (5) Tussen Diepkloof en Johannesburg (Diagonalstraat). (1) JH 1285 (H 12501). (2) Petros Ngcobo, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (5) (a) Binne die grense van Soweto; (b) Tussen Soweto en Kliptown. (1) JH 1177 (H 12488). (2) Daniel Molefe, NIN , Johannesburglnuwe aansoek. (3) Ecn voertuig. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto en tussen Soweto en Kliptown. (1) JII 1231 (H 12490). (2) Jabulani M. Mbonani, NIN , Johannesburg(nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1214 (H 12491). (2) Albert Malindi, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek. (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Binne die grense van Soweto,..

82 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZEITE, 13 NOVEMBER 1970 (1) JH 1219 (H 12492). (2) Phingus Khoza, NM , Johannesbwgjnew application... (3 Om vehicle. (41 Bantu taxi passengers. (5) Between Soweto and Johannesburg (2j M. A. de 'Beer, ~&tonaria/new application. (4) White taxi passengers. (5) (a) Within the Magisterial District of Westonaria; (b) casual trips outside points in (a). (I) JH 1222 (H 12494). (2) Keith E. Franklin, Johannesburglnew application. (4) White taxi passenges. (5) (a) Within the Magisterial *Ict of loharmesburg; (b> casual trips outside pomts In (a). (1) JH 1158 (H 12483). (2) Smuts Masenya, NIN , Residensialnew application. (4) BanC taxi paymzer:. (5) Within a radlus of 15 miles from Residensia Post Offia. (1) JH 1164 (H 12484). (2) Zerato Mdokeng, NIN , Bokaburgjnew npglicacation. (5) From Vosloo Location to Boksburg Industrial Sites. (1) JH 1168 (H 12485). (2 Joseph Mahai, NIN , Sebokeng/ntw application. ( 4 One veh~cle. i4) Bantu taxi passengers. (5) Between Sebokeng and Vcrecniging Stab via Kwaggastroom Station. (1) JH 1172 (H 12486). (2) S. M. Dbmini, NXN , Johann&urg/new application. (5) Between Naledi and Nancefield. (1) JH 1176 (H 12487). (2) Temba Majija, NIN , Johann~g/aew application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1286 (H 12502). (2) Esther Ngcobo, NIN , Johannesburglnew apptication. (5) (a) Within the boundaries of Sowto. (b) Between Soweto and Kllptown. (!) JH 1287 (H 12503). cation. (2) Florence Hlatswayo, NIN , Johannesburglnew appli- (5) (a) Within the boundaries of Soweto; and (b) between Soweto and Khptown. (1) JH 1288 (H 12504). (2) J. Ndlangalala, NIN , Johannesburglnew application. (5) (a) Within the boundarip of Soweto. (b) Between Soweto and Kllptm. (1) JH 1294 (H 12506). (2) J. Mathembeka, NIN , Johannesburglncw application. (5) Within the boundaries of Soweto. (1) JH 1308 (H 12507). (2) E. P. Mokoena, NIN , Germistalnew application. (5) Between Elspark and Kathlehong. (1) JH 12492). (2) Phingus Xhaa, NlN , Johannesburg~nuwe am sock. - - (4) Bantoetaxipassasiers. (5) Tussen Soweto en Johannesburg. (1) JH 1220 (H 12493). (2) M. A. de Beer, Westona~ia/nuwe aansoek. (4) Blanketaxipassasiers. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Wesfonaria; (b) toevallige ritte buite punte in (a). (1) JH 1222 (H 12494). (2) Keilh E. Franklin, Johannesburg/nuwe aanaoek. (4) Blanketaxipassasiers. (5) (a) Binne die landdrosdistrik van Johannesburg; (b) toevallige ritte buite punte in (a). (1) JH 1158 (H 12483). (2) Smuts Ma~nya, NIN , Residensia/nuwe aansoek. (3) Een voertnln. (4) ~antoehuur&otorpassasiers. (5) Binne 'n radius van 15 my1 vanaf Residensiaposkantoor. (1) IH 1164 (X lm). (2) Zerato Mofokeng, NIN , Boksburg/nuwe aa&. (4) BantoehuurmotorpassaEier8. (5) Vanaf Vosloolokasie na Boksbnrg Indu&%le Gebied. (1) JH 1168 (H 12485). (2) Joseph Mohai, N1N , Seboheng/nnwc mnsoek (5) Tussen Sebokeng en Vereenigingstasie oor Kwaggastroorndasie. (1) JH 1172 (H 12486). (2) S. M. Dlamini, NLN , Johanlrtstnue;lnm aamoelcl (4 Bantoehuurmotorpassaaiers. (4 Tussen Naledi en NanaGdd. (1) JH 1176 (H 12487). (2) Temba M?jija, NIN , Johamcsborg/nuwe aansoek. (3 Een voertu~g. (41 Bantoehuurmotorpassasiers. (5) Binne die grense van Soweto. (1) JH 1286 (H 12502). (2) Esther Ngcobo, NIN , Johannesburg/nuwe aansoek (4) Bantoehuurmotorpassaiers. (5) (a) Binne die grcnse van Soweto. (b) Tussen Soweto en Kliptown. (I) JH 1287 (H 12503). (2) Florence Hlatswayo, NIN , Johannesburg/nuwe sansoek. (5) (a) Binne die grense van Soweto; en (b) tussen Soweto en Kliptown. (1) JH 1288 (H 12504). (2) J. Ndlangalala, NIN , Johannesburglnuwe sans* (5) (a) Binne die pnse van Soweto. (b) Tussen Soweto en Kliptown. (1) Ji-l 1294 (I ). (2) J. Mathembeka, NIN , Johannesburglnuwe aan& (4) Bantoehuurmotorpas~ilsierg. (5) Binne die grense van Soweto, (1) JH 1308 (H 12507). (2) E. P. Mokoena, NIN , GermistonJnuwe aansoet (5) Tussen Elspark en Kathlehons

83 STMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (1) JH 1157 (H 12482). I (I) JH 1157 (H 12482). (2) Johannes Chakela, NIN 3L45235, SeboLenbl- a~plia- (2) Johannes Chakela, NIN , Sebokenglnuwe - aansoet tion; (4) Bantu tani passengers. (5) Within a radius of 15 miles from Sebokeng Post Offia. (5) Binne 'n radius van 15 myl vanaf Scbokengposkantoor. Address to which representations mud be srrbmined: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag 9021, Cape Town. (1) A/Kruger, JJJM 1%5. f21 Johannes Kr-. Beaufort Westlmw application. i3j One truck. - (4j (a) Genera6 goods. (5) (a) Within the Magisterial District of Beaufort West. (4) (b) wood. (5) (b) Within a radius of I50 miles from G.P.0, Beauforl (1) A/Bresler, N./JM (2) Neil Bresler, Eerste River/additional vehicles. (3) Five trucks. (4) Sand, gravel, stone and builders rubbk. (5) Within a radius of SO miles f m G.P.O., Stdknboscb. (1) H/Gosa, M./JM (2) Mnkqonkqmi Gosa, Hermanus/new application. (3) One motor-car. (4) Non-White and Bantu passengers. (5) (a) Within a radius of mila Lran G.P.O., Hermanus. (b) Casual trips (Bantu dr~ver pm fonna). (1) AlStandard Bank of S.A. Ltd/XM (2) Standvd Bank of S.A. Ltd. Stetkenborchlnew applicatiw (3) One bus to be purchased (4) Memberr of White staff in the employment of the holder (free of charge). (5) Between Stellenbosch and their homes situated in Somenel West, Strand ~DII Lgnsdoch. Time-tabk (a) Mondays to Saturdays.-Depart residences approximatolp 8 a.m. (b) Wednesdays.-Depart bank 1.45 to 230 pm. (c) Smrdoyr.-Dtpart Lxmk 12 noon. (d) Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays.-Depart bank 3 to 5.30 pm. (I) AIRaM. E v. Z.[JM (2) Hugo van Zyl RabQ. Paarl Nortbflransfer f m G. hf. Crous, Paarl/additional authority. (3) One tipper to be purchased. Existing Aathody (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Magisterial! District of Wellington (pro forma), (4) (b) Furniture and household removalp (pro fonna). (5) (b) Within a radius of I 50 miles from G.P.O., WeItington. (4) (c) Fresh fruit and fresh vegetables and empty containers in use. (5) (c) Within a radius of 150 miles from G.P.O., Wellingtaa (road pro forma). (4) (d) wheat; (5) (d) From farms within the Magisteaid District of Wefli bn, direct to granary at Malmesbmy. Additional Aurhoriry (4) (e) Sand, gravcl~, stone and bricks. (5) (e) Within a radius of 100 miles from G.P.O., Paarl, (1) H/Omar, H./JM (2) HassKln Omar, AthIone/ncw a ppkaw (3) One motor-car to be purchased. (4) Non-White passengere.. (5) (a) Within a radius of 20 miles from Lanrdowne Munick pal non-white Taxi Rank. I(b) Casual trips (non-white driver pro forma). (1) H/Muller, H. J./JM 1934, (2) Heinreich Julius Muller, Steenberg/new application (3) One motor-car. (4) Non-White passengers. (5) (a) Within a radius of u) miles from Parkwood MMiEipd mn-whlte Taxi PPok. (b) Casual trip (oobwbite driver pro form& Adres waarheen verto2 gerig moct word: Die Sekretaris, Plamlike Padvervoerraad, Privaatsak 902I, Kmzpstad. (1) A/Kruger, J./JM (2) Johannes Kruger, Beaufort-Wes/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Algemene goedere. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Beaufort-Wes. (4) (b) Hout (5) (b) Binne 'n radius van 150 myl van& H.P.K., Beaufort- Wes. (I) A/BresIer, N./JM (2) Neil Bresler, Eersterivier/bykomende voertuie. (3) Vyf vragrnotors. (4) Sand, gruis, klip en bouerspuin. (5) Binne 'n radius van 50 myk vanaf H.P.K., Stellenbosch. (1) H/Gosa, M./JM (2) Mnkqonkqozi Gosa, Hermanuslnuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Nie-Blanke en Bzntoepassasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Hermanus. (b) Toevallige ritte (Bantoedrywer pro forma). (1) A/Standard Bank of S.A. LtdlJM (2) Standard Bank of S.A. Ltd, Stel~enbach/nuwc aansoek. (3) Een bus ~ngekuop te word. (4) Lede van Blanke pasaneel in diem van die horn (sondet vergoeding). (5) Tussen Stelienbosch en hu1 wonings gelee in Somerset- Wes, Strand en Lynedoch. (a) Mnadae tor Sate~dae.-Vertrek wonmgs ongevcer 8 vm. (b) Woerisdae.-Vertrek bank 1.45 tot 2.30 nm. (c) Saterdae.-Vextrek bank 12 middag. (6) Maandue, Dimdae, Dmderdae m Vrydoc.-Vertrck bank 5 tot 5.30 nm. (I) AjRabt, f3. v. Z./JM (2) Hugo van Zyl RabC, Noorder Paarl', oordrag vanaf G. M, Crous, Paarlfbykomende magtiging. (3) Een wipw aangekoop te word. Bestaande Magfiging (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Wellington (pro fo~ma), (4) (b) Meubels en huistrekke (pro forma). (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vaaaf H.P.K., Wellington. (4) (c) Vars vrugte en vars groente en I& huuers in gehik. (5) (c) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf H.P.K., pro forrna). (4) (4 Gman (5) (d) Vanaf plase binne die landdrosdistrik Wellington regatreeks na graanstoor te Malmesbury. By komnde Magtiging (4) (e) Sand, gruis, klip en stene. (5) (e) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., Paarl. (2) Hassiem Omar, Athlone/nuwe aansuek. (3) Een motorkar aangekoop te word. (4) Nie-Blanke passasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 20 rnyl vanaf Lansdowne muniripale nie-blanke Toevallige ritte (nie-blankc drpw po forma) (1) H/MuBler, H. J./JM (2) Heinrich Julius Muller, Steenberg/nuwe aansoek. (3) Een motorkar. (4) Nie-Blanke piasaskrs. (5) (a) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Parkwood manioipale nie-blanke Toevalligc ritte (nie-blade drywet pro forma).

84 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZEIT& 13 NOVEMBER ) H/Mali ua, P./JM b) Pi& ~ayiqua, Ceres/new application. (3) One motor-car. (4) Non-White passengers. (5) (a) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Ceres. (b) Casual trips (non-white driver pro forma). (1) H/Esterhuizen, J./JM (2) John Esterhuizen, Parkwood/new application. (3) One motor-car to be purchased, (4) Non-White passengers. (5) (a) Within a radius of 20 miles from Parkwood Municipal non-white Taxi Rank (non-white driver pro forma): (1) HiBradnick, E. R./JM (2) Edgar Robert Bradnick, Diep Riverlnew application, (3) One motor-car to be purchased. (4) Non-White passengers. (5) (a) Within a radius of 20 miles from Witteboom Municipal non-white Taxi Rank. (b) Casual trips (non-white driver pro forma). (1) A/Jonck, S./JM (2) Stanley Jonck, Georgelnew application. (3) One truck to be purchased. (4) (a) Goods, all classes. (5) (a) Within the Magisterial District of George (pro forma). (4) (b) Sand, gravel, stone and bricks. (5) (b) Within a radius of 40 miles from G.P.O., George. (4) (c) Rough unsawn timber from plantations to saw mills, firewood and kraal manure. (5) (c) Within a radius of 40 miles from G.P.O., George. (4) (d) Removals for campers. (5) (d) Within a radius of 40 miles from G.P.O., George. (4) (e) Fresh fruit and fresh vegetables and empty containers in use., (5) (e) Within a radius of 300 miles from G.P.O., George. (1) A/Spamer, S. J./Jh (2) Stefanus Johannes Spamer, Fraserburgltransfer from motor carriers certificate from H. C. le Roux (White). (3) One truck. (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Magisterial District of Fraserburg - (pro - forma). (4) (b) Furniture and household removals (pro forma). (5) (b) Within a radius of 150 miles from G.P.O., Fraserburg. (4) (c) Livestock. (5) (c) (i) Within a radius of 50 miles from G.P.O., Fraserburg and within the Magisterial District of Fraserburg; (ii) between points and cattle auctions within a radius of 100 miles from G.P.O.: Fraserburg. (4) (d) Lean sheep. (5) (d) Between farms within a radius of 75 miles from G.P.O., Fraserburg. (4) (e) Own firewood. '(5) 6) Between Leeugamka and Fraserburg. (4) (f) Livestock. (5) (f) From the District of Fraserburg direct to Maitland Abbattoirs. (1) A/United Tankers/JM (2) United Tanker Services (Pty) Ltd, Epping/additional authoritv. (3) Two horses and two semi-trailers. (4) Heavy furnace oil in bu1.k. (5) From refinery at Milnerton to Vredenburg. (1) A/United TankerslJM (2) United Tanker Services (Pty) Ltd, Epping/additional authoritv. --- <3) One horse and one tanker. (4) LP Gas in bulk. (5) From Caltex Refinery at Milnerton to storage facilities (1) AIAdams, J. A./JM (2) James Alfred Adams, Tiervlei/additional vehicle. (3) One truck. (4) Sand, gravel, stone and bricks. (5) Within the Cape Peninsula cartage area. (1) A/Van Staden D. H./JM (2) Dawid Hermanus van Staden, Van Wyksvlei/additional auihori -~~~- tv. (3) 0ie truck. (4) Sand, gravel, stone, bricks, soil and building material. (5) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Van Wyksvlei, (1) H/Mali ua, P./ JM 1856, (2) Piet ~ayiqua, Cereslnuwe aaosoeki (3) Een motorkar, (4) Nie-Blanke passasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 30 myli vanaf H.P.K., Ceres. (b) Toevallige ritte (nie-blanke drywer pro forma). (1) H/Esterhuizen, J./JM (2) John Esterhulzen, Parkwood/nuwe aansoek, (3) Een motorkar aangekoop te word, (4) Nie-Blanke passasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Parkwood munisk pale me-blanke huurmotorstaanplek (nie-blanke drywer pro forma). (1) HIBradnick, E. R./JM 1871, (2) Edgar Robert Bradnick, Dieprivierlnuwe aansoek, (3) Een motorkar aangekoop te word. (4) Nie-Blanke passasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Witteboom munisi* pale me-blanke huurmotorstaanplek. (b) Toevalslige ritte (nie-blanke drywer pro forma). (1) A/Jonck, S./JM (2) Stanley Jonck, Georgelnuwe aansoek. (3) Een vragrnotor aangekoop te word. (4) (a) Goedere, alle soorte. (5) (a) Binne die landdrosdistrik George (pro forma). (4) (b) Sand, gruis, klip en stene. (5) (b) Binne 'n radius van 40 my1 vanaf H.P.K., George. (4) (c) Ruwe ongesagde timmcrhout vanaf plantasies na saagmeulens, brandhout en kraalmis. (5) (c) Binne 'n radius van 40 my1 vanaf H.P.K., George. (4) (d) Trekke vir karnpeerders. (5) (d) Binne 'n radius van 40 my1 vanaf H.P.K., George. (4) (e) Vars vrugte en vars groene en lee houers in gebruik. (5) (e) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf H.P.K., George. (1) A/Spamer, S. J./JM (2) Slefanus Johannes Sparner, Fraserburg/oordrag van motortransportsertifikaat vanaf H. C. le Roux (Biank). (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Fraserburg (pro forma). (4) (b) Meubels en huistrekke (pro forma). (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf H.P.K., Eraserburg. (4) (c) Lewende hawe. (5) (c) (i) Binne 'n radius van 50 m 1 vanaf H.P.K., Fraser- burg en binne die landdrosdistrik ~rasergurg; (ii) tussen punte en veevendusies binne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., Fraserburg. (4) (d) Maer skape. (5) (d) Tussen plase binne 'n radius van 75 my1 vanaf H P.K., Fraserburg. (4) (e) Ele brandhout. (5) (e) Tussen Leeugamka en Fraserburg. (4) (f) Lewende hawe. (5) (f) Vanaf distrik Fraserburg, regstreeks na Maitlandslagpale. (1) A/United Tankers/ JM 1799< (2) United Tanker Services (Edms.) Bpk., Epping/bykomende --. magiiging. (3) Twee perde en twee sleepwaens. (4) Swaar stookolie in massa. (5) Vanaf raffinadery te Milnerton na Vredenburg. (1) A/United Tankers/ JM (2) United Tanker Services (Edms.) Bpk., Epping/bykc.rnende magliging. (3) Een perd en een tenker. (4) LP Gas in massa. (5) Vanaf Caltexraffinadery te Mjlnerton na opbergingsplekke te Onrust. (1) A/Adarns, 3. A./JM (2) James Alfred Adams, Tiervlei/bykomende voertuig. (3) Een vragrnotor. (4) Sand, gruis, klip en stene. (5) Binne die Kaapsc Skiereilandvervoergebid. (1) A/Van Staden D. H./JM (2) Dawid Hermanus van Staden, Vanwyksvlei/bykomende magtiging. (3) Een vragrnotor. (4) Sand, gruis, klip, stene, grond en bournateriaal. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Vanwyksvlei.

85 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT. 13 NOVEMBER 1970 No (1) H/Hebe S. M./JM 2147, (2) Simon M. Hebe, Paarl/additonal vehicle. 13) One motor-car. (4) Bantu passengers. (5) (a) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Paarl. (b) Casual trips (Bantu driver pro forma). (1) A/Sass D./JM (2) Dirk Sass, Calvinia/new application. (3) One pick-up; (4) Plasterers tools.. (5) Within the Magisterial District of Calvinia. (1) A/Sasman M. S./JM (2) Mohgamat Salie Sasman, Grassy Park/additional vehicle. (3) One truck. (4) Goods, all classes. (5) Wiihiu the Cape Peninsula cartage area. (1) A/Lategans Transpo~tjJM (2) Lategans Transport (Pty) Ltd, Bellville/additionalj vehicles. (3) One semi-trailer and one trailer to be purchased. (4) Goods. (5) Within areas as previously granted by the Board. (1) A/Ornar I./JM (2) Ismail Omar, Strand/new application. (3) One tipper to be purchased. (4) G~avel and stone. (5) Within a radius of 100 miles from G.P.O., Eerste River. (I) A/ Jowells Garage & Transport/ JM (2) Jo\~ells Garage & Transport Ltd, Springbok/additional vehicle. (3) One bus-cbu (4) Passengers. (5) W~thin areas and over routes as previously granted by the Board. (1) A/Jowells Garage & Transport/ (2) Jowells Garage & Transport Ltd, Springbok/additional veh~cle. (3) One half bus--cbu (4) Goods, and passengers. (5) Within areas and over routes as previously granted by the Board. (1) A/Capes B./JM (2) Benjamin Capes, Southfield/new application. (3) One truck. (4) Sand, soil and manure. (5) Within the Cape Peninsula cartage area. (1) A/Parker A. A./JM (2) Ahrned Abdulrhman Parker, Kensington/new application. (3) One truck. (4) (a) Goods, all classes. (5) (a) Within the Cape Peninsula cartage area. (4) (b) Sand, stone, bricks and rubble. (5) (b) Wilhin the Cape Peninsula cartage area. (1) H/Dyosi A./JM (2) April Dyosi, Nyanga Eastlnew application. (3) One statlon wagon. (4) Bantu passengers. (5) Bctacen Nyanga East Taxi Rank and points within the municipal area of Bellville. (1) AiMdyosi J./JM (2) Jack Mdyosi, Langalnew application. (3) One vehicle to be purchased. (4) (a) Goods on behalf of Bantu. (5) (a) Within the Cape Peninsula cartage area. (4) (b) Household removals on behalf of Bantu. (5) (b) Between Cape Town and points within the Transkei. (1) A/S.A. Warehousing Services (Pty) Ltd] JM (2) S.A. Warehousing Services (Pty) Ltd, Sal Riverlncw application. (3) Seven trucks and one trailer registered in the name of Unibver (S A.) (Pty) Ltd. (4) Goods exclusively on behalf of associated companies, viz. Lever Brothers (S.A.) (Pty) Ltd, Van der Bergh & Jurgens (S.A.). (Pty) Ltd, Hudson & Knight (S.A.) (Pty) Ltd, El~ca-Gibbs (S.A.) (Pty) Ltd, all of Salt R~ver; and Silicate & Chemical Industries (Pty) Ltd. of Wadeville, Transvaal, (5) With~n the Cape exempted area. (1) H/Hebe, S. M./JM (2) Simon M. Hebe, Paarl/bykomende voertuig. (3) Een motorkar. (4) Bantoe passasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., P~arl, (b) Toevallige ritte (Bantoedrywer pro forma). (1) A/Sass, D /JM (2) Dirk Sass, Calvinia/nuwe aansoek. (3) Een bakk~e. (4) Messelaars gereedskap. (5) Binne die landdrosdistrik Calvinia. (1) A/Sasman, M. S./JM (2) Mohgamat Salie Sasman, Grassy Park/bykomendc voertuig. (3) Een vragmotor. (4) Gurdere, alle soorte. (5) Binne die Kaapse Skiereilandvervoergebied. (1) A/Lategans Transport/JM (2) Lategans Transport (Edms.) Bpk, Bellville/bykomende vomtuie. (3) Een leunwa en een sleepwa aangekoop - - te word. (4) Goedere. (5) Binne gebiede soos voorheen deur die Raad toegestaan. (I) A/Omar I./JM (2) Isrnail Omar, Strand/nuwe aansoek. (3) Een wipbak aangekoop te word. (4) Gruis en klip. (5) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., Eersterivier. (I) A/ Jowells Garage & Transport/JM (2) Jowells Garage 8i Transport Bpk., Springbok/bykomende voertu~g. (3) Een bus4bu (4) Passasiers. (5) Binne gebiede en oor roete soos voorheen deur die Raad toegcstaan. (1) A/Jowells Garage & Transport/JM (2) Jowel,ls Garage & Transport Bpk., Sprmghok/bykomende voertuig. (3) Een halfbus-cbu (4) Goedere en passasiers. (5) Binne gebiede en oor mete soos vorheen deur die Raad toegestaan. (1) A/Capes B./JM (2) Benjamin Capes, Sriulhfield/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) Sand, grond en mis. (5) Binne die Kaapse Skiereilandvervoergebied. (1) A/Parker A. A./JM (2) Ahrned Abdulrhman Parker, Kensinton/nuwe aansoek (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere, alle soorte. (5) (a) Binne die Kaapse Skiemilandvervoergebied. (4) (b) Sand, klip, stene en vullis. (5) (b) Binne die Kaapse Skiereilandvervoergebied. (1) H/Dyosi A./JM (2) Aprd Dyosi, Nyanga-Oos/nuwc aansoek. (3) Een stasiewa. (4) Bantoepassasiers. (5) Tussen Nyanga-Oos-Laxistaanplek en punk binne die munisipale gebied Bellville. (I) A/Mdyosi J./JM (2) Jack Mdyosi, Langa /nuwe aansoek. (3) Een voertuig aangekoop te word. (4) (a) Goedcre ten behoewe van Bantocs. (5) (a) Binne d~e Kaapse Skiereilandvervocrgebied. (4) (h) Huistrekke ten behoewe van Bantocs. (5) (b) Tussen Kaapstad en punte binne die Transkei. (1) A/S.A. Warehousing Services (Pty) Ltd/JM (2) S.A. Warshousing Services (Ptp) Ltd, Soutrivier/nuwe aansoek. (3) Sdwe vragmotors en een sleepwa geregistrecr in die naam van Unilevcr (S.A.) (Pty) Ltd. (4) Goedere uitsluitl~k ten behoewe van venvante maatskappy, naamlik: Lever Brothers (S.A.) (Edms.) Bpk., Van der Bergh & Jurgens (S.A.) (Edms.) Bpk., Hudson & Knight (S.A.) (Edms.) Bpk.; Elica-Gibbs (S.A.) (Edms.) Bpk.; almal van Soutrivier; en Silicate & Chemical Industries (Edms.) Bpk., van Wadeville, Transvaah. (5) Binne die Kaapse vrygestelde gebied,

86 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 (1) A/Overland Construdion fpty) Ltd/IM (2) Overland Construction (F'ty) Ltd, Parowlnew application. (3) One truck. (4) Own goode and goods on behal of associated companies viz. Overland Development Corporation (Pty) Ltd and Ovaland Homes (Pty) Ltd. (5) Within the Cape exempted area. (1) A/Burger R. W./JM (2) Robert William Burger, Riversdalelnew application. (3) One truck. (4) (a) Sand, stone and gravel for road-making purposes. (5) (a) Within a radius of 50 miles from G.P.O., Strand. (4) (b) Road-construction material. (5) (b) Within a radius of 50 miles from G.P.O., Strand (pro forma). (1) A/Mercerls Transport Ltd/JM (2) Mercer's Transport Ltd, Somerset Westladditional vehicles. (3) Nine trucks. (4) (a) Sand, gravel, stone for road-building purposes. (5) (a) Within the Cape Province. (4) (b) Road-building material; (5) (b) Within the Cape Province (pro forma). (1) A/E. H. and S. Omar/JM (2) Ebrahim, Hassan and Sulaiman Omar/transfer from trade name, viz. National Fruit Supply, to partnersladditional autho- --- ~i tv {3) Three trucks. (4) (a) Own goods. (5) (a) Within the Cape exempted area. Additioital Authority (4) (b) Goods, all classes. (5) (b) Within the Cape Peninsula cartage area. (1) A/West B. H./JM (2) Bazel Harold West, Tiervlei/new application. - - (3) One truck. (4) (a) Goods on behalf of Deepfreezing and Preserving (Pty) Ltd Firgrove. (5) (a) Within the Cape exempted area. (4) (b) Fresh fruit and fresh vegetables and empty containers in use. (5) (b) Within a radius of 300 miles from G.P.O., Tiemlei. (1) HISoUy's TaxislJM (2) Solly's Taxis (Pty) Ltd, Cape Townlnew application (late renewid). (3) One motor-car. (4) White passengers. (5) (a) Within a radius of 20 miles from Central Area Municipal White Taxi Rank. (b) Casual trips (White driver pro forma). (1) AISeptember, J. /JM (2) Jan September, Somerset Westlnew application. (3) One light delivery van. (4) (a) Own goods. (5) (a) Within the Cape exempted area. (4) (b) Non-White organised parties. (5) (b) From Somerset West to points within a radius of 50 miles from G.P.O., Somerset West (pro forma). (4) (c) Employees in the employment of the holder (free of charge) (pro forma). (5) (c) Within the Cape exempted area. (1) AIGroenewald, C. D./JM (2) Cornelius Daniel Groenewald, Koelenhof/additional vehicle. (3) One truck. (4) (a) Pigeons on behalf of W.P. Duiweklub. (5) (a) Within the Republic of South Africa. (4) (b) Sand, gravel, stone, bricks, wood shavings and coal ash. (5) (b) Within a radius of 50 miles from G.P.O., K~lenhof. (4) (c) Fresh fruit, fresh vegetables and empty contamers in UX. (5) (c) Within a radius of 150 miles from G.P.O., Koelenhof (road pro forrna). (1) H/Bouwers, M. k/jm (2) Margaret Ann Bouwen, retreat amendment of rank. (3) One motor-car, (l)a/overland Komtmkaie dm.) Bpk./ JM (2) Overland Konatrukme &.) Bpk., Pmr/nuwe aana.k+ (3) Een vragmotor. (4) Eie goedere en goedere ten behoewc ran verwante maatskappye nl. Overland Ontwiielings Korporasie (Edms.) Bpk. en Overland Wonings (Edms.) Bpk. (5) Binne die Kaapse vrygestelde gebied. (1) A/Burger R. W./JM (2) Robert William Burger, Riversdal/nuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Sand, klip en gruis vir padboudoeleindes. (5) (a) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf H.P.K., Strand. (4) (b) Padbournateriaah. (5) (b) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf H.P.K., Strand (pro forma). (1) A/ Mercer's Transport Ltd/ JM (2) Mercer's Transport Ltd, Somerset-Weslbykomende vcertuie. (3) Nege vragmotors. (4) (a) Sand, gruis, klip vir padboudoeleindes. (5) (a) Binne die Kaapprovinsie. (4) (b) Padboumateriaal. (5) (b) Binne die Kaapprovinsie (pro forma). (1) A/E. H. and S. OmarlJM (2) Ebrahim, Hassan and Sulaiman Omar, Kaapstad/oordrag vanaf handelsnaam, nl. National Fruit Supply, na venoote/bykomende magtiging. (3) Drie vragmotors. Brstaartde Magriging (4) (a) Eie goedere. (5) (a) Binne die Kaapse vrygestelde gebied. Bylcomende bf agrigiitg (4) (b) Goedere alle soorte. (5) (b) Binne die Kaapse Skiereilandvervoergebied. (1) A/West B. H./JM (2) Bazel Harold West, Tiervleilnuwe aansoek. (3) Een vragmotor. (4) (a) Goedere ten behoewe van Deepfreezing and Preserving (Edms.) Bpk. Firgrove. (5) (a) Rinne die Kaapse vrygestelde gebied. (4) (b) Vars vmgte en vars groente en lee houers in gebruik. (5) (b) Binne 'n radius van 300 my1 vanaf H.P.K., Tiervlei (1) H/Solly's TaxislJhl (2) Solly's Taxis (Pty) Ltd, Kaapstadlnuwe aansoek (laat herd nuwing). (3) Een motorkar. (4) Blanke passasiers. (5) (a) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Sentrale gebyed Munisipale Rlanke huurmotorstaanplek. (b) Toevallig ritte (Blnnke drywer pro forma). (1) AlSeptember, J./JM (2) Jan September, Somerset-Weslnuwe aansoek. (3) Een ligte afleweringswa. (4) (a) Eie goedere. (5) (a) Binne die Kaapse vrygestelde gcbied. (4) (b) Nie-Blanke georganiseerde geselskappe. (5) (b) Vanaf Somerset-Wes na punte binne 'n radius van 50 my1 vanaf H.P.K., Somerset-Wes (pro forma). (4) (c) Werknemers in die diem van die houer (sonder vergoeding) (pro forma). (5) (c) Binne die Kaapse vrygestelde gebied. (1) AIGroenewald, C. D./JM 1956 (2) Cornelius Daniel Groenewald, Koelenhof/byomende voertuig (3) Een vragmotor. (4) (a) Duiwe ten behoewe van W.P. Duiweklub. (5) (a) Binne die Republiek van Suid-Afrika. (4) (b) Sand, gruis, klip, bakstene, saagsels en steenkoolas. (5) (b) Binne 'n radius van 50 my1 vanaf H.P.K., Koelenhof. (4) (c) Vars vrugte en vars groente en lei! houers in gebruik. (5) (c) Binne 'n radius van I50 my1 vanaf H,P.K., Koelenhof (pad pro forma). (1) H/Bouwen, M.A./JM (2) Margaret Ann Bouwers, Retreatlwysiging van staanp- (3) Een motorkar,

87 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 Existing Authority (4) (a) Non-White passengers. (5) (a) (i) Witbin a radius of 20 miles from Fish H?k M* cmal non-white Taxi Rank; (ii) casual trlps (non-wh~te dr~ver prb forma). Amendment of Rank (4) (b) Non-White passengers. (5) (b) (i) Within a radius of 20 miles from Parkwood Muniup1 non-white Taxi Rank; (ii) casual trips (non-white driver go forma). (1) A/Hugo, P. P./JM (2) Phillippus Petrus Hugo, Robertson/consolidation of authority and additional authority. (3) Three trucks--ccd 406, CCD 2965 and CCD Existing in respect of all Three Vehicles (4) (a) Goods. (5) (a) Within the Magisterial District of Robertson (pro f orrna). (4) (b) Furniture and household removals (pro forma). (5) (b) Within a radius of 150 miles from G.P.O., Robertson. Consoflidation in respect of CCD 2571 (4) (c) Fresh fruit. (5) (c) Within a radius of 150 miles from G.P.O., Robertson (road pro forma). Additional in respect of all Three Vehicles (4) (d) Bricks. (5) (d) Within a radius oi 150 miles from G.P.O., Robertson. (1) A/Chinn, J./JM (2) Jack Chinn, Hartenbosiadditional vehicle and additional auihbrity. (3) Two trucks Existing Authority (4) (a) Sand, stone, gravel, bricks and scaffolding in use. (5) (a) Within the Magisterial District of Mossel Bay. Additional Authority (4) (b) Goods, all classes. (5) (b) Within the Magisterial District of Mossel Bay (pro forma). (4) (c) Sand, gravel, stone and bricks. (5) (c) Within a radius of 100 miles from G.P.O., Mossel Bay. (4) (d) Road-building material. (5) (d) Within a radius of 100 miles from G.P.O., Mossel Bay (pro forma). (1) AICarstens, J. v. Z./JM (2) Josias van Zyl Carstens, McGregor/transfer from J. J. J. Olivier, Robertson. (3) One truck. (4) (a) Non-White organised parties. (5) (a) From McGregor to points within a radius of 100 miles from G.P.O., McGregor (pro forma). (4) (b) Furniture and household removals (pro forma). (5) (b) Within a radius of 150 miles from G.P.O., McGregor. (4) (c) Milk in cans on behalf of Nest16 Factory and empty cans on return journey. (5) (c) From points on the National Road between McGregor and Robertson. (4) (d) White and non-white passengers. (5) (d) Between Robertson and McGregor. (4) (e) Goods and postal deliveries. (5) (e) Between Robertson and McGregor. (1) A/Carstens, M. L./JM (2) Mathys Loewies Carstens, Moorreesburg/consolidation of authority. (3) One muck--cv Consolidaiion (4) (a) Sand, gravel, stone and water for road-building purposes. (5) (a) Within the Cape Province. Road-building material. (5) (b) Within the Cape Province (pro formah STMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Best& Magtiging (4) (a) Nie-Blanke passasiers. (5) (a) (i) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Vioek munieipale nie-blanke huurmotorstaanplek; (ii) toevallige ritte (nie- Blanke drywer pro f orma). Wysiging van S~uanplek (4) (b) Nie-Blanke passasiers. (5) (b) (i) Binne 'n radius van 20 my1 vanaf Parkwood munisipale me-blanke huurmotorstaanplek; (ii) toevallige ritte (nie- Blanke drywer pro forma). (1) A/Hugo, P. P./JM (2) Phillippus Petrus Hugo, Robertson/konsolidasie van magtigmg en bykomende magtig~ng. (3) Drie vragmotors--ccd 406, CCD 2965 en CCD Bestaande ten opsigte van a1 Dric Voertuie (4) (a) Goedere. (5) (a) Bime die landdrosdistrik Robertson (pro forma). (4) (b) Meubels en huistrekke (pro forma). (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf H.P.K., Robertson. Konsoliclnsie ten opsigte van CCD 2571 (4) (c) Vars vrugte. (5) (c) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf HP.K., Robertson (pad pro forma). Bykomend ten opsigte van al Drie Voertuie (4) (d) Eakstene. (5) (d) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf H.P.K., Robertson. (2) Jack Chinn, Hartenbos/bykomcnde voertuig en bykomende magtiglng. (3) Twee vragmotors. Bestannde Magriging (4) (a) Sand, klip, gruis, stene en steienverk in gebruik. (5) (a) Bume die landdrosdistrik Illosselbaai. Bykomende Magtiging (4) (b) Goedere, alle soorte. (5) (b) Binne die landdrosdistrik Mosselbaai (pro forma). (4) (c) Sand, gruis, klip en stene (5) (c) Binne 'n radius van lg0 my1 vanaf H.P.K., hlosselbaa^. (4) (d) Padboumateriaal. (5) (a) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., Mosselbaa1 (pro forma). (2) Josias van Zyl Carstens, McGregorloordrag vanaf J. J. J. Olivier, Robertson. (3) Een vragmotor. (4) (a) Nie-Blanke georganiseerde geselskappe. (5) (a) Vanaf McGregor na punte binne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., McGregm (pro forma). (4) (b) Meubels en huistrekke (pro forma). (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf H.P.K., McGregor. (4) (c) Melk in kanne ten behoewe van Nestle Fabriek en lec kanne op die terugreis. (5) (c) Vanaf punte op die Nasionale pad tussen hicgregor en Robertson. (4) (d) Blanke en nie-blanke passasiers. (5) (d) Tussen Robertson en McGregor. (4) (e) Goedere en posstukke. (5) (e) Tussen Robertson en McGregor. (1) AICarstens, M. L./JM (2). Mathys Loewies Carstens, Moorreesburg/konsolidasie van magtlglng. (3) Een vragmotor-cv (4) (a) Sand, gruis, klip en water vir padboudoeleindes, (5) (a) Binne die Kaapprovinsie, (4) (b) Padboumateriaal. (5) (b) Binne die Kaapprovinsie (pro forma).

88 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 Existig Authority (4) (c) Sand, gravel, stone and water. (5) (c) (i) Within a radius of 200 miles from G.P.O., Vanrhynsdorp; (ii) between Williston and Carnarvon; (iii) between Carnarvon and Loxton. (1) A/Mamre Passenger Transport/JM (2) Mamre Passenger Transport Ltd~ Malmesbury/new service. (3) One bus--ck (4) Passengers. (5) Between Porterville and Saron. Proposed time-table/ Voorgestelde tydtafel- Saterdays/Saterdae Deport/ Vertrek Depart/ Vertrek Porterville Saron 6.00a.rnJvm. CS 8.00a.m./vm a.m./vm a.m./vm a.m./vm. MS 12 noon/middag I. 10 p.m./nm. CS To Cape Town by way of Saron. Na Kaapstad oor Saron. MS To Malmesbury by way of Saron. Na Malmesbury oor Saron. Proposed scale of charges/ Voorgestelde tariewe- StagelTrek -. 1 Saron 2 6 Turn off to Avontuur/Afdraai te Avontuur (5.5 miles/myl) Farm/Plaas Steenwerp (5 miles/myl) Farm/Plaas "de Draai". (2-7 miles/myl) Portervllle (3.6 mlles/myl) Total distanceltotale afstand rniles/myl (single journey/enkeirit). Bestaande Magtiging (4) (c) Sand, gruis, klip en water. (5) (c) (i) Binne 'n radius van 200 my1 vanaf H.P.K., Vanrhunsdorp; (ii) tussen Williston en Carnarvon; (iii) tussen Carnarvon en Loxton. (1) AIMamre Passenger Transport/JM (2) Mamre Passenger Transport Ltd, Malmesburylnuwe dienste (3) Een bw-ck (4) Passasiers. (5) Tussen Porterville en Saron, ;iddress to which representations must be addressed: The Secretary, Local Rood Transporlation Board. Private Bag X.0579, Bloemfontein. (1) A/Pretorius, S. J. (424). (2) Sarel Jacobus Pretorius, Clarenslnew application (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One lorry-tj (4) (a) Goods, all classes. (5 (a) Within the Province of the Orange Free State. (43 (b) Sand, stone and gravel for road-building purposes. (5) (b) Within the Province of the Orange Free State. (4) (c) Road-building material between the nearest railway station, siding and the road-builders' depot. (5) (c) Within the Province of the Orange Free State. (1) HINtholeng, A. (425). (2) Albert Ntholeng, Reitzlnew application (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One motor-car-oab (4) Not more than slx non-white passengers and their personal luggage. (5) (;i) Within the Magisterial District of Reitz. (b) Casual taxi trips from Reitz to points within a radius of 100 miles from G.P.O., Reitz. (1) A/Reid, T. C. (426). (2) Timothy Cornwell Reid, Bloemfonteinlnew application (valid for the perlod ending 30 June 1972). (3) One vehicle toe be acquired. (4) Not more than five non-white passengers and their personal luggage. (5) Within Bloemfontein municipal area. (1) HIXeketwane, S. (427). (2) Simon Xeketwane, Heilbron/new application (valid for the pmod ending 30 June 1972). (3) One motor-car-oj (4) Not more than six non-white passengers and their personal luggage. (5) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Heilbron. (1) H/Sibaza, M. (429). (2) Moffat Sibaza, Memellnew application (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One motor-car-tg (4) Not more than five non-white passengers and their personal luggage. (5) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Memel, Adres waarheen vertoi; gerig moet word: Die Sckretoris* Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak X.0579, Bloemfontein. (1) A/Pretorius, S. J. (424). (2) Sarel Jacobus Pretorius, Clarens/nuwe aansoek (geldig vir die tydperk eindigende ). (3) Een vragmotor-tj (4) (a) Alle-soorte goedere. (5) (a) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (4) (b) Sand, klip en gruis vir padboudoeleindes. (5) (b) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (4) (c) Padmaakrnateriaal tussen die naamstc spoorwegstasie, sylyn en die padwerkers depot. (5) (C Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (1) HINtholeng, A (425). (2) Albert Ntholeng, Reitzlnuwe aansoek (geldig vir die tydt perk eindigende 30 Junie 1972). - (3) en motorkar-oab (4) Nie meer as ses nie-blanke passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Reitz. (b) Toevallige huurmotorritte vanaf Reitz na punte binne 'n radius van 100 my1 vanaf H.P.K., Reitz. (1) A/Reid, T. C. (426). (2).Timothy Cornwell Reid, Bloemfontein/nuwe aansoek (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een voertuig aangekoop te word. (4) Nie meer as vyf nie-blanke passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) Binne Bloemfontein munisipale gebied. (1) HIXeketwane, S. (427). (2) Simon Xeketwane, Heilbron/nuwe aansoek (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een motorkar--oj (4) Nie meer as ses nie-blanke passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Heilbroni (1) HISibaza, M. (429). (2) Moffat Sibaza, Memellnuwe aansoek (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie (3) Een motorkar-tg (4) Nie meer as vyf nie-blanke passasiers en hul persoonlike bagasle. (5) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Memeli

89 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No (I) A/Porters New York Furnishers (430). (2) Porters New York Furnishers, Bloemfontein/new applicat~on (valid for the period ending 30 Juue 1972). (3) One bus-tj (4) (a) Own non-white employees (free of charge). (5) (a) Retween place of business of Porters New York Furnishers, Rloemfontem and the location at Bloemfontein. (4) (b) C!ients. (5) (b) Between Bloemfontein Location and place of business of Porters New York Furnishers, Bloemfontein. (1) A/Blake, P. A. (431). (2) Peter Andrew Blake. BIoemfontein/transfer from W. J. Denner (val~d for the per~od ending 30 June 1972). (3) One 8-ton lorry-ob (4) (a) Goods, all classes. (5) (a) (i) Within a radius of 15 miles from G.P.O., Bloemfontein; (ii) Within thc Magisterial District of Bloemfontein (pro forma).. (4) (b) Bona fide household removals. (5) (b) Within a radius of 150 miles from G.P.O., Bloemfontein. (4) (c) Sand, stone and gravel for road-building purposes. (5) (c) Within the Province of the Orange Free State. (4) (d) Road-building material between the nearest railway station, siding and the roadbuilders' depot. (5) (d) Withm the Province of the Orange Free State. (4) (e) Road-building tools and road-building machinery for own use only. (5) (e) Within the Province of the Orange Free State. (I) A/Richter, B. P. (432). (2) Bernhardt.Priniloo Richter, Bethlehem/new application (val~d for the per~od ending 30 June 1972). (3) One light delivery van-oa (4) Goods all classes exclusively on behalf of the oil companles. (5) Within the municipal area of Bethlehem. (1) ElBethlehem Romery Ltd (433). (2) Bethlehem Romery Ltd, Bethlehem/additional authority (valid for the period end~ng 30 June 1972). (3) One mechanical horse-oa 6234 and one trailer-oa 6R (4) Fresh mdk on behalf of White farmers on the forward journey and empty return cans on the return journey and milk in bulk. (5) From farms of bona fide White farmers situated in the Magisterial Districts of Be!hlehem, Harrismith. Fouriesburg, Reitz, Marquard, Senekal and Lindley to Bethlehem and Slabberts and also to registered Milk Board Distributors in Vanderbijlpark, Vereeniging, Sasolburg. Witwatersrand and Pretoria on condition that no milk be picked up in the Province of the Transvaal. (1) AlMgidlana. M. (444). (2) Meshack Mgidlana. Herschel/additional vehicle (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One lorry-cbd 278. (4) (a) Bona fide household removals eltclusively on behalf of non-whites. (5) (a) Within the Magisterial District of Herschel. (4) (b) Non-White sports teams. picnic and church parties on Saturdays, Sundays and public holidays (pro forma). (5) (b) Within the Magisterial District of Herschel. (I) A/Marais, S. J. (443). (2) Samuel James Marais, Bloemfontein/additional vehicle (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One motor-car-ob (4) (a) Non-White passengers and their personal luggage. (5) (a) Between Heatherdale Location and O.K. Bazaars, Mill Street, Bloemfontein, A.V.B.O.B., Mill Street, Bloemfontein, Coetzee Broers, Mill Street, Bloemfontein. and S.A. Canvas. Mill Street, Bloemfontein via Parish Street, Dewetsdorp Main Road, Bochabela Tar Road, Main Road, Mkhuhlane Road, Makgato Street and Mill Street. Time-table/ Tydtafel- Deport/ Vertrek Heatherdale a.m./vm. Heatherdalc a.m./vm. Heatherdale a.m./vm. Heatherdale a.m./vm. 0.K. Bazaars p.m. /nm. S.A.Canvas p.m./nm. Coetzee Broers p.rn./nm. A.V.B.O.B p.m./nm. (1) A/ Porters New York Furnishers (430). (2) Porters New York Furnishers. Bloemfonteinlnuwe aansoek (geldig vir die tydperh eindigende 30 Junie 1972). (3) Een bus-tj (4) (a) Eie nie-blankewerknemers (gratis). (5) (a) Tmsen Porters New York Furnishers se plek van besigheid te Bloemfoniein en d~e lokasie le Bloeml'onteln. (4) (b) Kliinte. (5) (b) Tussen Bloemfonte~nlokasie en Porters New York Furnishers se plek van besighed te Bloemfontein. (1) A/Blake. P. A. (431). (2) Peter Andrew Blake, Blocmfontein/oosdrag vanaf W. J. Denner (geldig vir die tydperk eir~digende 30 Junie 1972). (3) Een 8-tonvragniotor-OB (4) (a) Alle soorte goedere. (5).(a) (i) Binne 'n radius van 15 my1 vanaf H.P.K., Bloemfontem; (ii) Binne die landdrosdistrik Bloemfontein (pro forma). (4) (b) Rona fide-huistrekke. (S),(b) Binne 'n radius van I50 my1 vanaf H.P.K., Bloemfonte~n. (4) (c) Sand! klip en gruis vir padmaakdoeleindes. (5) (c) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (4) (d) Padmaakmateriaal tussen die naaste spoorwegstasie, sylyn en d ~e padwerkersdepot. (5) (d) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (4) (e) Padbougereedskap en padboumasjinerie slegs vir cie gebruik. (5) (e) Binne die provinsie Oranje-Vrystaat. (1) A/Rtchter. B. P. (432). (2) Bernhardt Prinsloo Richter. Bethlehem/nuwe aansoek (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een ligte afleweringswa-oa (4) Alle soorte goedere uitsluitlik ten behoewe van die olie maatskappyc. (5) Binne Bethlehem munisipale gebied. (1) E/Rethlehem Rornery Bpk. (433). (2). Bethlehem Rornery Bpk., Bethlehem/bykomende magtiging (geld~g vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een meganiese perd-oa 6134 en een sleepwz-oa (4) Vars melk ten behoewc van Blanke boere op die heenreis en lee teruggestuurde kanne op die terugreis asook melk in massa. (5) Vanaf plase van bona fide Blanke boere gelec in die landdrosdistrikte Bethlehem, Harrismith, Fouriesburg, Reitz, Marquard, Senekal en Lindley na Bethlehem en Slabberts en ook na geregistreerde Melkraad Distribueerders in Vanderbijlpark, Vereeniging, Sasolburg. Witwatersrand en Pretoria op voorwaarde dat geen melk in die provinsie Transvaal opgelaai word nie. (1) AIMgidlana. M. (444). (2). Meshack Mgidlana. Herschel/bykomendc voertuig (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie (3) Een vragmotor-cbd 278. (4) (a) Bona fide-huistrekke uitsluitlik ten behoewe van nie- Blankes. (5) (a) Binne die landdrosdistrik Herschel. (4 (b) Nie-Blanke sportspanne, piekniek- en godsdienstige groepe op Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae (pro forma). (5) (b) Binne die landdrosdistrik Herschel. (1) A/Marais, S. J. (443). (2) Samuel James Marais. Bloemfontein/bykomende voertuig (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een motorkar-ob (4) (a) Nie-Blanke passasiers en hul persoonlike bagasie. (5) (a) Tussen Heatherdalelokasie en O.K. Bazaars, Millstraat, Bloemfontein, A.V.B.O.B., Millstraat, Bloemfontein, Coetzee Broers, Millstraat, Bloemfontein en S.A. Canvas, Millstraat, Bloemfontein oor Parishstraat, Dewetsdorphoofpad, Bochabelateerpad, Main Road, Mkhuhlanestraat, Makgatostraat en Millrtraat. Coetzee Broers..... A.V.B.O.B..... S.A. Canvas..... O.K. Bazaars... Heatherdale..... Heatherdale..... Heatherdale..... Heatherdale.....

90 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZE'ITE, 13 NOVEMBER Tarif/ Tarief- 5c per person per mile/5c per persoon per my]. Mileages/Mileafitand- Heatherdale-Coetzee Broers des/myl. HeatherdaleA.V.B.0.B ;) miles/myl. Heatherdale-S.A. Canvas miles/myl. Heatherdale-O.K. Bazaars... 3 miles/myl. (4) (b) Non-White sport teams, picnic and church parties on Saturdays, Sundays and public holidays (pro foma). (5) (b) From Bloemfontein to points.situate within a radius of 100 miles from the G.P.O., Bloemfontem. (1) A/Bornman, B. S. (442). 12) B. S. Bornman. Bloemfonteinladditional vehicle and additional authority (valid for the pe;iod ending 30 June 1972). (3) One lorry-ob (4) (a) Goods. (5) (a) Within a radius of 15 miles from the G.P.O., at Bloemf ontein.. (4) (b) Own boring machine and tools (excluding fuel). (5) (b) Within the Province of the Change Free State. (4) (c) Fuel for the boring machines from the nearest town, railway station or siding to drilling site. (5) (c) Within the Province of the Orange Free State. (4) (d) Sand, stone, soil and gravel. (5) (d) Withm a radius of 150 miles from the G.P.O., Bloemf ontein. (4) (e) Bricks. (5)s) Within a radius of 150 miles from the G.P.O., at Bloe ontein (road pro foma). (4) (f) Road-building material for road-building purposes between the nearest railway station, siding and road-builders' depot. (5) (f) Within a radius of 150 miles from the G.P.O., at Bloemfontein. (4) (g) All goods required for the maintenance of lorries. (5) (g) Within a radius of 150 miles from the G.P.O., at Blamfontein. (4) (h) Own employees. (5) (h) Within a radius of 150 miles from the G.P.O., at Bloemfontein. (1) A/Bornman, B. S. (441). (2) B. S. Bornman, Bloemfontein/additional authority (valid for the period ending 30 June 1972). (3) Three lornes-ob 4955, OB 5187 and OB (4) (a) (i) Own employees; (ii) all goods requred for the maintenance of own lorries:.. (iii), sand, stone.. soil,.- gravel, bricks and road-building material. (5) (a) Within a radius of 150 miles from the G.P.O., at Bloemfontein. (1) A/Snyman H. A. (440). (2) Hercules Albertus Snyman, Bloemfontein /additional vehicles (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One mechanical horse-ob 62270, and two trailers-ob and OB (4) Goods as per existing authority. (5) Within existing approved areas. (1) A/Sigwebedlana, M. M. (434). (2) Meshack M., Sigwebedlana, Sterkspruit/additional authority (vahd for the period ending 30 June 1972). (3) One bus-cbd 217. (4) Bantu passengers and their personal effects. (5) Between Letsatseng and Tellebridge via Mokhesi, Mokhesi Store, Mokhesi School, Sterkspruit, Mt Prospect, Thaba Lesoba, St Michaels, St Teresa, Gcine, Makalakaleng and Palmietfontein (no passenger be picked up between Thaba Lesoba and TeIlebridge). Letsatseng... Mokhesi... Mokhesi School/-skool..... Mokhesi Store..... Sterkspruit..... Mount Prospect Thaba Lesoba.. St. Michaels... St. Theresa... Gcina Mak+akaleug.... Palmetfontem.. Daagliks behalwe Sondae/Dai/y except Sundays Depart/ Vertrek Nie-Blanke sportspame, piekniek en godsdienstige groepe op Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae (pro forma). (51 (b) Vanaf Bloemfontein na punte gelei! binne 'n omtrek met n rad~us van 100 my1 vanaf H.P.K., Bloemfontein. A,!Bornman, B. S. (442). (2) B. S. Bornman, Bloemfontein/bykomende voertuig met bykomende magtiging Cgeldig vir die tydperk eindigende 30 Junie (3) Een vragmotor-ob (4) (a) Goedere. (5) (a) Binne 'n omtrek met 'n radius van 15 my1 vanaf Bloemfontein H.P.K. (4) (b) Eie bmrmasjien en gereedskap (uitsluitende brandstof). (5) (b) Uinne die Provinsie Oranje-Vrystaat. (4) (c) Brandstof vir die boormasjiene vanaf die naaste dorp, spoorwegstasie of sylyn na die boorplek. (5) (c) Binne die Provinsie Oranje-Vrystaat. (4) (d) Sand, Hip, grond en gruis. (5) (d) Binne 'n omtrek met 'n radius van 150 my1 vanaf die H.P.K., Bloemfontein. (4) (e) Bakstene. (5) (e) Binne 'n omtrek van 'n radius van 150 my1 vanaf die H.P.K., Bloemfontein (pad pro forma). (4) (f) Padboumateriaal vir padboudoeleindes tussen die naaste spoorwegstasie, sylyn en padwerkersdepot. (5) (f) Binne 'n omtrek met 'n radius van 150 my1 vanaf die H.P.K., Bloemfontein. (4) (g) Alle goedere wat gebruik word vir die instandhouding van vragmotors. (5) (g) Bmne 'n omtrek met 'n radius van 150 my1 vanaf die H.P.K., Bloemfontein. (4) (h) Eie werknemers. (5) (h) Binne 'n omtrek met 'n radius van 150 my1 vanaf die H.P..K, Bloemfontein. (1) A/Bornman. B. S. (441). (2) B. S. Bornman, Bloemfontein/bykomende magtiging (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie (3) Drie vragmotors--ob 4955, OB 5187 en OB (4) (a) (i) Eie werknerners; (ii) alle goedere wat gebruik word vir die instandhouding van eie vragmotors; (iii) sand, klip, grond. gruis, stene en padboumateriaal. (5) (a) Binne 'n omtrek met 'n radius van 150 my1 vanaf die H.P.K., Bloemfontein. (1) A/Snyman, H. A. (440). (2) Hercules Albertus Snyrnan, Bloemfontein/bykomende voertuie (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een meganiese uerd-ob 62270, twee sleepwaens-ob (4) Goedere soos per bestaande magtiging. (5) Bmne bestaande goedgekeurde gebiede. (1) AlSigwebedlana, M. M. (434). (2) Meshack M. Sigwebedlana, Sterkspruit / bykornende magti. ging (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een bus-cbd 217. (4) Bantoepassasiers en hul persoonlike besittings. (5) Tussen Letsatseng en Tellebridge oor Mokhesi, Mokhesi Store, Mokhesiskool, Sterksprwt, Mt. Prospect, Thaba Lesoba, St. Michaels, St. Teresa, Gcine. Makalakaleng en Palm~etfontein (geen passasiers sal opgelaai word tussen Thaba Lesoba en Tellebridge). Mokhesi..... Mokhesi School/-skool..... Mokhesi Store..... Sterkspruit..... Mount Prospect Thaba Lesoba.. St. Michaels... St.Theresa... Gcina.... Makalakaleng... Palmietfontein..... Tellebridge.....

91 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Tellebridge..... Palmietfontein Makalaka!eng Gcina... St. Teresa... St. Michaels... Thaba Lesoba..... Mount Prospect... Sterkspruit..... Mokhesi Store..... Mokhesi School/-skool..... Mokhesi..... Depart/ Vertrek 2.30 p.m /nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm p.m./nm. Palmietfontein..... Makalakaleng... Gcina... St. Teresa..... St. Michaels..... Thaba Lesoba..... Mount Prospect..... Stcrkspruit..... h'lokhesi Store..... Mokhesi School/-skool..... Mc)khesi..... Iacmtseng..... Tariff and mileagi's/tarief en rnylrrfsrande- Letsatseng-Mokhesi..... Mokhesi-MokhesiSchool/-skool... Mokhesi School/-skool-Mokhesi Store..... Mokhesi Store-Sterkspruit... Sterkspruit-Mount Prospect... Mount Prospect-Thaba Lesoba... Thaba Lesoba-St. Michaels..... St. Michaels-St.Teresa... St. Teresa-Gcina..... Gcina-Makalakaleng... Makalakaleng-Palniietfontein.... Palmietfontein-Tellebridge... (1) AISigwebedlana, M. (435). (2) Meschack Sigwebedlana, Sterkspruit/additional vehicle (valid for the period ending 30 June 1972). (3) One light delivery van-cbd 398. (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) (a) Between Hohobeng and Lady Grey via existing approved route and subject to the existing time-table and scale of charges. (b) From Tellebridge to Wartrail via existing approved route and subject to existing time-table and scale of charges. (1) E/Lesia, P. R. (436). (2) P. R. Lesia, Fouriesburg/new application (valid for the ueriod ending 30 June 1972). - (3) One lorry--o~~ (4) (a) Goods all classes exclusively on behalf of Non-Whites only. (5) (a) Within Fouriesburg Magisterial District. (4) (b) Non-White household removals. (5) (b) Within a radius of 50 miles from the G.P.O., Fouriesburg. (4) (c) Sand, stone and bricks on behalf of Non-Whites only. (5) (c) Within a radius of 50 miles from the G.P.O., Fouriesburg. A/Murray, H. A. (437). Harold Augustine Murray, Bethlehemladditional authority for the period ending 30 June 1972). (3) Two pantechnicons--0a 5255 and OA (4) Specialized pharmaceutical products. (5) (a) Between Bethlehem and Durban. (b) Between Bethlehem and Pretoria. (1) AlSigwebedlana, M. (435). (2) Meschack Sigwebedlana, SterkspruitIbykomende voertuig (geldlg vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een ligte afleweringswa-cbd 398. (4) Nic-Blanke passasiers en hul persoonlike besittings. (5) (a) Tussen Hohobeng en Lady Grey oor bestaande goedgekeurde roete en soos die bestaande tydtafel en skaal van tariewe. (b) Vanaf Tellebridge na Wartrail oor bestaande goedgekeurde rocte en soos bestaande tydtafel en bestaande skaal van tariewe. (1) E/Lesia, P. K. (436). (2) P. R. Lesia, Fouriesburg/nuwe aansoek (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Een vragmotor--ogb (4) (a) Alle soorte goedere uitsluitlik ten behoewe van Nie- Blanke alleenlik. (5) (a) Rinne Fouriesburglanddrosdistrik. (4) (b) Nje-Blanke huistrekke. (5) (b) Blnne 'n omtrek met 'n radius van 50 my1 vanaf die H.P.K., Fouriesburg. (4) (c) Sand. klip en stene ten behoewe van Nie-Blankes alleenlik. (5) (c) Binne 'n omtrek met 'n radius van 50 my1 vanaf die H.P.K., Fouriesburg. (1) A/Mursay, H. A. (437). (2) Harold Augustine Murray, Bethlehem/bykomende magtiging (geldig vir die tydperk eindigende 30 Junie 1972). (3) Twee meubelwaens-oa 5255 en OA %52. (4) Gespesialiseerde artsenykundige produkte. (5) (a) Tussen Bethlehem en Durban. (b) Tussen Bethlehem en Pretoria. Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board. Private Bag 9015, Pietermaritzburg. (1) A. G./Browne, A. H. (RAB 547): (2) A. H. Browne, Bulwer/applicat~on for additional authority and replacement in respect of NIP )., Two vehicles-nip 246 and NIP 642. Existing Authorify (4) (a) Goods in the course of the business of Bulwer Hotel and building material supplies. (5) (a) Within a radius of 30 miles from place of business of Bulwer. (4) (b) Asbestor guttering, cement guttering, asbestos sheets, window glass, window glass fitrings, shop windows, wooden windows, wooden door drames, laminated doors, wooden beadings, wooden lattice work, picture frame mouldings, asbestos board, cornices, marble sheets and guttering and downpipes direct to building sites. (5) (b) Within a radius of 150 miles from place of business at. Bulwer. Adres waarheen vertoi; gerig moet word: Die Sekretmis, Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak 9015, Pietermaritzburg. (1) A. G./Browne, A. H. (RAB 547). (2) A. H. Browne, Bulwer/aansoek om bykornende magtiging en vervangmg in verband met NIP 642. (3) Twee voertuie-nip 246 en NIP 642. Bestaande Magtiging (4) (a) Goedere in die loop van die bcsigheid van Bulwer Hotel en boumateriaal. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf plek van besigheid te Bulwer. (4) (b) Asbesgeute, sementgeute, asbesblaaie, ruitglas, vesterglasmonture, winkelvensters, houtvensters, houtvemterrame. gefineerde deure, houtlatwerk, houtportretraamvorms, asbesplaatkroonlyste, marmerblaaie, geute en afleipype direk na konstruksiepersele. (5) (b) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf plek van besigheid te Bulwer.

92 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 (4) (c) Sand stone and gravel, bricks, earthern tiles, roofing slates and scaffoldmg. (5) (c) Within a radius of 150 miles from place of business at Bulwer. Additional Authority (4) (d) Goods, all classes and building material supplies. (5) (d) Within a radius of 30 miles from place of business at Bulwer. (1) T/Wilson, W. (RAB 592). (2) W. Wilson, Estcourt/application for additional taxi. (3) One motor-car-ne (4) White passengers and their personal effects. (5) (a) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Estcourt. (b) Casual trips (pro forma). (1) A. G./Davids Cartage (RAB 591). (2) Davids cartage, Greytown/application for additional vchicle with additional authority. (3) One lorry-num 230. (4) Own sand, stone and bricks. (5) Within a radius of 30 miles from G.P.O., Greytown. (1) A. P./Desai, M. S. (RAB 582). (2) M. S. Desai, Dannliauser/application authority and additional vehicle. for additional (3) One bus to be acquired. (4) (a) Non-White passengers and their personal effects. (5) (a) From Dannhauser to Mooifarm by way of Allen 1, Allen 2 and return. organised parties on Saturdays, Sundays and publ~c holidays. Within a radius of 100 miles from Dannhauser (pro f orma). (4) (c) Sand, klip en gruis, stene, erdetdls, dakpanne en stelers. (5) (c) Binne 'n radius van 150 my1 vanaf plek van bcsigheid te Bulwer. Bykornende Magtigirrg (4) (d) Goedere, alle soorte en boumateriaal. (5) (d) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf plek van besigheid te Bulwer. (I) T/Wilson, W. (RAB 592). (2) W. Wilson. Estcourt/aansoek om bykomende huurmotor. (3) Een motorkar-ne (4) Blanhe passasiers met hul persoonlike besittings. (5) (a) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Estcourt. (1)) Toevallige ritte (pro forma). (1) A. G. / Da\-ids Cartage (RAB 591). (2) Davids Cartage, Greytown/aansoek om bykomende voertuig met bykomende magtiging. (3) Een vragmotor-num 230. (4) Eie sand, klip en stene. (5) Rinne 'n radius van 30 my1 vanaf H.P.K., Greytown. (1) A. P./Desai, M. S. (RAB 582). (2) M. S. Desai. Dannhauser/aansoek om bykomende mngtiging en bykomende voertuig. (3) Een bus rnoet aangeskaf word. (4) (a) Nie-Blanke passasiers met hul persoonlike besittings. (5) (a) Vanaf Dannhauser na Mooip!aas oor Allen 1, Allen 2 en terug. (4) (b) Nie-Blanke georganiseerde groepe op Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae. (5) (h) Binne 'n radius van 100 my1 vanaf Dannhauser (pro f orma). Mondays. Tuesdays, IVednesdays, Thursdays, Fridqvs. Sattrrdays Maandae. Dinsdue, Woensdae, Donderdae, Vrydae, Saterdae Depart/ Vertrek Damhauser a.m./vm. Mooi Farm a.m./vm.... Mooi Farm a.m./vm. Dannhauser a.m./vm. Dannhauser p.m./nm. Mooi Farm p.m./nm. Dannhauser p.m./nm. Mooi Farm p.m./nm.... Sundays/Sorrdae Dannhauser p.m./nrn. Mooi Farm p.m./nm. Mooi Farm p.m./nm. Dannhauser p.m./nm.... Scale of charges/tarieweiys- Dannhauser to/na Mooi Farm c per adults single journey/ vir volwassenes enkel rit. Damhauser to/na Allen c per adults single journey/ vu volwassenes enkel rit. Damhauser to/na Allen I c per adults single journey/ vir volwassenes enkel rit. fl) A. G./G & S Haulage Contactors (Pty) Ltd (RAB 568). (2) G & S Haulage Contractors, Vryheidlnew application. (3) Six lorries. (4) (a) Own sand. (5) (a) Within a radius of 30 miles from Mahlabatini. Stone. (5) (b) Within a radius of 30 miles from Mahlabatini. (1) A. P./Suku, P. (RAB 593). (2) P. Suku, Plessislae/application for amendement of route. (3) One bus-nim 402. Existing Authorify (4) Non-White passengers and their personal effects. (5) Between Mandafu and Pietermaritzburg by way of Ncwadi School, Ncwadi Halt, Whitson Farm and Elandskop cross roads (subject to restriction from railway crossing Elandskop). Additional Authority Between Mandafu and Pietermaritzburg by way of Whitson's Farm and Elandskop crossing (subject to existing restrictions). (1) A. G./G & S Haulage Contractors (Ply) Ltd (RAB 568). (2) G & S Haulage Contractors, Vryhe~d/nuuc aansoek. (3) Ses vragmotors. (4) (a) Eie sand. (5) (a) Binne '11 rddius van 30 myl \dn::f Mahlabatini. (4) (b) Klip. (5) (b) Binne 'n radius van 30 my1 vanaf Mahlabatini. 1 (1) A. P./Suku, P. (RAB 593). (2) P. Suku, Plcssislae/aansoek om wysigmg van roeie. / (3) Een bus-nim 402. (4) Nie-Blanke passasiers met hul persoonlike besitlings. (5) Tussen Mandafu en Pietermaritzburg oor Ncwadiskool, Ncwadihalt, Whitson se plaas en Elandskop kruspaaie (onderhewig aan beperkings vanaf spoorwegkruisings te Elandskop). Bykonietzde Mug/igitig Tussen Mandafu en Pietermarilzbuig oor Whitsan se plaas en Elandskopspooruegkruising (onderhewig aan bestaande bepcrkings).

93 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 TIME-TABLEITYDTAFEL Tuesdays. Wednesdays and Thursdays Dinsdae. Woe& en Donderdae Depart / Vertrek Mandafu ArrivelArriveer L'l~itson Farm ArriveIArriveer Elandskop ArrivelArriveer Piererrnarifzburg Depart/ Vertrek Pietermaritzburg ArriveIArriveer Elandskop ArriveIArriveer Wlrirson Farm ArrivelArriveer Mandafu 9.30 a.rn./vm a.m./vrn. Mondays, l+idoys, Saturdays and Sundays Maandae, Vrydae. Saterdae en Sondae Depart/ Vertrek Mandafu ArriveIArriveer Whirson Farm ArriveIArriveer Piererrnaritzburg Depart/ Vertrek Pierermarirzburg ArrivelArriveer Elandskop ArriveIArriveer Whifson Farm ArrivelArriveer Manda fu Fridays/ Vrydae Depart/ Vertrek Mandafu ArrivelArriveer Whirson Farm ArrivelArriveer Elandskop ArrivelArriveer Pietermaritzburg Depart/ Vertrek Pietermari~zburg ArriveIArriveer Elandskop ArrivelArriveer Whirson Form ArrivelArriveer Mandafu Depart/ Verrrek Mandafu ArrivelArriveer Whitson Farm ArriveIArriveer Elandskop ArrivelArriveer Pieterrnuritzburg Depart/ Vertrek Pietermarirzburg Arrive/Arriveer Elandskop ArrivelArriveer Whirs011 Farm Depart/ Vertrek Mandafu ArrivelArriveer Whitson Farm Arrive/ Arriveer Elandskop ArrivelArriveer Pie rermaritzburg Depart/ Vertrek Pietermaritzburg ArrivelArriveer Mandafu 4.00 p.m./nm. Scale of charges/tariewe[ys- Mandafu to/na Pietermaritzburg... 60c single journey/enkel rit. Whitson to/na Pieterrnaritzburg c single journeylenkel rit. Whitson to/na Elandskop... 20c single iourney/enkel rit. Mandafu to/na Elandskop % single journeylenkel rit.

94 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZE'ITE, 13 NOVEMBER 1970 IMPORTANT ANNOUNCEMENT Closing Times for Legal Notices and 6overnment Notices As 7 September 1970, 10 October 1970, 16, 25, 26 December 1970 and 1 January are publ~c holidays. the closing times for acceptance of Legal Notices. Government Notices, etc., will be as follows: 3 p.m. on Thursday. 3 September for the issue of Friday. 11 September p.m. on Thursday. 8 October 1970, for the issuc of Friday, 16 October p.m. on Thursday, 10 December 1970, fur the issue of Friday, 18 December p.m. on Tuesday, 15 December for the issue of Thursday, 24 December p.m. on Tuesday, 22 Deamber 1970, for the issue of Thursday, 31 December Late notices will be published in the subsequent issws. S. A. MY BURGH. Government Printer. BELANGRIKE AANKONDIGING Sluitingstye uir Wetlike Kennisgewings en Aangesien 7 September Oktober Desember 1970 en 1 Januaric 1971, openbarc vakansiedae is, sal die sluitingstye vir die aanname van Wetlike kennisgewings en Goewermentskennisgewings, ens.. soos volg wees: 3 nm. op Donderdag, 3 September vir die uitgawe van Vrydag, 11 September nm. op Donderdag, 8 Oktober 1970, vir die u~tgaws van Vrydag 16 Oktober nm. op Donderdag. 10 Desember 1970, vir die cutgawe van Vrydag. 18 Desernber nm. op Dinsdag, 15 Desember vir die uitgawe van Donderdag, 24 Desember nm. op Dinsdag, 22 Desember 1970, vir die uitgawa van Donderdag. 31 Desernber Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawcs gepubliseer word. S. A. MY BURGH. Staatsdrukker. The Mineral Resources of South Africa The fourth edition of The Mineral Resources in South Africa is now available I Price R3.33 OBTAINABLE FROM THE GOVERNMENT PRINTER, PRETORIA AND CAPE TOWN * Die Delfstowwe van Suid-Afrika Die vierde uitgawe van Die Deffstowwe van Suid-Afrika is nou beskikbaar Prys R3.33 VERKRYGBAAR VAN DIE STAATSDRUKKER, PRETORIA EN KAAPSTAD P 30

95

96 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 Kind of notice. Rate pe' insertton. R Business Notices, i.e. change of address, abandonment af business, sales, transfers and change of partnershipper notice Notices prescribed by the Livestock and Meat Industries Control Board-per notice [Must be submitted on forms V91 (a) (i) or V91 (a) (ii) or V91 (a) (iii).] Lost Documents (other than Life Insurance Policies)- per notice Notices, in tables of 3 columns- (i) Lists of unclaimed moneys (name, address and amount)--per line (ii) Other (name, address and amount)--per line Change of Name-per notice for four insertions (2) Deceased EstatesNotices must be submitted on the prescribed forms with uncancelled revenue stamps to the value of R2 per notice gummed down into the proper space. (3) Other Legal Notices, e.g. company notices, orders of the court, sales in execution and notices other than those mentioned in paragraphs (1) and (2) above- (a) Minimum rate for the first 100 words or part thereof For each additional 50 words or part thereof (b) For each repetition of the first 100 words or part thereof, extra For each repetition of each additional 50 words or part thereof, extra Note-The cost of insertion of a notice in (3) above may conveniently be ascertained from the following table :- Number of words. I ,... -, , ,., ,,,, , ,,, , -,.,, , -, , 751-ROO.---.-, ,--, , 651-1,OOO...,,,, - -- One. R Number of insertions. Two. R Three. - R Four. R S. A. MYBURGH, Government Printer. Aard van kennisgewing. Besigheidskennisgewings, d.i. adresverandering, staking van bcsigheid, verkope, oordragte en verandering van vennote-per kennisgewing Kennisgewings soos deur die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerheld voorgeskryf-per kennisgewing 5 00 [hloet op vorms V91 (a) (i) of V91 (a) (ii) of V91 (a) (iii) ingedien word.] Verlore Dokumente (uitgesonderd lewensversekeringspolissebper kennisgewing , Kennisgewings, in tabelvorm oor 3 kolomme- (i)lyste van onopgdiste gelde (naarn, adres en bedrag)-per reel (ii) Ander (naam, adres en bedragfper re Naan~sverandering-per kennisgewing vir vier plasings (2) Bestorwe Boedels-Kennisgewings moet op die voorgeskrewe Voms ingedien word met ongerojeerde inkomstesetls ter waarde van RZ per kcnnisgewing in die regte plek daarop geplak. (3) Ander wetlike kennisgewings, bv. rnaatskappykennisgcwings, bevele van die hof, geregtelike verkope en ander wetlike kennisgewings as dic in paragrawe (1) en (2) hierbo vermeld- (a) Minimum tarief vir die eerste 100 woorde of gedeelte daarvan Vir elke addisionele 50 woorde of gedeelte daarvan 1 50 (b) Vir elke herhaling van die eerste 100 woorde of gedeelte daarvan, ekstra q Vir elke herhaling van elke addisionele 50 woorde of gedeelte daarvan, ekstra L.W.-Die koste vir die plasing van 'n kennisgewing in (3) hierbo kan gerieflikheidshalwe vanaf die onderstaande tabel vasgestel word :- Getal woorde. Een. R I Getal plasings. Twee. R S. A. MYBURGH, I I Drie. R R Vier. R ' Save Time and Money, Use Franking Machines Spaar Tyd en Geld, Gebruik Frankeermasjiene

97 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Legal A rivertisemen as- Wedlike A drw-tensieq - - BUSINESS NOTICES-BESIGHEIDSKENNISGEWINGS 5ales, Transfers, Change of P~rtnerships, Rernoval of Buinesses. Abdndonrnrnt of Businesses Adresveranderings, Staking van Besighede, Verkope, Oordr.~gre, Vcrmdrrmg vdn Vennote TRANSVAAL -- ABANDONMENT OF BUSINESS The notice prev~ously pubhshed that the business conductcd by NEW VAN ZYL EXPERT W,\TCHMAKERS AND JEWEL- LERS (PROPRIETARY) LIMITED, at Ic Fmt Avenue, Springs, would be abandoned on 31 October 1970, is hereby amendcd by notice to the effect that the sa~d busmess w~ll be abandoned on 31 December Charles Sherman, Levin & Prosser, Attorneys for the Party, Rand Centre, Fourth Street, P 0. Box 886, Springs TRANSFER OF BUSINESS Notice is hereby given that the boarding and lodging house known as LA COURT MONIQUE, conducted by ISAK JOHANNES JACOBUS LOITER and CHRISTIAAN VAN HEERDEN, at 577 and 581 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria will on the legal explry of this advertisement be transferred to a company with limited liability known as LA COURT MONIQUE (PROPRIETARY) LIMITED, with effect from 1 January M. Silber, Attorney for the Parties, 204 Savelkoul Buildings, 256 Paul Kruger Street, Pretona KENNISGEWING Geliewe hiermee kennis te neem dat GERT PETRUS BOSHOFF, tans handeldrywende onder die naam van POTTIE SE PADKAFEE te Kroghstraat 143, Louis Trichardt, van voorneme is om gemelde handelsaak te vervreem aan PETRUS JOHANNES ERASMUS op 23 Desember 1970, wie dan vir sy eie rekening as sulks aldaar handel sal dry.--coxwell & Steyn, Partye se Prokureurs, Posbus 52, Louis Trichardt SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terns of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it the intention of SALON VIOLETTA (PRO- PRIETARY) LIMITED, carrying on business as Ladies Hairdressers under the style and name of SALON JANEL, at S.A. Club Buildicg, 34 Human Street, Krugersdorp, to dispose of the said business, together with all the assets thereof, after the expiration of a period of 30 days from the date of publication hereof, to HANS GUNTER DETTLIN who will thereafter carry on the said business at the same address and under the same style and name, for his own account and benefit.-van den Bergh, Melarned, Nathanson & Rappoport, Attorneys for the Parties, 50 Van Wvk Street, Roode~oort SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that BELENI TRADING CO. (PTY) LTD, has sold its business which ~t carrled on under the name and style of BELENI TRADING COMPANY, at Witpunt 16, District of Ermelo, together with all the assets thereof to ANNA CATHE- RINE DENNY who will carry on the said business for her own account under the name and style of DOTS TRADING. Dated at Ermelo this 21st day of October A. C. Denny, P.O. Nucarn. VERKOOP VAN BESIGHEID Kennis v~ord hicrmee gegee ooreenkomstig artikel 34 van Wet 24 van 1936, soos gewysig, dat BELENT TRADING CO. (PTY) LTD, sy besigheid beksnd as BELENI TRADING COMPANY, gedryf te Witpunt 16, distrlk Ermelo, met alle bates aan ANNA CATHERINC DENNY verkoop het. Laasgenoemde sal genoemde besigheid ortder die naam DOTS TRADING by dieselfde adres vlr ue rekening en voordcel drvf. Gedateer te Ermelo op hede die 2lste dag van Oktober A. C. Denny, Pk. Nucam SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of ANGEL0 POLITA, carrying on business as CONTINENTAL RESTAURANT at 165 Schoeman Street, Pretoria, to dispose of the said business together with all assets thereof to ALBERT0 SARDINHIA TEXEIRA as Trustee lor a Company about to be formed, who will carry on the said bminess for its own account under the same name and at the same address with effect from 30 days after the last publica- tion of this ad1ertisement.-m. J. Karp, Attorney for the Parties, of Karp & Z~mmerrnan, 149 Frans du Toit Building, Schoeman Street, Pretoria VERKOPING VAN BESIGHEID Hiermee word kennis gegee ingevolge artikel 34 van Wet 24 van 1936, dat ALETTA MARIA MAGDALENA VAN VUUREN, haar algemene handelaar- en haarkapsterbesigheid, bekend as LYDIA'S HAIR STYLIST, wat sy gedryf het te Winkel 2, Lemnos Centre. Erf 437. Vanderbijlpark S.E.l, verkoop het aan ANNIE ALETTA CATHARINA BUKES. wat sal voortgaan met die besigheid by dieselfde adres en onder dieselfde naam.- De Klerk, Vermaak en Vennote, Prokureurs vir die Partye, Trust Banksentrum 201, Lesliestraat, Vereenigmg SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of the Insolvency Act. as amended, that the hairdressing business carried on by EDITH ISABELLA SMITH, under the name and style of BELLA MIA, at 5 Beacon Road, Lambton, Germiston, has been sold to MADELEINE HOFMANN, who will carry on the said business at the same address for her own account and benefit after expiry of a period of 30 days from date of this publication.-bernard Hertzberg & Stupel, P.O. Box 436, Germiston SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended. that the general dealers business formerly carried on by CASSIM HAJEE GANI, under the style of KIS- MET STORES at 264, Eightheenth Avenue, Laudium, Pretoria, has been sold as a going concern to FATIMA GANI, who will continue to trade for her own account and benefit under the same style and at the same address from 26 October International Bookkeeper, P.O. Box 350, Pretona TRANSFER OF BUSINESS Notice is hereby given that the business of a butcher carried on by JOSEPH JOHANNES WOOLLS, under the firm or style of ISANDO MEAT SUPPLY, in Isando Avenue, Isando, has been sold and is to be transferred into the name of JOAO JANUARIO DE FREITAS, who will carry on the business under the same style or firm at the same address.-massel, Massel, Mart & Green, Attorneys for the Parties, 36 First Street, P.O. Box Boksburrr North VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee ooreenkomstig artikel 34 van Wet 24 van 1936, soos gewysig, dat JOSHUA MALEBATSI MABAU, van voorneme is om die algernene handelaarsbesigleid wat bekend staan as MOSETLAH TRADING STORE, gelee.e Vooruitsig, distrik Warmbad, aan JONAS MOTSAMAYI MADISE, te verkoop en oor te dra. wat voortaan onder die laam ITUMELENG TRADING STORE, gedryf sal word. fedateer te Pretoria, hierdie 9de dag van Julie Joshua aalebatsi Mabua, Mosetlah Trading Store, Vooruitsig, Warmbad, rransvad

98 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that the Native eating-house business carried on hy J. P. & M. TRADING COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED, trading as HART'S TRADING STORE, at Trading Site 17, Hartebeeifontein 422, District of Klerksdorp, has been sold to DONALD NEIL BESTER, who will carry on the said Native eating-house business at the same address under the name and style of DON'S EATING HOUSE, with effect from 9 October Dated at Klerksdorp on this the 2nd day of November Julius Rudolph & Co., Attorneys for the Parties, 23 Anderson Street, P.O. Box 100, Klerksdorp SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of TRANS-UNION WHOLESALE WINE AND BRANDY COMPANY (PROPRIE- TARY) LIMITED, carrying on business under the name and stvle of DU BRUYN'S BOTTLE STORE, at 2 Gordon Road, ~iorida North, District of Roodepoort, to dispose. of the said business together with all the major assets thereof after the expiration of 30 days from the date of the last publication hereof to WILLEM ADRIAAN SMIT, as trustee for a company to be formed or nominated who will thereafter carry on the business at the same address and under the same name. Dated at Roodepoort this 2nd day of November Van den Bergh, Melamed, Nathanson & Rappoport, 50 Van Wyk Street, Roodepoort SALE OF BUSINESS Notice is hereby given that the confectionery business known as GEORGE'S CONFECTIONERY, conducted by GEORGE OOSTHUIZEN, in Krogh Street, Louis Trichardt, will be transferred to BRENDA COOK.-Coxwell & Steyn, Attorneys for the Parties, Trichardt Street, P.O. Box 52, Louis Trichardt NOTICE OF INTENDED SALE Notice is hereby given in terms of section 34 (1) of Act 24 of 1936, that it is the intention of ETHEL RAILTON, to alienate her business known as CHATTERBOX CONFECTIONERY, conducted at Shop 21, 5 Jan Hofmeyr Road. Westville, Natal, together with the major assets of such business. Dated at Durban this 29th day of October Goodricke & Son, Attorneys for the Parties, P.O. Box 967, Durban CHANGE OF ADDRESS OF BUSINESSES Notice is hereby given that the businesses of TREFOIL STATIONERS (PROPRIETARY) LIMITED and TREFOIL DISTRIBUTORS (PROPRIETARY) LIMITED, carried on at 208 Fox Street, Johannesburg, have been moved to 21 Central Road, Fordsburg, with effect from 1 November Sydney S. Chaitowitz, Attorney for Parties, Volkskas Building, 76 Market Street, Johannesburg SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of the Insolvency Act, as amended, that STANLEY LIVINGSTONE CAWOOD, intends disposing of the business known as SPECIAL INVES- TIGATION BUREAU, and carried on under such style at 601 Management House, 38 Melle Street, Braamfontein, to NIGHT SECURITY ORGANISATION (SOUTH AFRICA) (PROPRIE- TARY) LIMITED and that the purchaser will thereafter carry on the said business for its own account under the name of the purchaser at the same address. Dated at Johannesburg this 4th day of November Routledge & Douglas Wilson, Attorneys for the Parties, Fifth Floor, St Andrew's Building, 39 Rissik Street, Johannesburg ALIENATION OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of ADAM ACHIL- LEOUDIS, carrying on business as a restaurant, general dealer and provision dealer, at Annan House 85 Fox Street, Johannesburg, under the style of EL MATADOR, to dispose of the said business together with all the assets thereof as from 1 November 1970, to ANDREW MOUYIS, who will thereafter carry on the said business at the same address for hls own account and benelit.-l. Lapidos, for L. Lapidos & Co., Attorneys for Seller, 816 His Majesty's Building, Eloff Street, Johannesburg SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of ALFRED BRENAR- DIN0 NET0 DA LUZ, carrying on business under the name and style of CENTRAL CAFE, at 82a, De Villiers Street, Johannesburg, to dispose of the said business together w~th all the assets therein after the expiration of a period of 30 days from the date of publication hereof to ALBERT EDWARD PRICE, who will thereafter carry on the said business at the same address and under the same style for his own account and benefit. Dated at Johannesburg this 3rd day of November H. W. Chain & Chain, Attorneys for the Seller. Fourth Floor, Pallstate House, 51 Commissioner Street, Johannesburg SALE OF BUSINESS Notice is hereby given that the business conducted by SADIE GOLDREICH, under the style of SANDWICH CENTRE, at First Floor, 248 Jeppe Street, Johannesburg, has been sold and will be transferred to PHILLIP EDWARD BRUNTON and ROSEMARY ANNE BRUNTON, 30 days after the last publica- tion hereof.-reeders. Teeger & Rosettenstein, Attorneys for the Seller, Fifth Floor, Palace Building. Pritchard Street, Johannesburg SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of GRClC JANKO. carrying on business under the style of G. JANKO FURNITURE AND JOINERY WORKS, at 27 Lantern Road, Wadeville, Germiston, Transvaal, to dispose of the said business after the exlpration of the period of 30 days from the last publication hereof, to G. JANKO AND COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED. -Reeden, Teeger & Rosettenstein. Attorneys for the Seller, Fifth Floor, Palace Buildings, corner of Prichard and Rissik Streets, Johannesburg SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of NEOP-HYTOS EFSTATHTOU, carrying on business as VENUS CAFE, at 65 Fourth Avenue, Melville, Johannesburg, to dispose of the said business together with all assets thereof to DEMETRIOS HAJI- DEMETRIOU, 30 days from the last publication of this notice, who will carry on the business at the same address under the same style for his own benefit. Such disposal shall have retrospective effect to 1 November A. M. Gordon, Attorney for the Parties, 304 Locarno House, Loveday and Main Streets, Johannesburg VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 34 van Wet 24 van 1936, soos gewysig, dat HERMANUS STEPHANUS DE LANGE sy algemene handelaarsbesigheid bekend as BARNARDSVLEI KONTANTWINKEL, wat gedryf word te Buffelshoek, distrik Rustenburg, as 'n lopende saak verkoop het aan GERT SEPHANUS VAN DER WEST- HUIZEN en dat laasgenoemde na verloop van 'n tydperk van 30 dae na verskyning van hierdie kennisgewing die saak by dieselfde adres onder die handelsnaam BARNARDSVLEI KONTANTWINKEL vir sy eie rekening sal dryf.-d. J. Smuts & Kock, Prokureurs vir die Partye, Murraylaan, Brits CAPE-KAAP - SYFRET'S TRUST COMPANY LIMITED Insolvent Estate A. E. THORNHILL (Registered No. C128/70) THORNHILL JOINERS (PTY) LIMlTED (in liquidation) (Registered No. C172/70) Mr. Jimmy James, Auctioneer and Sworn Appraiser, Jimmy James & Company, 157/159 Main Street, Somerset West, Cape, will sell by public auction three trucks, a speedboat and trailer, together with builders' equipment and woodworking machinery, belonging to the above-mentioned insolvent estate and Company (in liquidation), at 116 Main Road, Strand, Cape, on Tuesday, 17 November 1970, at 10 a.m. on the spot.-p. J. D. de Villiers and L. 0. Teubes, Truatees/Liquidators, 24 Wale Strcet, Cape Town

99 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No SALE OF BUSINESS: Notice is hereby given that it is the intention of AULETA CATHRINE DE LAUWERE, carrying on business under the style of AULETA'S SALON or AULETA'S SALON OF BEAUTY, at Shop 4, Sunridge Park Shopping Centre, Sunridge Park, Port Elizabeth, to sell the said business to MARY ELIZA- BETH JONES, who will continue her said business under the same name for her own account at the said address as from 1 December P. C. van Staden, Venter & Co., Attorneys for the Parties, P.O. Box 3383, Port Elizabeth KENNISGEWING VAN VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee kragtens artikel 34 van Wet 24 van 1936, soos gewysig, dat dit die voorneme is van WYNAND JOHANNES COERTZEN, wat handel gedryf het onder die naam DIE STAR KAFEE, Kerkstraat, Beaufort-Wes, om die gemelde besigheid 30 dae na publikasie van hierdie kennisgewing te verkoop aan MARIUS VAN ECK, wat voortaan die genoemde besigheid by dieselfde adres en vir sy eie rekening onder dieselfde naam sal voortsit.-gird & Dercksen, Prokureurs vir die Partye, Donkinstraat 71, Posbus 6, Beaufort-Wes VERKOOP VAN BESIGHEID Kennis word hiermee gegce kragtens artikel 34 van Wet 24 van 1936, soos gewysig, dat LEWIS LESLIE KNIGHTON, wat handel dry as MODERN SHOE REPATRS te Commercialweg 119. Port Elizabeth, gemelde besigheid verkoop het aan TAKIS SAVVA EFSTRATIOU. en dat voormelde TAKIS SAWA EFSTRATIOU sal handel dryf onder dieselfde naam en style by dreselfde adres vir sy eie rekening. Geteken te Port Elizabeth op hierdie 30ste dag van Oktober S. J. van der Walt & Kie., Prokureurs vir die Partye. Belgreengebou, Hoofstraat 482. POSbus 3225, Port Elizabeth NOTICE Take notice that it is the intention of STULIANOS GIAN- NOULIS, trading as APOLLO CAR SALES AND PANEL- BEATERS at 308 Albert Road, Salt River, Cape. to dispose of all the assets of such business to a company in the course of formation with effect thirty (30) days after last publication hereof. -Manuel Kahn, Kaplan & Lever, Attorneys for Parties. 117 St George's Street, Cape Town ONTBlNDING VAN VENNOOTSKAP Kennis gcskied hiermee dat die vennootskap besigheid gedryf deur JAF.4ES JOHNSTON MELVILLE. MARTHINUS ANDRIES MEYER en GERHARDUS JACOBUS VAN ZYL, onder die naam JAS. MELVILLE & KIE., te Hoofstraat, Humansdorp, ontbind word op 1 Desember 1970 vanaf welke datum gemelde MARTINUS ANDRIES MEYER en GERHARDUS JACOBUS VAN ZYL dit vir hulle eie rekening sal dryf.4. W. Malan & Kie., Prokureurs wr Partye, Hoofstraat 52, Posbus 3, Humansdorp VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hierrnee kragtens artikel 34 (1) van die Insolvensiewet, 1936 (Wet 24 van 1936). som gewysig, dat L. F. VAN WYK, wat handel dryf onder die naam L. F. VAN WYK, te Vanriebeeckstraat. Carnavon, van voorneme is om sy besigheid aan PEP STORES BEPERK, Vanriebeeckweg, Kuilsrivier, te verkoop, welke firma die besrgheid sal voortsit vir eie rekening en onder hulle eie naam by Vanriebeeckstraat, Carnav~n.~Kamfer, Carse & Miiller, Vanderstelgebou, Durbanweg, Bellvrlle VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee kragtens artikel 34 (1) van die Insolvensiewet, 1936 (Wet 24 van 1936), soos gewysig, dat C. L. HAGER, wat handel dryf onder die naam C. LOUIS HAGER, te Arnottstraat, Douglas, van voorneme is om sy besigheid aan PEP STORES BEPERK,. Vanriebeeckweg, Kuilsrivier, te verkoop, welke firma die beslghe~d sal voortsit vir eie rekening en onder hulle eie naam by Arnottstraat, Douglas.-Kamfer, Carse & Miiller, Vanderstelgebou, Durbanweg, BellviUe SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 (1) of Act 24 ot 1936, as amended, of the disposing of the business known as BEACON SUPPLY STORE, situate at Lots 139 and 140, Beacon Bay, by MARIO DA CONCEICAO BETTENCOURT PIMEN- TA, to and in favour of FRANCISCO DE BETTENCOURT PIMENTA, CARLOS TIAGO DOS SANTOS and JORDWO VJNCENTE DE SOUSA. who will continue to - trade for. their.-.. own account and benefit'at the same address.-edear Glass & Duncan, Attorneys for the Parties, Fifth Floor, ~nitgd ~;ldin& 85 Oxford Street, East London VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 34 van Wet 24 van 1936, soos gewysig, dat ANDRIES JOHANNES COR- NELISSEN, wat handel dryf onder dre naam FRANSCO KAFEE, te Erf 34, Lutzville, voornemens is om die gemelde besigheid asook alle bates op 1 November 1970, oor te dra aan STEPHANUS FRANCOIS KOTZE. wie sal handel dry onder dieselfde naam en sty1 en aan dieselfde adres vir sy eie rekening. -J. M. de Villiers & Kruger, Waterkantstraat, Vredendal VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewinp: aeskied hiermee kraetens artikel van.--- We van 1936, soos gewysig, dat dit dig voornemens is van COR- NELIUS IGNATIUS GROVI~ ROUX en JEREMIAS JACOBUS.- PEI'RUS ROUX, om die algemene handelaars-, patente medisyne- en slagtersbesigheid gedryf te Waboomskraal, distrik George, te verkoop en oor te dra aan ALEXANDER STRY- DOM, wat dit onder die naam van A. STRYDOM. sal voortsit by dieselfde adres en vir sy eie rekening.-~eu& Botha & Wiggett, Prokureurs vir die Partye, Vankervelhuis, Yorkstraat 117, Posbus 260, George NATAL SALE OF BUSINESS Notice is hereby given in terms of section 34 of Act 24 of 1936, as amended, that it is the intention of ABRAHAM CHRIS- TOFFEL LIEBENBERG and ANDRE VAN DEN BERG, to dispose of the business carried on by them under the style of MAISON VOGLER, at Thanet House, Longmarket Street, Pietermaritzburg, to HAIRDRESSING ENTERPRISES (PRO- PRIETARY) LIMITED, who will henceforth conduct the business under the style of HAIRDRESSING ENTERPRISES (PROPRTE- TARY) LIMITED. Dated at Durban this 29th day of October ox, Yeats & Partners, Applicant's Attorneys, 12th Floor, N.B.S. Building, 300 Smith Street, Durban V.S.-0 F.S VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 34 van Wet 24 van 1936, 800s gewysig, dat OCKERT MA- SMAL, wat handel dry as SUBWAY SLAGHUIS te die hoek van Virginiaen Theunissenweg, Virginia, die gemelde besigheid verkoop het en oorgemaak het aan ANTONIO SOUSA.DEL GAW, vanaf 1 November 1970, wat die gemelde beslgbe~d sal voortsrt onder dieselfde naam by dieselfde adres. Gedateer te Virginia op 28 Oktober Roma Badenhorst, Bulliongebou, Bullionstraat, Posbus 21, Virginia KENNISGEWING VAN VERKOOP VAN BESIGHEID Kennisgewing geskied hiermee kragtens artikel 34 van die Insolvensiewet, soos gewysi dat dit die voorneme van CATHA- RINA HENDRIN A BEK~ER, gebore SWANEPOEL, getroud buite gemeenskap van goedere met AREND JACOBUS BEKKER, is om haar restourant, vars produkte en algemene handelaarsbeslgheid, bekend as OASIS KAFEE, gel& op die resterende gedeelte van Erf 243, Rouxville, te verkoop aan MYNDERD JACOBUS VERSFELD, wat die besigheid vir eie rekening sal aanvoer by dieselfde adres, onder dieselfde naam, na verstryking van 'n periode van 30 dae na die laasle verskyning van hierdie kennisgewing. Gedateer te Rouxvdle op hierdie 29ste dag van Oktober P. de V. Van Zyl & Kie., Prokureurs vir die Partye, Posbus 54, Rouxville

100 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER TRANSVAAL DURO INDUSTRIES LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) [Directors: J. L. Green (Chairman), W. Tobiansky, L. Edelstein, and S. Levin] NOTICE OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF DURO INDUSTRIES LIMITED Notice is hereby given that the Second Annual General Meeting of shareholders of he Company will be held at the Company's reg~stered office at Stand 4, Samuel Evans Street, Aeroton, lohannesburg, on Friday, 27 November 1970, at 2.30 p.m. to transact the following busmess: I. To receive and adopt the audited balance sheet and accounts together with the report of the directors and of the aud~tors for the year ended 30 June To elect directors in place of Messrs J. L. Green and L. Edelstein who retire in terms of the Articles of Association. Being eligible the offer themselves for re-election. 3. To confirm tie appointment of the auditors for the ensuing year and to determine their remuneration for the past audit. 4. To transact such other business as may be transacted at an annual general meeting. A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint one or more proxies to attend, speak and on a poll vote in his stead. A proxy need not be a member of the Company. Instruments appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. By Order of the Board.-M. B. Gercowsky. B.Comm. (Rand) C.A. (S.A.), Secretary, Johannesburg. Registered Office: Stand 4, Samuel Evans Street, Aeroton, Johannesburg, 23 October ELEKTRISITEITVOORSIENINGSKOMMISSIE PLAASLlKE GEREGISTREERDE EFFEKTE 38 PERSENT (LENING IS), 52 PERSENT (LENING 42), 5; PERSENT (LENING 46) Die nominale registers en die oordragboeke van bogenoemde cffekte sal vanaf 1 tot en met 31 Desember 1970 gesluit wees, cn die rente wat op 31 Desember 1970 ten opsigte daarvan betaalbaar is, sal aan die effektehouers wat op die sluit~ngsdaturn van registers en oordragboeke geregistreer is, betaal word.-j. A. Dothma, Finanside Restuurder, Evkomsentrum, Smitstraat 204, Johannesburg, 13 November O.K. BAZAARS (1929) LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO ORDINARY SHAREHOLDERS Notice is hereby given that the registers of members will be closed in Johannesburg and London on 30 November and 1 December 1970, for the purpose of the 41st Annual General Meeting of Shareholders to be held in the Board Room, Seventh Floor, O.K. Buildings, corner of Eloff, Pritchard and Prcsident Streets, Johannesburg, on Tuesday, 1 December 1970, at 2.15 p.m. By Order of the Board.-J. B. Parnall, Secretary. lohannesburg Registrars : Rand Mines Limited, The Corner House, 63 Fox Street, Johannesburg. London Registrars: Thomson McLintock & Co., 33 King William Street, London, E.C.4, 2 November EDGARS CONSOLIDATED INVESTMENTS LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) CLOSURE OF REGISTERS DIVIDEND 3 Notice is hereby given that for the purpose of determining members entitled to participate in the above dividend, the share register and transfer books of the Company will be closed from 21 to 29 November both days inclusive. By Order of the Board.--C. 1. Barlow, Secretary, African City, LOO Eloff Street, Johannesburg, 6 November Transfer Secretaries, Netherlands Bank of South Africa Limited, 81 Main Street, P.O. Box 1144, Johannesburg NATIONAL FUND INVESTMENTS LIMITED FIRST ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE OF CLOSING OF REGISTERS Notice is hereby given that the Company's transfer and shareholders' registers will be closed from Saturday, 28 November 1970 to Friday 11 December 1970, both days inclusive for the purpose of determining the names of shareholders entitled to attend and vote at the First Annual General Meeting to be held at 9 a.m. on 11 December By Order of the Board.-B. P. Saunders, Group Secretary. NASIONALE FONDS BELEGGINGS BEPERK EERSTE ALGEMENE JAARVERGADERING SIXJITING VAN REGISTERS Kennisgewing geskied hiermee dat die oordrag- en aandeleregisters gesluit sal wees vanaf Saterdag, 28 November 1970 tot Vrydag, 11 Desember 1970, be~de dac ~ngesluit, om d~e name van aandeelhouers te bepaal wat geregtig sal wees om die Eerste Algemene Jaarvergadering, wat op I1 Desember 1970 om 9 vm. gehou sal word, by te woon en op hierdie vergadering te stem. Op las van die D1reksie.-B. P. Saunders, Groepsekretaris CENTRAL SOUTH AFRICAN LANDS AND MINES LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO MEMBERS Notice is hereby given that for the putpose of determining those members entitled to attend and vote at the Company's annual general meeting to be held on 25 November 1970, the transfer books and register of members will be closed from 19 to 25 November 1970, both days inclusive. By Order of the Board.-African Fmance Corporation Limited, Secretaries, per G. L. Talbot. Registered Office: 86 Main Street, Johannesburg, 29 October SCOTS AFRICAN FINANCE COMPANY LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the transfer books of the Company will be closcd from 20 to 24 November 1970, both days inclusive. By Order of the Board.-Sagit Trust Company Limited, Secretaries, pm M. M. Wood, Sagit House, corner of Fox and Loveday Streets, P.O. Box 155, Johannesburg. 30 October NATYRE HOLDINGS LIMITE,D NOTICE OF SECOND ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Second Annual General Mceting of shareholders of Natyre Holdings Limited will be held at the registered office of the Company, Suite 701, Zambesi House, 44 Von Wielligh Street, Johannesburg, on Fryday, 4 December 1970, at 11 a.m., to transact the following business: 1. To receive and consider the balance sheet and accounts for the year ended 30 June 1970, and the reports of the directms and auditors. 2. To elect directors in place of Messrs H. A. Fieldgate, N. Goodman and H. E. Williams, who retire in accordance with the provisions of the Articles of Association, but being eligible offer themselves for re-election. 3. To determine the remuneration of the auditors for the past audit. 4. To transact any other ordinary business of the Company. The transfer books and register of members of the Company will be closed from 1 December 1970 to 4 December 1970, both days inclusive. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy (who need not be a member) to attend and speak and on a poll, vote in his stead. By Order of the Board.-M. J. Menachcmson, Secretary. Transfer Secretaries: Stability Services (Pty) Limited, Suite 701, Zambesi House, 44 Von Wielligh Street, Johannesburg, 3 November

101 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No AFRICAN CABLES LIMITED NOTZCE TO MEMBERS Notice is hereby given that the transfer books and register E members of African Cables Limited will be closed from 7 ) 10 December 1970, both dates inclusive, in order to deterline those members entitled to attend and vote at the Thirtyfth Annual General Meeting of the Company to be held on hursday, 10 December 1970, at a.m. By Order of the oard.-d. T. R. Palmer, Secretary. Registered Office: Steel oad, Peacehaven, Vereeniging. Transfer Office: 86 Main Street,.O. Box 2105, Johannesburg, 5 November THE AFRIKANDER LEASE LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO MEMBERS Notice is hereby given that for the purpose of determining lose members entitled to attend and vote at the Company's nnual general meeting to be held on 25 November 1970, le transfer books register of members will be closed from 19 ) 25 November 1970, both days inclusive. By Order of the oard.--african Finance Corporation Limited, Secretaries, per i. L. Takbot. Registered Office: 86 Main Street, Johannesburg, 9 October SAND CONSOLIDATED INVESTMENTS LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) DIVIDEND 45 ORDINARY.SHARES Notice is hereby given that a dividend of 48 per cent (fortyght per centum) equal to 24 cents (1969: 20 cents) per share as been declared payable to ordinary shareholders registered i the books of the Company at the close of business on Friay, 20 November In terms of the Incom'e Tax Act, 1941, as amended. the on-resident Shareholders' Tax of 15 per cent will be deducted y the Company from dividends payable to shareholders whose jdresses in the register of members are outside the Republic E South Africa. The ordinary share transfer books and register of members ill be closed from 21 November 1970 to 27 November 1970, 0th days inclusive, and dividend warrants wilh be posted to lareholders on or about 8 December By Order of the oard.-j. N. J. Richter, Secretary. Registered Office: 14th Floor, lobil House, Rissik Street, Johannesburg, 2 November EDGARS STORES LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) CLOSURE OF REGISTERS FINAL DIVIDEND 47 Notice is hereby given that for the purpose of determining rembers entitled to participate in the above dividend, the ordiary share register and transfer books of the Company will be osed from 21 to 29 November 1970, both days inclusive. By rder of the Board.-<. J. Barlow, Secretary, African City, 100 loff Street, Johannesburg, 6 November VADERLAND-BELEGGINGS BEPERK Die direkteure van Vaderland Beleggings Beperk beveel aan r aandeelhouers se oorweging by die jaarlikse algemene vertdering wat op 20 November 1970 gehou word, dat 'n divi- :nd van 8 persent (4 sent per aandeel) betaal word o gewone mdele, aan aandeelhouers wat in die registers van dq'e Maat-.appy ingeskryf staan by afsluit van hesigheid op 27 Novem- :r Hierdie datum was in die kennisgewing van die jaarxgadering verkeerdelik aangegee as 13 November Vir hierdie doe1 sal die oordragregisters en ledelyste gesluit ees vanaf 28 November 1970 tot 4 Desember 1970, albei dae begrepe, en nie vanaf die 14de November 1970, soos meege- :el nie. Dividendtjeks sal op ongeveer 28 Desember 1970 aan aandeelmers gepos word. In opdrag van die Raad.-Die Dagbreekust, Sekretar~sse, per D. J. Coetsee. Geregistreerde en Oordragmoor; Heightstraat 28, Doornfontein, Johannesburg, 3 Novem-,r AFCOL ASSOCIATED FURNlTURE COMPANIES LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) [Directors: D. Luhner (Chairman), A. Berger (Joint Managing), G. W. Dunningham, S. Elkon, B. J. A. Eman, L. Goldherg (Joint Managing), I. Lasarow, L. Lubner, M. Lubner, R. R. Pecker, P. Silberman, S. J. Sllbehntin (Joint Managing), C. J. Tollman] [Alternates: A. T. 0. Eccles, J. Joffe, J. Lubner, D. Silberman, J. Wineherg (Brit.), P. K. Wunder (Swiss)] NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ORDINARY SHAREHOLDERS TO BE HELD ON FRIDAY, 4 DECEMBER 1970 (Note.-Holders of the 6 per cent cumulative preference shares, 7t per cent cumulative redeemable convertible preference shares and 8+ per cent mortagage debentures, will receive this notice for information only) Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of ordinary shareholders will be held in the Boardroom, Second Floor, H.B. Centre, 262 Jeppe Street, Johannesburg, at 10 a.m. on Friday, 4 December 1970, to consider and if deemed fit, to pass, with or without modification, the following resolutions of which No. 1 will be proposed as a special resolution and No. 2 as an ordinary resolution: 1. Special resolution.-that the authorised share capital of the Company be icreased from R to R by the creation of a further "A" ordinary shares of 50 cents each. The said "A" ordinary shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares save that they shall not rank for the Final Dividend to be declared in respect of the ordinary shares of the Company for the year ended 28 February After the date of registration for the aforesaid dividend both the unissued and issued "A" ordinary shares shall become ordinary shares in the Company and the holders of certificates in respect of such "A" ordinary shares shall forthwith surrender such certificates to the Company for endorsement or for the issue of new share certificates in place thereof. 2. Ordinary resolution.-that subject to the passing of and registration with the Registrar of Companies of Special Resolution 1 above, "A" ordinary shares of 50 cents each, be and they are hereby placed under the control of the directors, subject to section 7 dec (I) of the Companies Act, 1926, as amended, for the allotment and issue to such persons and on such terms and conditions and at such prices and at such times as the directors may determine. The reason for the special resolution is that in terms of the debenture trust deed executed on behalf of the Company on 14 December 1967, debenture holders are entitled to convert up to R30 of every RlOO of the nominal value of a debenture, into 17 "A" ordinary shares of 50 cents each ful~ly paid in the capital of the Company, and it is estimated that "A" ordinary shares will be suffice in the event of each debenture holder exercising his conversion rights in full. The effect of the special resolution is that the authorised share capital of the Company will he increased to R The transfa books and register of ordinary shareholders will be closed from chose of business on 27 November 1970, to close of business on 4 December 1970, for the purpose of determining those shareholders entitled to vote at the meeting. A member of the Company entitled to attend and vote at a meeting of the Company, is entitled to appoint a proxy to attend and speak and, on a poll, to vote in his stead. The proxy need not be a member of the Company. All forms of proxy should he deposited at the registered office of the Company not less than 24 hours before the time of the holding of the meeting. By Order of the Board-H. J. Hesselson, Secretary. Registered address: Second Floor, H.B. Centre, 262 Jeppe Street, Johannesburg, 9 November GRESHAM INDUSTRIES LIMITED NOTICE TO SHAREHOLDERS DECLARATION OF PREFERENCE DIVIDEND 38 Notice is hereby given that the preference share registers will be closed from 28 November to 18 December 1970, both days inclusive, for the purpose of paying Preference Dividend 38 at the rate of six per cent per annum for the six months ending 31 December 1970, equivalent to 6 (six) cents per share. By Order of the Board.-I. B. Mchl, Secretary, 220 Commissioner Street, Johannesburg

102 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GUEDTE, 13 NOVEMBER 1970 (Incorporated in the Republic of South Africa) Directors: Arnold Katz (Chairman), W. S. Abraham, D. E. Freeman, Eileen D. Katz PROFIT ANNOUNCEMENT Shareholders are advised that the profits for the year ended 30 June 1970, were: Profit before taxation..... R R Less Taxation Profit after taxation.... R R DECLARATION OF FINAL DIVIDEND 47 Notice is hereby given that a final dividend of 12.5% (twelve point five per cent) being 6.25 cents per share has been declared payable to shareholders registered at the close of business on 4 December This dividend of 6-25 cents together with the interim dividend of 3.75 cents makes a distribution of 10 cents (20 per cent) for the year ended 30 June (Last year 10 cents.) Cheques will be posted to shareholders on or about 11 December h terms of the Income Tax Act of 1962 (as amended) non-resident shareholder's tax of 15 per cent will be deducted by the pany from dividends paid to shareholders whose addresses m the share register are outside the Republic. ANNUAL GENERAL MEETING The annual general meeting will be held at the registered address of the company on Monday, 14 December 1970, at 9.00 a.m. CLOSING OF SHARE REGISTERS The share registers will be closed from 5 December 1970, to 14 December both days inclusive. BY Order of the Board. D. E. FREEMAN, Secretary. Transfer offices : Registered address: 203 Harcourt House, Holborn House, 80 Main Street, Johannesburg. Cot. of Eloff and Market Streets, 5 November Johannesburg, A. STUART LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO SHAREHOLDERS Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company, Harries Street, Industrial Sites, South Extension, Germiston, on Wednesday, 9 December 1970, at a.m., for the following busrness: 1. To receive the directors' and auditors' reports and the accounts for the year ended 30 June To elect directors in place of Mr H. T. Sl~oane and Mr L. D. Macgregm who retire in terms of clause 103 of the Articles of Association, but are eligible and offer themselves for re-election. 3. To fix remuneration of the auditors for the past audit. 4 To transact such other business as may be transacted at an ordinary general meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy or proxies to attend and vote and speak in his stead and such proxy need not be a member. The instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company at least 24 hours before the time of the meeting. The transfer books of the Company will be closed from 30 November to 9 December 1970, both days inclusive. By Order of the Board.-L. D. Macgregor, Secretary, Germiston, 6 November CONSOLIDATED AFRICAN MINES LIMITED NOTICE TO SHAREHOLDERS Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Company will be held in the Boardroom of the Transvaal Chamber of Industries, 512 Fifth Floor, Allied Building. 236 Bree Street, corner of Rissik Street, Johannesburg, on Tuesday, 8 December 1970, at 2.30 p.m. For the purpose of determining those shareholders entitled to attend and vote at the meeting the share and transfer registers will be closed from 23 November to 8 December 1970, both days inclusive. By Order of the Board.-Raywill Secretaries (Proprietary) Limited, per W. G. Jordaan, 18th Floor, Bosman Building, 99 Eloff Street, Johannesburg, 2 November PUBLIC UTILITY TRANSPORT CORPORATION LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO SHAREHOLDERS Notice is hereby given that in connection with the Twentyfifth Annual General Meeting of shareholders of the abovementioned Company to be held on 1 December 1970, at 12 noon at the address below, the share and transfer registers will be closed from 25 November 1970 to 1 December 1970, both days inclusive. By Order of the Board.-J. B. H. Young, Secretary P.U.T.C. Building, Stands 42/47, Second Avenue, Wynberg, sand: ton, Transvaal, P.O. Box 9571, Johannesburg, 6 November DIE AFRIKAANSE PERS (1926) BEPERK Die direkteure van Die Afrikaanse Pen (1%2) Beperk beveel aan vir aandeelhouers se oorweging by die jaarlikse algemene vergadering wat op 20 November 1970, gehou word, dat.n d~vidend van 25 persent (12f sent per aandeel) betaal word op gewone aandele, aan aandeelhouers wat in die register van die Maatskappy ingeskryf staan by afsluit van besigheid op 27 November Hierdie datum was in die kennisgewing vir die jaarver gadering verkeerdelik aangegee as 13 November Vir hierdie doe1 sal die oordragregisters en ledelyste gesluit wees vanaf 28 November 1970 tot 4 Desember 1970, albei dae inbegrepe - - en nie vanaf 14 November 1970, soos meegedeel nie. Dividendtjeks sal op ongeveer 28 Desember 1970 aan aandeelhouers gepos word. In opdrag van die bad.-die Dagbreektrust, Sekretarisse, per D. J. Coetsee. Geregistreerde en Oordragkantoor: Heightstraat 28, Doornfontein, Johannesburg MITCHELL COlTS LIMITED The directors of Mitchell Cotts Limited have recommended for members' consideration at the annual general meeting to be held on 27 November 1970, the payment of a final dividend of la cents per share, making a total distribution of 4$ cents per share for the year ended 30 June The register of members will be closed from 21 November 1970 to 29 November 1970, both dates inclusive, for the purpose of the annual general meeting and from 12 December 1970 to 20 December 1970, both dates inclusive, for the purpose of the payment of the dividend. By Order of the Board.- V. Bray, Secretary. Registered Office: Cotts House, 22 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg. Transfer Office: Rand Mines Ltd, The Corner House, 63 Fox Street, Johannesburg

103 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February STM'ISKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No BROMAIN HOLDINGS LIMITED (Incotporrrted in the Republic of South Africa) Directors: B. Bloch, President; P, Abro (Chairman); N. Werksman (Vice-Chairman); R. Steele (Joint Managing Dimtor); M. S. Brozin (Jo~nt Managing Director); I. H. Bronin, S. K. Brozin, H. B. Edelstein (Ah. H. Jaekel), S. Levm and I. Rudick. ANNOUNCEMENT Tbe fonowing are the unaudited group pdts for the six month period ended 31 August There are no comparative figures for the corresponding period in the previons tbama1 year, as for the first time, the profit figures cover the affairs of all the companies w~thin the Group for the same period: R Profits attributable to motor and allied operations..... Profits attributable to manuf- and retail furniture operations..... Profits attributable to hire purchase financing and leasing... Rental,, dividends and 0- iocom... Ltss: Provision for m ead &sane charges calculated at 174 per oent of the increase in receivables.... Tax and deferred tax... Less dividends attributable to pnferenoe shareholders... Note.-The audited net profits of the Group, after resew and provision for tax for the period ended 28 February 1970, which related, in the case of the Company and ertain of its subsidiaries, to a period of nine months, amounted to R The estin~ated profits grossed up to the twelve month period was RZ , less tax of R (not R as incorrectly estimated in the relevant profit announcement), leaving an estimated taxed profit of R DECLARATION OF DIVIDEND Notice is hereby given that an interim dividend, in respect of the half year ended 31 August 1970, of six cents per ordinary share will be paid to the holders of the ordinary shares registered as such on the 20 November In order to determine the ordinary shareholders entitled to the dividends, the transfer register of the Company will be closed from 21 November 1970 to 28 November inclusive. Dividend cheques will be posted on or about 7 December Non-Resident Shareholder's Tax will be deducted where applicable. By Order of the Board. M. S. BLUMBERG (C.A., S.A.), Secretary. Registered ofice: First Floor, Kelhof, 112 Pritchard Street, Johannesburg. SLATER, WALKER SECURITIES (SOUTH AFRICA) LIMmD I - - (Incorporated in the Republic of South Africa) CLOSURE OF REGISTERS PREFERENCE DIVIDEND 68 The register of members and transfer register will be closed from 16 November 19m to 27 Novemk 1970, both days indusive, for the purpose of payiug tpe dividend of y per cent (three and omquarter per cent) oqmvalart to 6.5 cents pr share. By Order of the Board.--4. B. Brmn, S#xetary. 2393!3-13 DAGBREEKTRUST BEF'ERK Die dirckteure van die DagbrPektrud Beperk beveel aan vir aandeelhouers se oorwegimg by die jaarlikse algemene vergadering wat op 20 Noyemba 1970, gehou word, dat 'n dividend van 25 persent (12) sent per aandee4) betaal word op gewone aaadele, aan aandeelhougs wat in die register van die Maatskappy ingeskryf staan by afsluit van besigheid op 27 November Hierdie datum was in die kennisgewing vir die jaarvergadermg verkeerdelik aangegee as 13 November Vi hierdie doe1 sal die oordragregisters en ledelyste gesluit wees vanaf 28 November 1970 tot 4 Wember 1970, albei dae inbegrepe, en nie vanaf 14 November 1970, soos meegedeel nie. Dividendtjeks sal op ongeveer 28 Dembcr 1970 aan aandeelhouers gepos word. In opdrag van die Raad.-Die Dagbrecktmst. Sekretarisse, per D. J. Coetsee. Geregistreerde en Dordragkantoor: Heightstraat 28, Doornfontein, Johannesburg I Transfer secretaries: Equity Finance Corporation (Pty) Ltd, Fourth Floor, Netherlands Insurance Centre, Eloff Street North and Smit Street, Braamfon tein, Johannesburg CAPE-KAAP OVENSTONE SOUTH WEST INVESTMENTS LIMITED (Incorporated in South-West Africa) DIVIDEND 34 Notice is hereby given that an interim dividend of twenty-five per cent (25 per cent), equivalent to twelve and a half oents (12+ ants) per share, has been declared in respect of the year ending 31 December 1970, payable to shareholders regisbered in the books of the Company at the close of business on 20 November Dividend cheques will be posted on or about 18 December For the purpose of this dividend payment, the register of members will be closed from 21 November 1970 to 27 Novemer 1970, both days inclusive. In accordance with the South-West African Income Tax Ordi- nance, of 1961, as amended, the Non-Resident Shareholders' Tax of twelve and a half per cent (12+ per cent) wilt be deducted by the Company from the dividends payable to shareholders whose registered addresses are outs~de the Territory of South-West Africa. This amounts to a deduction of 1'5625 cents per share, leaving a net amount of cents per share payable to non-resident shareholders in respect of this dividend. By Order of the Board.-A. P. Romer, Group Secretary. Share Transfer Office: Syfret's Registrars Limited, 24 Wale Slrect, P.O. Box 206, Cape Town, 4 November

104 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 CAPE AND TRANSVAAL PRINTING AND PUBLISHING COMPANY LIMITED [Directors: C. S. Corder (Chairman), S. Carter, G. M. C. Cronwright (Managing), P. Fisher, S. L. Lloyd (Br.), I. G. MacPherson, C. C. Norris, R. B. Stuttaford. Alternates: E. A. Catesby, D. A. St. C. Hennessy, J. R. Sancroft Baker, E. N. Weeden] NOTICE OF ORDINARY DIVIDEND 140 Notice is hereby given that an interim dividend of 10 cents per share, which is the same as last year, has been declared payable on or about 20 November 1970, to shareholders registered In the books of the Company at the close of business on 6 November In terms of the Income Tax Act, 1962, as amended, the Non- Resident Shareholders' Tax will be deducted by the Company from dividends payable to shareholders whose addresses in the share register are outside the Republic The transfer books and register of members of the Company will be closed from 7 November to 13 November 1970, both days inclusive. Printing Sales and Newspaper Revenue derived from advertising and circulation are above the level of last year, but profits have been reduced by increased costs, largely due to the higher remuneration and scarcity of skilled workers. Considerably higher interest charges had to be borne and more money borrowed to finance increased turnover and expansion in specialised fields which are not yet revenue producing. Making allowance for these factors and based on a continuation of present conditions till the end of the trading year ending 31 December 1970, we estimate that the net profit after tax will not reach last vear's record figure. By Order of the Board. -A. K. Basson, secretary, ~ranskr Secretaries: Syfret's Registrars Limited, 24 Wale Street, P.O. Box 206, Cape Town, 28 October LEWIS FOSCHINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED (LEFIC) ORDINARY SHARES.-DIVIDEND 4 Notice is hereby given that an interim dividend of 2 cents per share has been declared on the ordinary shares and will be paid on or about 22 December 1970, to the holders of ordinary shares registered in the books of the Company at the close of business on 27 November In accordance with the Income Tax Act, as amended, Non- Restdent Shareholders' Tax of 15 per cent will be deducted from dividends payable to shareholders whose registered addresses are outside the Republic of South Africa. The ordinary share transfer re ister will be closed from 28 November to 12 December 1970, %oth dates inclusive. By Order of the Board.-Transfer Secretaries: President Registrars (Proprietary) Limited, 10th Floor, Mobil House, 41 Hans Strijdom Avenue, Cape Town, 13 November MASTER DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED DECLARATION OF DIVIDEND ON ORDINARY SHARES Notice is hereby given that a dividend of 3.25~ per ordinay share has been declared payable to ordinary shareholders registered in the books of the Company at the close of business on 20 November The transfer books and register of members will be closed from 21 November 1970 to 27 November 1970, both days inclusive, and dividend warrants will be posted on or after I5 December In terms of the Income Tax Act, the Non-Resident Shareholders' Tax of 15 per cent will be deducted from the dividends due to shareholders, whose addresses according to the share register are outside the Republic of South Africa. By Order of the Board.--a. L. Freedberg, Secretary, Transfer Secretaries: The Bank of Johannesburg Ltd, P.O. Box 1, Sanlamhof, Cape Province, 6 November FOSCHINI LIMITED PREFERENOE SHARES.-DIVIDEND 68 Notice is hereby given that a dividend of 3+ per cent being at the rate of 6+ per cent per annum for the six months ending 31 December 1970, will be paid on or about that date to the holders of 6+ per cent cumulative preference shares registered in the books of the Company on 4 December In accordance with the Income Tax Act, as amended, Non- Resident Shareholders' Tax of 15 per cent will be deducted from dividends payable to shareholders whose registered addresses are outside the Republic of South Africa. The preference share transfer register will be closed from 5 to 19 December 1970, both dates inclusive. By Order of the Board.--Transfer Secretaries: President Registrars (Proprietay) Limited, 10th Floor, Mobil House, 41 Hans Strijdom Avenue, Cape Town, 13 November FOSCHINI LIMITED ORDINARY SHARES-DIVIDEND 58. Notice is hereby given that an interim dividend of 25 cents er share has been declared on the ordinary shares and will ge paid on or about 22 December 1970, to the holders of ordinary shares registered in the books of the Company at the close of business on 27 November In accordance with the Income Tax Act, as amended, Non- Resident Shareholders' Tax of 15 per cent will be deducted from dividends payable to shareholders whose registered addresses are outside the Republic of South Africa. The ordinary share transfer register will be closed from 28 November to 12 December 1970, both dates inclusive. By Order of the Board.-Transfer Secretaries: President Registrars (Proprietary) Limited, 10th Floor, Mobil House, 41 Hans Strijdom Avenue, Cape Town. 13 November THE AFRICAN CLOTHING FACTORY (ENSIGN) LIMITED 6 PER CENT CUMULATIVE PREFERENCE SHARES DECLARATION OF DIVIDEND 68 Notice is hereby given that a Preference Dividend 68 calculated at the rate of six per centum (6 per cent) per annum, has been declared payable to all holders of preference shares registered at the close of business on 1 January The preference shares and transfer registers will be closed from 2 to 8 January 1971, both days inclusive, and dividend cheques in respect of the dividend will be forwarded to shareholders on or about 9 January By Order of the Board. -J. Roy, Secretary, Hyde Street, Cape Town, 3 November PHOENIX ASSURANCE COMPANY LIMITED TRANSFER OF INSURANCE BUSINESS TO SUID-AFRI- KAANSE PHOENIX ASSURANSIEMAATSKAPPY BEPERK Notice is hereby given in terms of section 25 (6) of the Insurance Act, 1943 (Act 27 of 1943), as amended, that it is the intention of the Phoenix Assurance Company Limited to transfer its short term insurance business carried on in South Africa, South-West Africa, Swaziland, Rhodesia. Malawi, Lesotho and Botswana to the Suid-Afrikaanse Phoenix Assuransiemaatskappy Beperk. The effect of the proposed transfer will be that the latter Company will be come responsible for the fulfilment of all the existing obligations of the Phoenix Assurance Company Limited in so far as its fire, marine, motor, personal accident, guarantee and miscellaneous business in the said territories is concerned. Details of the proposed transfer are contained in an agreement, a copy of which, together with copies of statements which indicate the effect of the proposed transfer on the liabilities and assets of the parties, will lie open for inspection by any person during normal business hours for a period of 21 days, commencing on 27 November 1970 to 18 December 1970, at Phoenix House, 42 Burg Street, C ap Town, which is the principal office in South Africa of the Phoen~x Assurance Company Limited, and also the head office of the Suid-Afrikaanse Phoenix Assuransiemaatskappy Beperk. It is intended to apply to the Registrar of Insurance after the expiry of the 21 days mentioned above for confirmation of the proposed transfer. Any objection to the proposed transfer should be lodged with the Registrar of Insurance, Private Bag 238, Pretoria, within the said period of 21 days. Dated at Cape Town on this the 23rd day of October

105 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No PHOENIX ASSURANCE COMPANY LIMImD OORDRAG VAN BESIGHEID NA SUID-AFRIKAANSE PHOENIX ASSURANSIEMAATSKAPPY BEPERK Kennis word hiermee gegee ingevolge artikel 25 (6) van die Versekeringswet, 1943 (Wet 27 van s gewysig) dat dit die voorneme van die Phoenix Assurance Company Limited is om sy korttermyn-versekeringsbesigheid wat dit in Suid-Afrika, Suidwes-Afrika, Swaziland, Rhodesie, Malawi, Lesotho en Botswana dryf, oor te dra na die Suid-Afrikaanse Phoenix Assuransiemaatskappy Reperk. Die gevolg van die voorgestelde oordrag sal wees dat laasgenoemde Maatskappy verantwoordelik sal word vir dle nakoming van a1 die bestaande verpligtings van dle Phoenix Assurance Company Limited vir sover dit sy brand-, see-. motor-, persoonlike ongevalle-, garansie- en gemengde besigheid in d~e genoemde geb~ede betref. Besonderhede omtrent die voorgstelde oordrag is vervat in 'n ooreenkoms, 'n afskrif waarvan, tesame met afskrifte van state wat die uitwerking van die voorgestelde oordrag op die verpligtinge en bate van die partye aantoon, ter msae van enige persoon beskikbaar gestel sal word, gedurende gewone kantoorure, vir 'n tydperk van 21 dae, vanaf die 27ste dag van November 1970 tot die 18de dag van Desember 1970, by Phoenixhuis, Rurgstraat 42, Kaapstad, wat die hoofkantoor in Suid-Afrlka van die Phoenix Assurance Company Limited en ook die hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Phoenix Assurans~emaatskappy Beperk is Die voorneme is om, na afloop van die voonnelde periode van 21 dae, aansoek te doen by die Registrateur van Versekeringswese om bekragtiging van die voorgestelde oordrag. Enige besware teen die voorgestelde oordrag kan by die Registrateur van Versekeringswese, Privaatsak 238, Pretoria, binne die gemelde tydperk van 21 dae ingedien word. Gedateer te Kaapstad op hede die 23ste dag van Oktober ROBBS HOLDINGS LJMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING-1970 Notice is hereby given that the Twenty-fifth Ordinary General Meeting of Shareholders of Robbs Holdings Limited will be held in the Board Room at Syfret's Trust Company Limited, 24 Wale Street, Cape Town, on Wednesday, 9 December 1970, at 12 noon, for the following business: (a) To receive and consider the reports of the directors and auditors and statement of accounts to be then presented. (b) To elect directors in place of Messrs E. Carter and S. L. Lloyd, who retire by rotation in accordance with the articles of association and, being eligible, offer themselves for re-election. (c) To determine the remuneration of the auditors for the past year. (d) To transact such further business as may be transacted at an ordinary general meeting. For the purpose of the meeting the ordinary share transfer books and register of members of the Company will be closed for the period 5 December 1970 to 9 December 1970, both days inclusive. Any member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy, who need not be a member of the Company, to attendant speak and vote on his behalf. By Order of the Board.- E. Walker, Secretary, Cape Town, 5 November EDWORKS (1936) LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) (Directors: H. A. Kendall, B. Dodo, B. Manchevsky, M. M. Dodo, B. Mlchel, L. Krassln, C. J. Wilmot, and V. C. Mansell. Alternate Dlrector : W. Michel) NOTICE TO SHAREHOLDERS Notice is hereby given that the Thirty-fourth Annual General Meeting of the Company will be held at the Company's registered office, 1-5 Somers Road, Port Elizabeth, on Thursday, 10 December 1970, at 11 a.m. for the following purposes: 1. To receive and, if thought fit, adopt the directors' report and the accounts for the year ended 30 June 1970, and the auditors' report thereon. 2. To elect three directors in place of Messrs B. Michel, C.. J. Wilmot and V. G. Mansell, who retire by rotation, but, be~ng eligible, - offer themselves for re-election. 3. To fix the remuneration of the auditors. 4. To confirm the dividends declared and paid by the directors. 5. To transact any other business which may be transacted at an ordinary general meeting. A member entitled to attend and vote at the above-mentioned meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote and speak in his stead. A proxy need not be a member of the Company. The share register and transfer books of the Company, both at head office and in London, will be closed from 8 to 10 December 1970, both dates inclusive. By Order of the Board.- D. H. Edge, Secretary. Head Office: 1-5 Somers Road, P.O. Box 509, Port Elizabeth. London Transfer Office, 8 St Bride Street, London. E.C.4, England, 10 November BUFFALO TIMBER 8( HARDWARE COMPANY, LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) DECLARATION OF DIVIDEND Notice is hereby given that a first and final dividend of eight per cent (equal to four cents per ordinary share), has been declared payable to holders of ordinary shares registered in the books of the Company at the close of business on Saturday, 14 November Dividend Warrants in payment of the dividend will be posted to shareholders at their registered addresses on or about 24 November By Order of the Board.-<. C. Taylor, Secretary, Cambridge Street, East London, C.P., 22 October WELLINGTON FRUIT GROWERS (1934) LIMITED (Incorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO SHAREHOLDERS With reference to the payment of Dividend 36, notice is hereby given that the transfer books and register of members of the Company will be closed from 28 November 1970 to 2 December 1970, both days inclusive. By Order of the Board.-D. H. Alt, Secretary, 87, Carlisle Street, Paarden Eiland, 6 November NATAL THE NATAL CHEMICAL SYNDICATE LIMITED (Jncorporated in the Republic of South Africa) NOTICE TO SHAREHOLDERS ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Sixty-sixth Annual General Meeting of Shareholders in the above Company will be held at the Company's Registered Office, 9 Pineside Road, New Germany, Natal, on 2 December 1970 at 11 a.m. BUSINESS 1. To receive and adopt the balance sheet and accounts and the report of the directors and of the auditors for the year ended 30 June To elect directors in place of Messrs D. K. Hepburn, N. J. Millar, D. K. Millar and Dr G. Jaaback, who retire in accordance with the Company's Articles of Association, but being eligible offer themselves for re-election. 3. To fix the remuneration of the auditors and to confirm their appointment until the conclusion of the next annual general meeting. 4. To transact such other business as may be transacted at an annual general meeting. It should be noted that a member entitled to attend and rote at the above-mentioned meeting is entitled to appoint a xoxy to attend and vote and speak in his stead, and such proxy ieed not be a member. By Order of the Board.-J. H. Swan, Secretary, New Germany, 9 Novembcr Note.-The transfer books of the Company will be closed from 30 November 1970 to 2 December 1970, both days inclusive, or the purposes of the above meeting

106 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GAZElTE, 13 NOVEMBER 1970 CROOKES BROTHERS LIMITED S.W.A: (Incorporated in the Republic of South Africa) " METJE & ZIEGLER LIMITED DIVIDEND DECLARATION I NOTICE OF ORDINARY DIVIDEND 32 Notice is hereby given that an interim dividend of five (5) Notice is hereby given that a dividend of 35 per cent equicents per share will be paid on Friday, 15 J~~~~~~ 1971, to valent to 35 cents Per share has been declared on the ordinary shares. The dividend will be payable on or about 11 December shareholders registered in the books of the Company at the 1970, to ordinary shareholders registered in the books of the close of business on Friday, 13 November Company at the close of business on 20 November The transfer books and registers of members of the Comuanv will be closed from 14 to 21 November 1970, both dates iiclu; sive. By Order of the Limited, Secretaries, per K. J. Barnes, 11th Floor, Eagle Building, 359 West Street, P.O. Box 194, Durban, 30 October board.-^. G. smith & company The ordinary share transfer books and register of members will be closed from 21 November 1970 to 29 November 1970, both days inclusive. In terms of the South-West African Income Tax Ordinance a Non-Resident Shareholders' Tax of 12+ per cent is imposed on dividends payable to shareholders whose registered addresses are outside South-West Africa. B~ Order of the ~ ~ ~ ~ d. - G. E. W. L. H. Rathke, Secretary. Transfer Secretaries: Syfret's Trust and Executor Co. S.W.A. Ltd, P.O. Box IS, Windhoek, S.W.A LO9 DOCUMENTS-VERLORE DOKUMENTE --- -_ _ - -_ A]] persons having object~on to the issue of a certified copy Alle persone wat tcen die uitreiking van 'n gesertifiseerde afskrif of the document named are hereby requested to lodge the same, van dle genoemde dokument beswaar maak, word hiermee versoek in writing, with the Registrar of Deeds at the place mentioned, om dlt skriftclik in te dien by dle Registrateur van Aktes te within three weeks (and with~n five weeks in the case of S.W.A.) genoenlde plek, binne drie weke (en binne vyf weke in die geva[ from the last publication of this notice. van S.W.A.) na die laaste publikasie van h~erdie kennisgewing. TRANSVAAL - VERLOREAKTEVANTRANSPORT Hiermee word ke,nnis gegee dat aansoek gedoen sal word vir die uitreiking van n gesertiflseerde afskrif van Akte van Verdelingstransport 19314/1956, gedateer 15 Augustus 1956, gemaak ten gunste van Petrus Johannes Lodewicus de Beer, gebore op 11 April 1907, ten aansien van sekere resterende gedeelte van die plaas Zondagsloop 56, Registrasieafdeling KR, distrik Waterberg, groot as sodanig (sewehonderd-en-twee desimaal twee een ses sewe) morg (nou 601'4711 (seshonderd-en-een desimaal vier sewe een een) hektaar. Dr. De Beer & Kie., Prokureurs vir Applikant, Nylsakesentrum, Potg~eterstraat 95, Posbus 300, Nylstroom. Registrateur van Aktes, Pretoria VERLORE TRANSPORTAKTE Hiermee word kennis gegee dat ek voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Akte van Transport , gedateer 28 Januarie 1955, ten gunste van- (1) Louis Gordon Lennox Trichard, gebore op 2 Januarie 1946; (2) Rolf Leonhaid Trichard, gebore op 29 Junie 1941; en (3) Marie Louise Trichard, pbore op 12 Oktober 1944, ten aansien van sekere Lot 281, gelce in Jeppestraat, in die dorpsgebied Waterkloof, stod Pretoria, groot (tweeduisend vyfhonderd twee-tn-vyftig) vierkante meters. Gedateer te Pretoria hierdie 2de dag van November MacRobert,.& Villiers & Hitge, Prokureurs vir Partye, Posbus 276, Pretona. Registrateur van Aktes, Pretoria VERLORE NOTARIBLE AKTE VAN VRUGGEBRUIK Hierrnee word kennis gegee dat ek voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van NotariEle Akte van Vruggebruik 139/1955S, gedateer 21 Februarie 1955, ten gunste van Lotte Maria Caroline Trichard, gebore Albrecht op 24 April 1912, 'n geskeie vrou, ten aansien van sekere Lot 281, gelee in Jeppestraat, in die dorpsgebied Waterkloof, stad Pretoria, groot 2552 (tweeduisend vyfhonderd twee-en-vyftig) vierkantc meters. Gedateer te Pretoria hierdie 2de dag van November MacRobert, De Villiers & Hitge, Prokureurs vir Partye, Posbus 276, Pretona. Registrateur van Aktes, Pretoria LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 19091/1920, dated 31 December 1920, passed in favour of Ferdinand Coenraad Launspach, in respect of certain Portion marked 3, of that portion known as Panfontein, of the farm Olifantslaagte 378 (formerly No. 115), Registration Division JS, situate in the District of Middelburg, measuring 171 '3064 (one hundred and seventy-one decimal three nought six four) hectares. Signed at Pretoria this 4th day of November Mac- Robert, De Villiers & Hitge, Attorneys for Applicant, United Building Society Building, P.O. Box 276, Pretoria. Registrar of Deeds, Pretoria VERLORE TRANSPORTAKTE Hierby word kennis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte 28154/1952, gedateer 19 November 1952, uitgereik ten gunste van Theunis Christiaan de Klerk Kuun, gebore op 13 November 1930, ten aansien van- (a) sekere 41/102ste aandeel in Gedeelte I, van die plaas Spioenkop 375, Registrasieafdeling IS, groot (vierhonderd-en-sewentien desimaal twee ses agt nul) hektaar; (b) sekere 41/102ste aandeel in die resterende gedeelte vao Gedeelte 2; van die plaas Mooimeisjesfontein 376, Registrasieafdeling B, distrik Standcrton, gro@ 19'5633 (negentien desimaal vyf ses drie drie) hektaar. Gedateer te Johannesburg op hede die 26ste dag van Oktober Van Wyk de Vries, Malan & Steyn, Prokureurs vir Applikant. Registrateur van Aktes, Pretoria CANCELLATION LOST MORTGAGE BOND Notice is hereby given that I intend applying for the cancellation of the entry in respect of Mortgage Bond F , dated 16 March 1955, passed by Hendrik Adriaan Duvenhage, in favour of Richard Bailey for the sum of R2200 (two thousand two hundred rand) hypothecating Stand 119 (one hundred and nineteen), situate in Job Street, in the Township of Burgershoop, District of Krugersdorp, as a first mortgage bond. The said Bond was ceded on 4 September 1958 to John Ernest Bailey and further ceded on 12 April 1967 to Emily Jane Bailey, Cession Dated at Krugersdorp this lbt day of November G. S. Blake, Attorney for Emily Jane Bailey, Fourth Floor, Medical Arcade, Krugersdorp. Rand Townships Registrar, Johannesburg

107 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No LOST MORTGAGE BOND Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Notarial General Covering Bond 18175/1%3, registered on 8 August 1963, in the office of the Registrar of Deeds at Pretoria, passed by Eureka Aptekers (Eiendoms) Beperk, in favour of Sana Limited for the sum of R (twelve thousand rand). Dated at Johannesburg this 6th day of November award Nathan, Friedland, Mansell & Lewis, Applicant's Attorneys, Fifth Floor, Innes Chambers, Pritchard Street, Johannesburg. Registrar of Dsds, Pretoria LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that I intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 11179/1%9, dated 26 March 1969, in favour of Petrus Stefanus Steenekamp, born on 16 July 1946, in respect of certain Erf 525, situate in Nikkel Street, in the Township of Proclamation Hill, in the City of Pretoria, measuring nine thousand four hundred and fifty square fcct (878 square metres). Dated at Pretoria this 5th day of November P. S. Steenekamp, Applicant, 262 Molengraaf Street, Proclamation Hill, Pretoria. Registrar of Deeds, Pretoria VERLORE AKTE VAN TRANSPORT Hierby word kennis gegee dat ek voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Akte van Transport 2156fI937, gedateer 9 Febmarie 1937, gegee ten gunste van Hermann Franz Passage, ten aansien van sekere Lot 858, gelee aan Vyfde Laan, in die dorp Capital Park, stad Pretoria, groot 83 (drie-en-tagtig) vierkante roede 48 (agt-en-veertig) vierkante voet [l 190 (eenduisend eenhonderd-en-negentig) vierlante meter]. Geteken te Pretoria hierdie 30ste dag van Oktober F W. Reitz, vir F. W. Reitz & Kie., Prokureurs vir die Aansoeker, Savelkoulsgebou 21 3, Paul Krugerstraat, Pretoria. Reeistrateur van Aktes. Pretoria VERLORE TRANSPORTAKTE Hiermee word kennis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte 21531/1961, gedateer 5 Oktober 1961, ten aansien van sekere Gedeelte 1, van Perseel 55. gelee aan Johannesburgweg. in die dorp Lyndhurst. stad Johannesburg, groot (eenduisend eenhonderd-en-sewe) vierkante meter. Gedateer te Johannesburg op hierdie 2de dag van November Van Wyk de Vries, Malan & Steyn, Volkskasgebou 111, Markstraat 76, Johannesburg. Registrateur van Aktes, Pretoria LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that I intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 24611/ 1946, dated August 1946, registered in the name of Manvood Investment Company (Proprietary) Limited (No. U.C ) in respect of certain remaining extent of portion marked lot A of the north west portion of the quitrent farm, Klipfontein 4, situate in the District of Johannesburg, measuring as such 53 (fifty-three) morgen 242 (two hundred and forty-two) square roods, which property is now described to read the remaining extent of Portion 36 (a portion of Portion 7) of the farm Klipfontein 203, Registration Division IP. The said Deed of Transfer has been endorsed in terms of Act 46 (3) of 47/37 wherein the land described in the Deed of Transfer has been laid out into even in accordance with General Plan A approved by the Surveyor General on 24 April 1950 and booked in a separate register under the name of Malanshof. Dated at Johannesburg this 2nd day of November Van den Bergh, Melamed & Nathanson. Registrar of Deeds, Pretoria LOST CERTIFICATE OF RIGHTS TO MINERALS Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Certificate of Rights to Minerals RM, registered on 26 Novcmber passed in favox of Lena Berman, born Klavansky on 7 April 1882, married out of community of property to Moses Berman, in respect of all rights to minerals in and upon certain one-half share of portion maked 8, of the farm Oog van Wonderfontein 110, Registration Div~sion IQ, District of Oberholzer (formerly No. 39, District of Randfontem), measuring 129' 4591 hectares. Dated at Pretoria this 6th day of November Friedland, Hart, Cooper & Novis, Attorneys for Applicant, Van der Stel Buildings, 179 Pretorius Street, Pretoria. Registrar of Deeds, Pretoria LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereb given that I intend applying for a certified copy of Deed 07 Transfer F11190/1957, dated 30 December 1957, passed in favour of Sail Investments (Proprietary) Limited, in respect of- (I) certain Special Business Erf 183. situate on Mentone Road and Gladwyn Avenue, in the Township of Silverfields, District of Krugersdorp, measuring 602 (six hundred and two) square metres; (2) certain Special Business Erf 221, situate on Hartford Avenue, in the Township of Silverfields, District of Krugersdorp, measuring (seven thousand one hundred and seven) square metres. Dated at Johannesburg on this 30th day of October Fluxman & Partners. Applicant's Attorneys, 10th Floor, North State, Market and Kruis Streets, Johannesburg. Rand Townships Registrar, Johannesburg. 2400S13 LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer F , dated 26 January 1%8, passed in favour of Killas Investments (Proprietary) Limited, No , in respect of certain Special Residential Erf 223, situate on Ontdekkers Road, in the Township of Ontdekkerspark, District of Roodepoort, measuring 1248 (one thousand two hum dred and forty-eight) square metres; certain Special Residential Erf 224, situate on Ontdekkers Road, in the Township of Ontdekkerspark, D~strict of Roodepoort, measuring 1349 (one thousand three hundred and forty-nine) square metres; certain Special Business Erf 225, situate in the Township of Ontdekkerspark, District of Roodepoort, measuring 595 (five hundred and ninety-five) bquare metres; certain Special Business Erf 226, situate in the Township of Ontdekkerspark, District of Roodepoort, measuring 595 (five hundred and ninety-five) square metres; certain Special Business Erf 227. situate in the Township of Ontdekkerspark, District of Roodepoort, measuring 492 (four hundred and ninety-two) square metres. Dated at Johannesburg this 29th day of October Norman Tsserow & Slom, Attorners for Applicant, Maritime House, Loveday Street, P.O. Box 5872, Johannesburg. Rand Townships Registrar. Johannesburg NYWERKOR REPERK Hiermee word kennis gegee dat Aandelesertifikaat 6476 vir 100 aandele van 50 sent elk in bogenoemde Maatskappy geregistreer is in die naam van wyle Hendrik Nicolaas Bekker, Heuningvlei, Posbus 93, Paardekop, verlore of vernietig is. Aansoek om 'n duplikaat van gesegde sertifikaat is gedoen en sal uitgereik word tensy die oorspronklike sertifikaat of enige beswaar teen die uitreiking daarvan voor of op 13 November 1970 ingedien word by die Sekretaris, Nywerkor Beperk, Posbus 91, Roodepoort LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer F8065/63, dated 3 September passed in favour of Pamadale Investments (Proprietary) Limited 63/3543, in respect of certain Freehold Stand 1576 (formerly No. 448, Outside Township). situate in Kroon Street, in the Township of Roodepoort. District of Roodepoort, measuring 248 (two hundred and forty-eight) square metres, certain Freehold Stand 1577 (formerly Stand 499, Outside Township), situate in Kroon Street, In the Township of Roodepoort, District of Roodepoort, measuring 248 (two hundred and forty-eight) square metres. Dated at Johannesburg this 29th day of October Norman, Tsserow & SIom, Attorneys for Applicant, Maritime House, Loveday Street, P.O. Box 5872: Johannesburg. Rand Townships Registrar, Johannesburg. 2400s 13

108 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February N GOVERNMENT GAZE-E. 13 NOVEMBER 1970 LOST NOTARIAL CESSION OF MINERAL RIGHTS Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Notarial Cession of Mineral Rights RM, registered on 14 February 1949, passed in favour of Coronation Freehold Estates Town and Mines Limited, in respect of certain Prospect Farm 361, Registration Division IT, in the District of Wakkerstroom, measuring hectares (3 002 morgen 56 square roods). Dated at Johannesburg this 15th day of October Hofmeyr, Van der ~ enve & Botha, Attorneys for the Applicant, Santam Building, corner of Riss~k and Plein Streets, Johannesburg. Registrar of Deeds, Pretoria RALEIGH CYCLES (SOUTH AFRICA) LIMITED LOST SHARE CERTIFICATE Notice is hereby given that application bas been made for the issue of a duplicate of Certificate 5997 for 16 (sixteen) preference shares of R2 each in Raleigh Cycles (South Africa) Limited, dated 27 October 1949, registered in the name of Maria Catherina Horne, 14a Milne~ Road, East London, formerly of Nchanga, Zambia, on the grounds that it has been lost or mislaid and unless objection be received within 30 (thirty) days hereof, the directors will proceed to issue a duplicate of the said certificate.- Raleigh Cycles (South Africa) Limited, P.O. Box 581, Springs. VERLORE AKTE VAN TRANSPORT Hiermee word kennis gegee dat ons voornernens is om aansock te doen vir 'n gesertifiseerde afskrif van Akte van Transport , gedateer 11 November 1963, gegee deur boedel Michiel Daniel Hugo (No. 3223/63), ten gunste van Magdalena Adriana Hugo, gebore Van Eeden op 13 Augustus 1892, weduwee, ten aansien van seker resterende gedeelte van Erf 60, gelee aan Doyerstraat, in die dorp Morgenzon, distrik Ermelo, groot vierkante meter. Gedateer te Pretoria hede die 30ste dag van Oktober Tim du Toit & Kie., Aanvraer se Prokureurs. Volkskasgebou 122, Vanderwaltstraat 229, Pretorn. Registrateur van Aktes, Pretoria LOST CERTIFICATE OF MINERAL RIGHTS Notice is hereby given that I.intend to apply for a certified copy of Certificate of Mlneral R~ghts , dated 10 April 1930, in favour of Thomas Robert Topper, Henry Hardwick and Adrian Walter Pennistan Topper, in respect of 318th~ share of the mineral rights in the property described as certain remaining extent of southern portion of the farm Varkfontein 51, situate in the District of Rustenburg, measuring as such morgen square feet. Dated at Rustenburg this 26th day of October L. P. le Roux, for Wessels & Le Rowt, 53 Steen Street, P.O. Box 54, Rwtenburg. Registrar of Deeds, Pretoria LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer , dated 2 November 1962, passed in favour of Hildegard Neumark, formerly Schowohl, born Schmidt on 18 June 1904, married out of community of property to Felix Neumark, in respect of certain Residential Erf 75, situate on Beerster Street, in Oberholzer Township, District of Oberholzer, measuring square feet. Dated at Johannesburg this 4th day of November Guttenberg, Rosen & Ziman, Ninth Floor, His Majesty's Building, corner of Commissioner and Eloff Streets, Johannesburg, and De Beer, Eybers & Naude, Attorneys for Applicant, J.B.S. Building, Bureau Lane, Pretoria. Registrar of Deeds, Pretoria LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer F101 ll/l963, dated 28 October 1963, in favour of Muriel Joyce Patel, born Thomas on 30 September 1922, divorcee, in respect of certain Lot 63, situate in Bevan Avenue and Starr Street, in the Township of Newclare, District of Johannesburg, measuring 495 (four hundred and ninety-five) square metres. Dated at Johannesburg on this 30th day of October M. Porter, c/o Weston & Porter, Attorneys for the Applicant, P.0. Box 2943, Johannesburg. Rand Townships Registrar, Johannesburg LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend making application to the Registrar of Deeds at Pretoria for the issue of a certified copy of Deed of Transfer , dated 15 June 1966, in respect of the transfer by George Alexander Terblanche, in his capacity as the nominee of the N.B.S.A. Limited, Administrator of the estate of the late George Anton Sinovicb duly appointed thereto in terms of the will, dated 29 October 1956, in favour of Daniel Benjamin van Wyk, born on 15 July 1930 of certain Erf 187, situate on Seventh Avenue, in the Township of Sinoville, City of Pretoria, measuring 991 square metres. Weavind & Weavind, Attorneys for the Applicant, First lo or,' Allied Building, 250 Pretorius Street, Pretoria. Registrar of Deeds, Pretoria VERLORE AKTE VAN TRANSPORT Geliewe kennis te neem dat ek van plan is om aansoek te doen vir 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte 18245/1956, gedateer 2 Augustus 1956, gepasseer deur Willem Adriaan Venter, gebore op 23 Maart 1900, ten gunste van Adriaan Stephanus Engelbrecht, gebore op 9 April 1930, ten opsigte van die volgende eiendom synde: Sekere Lot 81, gelee aan Meyertonweg, in die dorp Witkop, distrik Vereeniging, groot tweeduisend vyfhonderd twee-en-vyftig (2 552) vierkante meter. Gedateer te Vereeniging op hede die 3de dag van November R. D. I. Coetzee, p/a Smit & Coelzee, Prokureurs vir die Applikant, Loumor Court, Voortrekkerstraat, Posbus 165, Vereeniging. Registrateur van Aktes, Pretoria CAPE-KAAP LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 13577, dated 2 November 1943, passed in favour of Anna Johanna Magrieta Viljoen, formerly Jones, born Kruger on 3 September 1881, married out of community of property to Dirk Iohannes Viljoen, in respect of- (1) certain lot of land (Dry Erf) marked 106, situate in the Mun~cipality and Division of Richmond, now called Erf 306, Richmond, measuring 25 square roods: (2) certain lot of land (Dry Erf) marked 106A, adjoining Erf 106, situate as above, now called Erf 305, Richmond, measuring 5 square roods 75 square feet; (3) certain piece of land, situate in the Town of Richmond, being Erf 106B, a portion of the farm Driefontein, now called Erf 304, Richmond, measuring 14 square roods 84 square feet. Dated at Middelburg, Cape Province, this 27th day of October Minnaar & De Kock, Attorneys for Applicant, Loop Street, P.O. Box 19, Middelburg, C.P. Registrar of Deeds, Cape Town LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend a plying for a certified copy of Deed of Transfer 1367, dated 8 ~egruary 1956, registered in the name of the joint estate of Mark Samuel Radebe and surviving spouse, Pearl Marcia Hope Radebe, born Bokwe on 24 November 1902, which Deed of Transfer was endorsed under the provisions of section 45 (1) Act 47 of 1937 on 8 February 1956 in respect of- (a) certain piece of land being Erf 454, Alice, situate in the Municipality of Alice, Division of Victoria East, measuring 50 square roods; (b) certain piece of land being Erf 455, Alice, situate in the Municipality of Alice, Division of Victoria East, measuring 50 square roods; (c) certain piece of land being Erf 456, Alice, situate in the Municipality of Alice, Division of Victoria East, measuring - 50 squire roods. F. W. Cooper & Rein, Attorneys for Applicant, Allied Building, 7 Buxton Street, East London. Registrar of Deeds, Cape Town

109 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No VERLORE VERBANDAKm Hiemee word kennis gegee dat on8 voornemens is om aansoek te doen vir die rojering van die inskrywing in die skuldregister ten opsigte van Verbandakte 9861, gedateer 7 Julie 1951, gepasseer deur Wynand Johannes Fourie, gebore 6 Januarie 1905, ten gunste van Adrian Morison vir R700 (met R200 vir koste) oor die restant van seker stuk eiendomsgrond, synde Erf 10, Tulbagh, gelee in die munisipaliteit en afdeling Tulbagh, groot negehonderd vier-en-vyftig (954) vierkante meter. Van der Spuy & Vennote, Prokureur vir Applikant, Hoofstraat 281, Paarl. Registrateur van Aktes, Kaapstad LOST MORTGAGE BOND Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Mortgage Bond 9316, dated 21 June 1967, in favour of Evert Johannes Visser and Hermanus Jacobus Goldie- (1) certain piece of abolished quitrent land, situate near Kuils River, in the Division of Stellenbosch, being Portion 31, of the consolidated fann Haasendal 222, measuring (six decimal two nought nine six) morgen; (2) certain piece of abolished quitrent land. situate as above, being Portion 33 (a portion of Portion 21) of the consolidated farm Haasendal 222, measuring (five decimal seven nine nought two) morgen. Dated at Bellville this 17th day of October Charles Levitt & Company, Attorneys for Applicant, 14b Coronation Avenue, Cape Town. Registrar of Deeds, Cam Town LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that I intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 11546, dated 19 July 1946, passed in favour of Joseph William O'Connor, born on 29 April 1890, in respect of certain piece of freehold land, situate in the Municipality of Milnerton, Division of the Cape, being Erf 4371, Milnerton, in Table View Township, measuring 1049 square metres. Dated at Stellenbosch this 29th day of October Paul & A. H. Cluver, Attorneys for Applicant, Permanent Building, 4 Plein Street, Stellenbosch. Registrar of Deeds, Cape Town. 2337G13 VERLORE TRANSPOKTAKTE Hiermee word kennis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen vir 'n gewaarmerkte afskrif van Transportakte 5142, gedateer 20 April 1961, gegee deur H. J. J. M. Steyn, voorheen Eksteen, gebore Rademan, en boedel wyle H. E. Steyn, ten gunste van Johannes Benjamin Steyn, ten aanslen van gedeelte van Lot 460, in die munisipaliteit en afdeling van Swellendam, groot 43 vierkante roede 104f vierkante voet. Gedateer te Swellendam hierdie 28ste dag van Oktober Louw & Steyn, Prokureurs vir Aansoeker, Voortrekkerstraat, Swellendam. Registrateur van Aktes, Kaapstad LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby give that application will be made for a certified copy of Deed of Transfer , dated 22 September 1917, passed in favour of John Gongxeka, in respect on one-third (h) share in certain perpetual quitrent land, situate in the Division of Peddie, being the remaining extent of Lot 10, measuring as such one hundred and thirty-eight (138) morgen ninety-six (96) square roods. Dated at Peddie this 13th day of November Otto G. Houzet, Attorney for Applicant, 2 Victoria Street, Peddle. Registrar of Deeds. Cape Town LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 1553, dated 7 February 1949, in favour of Shaik Abdullah Miyan, born in the year 1924, in respxt of certain piece of land situate in the City of Cape Town, Cape Division, being Erf 11753, Cape Town, at Woodstock, measuring 369 square metres. Dated at Cape Town this 28th day of October Clarke & Co., Applicant's Attorneys, 100 Long Street, Cape Town. Registrar of Deeds, Cape Town LOST DEED OF TRANSFER Notice is given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 9845, dated 4 June 1947, registered in favour of Achmat Sulliman Jaffer, in respect of the remaining extent of Lots 1 and 2, originally part of the estate Sans Souci, situate in the City of Cape Town, Cape Division (now remainder of Erf 55333, Cape Town, at Claremont), measuring five thousand five hundred and thirty (5 530) square feet. Dated at Cape Town this 2nd day of November Silbcrbauers, Applicant's Attorneys, Uuited House, Heerengracht, Cape Town. Registrar of Deeds, Cape Town VERLORE TRANSPORTAKTE Hierby word kennis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte 17085, gedateer 1 Desember 1945, ten gunste van boedel wyle Joseph Nyvald Rautenbach, gebore op 12 Novernbe~ 1900, ten aanslen van- (1) seker stuk grond synde 'n belasbare gebied in die Mc Gregor Besproeiingsdistrlk, gelee in die munisipaliteit Mc- Gregor, afdeling Robertson, synde die restant van Erf 95, Mc Gregor (vroeer die restant van Perseel 3, Wyk G), groot tweeduisend eenhonderd een-en-veertig (2 141) vierkante meter; (2) seker stuk grond, synde 'n belasbare gebied in die Mc Gregor Besproeiingsdistrik, gelee soos hierbo, synde Erf 94, Mc Gregor (vroeer Perseel 3b, 'n gedeelte van Perseel 3, Wyk G), groot eenduisend eenen-sewentig (1 W1) vierkante meter. Gedateer te Paarl op hierdie 2de dag van November 197a- Van der Spuy & Vennote, Prokureurs vir Appllkant, Hoofstraat 281, Posbus 218, Paarb, Registrateur van Aktes, Kaa~stad LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 5082, dated 14 April 1955, passed by Alec Harry Pogrund. in his capacity as executor testamentary in the estate of the late Simon Pogrund, in favour of Ida Pogrund, born Oransky on 24 December 1902, widow, in respect of certain piece of land situate in Brown and Caledon Streets, Cape Town, in the City of Cape Town, Cape Division, being part of portion of the garden Welgelegen, marked A, now known as Erf 6198, Cape Town, at Cape Town, measuring 20 square roods 8 1 square feet. Dated at Cape Town this 2nd day of October Prisman & Wilson, Applicant's Attorneys, 37 Burg Street, Cape Town. Registrar of Deeds, Cape Town LOST CERTIFICATE OF CONSOLIDATED TITLE Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Certificate of Consolidated Title 29781, dated 21 December 1967, in favour of Jens Wonnser, born on 7 December in respect of certain piece of land situate at Llandudna Local Area of Hout Bay, Cape Division, being Erf 1351, Hout Bay, measuring one thousand five hundred and ninety-two (1592) square metres. Dated at Cape Town this 30th day of October John S. Ince & Wood, Applicant's Attorneys, 903 Eagle House, Lower Burg Street, Cape Town. Reaistrar of Deeds, Cape Town. within six weeks VERLORETRANSPORTAKTE Hierby word kennis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte 26406, gedateer 15 November 1967, gcpasseer ten gunste van Jakobus Albertus Myburgh, gebore op 11 Febmarie 1935, ten opsigte van seker stuk grond gelee in die munisipaliteit en afdeling Stellenbosch, synde Erf 6, Onder Papegaaiberg Township (nou ETf 3630, Stellenbosch, in Onder Papegaaibergdorp) groot 9885 vierkante voet. Gedateer te Kaapstad, op hede die 29ste dag van Oktober Dempers & Guthrie, Aanvraer se Prokureurs, Kerkpleln 6, Kaapstad. Registrateur van Altes, Kaapstad

110 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No.2921 GOVERNMENT GMEITE, 13 NOVEMBER 1970 VERLORE TRANSPORTAKTE Hierby word kernis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen om 'n gewaarmerkte afskrif van Transportakte. gedaker 6 Junie 1933, No. 3180, ten gunste van Johannes Casparus Buchner, ten aansien van sekere pond, gelei: te Korsten in die munisipaliteit van die stad Port Elizabeth, afdeling Port Elizabeth, synde Erf 2846, Korsten, groot 486 (vierhonderd ses-en-tagtig) vierkante meters. Gedateer te Port Elizabeth, hierdie 27ste dag van Oktober Delport, Horn & Delport, Volkskasgebou, Hoofstraat 523, Port Elizabeth. Registrateur van Aktes, Kaapstad LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for the issue of a certified copy of Deed of Transfer 15499, dated 14 August 1947, passed by Helen Laughton, born Austin on 29 March 1885, widow, in favour of Walter Edwin Laughton, born on 22 March 1921, in respect of the undermentioned property: Certain piece of land, situate in the Municipality of Fish Hwk, in the Cape Division, being Erf 10823, Fish Hoek, measuring thirtyeight (38) square roods seventyfour (74) square feet Dated at Cape Town this 3rd day of November Dichmont & Dichmont, Applicant's Attorneys, 55 St George's Street, Cape Town. Registrar of Deeds, Cape Town LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer 23966, dated 17 October 1%7, in favour of Alfred Joseph, in respect of certain ptece of land situate in the City of Cape Town, Cape Division, being Erf 13402, Cape Town, at Woodstock, measuring 7 (seven) square roods (one hundred and seventeen decimal two three) square feet. Dated at Cape Town this 3rd day of November Master, Burman, Arenson & Martinson, Applicant's Attorneys, 723 Grand Parade Centre, Adderley Street, Cape Town. Registrar of Deeds, Cape Town VERLORE TRANSPORTAKTE Kennis word hiermee gegee dat ons voornemens is om aansoek le doen vir 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte 4615 gedateer 9 Maart 1970 ten gunste van Jakobus Kotse, gebore op 4 Maart 1919, ten opsigte van seker stuk afgeskafte erfpaggrond, gelee in die munisipaliteit en afdeling Vanrhynsdorp, synde Erf 227, Vanrhynsdorp, groot S 000 vierkante voet (496 vierkante meter). Gedateer te Vanrhynsdorp hierdie 2lste dag van Oktober Le Roux en Van der Westhuysen, Prokureurs vir Applikant, Posbus 1, Vanrhynsdorp. Registrateur van Aktes, Kwpstad LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer , dated 3 June 1960, passed in favour of John Gair Limited in respect of certain piece of land known as Division 34 of Lot 10, situate at Woodbrook. in the Municipality of the City of East London, Division of East London, measuring seventy-two (72) square roods one hundred and twenty-seven decimal four four (127.44) square feet. Dated at East London this 29th day of October Brown & Hurly, Attorneys for Applicant, 38 Terminus Street, East London. Registrar of Deeds, King William's Town WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED LOST CERTIFICATE 3640 FOR 10 ORDINARY SHARES Application having been made for a duplicate of this certificate, the original having been lost, notice is hereby given that, unless the orginal is produced within four weeks from publication of this notice, a duplicate, as sought, will be issued-j. F. Ohlsson, Transfer Secretary, P.O. Box 331, Cape Town, 29, October ROJERING VERLORE! VERBAND Hierby word kennis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen vir die rojering van Verband 17765, gedateer 15 November 1967, gepasseer deur facobus Albertus Myburgh, gebore 11 Februarie 1935, ten gunste van Stellenbosse Eksekuteurskamer Beperk, vir die som van R ten opsigte van seka stuk grond, geld in die munisipaliteit en afdeling Stellenbosch, synde Erf 6, Onder Papegaaiberg Township (nou Erf 3630), Stellenbosch, in Onder Papegaat-dorp), groot vierkante voet, gehou kragtens Transportakte 26406, gedateer I5 November Gedateer te Kaapstad, op hede die 29ste dag van Oktober Dempers & Guthrie, Aanvraer se Prokureurs, Kerkplein 6, Kaapstad. Registrateur van Aktes, Kaapstad. 2315&-13 LOST DEED OF TRANSFER AND MORTGAGE BOND Notice is hereby iven that we intend applying for a certif~ed copy of Deed of?ransfer 20643, dated 9 De~ember 1955, In favour of Harold Baker, born on 22 March 1905, and Mortgage Bond 18183, dated 9 &.ember 1955, passed by Harold Baker, born on 22 March 1905, m favour of the Administrators of the estate of the late John Tregidga for the sum of E2 500 and an additional sum of 100 of which amount was ceded on 10 April 1957 to Trollips Nominees (Proprietary) Limited, in respect of- (1) certain piece of freehold land situate at Newlands, in the City of Cape Town, being Lot 7, part of portion of the Vineyard Estate (now Erf 50204, Cape Town, at Newlands In Vineyard Estate), measuring 4080 square feet; (2) certain piece of freehold land situate at Newlands, in the City of Cape Town, Cape Division, being Portion 1, part of Lot 6 of the Vineyard Estate (now Erf 50218, Cape Town, at Newlands in Vineyard Estate), measuring square feet. Dated at Cape Town this 13th day of November Silberbauers, Applicant's Attorneys, 118 St George's Street, Cape Town. Registrar of Deeds, Cape Town NATAL ~.. - CANCELLATION OF LOST MORTGAGE BOND Notice is hereby given that we intend applying for the cancellation of Mortgage Bond , dated 14 April 1960, passed by Kanakamma, colonial-born Ind~an woman (Birih Register 916/1927), born on 8 January 1927, wife of Kanakia!l, to whom she is married out of community of property under Antenuptial Contract (Natal) in favour of Hallma Vali Muhammed, passenger Indian woman, born during the year 1912, spinster, for the sum of one thousand two hundred rand (R1 200) plus an additional amount of two hundred rand (R200), hypothecating Subdivision 1 of Subdicision B of Lot 94, Block U, farm Sea View 845, situate in the C~ty and County of Durban, Province of Natal, in extent 294 square meires and remainder of Subdivision 1 of Lot W of Block U of the farm Sea Vlew 845, situate in the C~ty and County of Durban, Province of Natal, in extent square metres. Dated at Durban, Natal, this 27th day of October Shepstone & Wylie, Applicant's Attorneys, Solicitors, etc, Scotswood House, 41 Acutt Street, Durban. Registrar of Deeds, Pietermaritzburg VERLORE TRANSPORTAKm Hierby word kcnnis gegee dat ons voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Transportakte , gedateer 24 April 1950, ten gunste van Jessie Catherine de Kock, gebore Bosman op 5 September 1895, getroud buite gerneenskap van gwdere met William Russell De Kock kragtens Huweliksvoorwaardekontrak (Transvaal). ten aansien van sekere Perel 148, Banners Rest Dorp (Uitbre~dlng I), gelee in die Port Edward Gesondheidskomiteegebied, in die County van Alfred, provins~e Natal, groot twee desimaal een vier ses drie (2-1463) hektaar. Gedateer te Pietermaritzburg op hede die 30ste dag van Oktober C. C. C. Raulstone &. Geyser, Applikant sc Prokureurs, Gallweylaan 11, Posbus 536, P~etermaritzburg. Registrateur van Aktes, Pietermaritzburg

111 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No LOfl DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Deed of Transfer , dated 13 May 1953, passed in favour of Barney Steinberg, in respect of certain property described as Subdivision A of B of Lot 6 of Lot 421 of the Townlands of Pietermaritzburg, situate in.the City and County of Pietemaritzubrg, Province of Natal, In extent 418 square metres. Dated at Pieterrnaritzburg this 15th day of October Shaw & Co,, Applicant's Attorneys, Greenes Chambers, Chancery Lane, P~etcnn~lritzburg. Registrar of Dceds, Pietennaritzburg LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that we intend applying for a certified wpy of Deed of Transfer , dated 23 February 1968, in favour of Goolam Hoosen Vankcr. born on 15 June 1923 and Omar Ebrahim. horn on 19 January 1916, in respect of certain properiy described as Lot 483, Umhlatuzana Township, situate in the City and County of Dorban. Province of N~tal, in extcnt one decimal three nought eight eight (1.3088) acres. Dated at Durban this 6th day of November 1970-Ebrahirn Goga & Company, Attorneys to Applicants, 35 K.M.S. House. 173 Grey Street, Durban. Reg~strar of Dceds, Pieterrnaritzburg LOST DEED OF TRANSFER Notice is herehy given that we intend applying for a certified copy of Deed of Trznsfer dated 11 Aprtl In fzvour of Kajpar Investment Gmup (Proprietary) 1-im~tcd in rccpcct of certaiil propzrty described as Lot 202, 12cscnw;r li~lls Township, situate in the City and County of Durban, Province of Natal. in extent square feet. Dated,~t Durban 11):s 6th day of November 1970-Ebr:iiiirn. Goga & Company. Attorneys to Applicant, 35 K.M.S. House, 173 Grey Street, Durban. Registrar of Dxdr. Pieterniari!zburg OST DEED OF TRANSFER Noticc is hereby eiven that 1. Qert Hendrik Bouwer. intend aoplying for a certified copy of Deed of Transfcr , datcd R July 19/19. in favour of myself, the said Gcrt Hcndrik Douwer, in respect of a certain piece of land known as Lot 42. Bannners Rest. situate in the Port Edward Hea!'li Comrnittce Area. and in thc Lower South Coast Regional Water Supply Corporation. Coun:y of Alfred, Province of Natal, in extent one decimal three two seven seven (1.3277) acres. Dated and Siyed at Umkomaas on this 21st day of October Parsons & Mvggridge, Applicant's Attorneys, P.O. Box 106. Umkomaas. Registrar of Dxds. Pietermaritzbura LOST CERTIFICATE OF REGISTERED TITLE Notice is hereby given that we intend applying for a certified copy of Certificate of Registered Title , dated 13 Januaiy 1954, issued under the provisions of section 43, of the Dzeds Registries Act (No. 47 of 1937) in favour of Peter Heinrich Wilhelm Otto Gevers, born on 10 August 1890, in respect of the following properties: (1) Subdivision 4 (a subdivision of Biakwater of A) of the farm Roodekoppe 119, situate in the District of Ucrecht. Province of Natal, in extent three hundred and seventy-five decimal three six six six ( ) morgen; (2) Subdivision 5 (a suhdivision of Brakwater of A) of the farm Roodekopne 119. situate in the District of Utrecht, Province of Natal, in extent three hundred and seventy-five decimal three six four one (375'3641) morgen; (3) Subdivision 6 (a subdivision of Brakwater of A) of the farm Roodekoppe 119, siiuate in the District of Utrecht, Province of Natal. in extent three hundred and seventy-five dccimal three six four six (375,3646) morgen. Dated at Vryhcjd. Natal, this 3rd day of November Cecil Cox R: Son, Applicant's Attorncys, 122 Landdrost Street, P.O. Box 5, Vrvheid, Natal. Registrar of Deeds, Pietermaritzburg VERLORE AKTE VAN VERBAND Hiermee word kennis gegee dat ek voornemens is om aansoek te doen om 'n gesertifiseerde afskrif van Verbandakte %7, gedateer 22 Maart 1%7. gegee deur Andreas Jacobus Pieterse, gebore op 15 Maart 1935, getroud in gemeenskap van goedere met Gertruida Johanna Martiena Pieterse, gebore Stiglingh op 25 Januarie 1936, vir die bedrag van vieren-twintig duisend rand (R24000) ten gunste van B. Regal (Proprietary) Limited ten aansien van die resterende gedeelte van die plaas Welgcgund 206, distrik Odendaalsrus. groot as sulks vyfhonderd een-en-veertig desirnaal twee vier agt drie ( ) hektaar, onder welke verband Marthinus Slngle!on, gebore op 6 Oktober 1913, gesubstitueer is as skuldenaar. wclke substitusie geregistreer is op 19 November Gedateer te Odendaalsrus op hede hierdie 12de dag van Oktober D, de Hart, p/a Van dcr Watt & Kie., Posbus 36, Odendaalsrus. Registrateur van Aktes, Bloemfontein VERLORE TRANSPORTAKTE Hiermee word kennis gee &at ons voornemens is om aansoek te doen om 'n geserti%cerde afskrif van Transportakte 3189, 1946, gereglareer op 26 Junie gepasseer ten gunste van Christiaan Frans Rademan, gebore op 10 Februarie 1887, ten opsigte van sekere gedeelte gemerk A van Erf 357, gelee in die dorp Alarquard, distrik Marquard, groot eenhonderd-en-nege (109) vierkante roede vier-en-vyftig (45) vierkante voet. Gedateer te Bloemfontein op hede die 6de dag van Novern- ber Kannemeyer, Wardhaugh & Ashman, Aanvraer se Prokureurs. Registrateur van Aktes, Bloemfontein VERLORE TRANSPORTAKTE Hiermec word kennis gegee dat ons van voorneme is om aansock te doen vlr 'n gesertifiseerdc afskrif van Transportakte 32261'1951. peregistreer op 7 Junie gepasseer ten gunste van Frederick Christiaan Muller. gebore op I1 Desember 1908 ten opsigte van Erf 267, gelee in d~e dorp en distrik Ventersburg, groot 833 vierkante meter. Gedateer te Bloemfontein h~erdis 29ste dag van Oktokr Goodrick & Franklin, Probureurs vir Applikant, Aliwalstraat 20, Posbus 213. Bbemfontein. Registrateu~ van Aktes. Bloemf on:ein SWA -- VERLORE AKTE VAN TRANSPORT Kennis word hiermee gegee dat ons van voorneme is om aan te vra \ir 'n gesertifiswxde cfshrif van Akte van Transport , gedateer 6 November 1959, ten gunste van Iohannes Christiaan Matthys Thcart, gebore op 7 September ten aansien van sekere Erf 1057, in die dorp Walvisbaai, gelee in die muni5ipaliteit, d~strik en gebied Walvisbaal, groot (eenduisend tweehonderd en vyftig) vierkante meters. C. L. de.lager CG Van Niekerk. Prokureurs vir die Applikant, Barclays Bankgebou, Posbus 224, Walvisbaai. Registrateur van Aktes, Windhoek VERLORE TRANSPORTAKTE Hiermee word kennis gegee dat ons, Bernhxd Gwtz Clairon Mertens, gebore op 6 Februarie 1933, en Ellen Rosamarie Vicky Dora Mertens, gebore Hoesch op 10 Oktober 1932, getroud buite gemeenskap van goedere met Bernhard Goetz Clairon hlertens, van voorneme is om aansoek te doen vir 'n gesertifiseerde afskrif van Sertifikaat van Geregistreerde Titel , gedateer 18 Desember 1964, ten gunste van gemelde Bernhard Goetz Clairon Mertens, gebore op 6 Februarie 1933, en Ellen Rosamarie Vicky Dora Mertens, gebore Hoesch op 10 Oktober gctroud butte gcmeenskar, van goedere met Rernhard Goe:z Clairon Mertens, ten aansien van sekere Gedeelte 1, van die plaas Waldeck 28, Registrasieafdeling K. gelee in die distrih Windhoek, groot (ecnduisend vierhonderd-en-twintig) hektaar (tweednisend driehonderd tweeen-negentig) vierkante meters. Gedateer te Windhoek op hede die llde dag van Maart P. C. C. Wasserfall. vir Howard & Wasserfall, Prokureurs vir Applikant, Stuebelsiraat 50, Porbus 338, Windhoek, Registrateur van Aktes, Windhoek

112 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February NO GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that application will be made for a certified copy of Deed of Transfer , dated 17 July 1925, passed in favour of John Gongxeka, in respect of certain perpetual quitrent land, situate in the Division of Peddie, proclaimed on 9 November 1860 as Lot 372, marked on General Plan 11, measuring one hundred and eighty (180) morgen two hundred and ninety-five (295) square roods. Dated at Peddie this 13th day of November Otto G. Houzet, Attorney for Applicant, 2 Victoria Street, Peddie. Registrar of Deeds, Cape Town LOST DEED OF TRANSFER Notice is hereby given that application will be made for a certified copy of Deed of Transfer , dated 25 February 1936, passed in favour of Yamani MacWill, in respect of onethird (+rd) share in the remaining extent of certain abolished quitrent land situate in the Division of Peddie, being Lot 10, measuring one hundred and thirty-eight (138) morgen ninety-six (96) square roods. Dated at Peddie this 13th day of November Otto G. Houzet, Attorney for Applicant, 2 Victoria Street, Peddie. Registrar of Deeds, Cape Town ORDERS OF COURT, mc.-orders VAN HOF, ENS TRANSVAAL - Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 3 November 1970 Before the Honourable Justice Irving Steyn In the matter of the ex parte application of JANE LANFORD C R E A T I0 N S (PROPRIETARY) LIMITED, Applicant (application for an Order confirming reduction of share capital) Having heard Mr Weinstock, Counsel for the Applicant, and having read the documents filed of record; It is Ordered: (1) That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to appear and show cause, if any, on 8 December 1970 why the Court should not confirm the reduction of capital of the Company from R divided into shares of R2 each fully paid to R divided into shares of R2 each of which 250 shares have been issued and fully paid, and why the following Minute should not be confirmed: "The share capital of the Company is R20000 divided into shares of R2 each of which RSOO divided into 250 shares of R2 each is issued and is fully paid up, and of which R divided into shares of R2 each is held in reserve, the issued and fully paid up share capital having been reduced from R20000 divided into shares of R2 each."; (2) That the date chosen by the Company for the preparation of the list of creditors annexed to the affidavit, namely 6 October 1970, is to be the date as at which creditors entitled to object are to be determined; (3) That the list of creditors annexed to the affidavit as the list required by section 47 (2) of Act 46 of 1926, be and is hereby settled; (4) That the said rule nisi be published once in the Government Gazette and once in a Johannesburg newspaper; (5) That the Company file on the return day an affidavit giving a list of creditors contingent and otherwise with the addresses and the de.bts owing to them at the date of the application; and also that the Company given forthwith by registered post a circular to each such creditor stating the amount of the debt which the Company admits and also a copy of the rule. The affidavit referred to is also to show that amounts due to all creditors, who have not consented or are not shown to have been paid, have been sccured by appropriation of the mount due in the books of the Company or in such other manner which may be acceptable to the Court. By Order of the C0urt.D. F. Joubert, Assistant Registrar. (V. J. Pamensky, B & K.) Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 18 August 1970 Before the Hourable Justice Viljoen In the matter between ERNEST H. JOHNSON (PROPRIETARY) LIMlTED, Applicant, and CONTINENTAL WELDING AND ENGINEERlNG WORKS (PROPRIETARY) LIMITED, having its registered office at 5 Third Street, Wynberg, Sandton, Respondent Having heard Mr King, Counsel for the Applicant, and having read the petition and the other documents filed of record; 16 It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondent Company be and is hereby placed under provisional liquidation in the hands of the Master; 2. That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to appear and to show cause, if any, to th~s Court on 22 September 1970, at 10 a.m., why the said Respondent Company should not be placed under final winding-up order; 3. That a copy of this rule nisi be served on the Respondent Company at its registered office and be published forthwith once in the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper. By Order of the Court.-D. F. Joubert, Assistant Registrar. (V. J. Pamensky, Bloch & K.) POSTEA Tuesday, 3 November 1970 Before the Honourable Mr Justice Irving Steyn Having heard Mr King, Counsel for the Appl~cant, and having read the rule nisi issued out of this Court on 18 August It is Ordered: That the said rule nisi be and is hereby extended to 24 November By Order of the Court.-D. F. Joubert, Assistant Registrar Saak MI IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (Transvaalse Provinsiale Afdeling) Pretoria, Vrydag, 6 November 1970 Voor Sy Edele Regter Viljoen In die saak tussen JOHANNES HENDRlK VAN STADEN, Applikant, en J. N. HEYNEKE (EIENDOMS) BEPERK, met geregistreerde kantoor te Afrikagebou, 27 Besterstraat, Nelspruit, Respondent Na aanhoor van advokaat Van der Walt, namens die Applikant, en na deurlees van die versoekskrif; Gelas d ~e Hof: (1) Dat die Respondentmaatskappy hierby in voorlopige likwidasie geplaas word; 2. Dat 'n bevel nisi hierby uitgereik word wat alle belanghebbende persone oproep om redes, indien enige, voor hierdie Hof aan te voer om 10-uur voormiddag, op 24 November 1970, waarom die Respondentmaatskappy nie onder finale likwidasie geplaas sal word nie; 3. Dat bestelling van hierdie bevel nisi geskied op die Respondentmaatskappy by sy gereg~streerde kantoor, op alle bekende krediteure van die Maatskappy per aangetekende pos, en onverwyld gepubliseer word eenmaal in elk van die Staaskoerant en die Transvaler-nuusblad. (Dit word aanbeveel dat 'n voorlopige likwidateur onverwyld aangestel word). Deur die Hof.-N. E. J. Ehlers, Assistent Griffier. (Dvason. D. M. & M.) IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (Transvaalse Provinsiale Afdeling) Pretoria, Donderdag, 5 November 1970 Voor Sy Edele Regler Viljoen In die saak tussen DE TRANSVAALSCHE KOELKAMERS BEPERKT, Applikant, en SPAZOS (EIENDOMS) BEPERK, met geregistreerde adres te Clifflaan 232, Waterkloof-rif. Pretoria, Respondent

113 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Na aanhoor van advokaat Spoelstra namens die applikant en advokaat Lawrence, met hom advokaat Lochoff namens die Respondent en na deurlees van die versoekskrif; Gelas die Hof: 1. Dat die voormelde Respondentmaatskappy hierby in voorlopige l~kwidasie geplaas word; 2. Dat 'n bevel nisi ui~gereik word wat alle belanghebbende persone oproep om redes, indien enige, voor hierdie Hof aan te voer om 10-uur vm., op 24 November 1970, waarom die Respondentrnaatskappy nle onder finale bevel van likwidasie geplaas sal word nie; 3. Dat bestelling van hierdie bevel nisi geskied op die Respondentmaatskappy by sy geregistreerde kantoor en onverwyld gepubliseer word eenmaal in elk van $e Staatskoerant en Pretoria News nuusblad; Dit word aanbeveel dat 'n voorlopige l~kwidateur onverwyld aangestel word. Deur die Hof.--N. E. J. Ehlers, Assistent Griffier. Dyason Douglas Muller & Meyer, Prokureurs vir Applikant, Saambougebou, Andriesstraat, Pretoria. (Dvason. D. M. & M.) Case M1780/70 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 27 Qctober 1970 Before The Hourable Mr Justice Boshoff In the matter between BERNARD FREDERICK CLEMENTS, Applicant, and SANDOWN SHOE CENTRE (PROPRIETARY) LIMITED, with its registered Head Office at 102 Southern Life Building, Pretorius Street, Pretoria and its principal and only place of business at Sandown Shoe Centre, Sandown Centre, Main Road, Sandown, Transvaal, Respondent Having heard Mr Bregman, Counsel for the Applicant, and having read the petition and the other documents filed; It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondent Company be and is hereby placed under provisional liquidation in the hands of the Master; 2. That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to appear and to show cause, if any, to this Court on 24 November 1970, at 10 am., why the said Respondent Company should not be placed under final winding-up order; 3. That a copy of this rule nisi be served on the Respondent Company at its registered office and be published forthwith once in the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper; 4. That a copy of the rule nisi be sewed on all known creditors by registered post. By Order of the Court.-D. F. Joubert, Assistant Registrar. (Singer, Horwitz & Co.) Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 27 October 1970 Before The Hourable Mr Justice Boshoff Jn the matter between BROWNMEN INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED, Applicant, and TRANS TERRA CHEMICALS (PROPRIETARY) LIMITED, having its registered office at 204 Silbro House, 225 Jeppe Street, Johannesburg, Respondent Having heard Mr Schwanmann, Counsel for the Applicant, and having read the petition and the other documents filed of record; It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondent Company be and is herebv placed under provisional l~quidation in the hands of the ~ast&;- 2. That a rule nisi do issue calling upon all persons wncerned to appear and to show cause, if any, to this Court on 24 November 1970, at 10 a.m., why the.sa'd Respondent Company should not be placed under final wmdmg-up order; 3. That a wpy of this rule nisi be served on the Respondent Company at its registered office and be published forthwith once in the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper. By Order of the Court.-D. Registrar. F. Joubert, Assistant (I. Mendelow & Browde.) Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 27 October 1970 Before the Honourable Justice Boshoff In the matter between BROWNMEN INVESTMENTS (PRO- PRIETARY) LIMITED, Applicant, and GLUCOR DISTRIBU- TORS (PROPRIETARY) LIMITED, having its registered office at 204, Silbro House, 225 Jeppe Street, Johannesburg, Respondent Having heard Mr Schwarzrnann, Counsel for the Applicant, and having read the petition and the other documents filed of record; It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondent Company be and is hereby placed under provisional liquidation in the hands of the Master: (2) That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to appear and to show cause, if any, to this Court on 24 November 1970, at 10 a.m., why the said Respondent Company should not be placed under final winding-up order; 3. That a wpy of thi,s rule nisi be served on the Respondent Company at its registered office and be published forthwith once in the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper. By Order of the Court.-D. Registrar. F. Joubert, Assistant (I. Mendelow & Browde.) Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 27 October 1970 Before the Honourable Mr Justice Boshoff In the matter between ROBIN HILTON ANDERSON, Applicant, and ANDERSON EARTHMOVING (PROPRIETARY) LIMITED, with registered office at Seventh Floor, Plein Centre, 100 Plein Street, Johannesburg, Respondent; Having heard Mr Shekenowsky, Counsel for the Applicant, and having read the petition and the other documents filed of record; It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondent Company be and is hereby placed under provisional liquidation in the hands of the Master; 2. That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to appear and to show cause, if any, to this Court on 24 November 1970, at 10 a.m., why the sa~d Respondent Company should not be placed under final winding-up order; 3. That a copy of this rule nisi be served on the Respondent Company at its registered office and be published forthwith once in the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper; 4. That a wpy of this rule nisi be served on all known creditors by registered post. By Order of the Court.--D. F. Joubert, Assistant Registrar. (Jack Blumenthal & D.) Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Transvaal Provincial Division) Pretoria, Tuesday, 3 November 1970 Before the Honourable Mr Justice Viljoen In the ex parte application of BAREND PETRUS JACOBUS DE KLERK, Applicant, in re MOEPEL BOERDERY (EIEN- Having heard Mr Kirk-Cohen, of Counsel for the Applicant, and having read the notice of motion; The Court Orders: 1. That the Company known as Moepel Boerdery (Proprietary) Limited be and is hereby resorted to the register in terms of section 199 of the Companies Act, as amended; 2. That the said Company lodge, within 60 days from date hereof, a form E in terms of section 57, form J in terms of section 70 and form C for the period 1966 to 1970 in terms of section 26 of the Companies Act, as amended; 3. That the advertisements to be published in the Government Gazette be published forthwith by the Company at its own expense;

114 No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER That Mortgage Bond , registered against the property of Moepel Boerdery (Pm rietary) Limited on 8 October 1970 for the sum of RSOOOO in &vow of the Bank of Lisbon of South Africa be and is hereby declared valid. By the Court.-N. E. J. Ehlcrs, Assistant Registrar. (Schwartz & G.) Case MI IN THE SUPREME COURT OF S O W AFRICA (Witwatersrand Local Division) Before the Honourable Mr Justice Boshoff Johannesburg, Wednesday, 28 October 1970 In the matter between INDUSTRIAL FINANCE AND TRUST COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED, Applicant, and ALOE ENGINEERING INDUKI'XES (PROPRIETARY) LIMITED, Respondent Having heard Mr J. D. Schwark. Council for the Applicant, and having read the petition and other documents filed of record; It is Ordered: 1. That pending the confirmation or discharge of the rule nisi hereinafter granted Alw Enginuxing Industries (Proprie- Limited be and it is hereby piaced provisionaliy under JU ma1 management in terms of sectlon 195 (2) (a) of Act 46 of 1926, as amended; 2. (a) That as from this date the persons hitherto vested with the management of the Company's affairs shall be divested thereof; (b) That the Company shall be under the management subject to the supervision of the Court, of a provisional jud~cial manager who might be appointed by the Master of the Supreme Court and any judicial managerls who might be appointcd thereafter as provided by Act 46 of 1926, as amended; (c) That the remuneration of any provisional judkial manager be fixed by the Master of the Supreme Court; (d) That all actions and the execution of all writs, summonses and other processes against the Company be stayed and shall not be proceeded with without the leave of this Court being had and obtained; (e) Without derogating from all, and any general powers vested by law in any provisional judicial manager who may be appointed, he shall have the powers presently vested in the Board of Directors of the Company and he shall further have power to borrow on behalf of the Company such money from time to time as he in his discretion considen necessary for the carrying on of the Company's business and furnish such security therefor over all.or any part of the assets of the Company as he in his discretion deems fit; (f) That the provisional judicial mana er be and is hereby authorised to convene such meetings of crediton as may be necessary on the giving of not less than five days' notice to all creditors of the Company be prepaid registered post for the purpose of passing such resolutions as may be required by the aeditors, and in particular in regard to such resolutions reuired to be passed in terms of section 197 (B) (I) ter (a) of 3~ Companies Act, 1926, as amended; 3. That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to &ow cause, if any, to this Court on 1 December 1970, at 10 ams (a) why the provisional order of judicial management set out in paragraph 1 should not be made final and the said Company be placed under judical management in terms of section 195 (2) (a) of Act 46 of 1926, as amended, and why the Court should not grant that order with the following directions : (i) That as from this date, the persons hitherto vested with the management of the Company's affairs shall be divested tbelleof: (ii) hat the Company shall be under the mana ement subject to the supervision of the Court, of a judiciaf rnanagerls who might be appointed by the Master of the Supreme Court as provided by Act 46 of 1926, as amended; (iii) that the remuneration of any judicial managerls be fixed by the Master of the Supreme Court; (iv) that all actions and execution of all writs, summonses and 0th~ processes against the Company be stayed and shall not be proceeded with without the leave of this Court being had and obtained; (v) without derogating from all and any general powers vested b law in any judicial manager/s who may be appointed, he/tkey shall have the powers presently vested in the Board of Directors of the Company and he/the shall further have power to borrow on behalf of the Company such money from time to time as helthey in hisltheu discretion considcr necessary for the carrying on of the Company's business and furnish such security therefor over all or any part of the assets of the Company as belthey in hisltheir dexretion deems fit; (vi) that generally, the judicial managerls shall have the power to exercise all such powers under the provisions of the Companies Act, 1926, as amended, as helthey may find necessary to use in order to conduct the business of the Company with a view to a just and expedient payment of the debts of the Company and in accordance with the provisions of section 197 (B) of the Companies Act, 1926, as amend-d; (vii) that the judicial manager/s be and is hereby authorised to convene such meetings of creditors as may be necessary on the giving of not less than five days' notlce to all creditors of the Company by prepaid registered post for the purpbse of passing such resolutions as may be required by the creditors. and in particular in regard to such resolutions required to be passed in terms of section 197 (B) (I) ter (a) of the Companies Act, 1926, as amended; (viii) that the remuneration of the judical managerls shall be fixed by the Master of the Supreme Court; (b) why the costs of this application should not be costs in the judicial management; 4. That service of this Order shall be effected on the Company at its registered office and by one puhlication in the Rand Daily Mail and the Govrrnmmt Gazette. By Order of the Court.--I. F. R. du Preez, Ass:stant Registrar Case M1526/70 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Locai Division) Before the Honourable Mr Justice Human Johannesburg, Wednesday. 16 September 1970 In the matter between SHAKAN (PROPRIETARY) Limited, Applicant, and CREOUSA INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED, having its registered office at 1 Timber House, 126 Van Riebeeck Avenue, Edenvale, Transvaal, and carrying on business as a general dealer and supermarket under the name of SUNMYSIDE SUPERMARKET, at Ccwans Crescent, Pietermaritzburg, Respondent Having heard Mr Wise, Counsel for the Applicant, and having read the petition and the other documents filed; It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondent Company be and is hereby placed under provisional liquidaiion in the hands of the Master; 2. That a rule nisi do issue calling uvon all persons concerned to appear and to show cause, if any, to this Court on 24 November 1970, at 10 a.m., why the said Respondent Company should not be placed undar final winding-up order; 3. That a copy of this rule nisi be served on the Respondent Company at its registered office and be published forthwith once in thc Governmet~t Gazette and in a Johannesburg daily newspaper. (It is recommended that a provisional liquidator be appointed as a matter of urgency). By Order of the Court.-I. F. R. du Preez, Registrar Case h IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday, 27 October 1970 Before the Honourable Mr Justice Boshoff In the matter between NORJACK INVESTMENTS (PRO- PRIETARY) LIMITED, Applicant, having its registered office at 204 Silbro House, 225 Jeppe Street, Johannesburg; Having heard Mr Kentridge, Counsel for the Applicant. and having read the petition and the othzr documents filed of record; It is Ordered: 1. That the above-mentioned Respondcnt Company he and is hereby placed under provisional liquidation in the hands of the Master; 2. That a rule nisi do issue calling upon all psrsons concerned to appear and to show cause, if any. to this Court on the 24 November 1970, at 10 a.m., why the said Applicant Company should not be placed under final winding-up order; 3. That a copy of this rule nisi be servcd on the Applicant Company at its registered office and be puhlished forthwith once In the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper; 4. That a copy of this rul: nisi be szrved on all known creditors by registered post. By Order of the Court.-D. Assistant Registrar. F. Joubert, (I. Mendelow & Urowde.)

115 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA Transvaal Provincial Division) In the matter between CONTINENTAL EXCHANGE (Pro- PRIETARY) LIMITED, Applicant, and ISMAIL ESSA SULI- MAN (also known as ISMAIL ESSA), who carries on busines as a general agent under the firm or style of CLEARING CENTRE at the corner of Main Road and Gillies Street, Fordburg, Johannesburg, Respondent Notice is hereby given that the provisional order of sequestration granted in this case on 15 September 1970 by the Supreme Court of South Africa (Witwatersrand Local Division), has been superseded, and the petition discharged by Order of the said Court, dated 27 October R. B. Schickerling, Master of the Supreme Court IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (Transvaalse Provinsiale Afdeling) In die saak tussen JOHANNES HERMANUS KRUGER, Appiikant, en ANDRIES PETRUS STEPHANUS MAREE, 'n meerderjarige Blanke boer van die plaas Vaalbank, Hendrina, distrik Middelburg, Transvaal, Verweerder Kennis geskied hiermee dat die voorlopige Bevel van sekwestrasie uitgereik in hierdie geval op I1 Augustus 1970 deur die Hooggeregshof van Suid-Afrika (Transvaalse Provinsiale Afdeling), tersydc gestel is, en die aansoek afgewys is deur 'n Bevel van gesegde Hooggeregshof gedateer 20 Oktober R. B. Schickerling, Meester van die Hooggeregshof Case M1812/70 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Witwatersrand Local Division) Johannesburg, Tuesday. 27 October 1970 Bcfore t!le Honourable Mr Justice Boshoff In the mattcr between HENRY ALFRED LONG, Applicant. and INDUSrRIAL SERVICE EQUIPMENT (PTY) LIMITED with registered office at care of Clifford Lvons & Co.. 98 President Stieet. Johannesburg. which carries on business in fork lift trucks, earthmoving-equipment, cranes and excavators at 57a Sixth Accnue, Alberton, Respondent H:~vmg heard Mr Labe, Counsel for the Applicant, and hav~ng read the petition and the other documents filed of record; It is Ordered: 1. That the above-me:~t~oned Respondent Company be and is hereby placed under provisional liquidation in the hands of the Master; 2. That a rule nisi do issue calling upon all persons concerned to appear and to show cause, if any, to th~s Court on 24 Novernber 1970, at 10 a.m., why the said Respondent Company should not be placed under final winding-up order; 3. That a copy of this rule nisi be served on the Respondent Company at its reg~stered office and be pub!~shed forthwith once in the Government Gazette and in a Johannesburg daily newspaper; 4. That a copy of th~s rule nisi be served on all known creditors by registered post. By Order of the Court.-D. F. Joubert, Assistant Registrar. (Bernard Hertzberg & S) Saak M456/70 IN DIE HOOGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (Transvaalse Provinsiale Afdeling) Pretoria, Vrydag, 30 Oktober 1970 Voor Sy Edele Regter Colman In die saak tussen BOOGERTlMAN VAN DER LOO (EJEN- DOMS) BEPERK, Applikant, en TOOLCRAFT (EIENDOMS) BEPERK, wat sake doen te Mitchellstraat 327, Pretoria, Respondent Na aanhoor van advokaat Spoelstra namens die Applikant en na deurlees van die Versoekskrif; Gelas die Hof: 1. Dat die voormelde Respondent Maatskappy hierby in voorlopige likwidasie geplaas word; 2. Dat 'n bevel nisi uitgereik word wat alle persone oproep om redes, indien enige voor hierdie Hof aan te voer om 10-uur vm. op 17 November 1970, waarom die respondent maatskappy nie onder finale bevel van likwidasie geplaas sal word nie; STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No Dat bestelling van hierdie bevel nisi geskied op die respondent maatskappy by sy geregistreerde kantoor en op alle bekende krediteure van die respondent maatskappy per aangetekende pos. en onvenvyld gepubliseer word eenmaal in elk van die Staatskoerant en Hoofsfad en Pretoria News nuusblaaie. (Die Weesheer moet die dringende aanstelling van 'n voorlopige likwadateur oorweeg.) Deur die Hof, N. E. J. Ehlers, Assistent Griffier. (Dyason, D. M. & M.) IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Transvaal Provincial Division) In the matter between HYMAN KAPLAN, Applicant, and LIONEL RACHMAN, and adult European male and hawker, of 408 Kilkenny Flats, De Villiers Street, Johannesburg, Respondent Notice is hereby given that the provisional order of sequestration grantcd in this case on 9 September 1970, by the Supreme Court of South Africa (Witwatersrand Local Division), has been superseded, and the petition discharged by Order of the said Court, dated 13 October R. B. Schickerling. Master of the Supreme Court Case MI IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Transvaal Provincial Division) Pretoria, Tuesday, 27 October 1970 Before the Honourable Mr Justice Colman In the matter beween CAPITAL LINEN SUPPLIES (PROPRIE- TARY) LIMITED, Apphcant, and UMBRIC (PROPRIETARY) LIMITED, having its registered office at 397 Church Street, Pretoria, and carrying on the business of a hotelier at Hotel Savoy at the aforesaid address, First Respondent, and C. H. LAWRENCE, in his capacity as Judicial Manager of the F~rst Respondent, Second Respondent Having heard Mr Goldstein, of Counsel for the Applicant, and having read the notice of motion; The Court Orders: 1. That a rule nisi do hereby Issue callmg upon all persons concerned to appear and show cause if any, to this Court at 10 a.m. on 8 December 1970, why an Order should not be made- (a) csncelling the order of jud:cial management, dated 6 June 1967; (b) r<leas~ng the Second Respondent from offlce; (c) placing the Fmt Respondent In liqu datlon under a winding-up order; (d) declaring that the costs of this application are costs In liquidation; 2. That service of this rule nisi be effected upon the Respondent Company at its registered office, and be published forthwith once in each of the Governmen/ Gazette and Pretoria News news- paper. By the Cwurt.-J. 0. BriedC, Assistant Registrar. (Sapirstein & S.) CAPE-KAAP Case M969/ 1970 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Cape of Good Hope Provincial Division) Cape Town, Thursday, 22 October 1970 Before the Honourable Mr Justice Beyers, Judge President The application of FIR AND ASH lnvestments (PRO- PRIETARY) LIMITED, Applicant (R87/1970) (No ). Having heard Mr Levy, Counsel for the Applicant, and having read the documents filed of record including the reports of the Registrar of Deeds, Cape Town, and the Receiver of Revenue, Cape Town, respectively; The Court Orders A. That the name of the Company. Fir and Ash Jnvestments (Proprietary) Limited, be restored to the Register of Companies wlth the effect that the Company shall be deemed to have continued in existence as if its name had not been struck off the Register provided the said Company lodges within 60 days f~om 22 October 1970, duly comple!ed- (i) Form E in terms of section 57 of Act 46 of 1926; (ii) Form J in terms of secion 70 of Act 46 of 1926;

116 -- Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February No GOVERNMENT GAZETTE; 13 NOVEMBER 1970 fiii) Form C in terms of section 26 of Act 46 of 1926 for the years ; (iv) income tax returns for the y 1968, 1969 and 1970 (a.q referred to in the said report o the Receiver of Revenue); B. That the property of the Company described in paragraph 4 of Applicant's affidavit jurat 22 September 1970 (filed of record) do remain an asset for disposal by the said Company; C. That this Order be published, at the Company's expense, once in the Government Gazette and once in The Argus newspaper..by Order of the Court.-C. B. Corfe, Assistant Registrar. Arthur E. Abrahams & Gross, Applicant's Attorneys, Greenmarket Place, 54 Shortmarket Street, Cape Town NATAL Case M683/70 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Durban and Coast Local Division) Before the Honowrable Mr Justice Fannin Durban, Friday, 30 October 1970 In the matter between JOSEPH HERMANUS VAN DYK, Petitioner and PINETOWN EARTHMOVING CONTRAC- TORS (PROPRIETARY) LIMITED, of 21 1 Permanent Building, Crompton Street, Pinetown, Respondent Upon the motion of Mr Donnellan, Counsel for the Petitioner and upon reading the notice of motion and the other documents filed of record; It is Ordered: 1. That Pinetown Earthmoving Contractors (Proprietary) Limited (hereafter called the Respondent Company) and all other interested persons be and they are hereby called upon to show cause, if any, before the Durban and Coast Local Division of the Supreme Court of South Africa, held at Durban on 27 November 1970, at 10 a.m., why an Older should not be made placing the Respondent Company under judicial management in tams of section 196 of Act 46 of '1926, as amended, and why that Order should not be made with and subject to the following directions, namely: (a) That the Respondent Company shall be under the management subject to the supervision of this Court, of a judicial manager or judicial managers, to be appointed in terms of Section 1% bis of the said Act, and that the directors and other persons vested with the management at the date of the making of the Order be divested thereof, (2r) That upon the grant of the Order the judicial manager or pdicial managers shall proceed forthwith to take over the management of the Respondent Company and shall thereafter carry out the duties referred to in Section 196 (1) (b) and the duties imposed upon judiciak managers by other provisions of the said Act, as amended; (c) That the remuneration of the judicial manager or judicial managers shall be such amount as may be fixed by the Master of the Supreme Court; (d) That while the judicial management Order is in force all actions and execution of all writs, summonses and other processes against the Respondent Company be stayed and not be proceeded with without the leave of the Court first Obtained; (e) Directing that the provisional judicial manager or managers and that the judicial manager or managers shalh have the power to raise money for the proper conduct of the Respon- dent Company's business in teama of and subject to the provisions of section 196 (1) (d) read with section 197 (B) (i) ter (a) of the said Act, with power to pledge, hypothecate or encumber the said assets of the Respondent Company; (f) authorising the provisional judicial manager or managers to convene a meetrng of the creditors of the Respondent Company in terms of section 197 B (1) ter of the said Act for the purpose of considering and passing, if deemed fit, a resolution to the effect that all or any liabilities incurred or to be incurred by the provisional manager or managers in the conduct of the Respondent Company's business, shall be paid in preference to all other ltiabilities of the Respondent Company, exclusive of the costs of the provisional judicial management and/or judicial management, and in the order in which they may be incurred; (g) that the judicial manager or managers shall. subject to the prior approval of the creditors of a duly constituted meeting of such creditors, have power to sell or otherwise dispose of any of the assets of the Respondent Company; (h) that the provisions of section 180 bis, 180 ter and 180 quat shall apply in the said judicial management as they apply in a winding up by the Court or in any winding up of a company which IS unable to pay its debts; 2. That this Order operate as a provisional judicial management order with and subject to the directions set out in subparagraphs (4, (b), (c), (4, (4, (0, (g) and (h) of paragraph 1 hereof; 3. That this Order be served forthwith on the Respondent Company at its registered office at 211 Permanent Building, Crompton Street, Pinetown and be published forthwith, once in the Government Gazette and twice at an interval of not less that three, nor more than 10 days, in a daily newspaper published and circulating in Natal. By Order of the Court.- F. G. Vos, Registrar. (Cox, Yeats & P.) Case M678/70 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Durban and Coast Local Division) Before the Honourable Mr Justice Shearer (in Chambers) Durban, Monday, 26 October 1970 In the matter between DOROTHY JUDITH FLORENS (born GEEL, Petitioner, and HOWLUN (PROPRIETARY) LIMITED, carrying on business at Suite Blue Heights. -. Westville. Natal, Respondent Upon the motion of Mr Friedman, Counsel for the Petitioner, and upon reading the petition and the other documents filed of record : It is Ordered: 1. That the Respondent and all other interested persons be and they are hereby called upon to show cause to this Court on 20 November 1970 at 10 a.m., why the Respondent Company should not be wound up; 2. That his Order operate as an Order provisionally winding up the Respondent Company; 3. That this Order and a copy of the petition and supporting documents be served on the Respondent Company at 23/24 Blue Heights, Westville, Natal, and that the order be published on or before 13 November 1970, once in the Government Gazette and once in a daily newspaper published and circulating in Durban. By Order of the Court.-F. G. Vos, Registrar. (Magid & D) Buy National Savings Certificates Koop Nasiona~e Spaarsertif ikate

117 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No S A B IN EXECUTION TRANSVAAL Case IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR THE DISTRICT OF GERMISTON, HELD AT GERMISTON In the matter between ALLIED-JBS BUILDING SOCIETY, Plaintiff, and GEORGE STEWART FERGUSON, Defendant In pursuance of a judgment in the Court of the Magistrate ot Germiston, and writ ot execution, dated 16 September 1970, the property listed herein will be sold in execution on Tuesday, 8 December 1970, at a.m., in front of the Magistrate's Court, President Street entrance, Germiston, to the highest bidder : Certain Erf 63, situate on Wesel Road, in the Township of Sunnyr~dge, District of Germiston, measuring square feet. The Judgment Creditor described the improvements on the property as set out hereunder, but no warranties are given in respect thereof : Improvements.-Detached single-storey dwelling consisting of five rooms, a kitchen, pantry, bathroom and laundry, constructed of brick under iron. Outbuildings: Single-storey garage and servant's room of brick under iron. Terms.-The purchase price shall be paid as to 10 per cent (10%) thereof on the day of the sale and the unpaid balance, together with interest thereon to date of registrat~on of transfer at the rate of 9 per cent per annum within fourteen (14) days shall be paid or secured by a hank or building society guarantee. The conditions of sale, which will be read immediately prior to the sale, may be inspected at the office of the Messenger of the Court, Germiston.-Wright, Rose-Innes, Louw & Wise, Plaintiff's Attorneys, Allied Building, 170 Meyer Street, Germiston Case IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR THE DISTRICT OF GERMISTON, HELD AT GERMISTON In the matter between ALLIED BUILDING SOCIETY, Plaintiff, and HENDRIK LOUIS POTGIETER, Defendant In pursuance of a judgment in the Court of the Magistrate of Germiston, and writ of execution, dated 16 September 1970, the property herein listed wrll be sold in execution on Tuesday, 8 December 1970, at a.m., in front of the Magistrate's Court, President Street entrance, Germiston, to the highest bidder: Certain Erf 47, situate in the Township of Dawnview, District of Germiston, measuring 895 square metres. The Judgment Creditor described the improvements on the property as set out hereunder, but no warranties are given in respect thereof: lmprovemen!s.-detached single-storey dwelling consisting of five rooms with kitchen and bathroom, contructed of brick under tiles. Outbuildings: Attached garage and servant's room of brick under tiles. Terms.-The purchase price shall be paid as to 10 per cent (lo?&) thereof on the day of the sale and the unpaid balance, together with interest thereon to date of registration of transfer at the rate of 9 per cent per annum within fourteen (14) days shall be paid or secured by a bank or building society guarantee. The conditions of sale, which will be read immediately prior to the sale, may be inspected at the office of the Messenger of the Court, Germiston.-Wright, Rose-Innes, Louw & Wise, Plaintiff's Attorneys, Allied Building, 170 Meyer Street, Germ~ston Case IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR THE DISTRICT OF KRUGERSDORP, HELD AT KRUGERSDORP Between A. G. GLADWIN & DOWNIE, Plaintiff, and C. J. BEKKER, JMendant In pursuance of a Judgment of the abovenamed Honourable Court and a warrant of execution, dated 26 August 1970, the fohlowing goods will be sold in execution on Wednesday, 2 December 1970, at 10 o'clock in the forenoon at the Commissioner Street entrance in front of the Magistrate's Court, Krugersdorp, to the highest bidder: 1. Certain remainder of Portion 67 (a portion of Portion A of portion named Rietfontein) of the farm Steenekoppie 153, Registration Division IQ, District of Krugersdorp, measuring (sixteen decimal eight three five one) hectares. EREGTELIKE VERKOPE 2. Certain Portion 41 of the farm Steenekoppie 153, Registration Division IQ, District of Krugersdorp, measuring (one hundred and five decimal two six six four) hectares. Registeied in the name of C. J. Bekker by virtue of Deed of Transfer 12007/1958, dated 15 May Dated at Krugersdorp this 26th day of October H. P. Klopper, Messenger of the Court, Krugersdorp. 2398G13 ' Case IN THE SUPREME COURT OF SOU7H AFRICA (Witwatersrand Local Div~sion) In the matter between EDELS PROPERTIES (PROPRIETARY) LIMITED, Plaintiff, and DOROTHEA MARIA MEYER, first Defendant, and ELIZABETH JOHANNA VAN DER MERWE, Second Defendant In pursuance of a Judgment of the above Hollourable Court dated 7 July 1970, and a warrant of execution dated 24 August 1970, the following property will be sold in execution on Friday, 27 November 1970, at 10 o'clock in the furenoon, in front of the Magistrate's Court Building, Harpur Avenue, Benoni, to the highest bidder, viz: An undivided half share of certain Portion 54 (a portion of Portion 53) of the farm Vlakfontem 30, situate in the Registration Division IR, District of Benoni. The conditions of sale may be mspected during office hours at the office of the Deputy Sheriff, 1 and 2 Law Chambers, Princes Avenue, Benoni, Transvaal. Dated at Johannesburg this 5th day oe November I. Lazerson, Plaintiff's Attorney, 203 N.B.S. Building, 37 Von Brandis Street, Johannesburg Case I 1252/70 IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Transvaal Provincial Division) In the matter between CONSTANCE FLORENCE DURRHEIM, Plaintiff, and JAN ALBERT VENTER, Defendant In terms of a judgment of the Supreme Court of South Africa dated 21 April 1970, in the abovementioned matter a sale by public auction with a reserve of twenty six thousand rand (R26 000) will be held in front of the Magistrate's Court, Potgieter Street, Nylstroom, on Friday, 27 November 1970, at 10 a.m. in the forenoon, upon conditions which may now be inspected at the office of the Deputy Sheriff, 90 Potgieter Street, Nylstroom, and will be read by him before the sale of the following property owned by the Defendant: Certain remaining extent of Portion E of the farm De-Nyl- Zyn-Oog 423, Regstration Division KR, District of Waterberg, measuring two hundted and fifty-seven decimal three two three six (257 '3236) hectares. Terms.-Ten per cent (10 per cent) of the purchase price and 2+ per cent auctioneer's charges in cash on the day of the sale, the balance against transfer to be secured by a bank or building socicty guarantee to be furnished to the Deputy Sheriff within seven (7) days from date of sale.-m. J. Karp, of Karp & Zimmerman, Plaintiff's Attorneys, 149 Erans du Toit Building, Schoeman Street, Pretoria Case IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR THE DISTRICT OF VEREENIGING, HELD AT VEREENIGING Between UNITED BUILDING SOCIETY, Plaintiff (Execution Creditor), and R. J. DU BOIS, Dzfendant (Execution Debtor) In execution of the judgment granted herein and subsequent notice of attachment, dated 16 October 1970, the Execution Debtor's right, title and interest in and to and the undermentioned property will be sold by the Messenger of the Court on 4 December 1970, at 10 o'clock in the forenoon, at the Office of the Messenger of the Court, Chase Building, Leslie Street, Vereeniging. Description.-Certain improved residential property situate on 7 Aloe Street, being Erf 220, Arcon Pmk, Vereeniging, in extent square feet (1 487 Yquare metres). Conditions 1. The sale shall be subject to the provisions laid down by the Magistrate's Court Act, No. 32 of 1944, and the rules made thereunder, the conditions contained in the title deeds, and will Je sold to the highest bidder without reserve.

118 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 I 118 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER The purchasa shall pay to the Messenger of the Court an amount of R200 in cash immediately upon signature of the Conditions of Sale, and furnish him with a bank or building society guarantee within 14 days from the date of sale for the balance of the purchase price. 3. The full conditions of sale may be inspected at the office of the Messenger of the Court during office hours and will be read out before the property is put up for sale. Dated at Vereeniging this 30th day of October Steyn, Nolte, Wiid & Nash, Attorneys for Execution Creditor, P.O. Box 83, United Buildings. Voortrekker Street. Vereeniging CAPE-KAAP Case IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR TEE DIS- TRICT OF THE STRAND, HELD AT THE STRAND Between THE DIVISIONAL COUNCIL OF STELLENBOSCH, Plaintiff, and LOURENS J. LE GRANGE, Defendant Take notice that the undersigned will =I1 in execution the property described as Erf 1967, The Strand, situate in the Municipality of The Strand, Division of Stellenbosch, measuring six hundred and fourken (614) square metres; with dwelling-house thereon and known as 13 Van der Merwe Street, Strand, by public auction at the premises on Friday, 27 November 1970, at 10 o'clock in the fmenoon. Terms.-Ten per cent cash on day of sale and balance cash against registration of transfer, the purchaser to furnish a Bankers' or other suitable guarantee for payment of the balance of the purchase price. Possession will be given immediately Dated at the Strand this 28th day of October W. G. Vlok Messenger of the Court, J. C. Louw, Du Plessis & Partners, Plantiff's Attorneys, Security House, Main Road, Strand Saak 453 1/69 IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN UITENHAGE, GEHOU TE UITENHAGE Tussen UNION FILLING STATION (EDMS.) BEPERK, Eiser, en JASPER JOHANNES JANSE VAN RENSBURG. Verweerder Kragtens 'n vonnis van die Landdros op Uitenhage, gedateer 16 Januarie 1970, sal die Geregsbode voor die ingang van die Hof op Uitenhage, verkoop om 10-uur in die voormiddag, op Saterdag, 12 Desember 1970, 'n steenwoning met sinkdak, gelee te Flanaganstraat 12, Uitenhage, op.erf 2368,. Uitenhage, in die munisipaliteit en Afdelingsraadgebted van U~tenhage, groot vierkante voet (vyfduisend tweehonderd een-en-sestig desimaal twintig vierkante voet) 522 vierkante meter (vyfhonderd twee-en-twintig vierkante meter). I. Verkoping sonder voorbehoud en voetstoots. 2. Koopsorn betaalbaar kontant of behoorlike waarborg. 3. Besitname volgens onderlinge reepngs. 4. Die volledige voorwaardes is ter insae by die kantoor van die Geregsbode. Gedateer te Despatch op hede die 29ste dag van Oktober Janus Dave1 & Kie., Prokureurs vir Eiser, Hoofstraat 31b. Posbus 3, Despatch Saak IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK PIKETBERG GEHOU TE LAAIPLEK In die saak tussen MUNISIPALITEIT VELDDRIF, Vonni.sskuldeiscr, en W. H. CtJLLUM, Vonnisskuldenaar Ter uitvoering van 'n uitspraak in die Landdroshof van Laaiplek in bogenoemde saak sal 'n veiling gehou word op Saterdag, 28 November 1970, om 10 vm., voor die Landdmshof te Laaiplek van die volgende vaste eiendom gel& in die Kleurlingwoonbuurt : Sckere stuk afgeskafte erfpaggrond, synde Erf 376, Laaiplekdorp-uitbreiding 4, gel& gedeeltelik in die munisipaliteit Velddrif, afdeling Piketberg. Groot 929 vierkante meters. Ook bekend as Oosstraat, Velddrif. 1. Die veiling word gehou kragtens die bepalinge en voorwaardes van die Wet op Magistraatshowe No. 32 van 1944 en die eiendom word voetstoots en soos dit staan, verkoop onderworpe aan die voorwaardes van die bestaande transportakte. Die hoogste bi&r sal die koper wees onderworpe aan die bepalinge van artikel 66 van die bogenoemde Wet 2 Een-tiende (1110) van die koopprys moet in kontant of per tjek deur 'n bank gewaarborg, betaal word onmiddellik nadat die eiendom as vekoop verklaar is en die saldo van die koopprys. tesame met rente daarop teen 'n koers van 5 persent (vyf persent) per jaar, teen registrasie van die oordrag, en wat binne 14 dae na die vklingsdatum deur 'n bank of bougenootskap gewaarborg moet word. 3. Aand2g word gevestig op die bepalinge van die Groepsgebiedewet No. 36 van 1966, soos gewysig, en ook op Wet 63 van 1966, soos gewysig, waaronder hierdie eiendom gereserveer word vir gebruik deur lede van die Kleurlinggroep. 4. Die eiendom is verbeter met 'n enkelverdieping woonhuis onder asbesdak bestaande uit drie slaapkamers, gekomb~neerde sit-eetkamer, kombuis, badkamer en latrine en motorhuis. En onderworpe aan die voonvaardes wat tydena die veiling uitgelees sal word, en wat ter insae E in die kantore van die Geregs- bode, Laaiplek en die Afslaer.-Swemmer & Levin, Hoofstraat, Vredenbura. S. J. Levin. Afslaer NATAL Case IN THE MAGISTRATE'S COURT FOR THE DISTRICT OF LOWER TUGELA HELD AT STANGER Between WILLEM HENDRIK NEETHLING COETZEE, Plaintiff, and KESAVAL NAICKER, Defendant Take notice that the undermentioned immovable property will be sold at the Court, Stanger, at 9 a.m. or as soos thereafter as circumstances permit, on Friday, 27 November 1970, the sale to be subject to the undermentioned conditions: Description of property.-subdivision 16 of Portion 13 at the farm Hlangwini 3868, in the Kearsncy-Doornkop Health Committee (Malaria) Area, County of Victoria, Province of Natal, in extent 49'9408 acres, held under Deed of Transfer Sucrose Quota attaching thereto, 69 tons Sucrose 47 acres registered land. Situation of property.-property is situated about two miles west of the Glendale Sugar Millers, Glendale. Condiiions of sale.-1. The property shall be sold to the highest bidder at the sale. 2. The purchaser shall pay 10 per cent of the purchase price immediateiy the sale is concluded, and the balance upon transfer of the property into his name, to be secured by a bank or building society guarantee delivered to the Messenger of the Court within seven days of the date of sale. 3. The purchaser shall bear all the costs of and incidental to the transfer of the property into his name, which shall be effected by the Plaintiff's Attorneys. The purchaser shall pay the costs incurred in connection with this matter. 4. The property will only be sold to members of the Indian Group or to a member of any other Group who has in his possession on the date of the sale, a duly issued Permit under the Group Areas Act. 5. Should the purchaser fail to carry out any of the conditions of sale, the 10 per cent deposit referred to above will be forfeited. Dated at Stanger, Natal, this 15 Oc~ober Laurie C. Smith & Co., Plaintiff's Attorneys, 22 Jackson Street, Stanger Buy National Savings Certificates Koop Nasionale Spaarsertifikate

119 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 In the matter of- SALE IN EXECUTION THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF DURBAN. Petitioner. and VARIOUS PERSONS In execution of a judgment of the Supreme Court of South Africa (Durban and Coast Local Division) in the above suit, a sale will be held by the Deputy Sheriff, Durban, in the basement of the City Hall, Durban, on 27 November 1970, at loam., of the properties reflected in Annexure A hereto to the highest bidder in each case on conditions to be read by the Deputy Sheriff at the time of the sale. CONDITIONS AND TERMS The attention of prospective purchasers is directed to the provisions of the Group Areas Act as amended, and no bid will be accepted by or on behalf of any person who is not a member of that group for which the property has been designated in this notice, unless that person exhibits to the auctioneer at the sale a permit from the Minister of the Interior to acquire such property. The purchaser in each case. shall immediately after the sale pay to the auctioneer his corn~iiission of 2+ per cent of the purchase price with a minimum of R20. The full conditions of sale may be inspected at my office. Cash or 10 per cent of the purchase price in each case to be paid immediately after the sale is closed, the balance of the purchase price with interest at the rate of 7 per cent against transfer by a bank or building society guarantee to be furn~shed to the Deputy Sher~tf, Durban, within 14 days after the date of sale. P, C. SNYMAN, Acting Deputy Sheriff, Durban. Ninth Floor, Gardiner House, Oardiner Street, Durban. ANNEXURE, A. '_ ; C:.. Group. areas zonlng White 0/ White 0/ White O/O..... White O/O..... w. o/o Controlled.... White 0/ White 0/ Case No Owner's nama Garry Gershon Lazarus; Martine Shellee Lazarus William Douglas Crocker John Leighton Baylis Pomanbalam 27OO/l Latiff Moosa passenger Indian.. Pomoosarny Ruthnam Pather passenger Indian Anna Marie Constance D'Unienville Frederick John Davieo Description of property Jeovaretham Balagooroo Chetty, Subdivision 3 of Lot A/21, Block A of the Indian; Town Lands of Durban No ~ ~ ~ o ochetty r o o CB passenger Indian Chatawan CBI 67lO/lO Subdivision 9 of Lot A/21, Block A situate on the Town Lands of the City of Durban Arunasalam Balagooroo Chetty Lot 186 Block AK of the Townlands of CBI B/R No. 1554/1921 Durban No Sub 1 of Portion C of Lot 4 Block B of the Town Lands of Durban Sub 3 of Lot 67 Block B of the Town Lands of Durban No Sub 7 of 126 Block B of the Town Lands of Durban No. 1737; Sub 7" of 128 Block B of the Town Lands of Durban No. 1737: Sub 8 of 126 Block B of the Town Lands of Durban No Subdivision B of Lot J of 9 Block G of The Town Lands of Dul ban 1737 The Remainder of Lot V of Lot 12 Block G of the Town Lands of Durban Subdivision 1 of Subd~vision B of Lot 5 Block LL of the Town Lands of Durban - No Remainder of Subdivision I of Lot 13 Block Z of the Townlands of Durban - No Subdivision Z of Subdivision I of Lot 13 Block Z of the Town Lands of Durban No Lot 596 Block E Umbilo of the Town Lands of Durban No I Postal address 1 Improvements I 78 Percy Osborn Road, Durban 101 Woodford Grove Demolition Certificate No. E issued O/Bldgs ' Brick/CI Dwelling Kit. Lounge 2 b/r Bath and W.C. Servants Qtrs W/Iron with Brick L/To Iron WC. still standing. 145 First Avenue, Durban... 1 Brick/Iron Dwelling Kit, Pantry, D/R, Lounge 4 B/ i Rooms +th and WC. O/Bldg. Brick with L/to I Iron Roof. 109 Currce Road Brick/Tile Dwelling, Entrance Hall, Study Kit D/R, Lounge Bath, WC, 3 B/Rms, with NO. 4 B/Rm under Boarded Malthoid, 2 Gar. B/Conc Slab S/Qtrs. Brick, Shr, WC. Swimming Pool. 24 Coronation Rd B/Tile Dwelling, Entrance Hall, Kit, D/R Lounge 4 B/Rms, 2 Baths, 2 WC's S/Qtrs B/Tile, Playroom 1 R /Ti Ir -, Currie Road / B/Tile Dwlg. Kit, D/R, Lounge, 3 B/Rms, 2 Baths 2 WC's. Laundry, S/Qtrs, B/Iron D/Car with L/To Iron and Tile Roof. 27 Kent Road /17 Campbell Avenue Station Road i B/Iron Dwelling, Kit, Pantry, D/R, Lounge 4 B/Rms, Bath and WC.s/qtrs B/Ilon with L/to. B/lron Sem-Detached Dwelling. No. I5 Kit. D/R, 2 B/Rmls, Lounge W/I Bathroom No. 17 Kit, D/R, 3 B/Rm's, Lounge, W/I Bathroom. B/lron Dwelling, Kit. Pantry, D/R, Lounge, 4 B/Rms, Bath and WC, Garage, S/Qtrs. 11 Lancaster Road... B/lron Dwelling, Kit, D/R, Lounge, 4 B/Rms. Bath and WC. D/Garage, S/Qtrs, B/Asb. 19 Brisker Road I B/Tile Dwelling, Kit, D/R, Lou?ge..4 B/Rms, Bath and wc Garage, s /Q~, Swmmmng POOL

120 Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer s Copyright Authority No dated 02 February 1998 Group areas zoning White W White White w w W W White W. 010 W Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled.... Controlled..... White w Ease No Owner's name Rodney Edgar Sellars Estate late Leochmann Rage Gopaul Hendr~k Johannes de Goede en Winston Godfrey Jt. Est. of the late Mahmud CBI Sub 3 of Lionel of 27 of the Farm Wentworth B/R No. 5036/1914, Estate No. No /1953 and Swvmg - SDOUS~. ~arah Jt. Est. of the Late Mahmud CBI BR. No Estate No and'surviving Spouse Sarah CBI Woman B/R No Poonsamy CBI (B/R No ) ~&&ee CBI woman (BIR 5N9/ 1970) ~a&d Stephanus Johannes le Roux Velayudam B/R MIS Mahomed, Essop & Janeb Bee Narainsamy Naidoo CBI B/R Munsamy CBI No Harreeparshad CBI (BR No. 1134/ 1899); Rookminia CBI Widow No /18154 Omar Chawan a member of the Indian Group Surajpal CBI (B/R No ) Parbathi CBI woman No Kistnasamy CBI (B/R No ) Gunerah CBI (B/R No. 6144/ ); ~ ~pana CBI (B/R Nd. 3928/1948) Subramanla CBI (B/R No ) Hoosen Saib CBI No Frederik Andries Jacobus van Heerden Yenku Naidu CBI (B/R No ) Description of property Sub 146 of Harriettwood No Portion C of Lot 47 of Lot 9 situate on the Bluff Sub 16 of Strong of Crow's Nest No Subdivision 186 of Lot 93 of Mid-Wentwortk of the Farm Wentworth No. 860 Sub 4 of Lionel of 27 of the Farm Wentworth No. 860 Remainder of Lot 96 of Lot A of Lot 30 of the Farm Wentworth No. 860 Lot 1 of Subdivision 3 of Lot a of Lot C of the Farm Bellair No. 823 Remainder of Lot 19 of Block A of Kingsdale Township of the Farm Bellair No. 823 Lot 6 of Sub F of Sub A of Sub R of the Farm Bellair No. 823 Subdivision C11 of the Farm Dunn's Grant No. 873 Lot 158 of Lot A of Portion V of The Farm Dunns Grant No. 873 Lot 167 of Lot A of Portion V of the Farm Dunn's Grant 873 Lot 194 of Lot A of Portion V of the Farm Dunns Grant No. 873 The Remainder of Lot 31 of Portion V of the Farm Dunns Grant No. 873 Lot 91 of Portion V of the Farm Dunns Grant No. 873 Lot C of Lot 153 of Lot V of (Clairmont Estate beinga portion of) Lot a-1 (Dunn s Grant) No. 873 Lot 201 of V of the Farm Dunns Grant No. 873 Sub A of Lot 352 of Portion V of the Farm Dunns Grant No. 873 Lot 38 of Lot SB Clairmont Estate No Sub 2 of Morton of E of the Farm Sea View No. 845 Subdivis~on 3 of Lot 4C of Lot 2F of Block E of the Farm Sea View No. 845 Postal address 382 Oliver Lea Drive Worthing Avenue (~rede;ick Avenue) 37 Culbin Place 102 Glena~dle Road..... Highbury Road Highbury Road Jacobs Road and Jacobs Road 119 Cliff View Road, Bellair 28 First St. Hillary.... Calvert Road Dayal Road Ambar Road..... Houghton Road No Pine Road Houghton Road Sir Kurma Reddi Road Sirdar Road Sirdar Road Flower Road Seaward Road Hazeldene Road Umhlatuzana Road Improvements B/Slate Dwelling, Kit, D/R, Lounge, 3 B/Rms, Bath and WC, SlQt~s, under dwelling, Garage with Conc. Roof. Vacant Land. Brick/Tile New Dwelling. Lounge, D/R, 3 B/Rms, Kit, Bath and WC. Garage, S/Qtrs under Main B!dg. B/Tile Dwelling, Lounge D/R, 3 B/Rms. Kit, Bath and WC. Enc. Front Veranda Garage and SIQtrs, B/Asb. Vacant Land. Vacant Land. B/1 Dwelling, 6 Room?, Bathroom, Basement Storeroom, outside Brick WC. B/I and Asb. Lounge, 3 B/Rooms, Kit. RIRm. Sep. WC., Front and Back Verandas, Garage, Outbu~ldings of S/Qtrs. - and Laundry. Vacant ~andr B/I Dwelling, 3 Kits, D/R Lounge, 5 B/R's, attached Washroom, O/Bldg. Brick, 2 WC's. Front Room and Veranda Brick 2 Further B/Rrns, W/I, Asb. Roof, W/I OIBldgs, Brick WC. Vacant Land. B/I Dnzelling (Extensive Damage by Vandals). Kit, D/R, Lounge, 5 B/R's, O/Bldgs. Brick. Buildings being demolished. W/I Dwelling Front and Back Brick and Con. Blocks, 4 Rooms, Kit and Pantry, OIBldgs. BIAsb. W/I Dwelling, 4 BIRms, Lounge, Attached Back Section Brick, Kit, Pantry Com./L/DR, Bathroom under Ash. Roof, attached shower and WC'S 2 privies and OIBldgs, B/Asb. 3 W/I Shacks. W/I Dwclling with Brick front. Kit, Lounge, 4 B/Rm's, W/I Rooms, Shower and Privy at the Back. Vacant Land. W/I Dwelling and 5 Bedrooms 2 Kit. 2 W/I OIBldgs. brick Priv; and Shower. B/Tiles, 3 B~R'S, L/DR, Kit, Bath/R, Sep WC, Front Verandah., S/Otrs -,.- with WC and Shower.. Car~ort.. Vacant Land.

121 Group area: zoning W W White White 0/0... White 0/0.... White White White White 0/0.... White White White White White W Case No Owner's name Murugan CBI (B/R No ) Murugan CBI (B/R No. 1926/ -~ 1908) - ~ Jacob Daniels..... Chandramma CBI woman (B/R No. 499/1906) Chandramma CBI woman (B/R No ) Arthur John Choonoo..... Cornelius Rudolf Frederick van Eden Nancy East..... Rampal (CBI B/R No ); Ramdut (CBI B/R No. 269/1921); Sardeo (CBI B/R No. 1887/1910); Gobardhan (CBI B/R No ) Govindsamy CBI (B/R No ) Pardesi..... Pardesi Free Indian (B/R 376/ 1902) Parandaye No /42187, Ramnath Singh, Dayanand, Parmessur Singh, Haricharan Singh Hoosen Saib No Bugeloo... Boodhoo Ram CBI B/R No ~a'ir-& CBI B/R No Chinasami CB1 B/R No Perumal CBI B/R No Description of property Postal address Lot 4 of Subdivision 12C of 2F Block E of ' Harden Avenue..... I Harden Avenue Mowat Road..... Rosyth Road..... the Farm Sea View No. 845 Lot 5 of Subdivision 12C of 2F Block E of the Farm Sea View No. 845 Subdivision X of Lot 2 F of Block E of the Farm Sea View No. 845 Sub 7 of Block T of the Farm Sea View NO. 845! 1. Sub 18 of Block T of the Farm Sea View 48 Rosyth Road, Sea View.. No Sub 19 of Block T of the Farm Sea View No sub 20 of Block T of the Farm Sea View No. 845 Lot 42 of the Knoll of the Farm Sea View 48 Armadale Road..... No. 845 Subdivision A of Subdivision 87 of Block I8 Clyde Vale... U of the Farm Sea View No Sub 9 of 1 and 2 of Z of A of the Farm 36 Glen Grove..... Cato Manor No Sub 9 of 3 of Z of A of the Farm Cato Manor No. 812 Rem of Lot 4 of B of 6 of Lot AGAKa Cato Manor No's Triton Place The Remainder of Subdivision F of Lot 6! 154 Cato Manor Road.... and 7 of Lot e of the Farm Cato Manor No. 812 The Remainder of Subdivision 1 of Lot B I 56 Trimborne Road.. of Lot 52 of Lot F1 of the Farm Cato Manor No. 812 Remainder of Lot B of Lot 52 of Lot F1 of of the remainder of the Farm Cator Manor No. 812 Subdivision AS of Portion MB6 of the Remainder of the (Remaining Portion of the) Farm "Cato Manor" Lot 4 of MB" of the Farm Cato Manor No's 812 to 814, situate in the county of of Durban Lot 54 of Lot MB6 of the Farm Cato Manor No. 812 Subdivision A of 98 of MB6 of the Farm Cato Manor No Trimborne Road Wiggins Road Bloomsbury Road Eskotene Grove Dunbar Road..... Vacant Land. Vacant Land. Improvements Con Block/I Dwelling, 3 Rooms and Kitchen NO Doors Windows and Fittings. - W/I Dwelling, 4 Rooms, Kit, Front Verandah, 0lBlda.-Brick Privy and Bathroom, Basement store Area. B/I Dwelling, 4 B/R's, Lounge, D/R. Kit, Bath/R and WC. Basement Storeroom. Front and Side verandah; Back Storeroom. ~/~trs. Sep Privy. B/Tile Dwelling, Kit, D/R, Lounge. 2 B/RMYs, Bath and WC, S/Qtrs, Garage. Vacant Land. Vacant Land. Wllron Dwelling, D/Room Lounge. 4 Bed Rooms. Basement Attached, Brick Kit. and Bath room under L/to IIRoof with Basement. W/~ron 01 Bldg, Furniture shop destroyed by fire. Sanding shop, Privies and Wash rooms, B/Lean to Iron Roof, Shed B/Con. Roof. W/lron 6 Room Shack. 2 W/iron O/Bldgs. 5 W/iron Shacks and 3 Privies. 48 Bloomsbury Rd. W/iron Dwelling, Kit, Pantry, 3,B/Rooms, W/iron Shed, O/Bldgs, Bllean to IIRoof. 55 Dromore Rd. D/S B/iron dwelling, Each Floor 2 Kit, 2 B/Rms and Bath, Garage, OIBldgs Asb. Rf. B/I Dwelling, Kit, Pantry, 3 Bed rooms, Enc Verandah, B/out bldgs with lean to Iron roof, 2 B/privles, 12 W/I Bldgs. Vacant Land.

122 ======= Group. areas zonlng W W W W W W W W w W. OIO.,..... W White w W W W W W W White w se No. Owner's name 3omiamma CBI B/R No omiamma CBI (B/R No ) lastaghit CBI (B/R No ) Dastaghir CBI (B/R No ) 3astaghir CBI (B/R No )?brahim CB1 (B/R No 6578/1928) Ra'man Sing CBI Debi ding CBI Deonandan Sing CBI 820/1916 Juagbahadur Sing CBI 2429/1919 Mankhr CBI Woman No of Rooikopjes Pethai Khan, Goolabh Khan, Said Omersha Mahomed The Trustees of the Umbilo Shree Ambalavaanar Alayam Richard John Jack Daniel CBI No. Dead/ Ramsuth (Deceased) No Ramsudh (Deceased) No David Lazarus Paul Lou~sa Helene Lazarus CB1 Woman (B/R No ) Spinster, Louis Paul Moodie CBI (B/R No ), Anthony George Clement Lawrence (CBI Passenger Indian), Rosa Monica Lazarus CBI Woman B/R No ) Spinster Korn~adu Sullaphen, Free lnd~an No Ballyraj CBI No, George Khemraih Maghraih CBI NO Ballyraj CBI No , Cieorge Khemrajh Maghrajh, CRl No I. W. Hurst lnveslments (Pty) Ltd Ganges Joseph, CBl (B/R No ) Description of property Remainder of Lot 16 of 143 of MB6 of Cato Manor No. 812 Remainder of Lot 17 of 143 of MB6 of Cato Manor No. 812 Sub B of Lot 158 of Lot MB6 of the Farm Cato Manor No. 812 Sub C of Lot 158 of Lot MB6 of the Farm Cat0 Manor No. 812 Lot 56 of Lat Z of F of 0 of the Farm Cato Manor No. 812 situate in the city and county of Durban Subdivision 8 of A of 24 of P of 0 of the said Farm Cato Manor No. 812 Subdiviaion 2 of Sf33 of the Remainder of the Farm Cato Manor No. 812 Rem of 67of D of L/R of SB5 of Cato Manor No. 812 Sub 2 of Sub 30 of Lot SB7 of the Farm Cato Manor No. 812 Remainder of Sub 41 of Block HH of SB 10 of the Farm Cato Manor No. 812 Remainder of Lot A of 8 of the Farm Cato Manor No. 812 Remainder of Lot 14 of the Farm Cato Manor No. 812 Remainder of Lot of the Farm Cato Manor No. 812 Subdivision 5 of Lot "LAZ" Block E ot the Farm Brickfleld No. 806 Subdivision 2 of F of a of Block E of the Farm Brickfield No. 806 Remainder of Sub 1 of Sub B of Sub 2 of Sub V of the Farm Brickfield No. 806 Remainder of Sub B of Sub 2 of Sub V of the farm Rrickficld No. 806 Remainder of Lot 9 of Lot WM of the farm Brickfield No. 806 The remainder of Sub 18 of Lot "WM" of the farm Urlckfield No 806 Postal address Empress Place Empress Place Rick ban Crescent Rickben Crescent Cor. of Rickben and Carlou Road 6 Jubilee Road Buckingham Road West Boundery Road.. North Bank Road Booth Road...., Bellair Road Malcolm Road Northbank Road Bellair Road Bellair Road Arcadia Road West Road and 5 West Cross Road Glenardle Aven Glenardle Aven Sommo Road Hammersmith Avenue.... Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. W/I Dwelling, Kit, D/R, Lounge, 3 B/Rms, Washroom, B/I Butcher Shop with Room attached B/I O(Bldg and Privy. B/Tile Dwelling, Kit, D/R, Pantry, Lounge, 4 B/Rms, Washroom, BII O/Bldgs with attached W.C. Vacant Land. Vacan: Land. Vacant Land. B/I Dwelling used as temple. W/I Sheds 2 R/I Privies. B/Tile Dwelling, Kit, D/R, Lounge, Bath, 2WC's 4 B/Rms, Basement Garage S/Qtrs, Swimming Pool. Vacant Land. B/I Dwelling. Kit, Pantry D/R, 5 B/Rmls. 5 Privies and Shower d B/I. Vacant Land. Improvements 6 West Rd. Derelict W/I Dwelling, 5 Wwt Cross Rd. B/Tile Dwelling, 5 Rooms, K.P.B., Verandah. Basement Rooms, O/Bldgs 2 Rooms, Verandah, B/1 3 Priv~es. W/I Shack. Vacant Land. Vacant Land. B/Tile Dwel!ing 6 Rooms Kit, Bathroom, Verandah, B/I WC.

123 Group areas zoning White Indian Indian Indian Indian Indian Indian 0/0.... Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian lndian Indian Indian lndian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian % h e No. Owner's name 0sboi;e Walter Welch Blakey.. Woodhaymal.... Kamatchee (a member of the Indian group) Gooroosamy Thungavell Chetty CBI (Passenger) Amratlal (a member of the Indian Group)... Dawood Joosab.. Ramcharathoo CBI (Passenger)... Rookhmani Ramdhani CBI Woman (Passenger) Widow.. Hassen Mia (Member of the Ind~an orou ~amlal (born 8/1/20).... Harilall Patan (CBI B/R No ) Dhanookdhari CBI B/R No Heerakll CBI (BIR No ~ejz ~ansingh (Deceased)... Bejai Mansingh (Deceased) CBI No Sunder Sing CBI (B R 2065/1921) Raghulr ' Sig C I (BIR No ) I Raghura Sing ) Sewsunkex Kalideen CBI (BIR ) 4 Munsamy CBI B/R No. 608/1920, Oopai CBI B R No , Madurav I B/R No , Ra;ialingam.Pandaratn CBI B R No. 1151/1925, Perumal I B/R NO dp Basanth.... Dwarka Persad CBI (BIR No ) Surajpal CBI (B/R No. 4240/1910) (Estate Late) Abdool Khalek Kazi Rahimtooh Description of property Remainder of Lot 19 of Lo1 Za of the farm Brickfield No. 806 Sub J of Lot 248 of the farm Klein Zeekoe Vallei No. 803 Sub A of Sub 36 of Sub "b" of Lot FF of the farm Brickfield No..806 Subd~v~s~on I) of Subdiv~s~on 40 of Subdivision "b" of Lot FF of the farm Brickfield No. 806 Sub 1 of Sub 8 of Sub FF of the farm Brickfield No. 806 Remainder of Sub 40 of D of H of the farm Bri~kflcld No. 806 Rema~ndcr of 30 of B of I of the farm Brickflcld NO. 806 The remdndcr of Sub 28,29 and 30 of I of the. farm Bricklield No. 806 Subd~vision 23 of Lot Ken~lworth of the farm* Brickfield No. 806 Subdws~on 8 of Lot 2 of L2 of the farm Brickfield No. 806 Remainder of Sub C of 1 of A of the farm Kleh Zeekoe Vallei No, 803 Remainder of Portion Bur of the farm Klein kkoe Vallei No. 803 The Remainder of Portion Cele of the farm Kldn Zeekoe Vallei No. 803 Lot 1 of subdivision N of the farm "Klein Zeekoe Vallei" No. 803 Lot 2-of - - subdivision N of the farm "Klein Zeekoe Vallei" No. 803 Lot 4 of N of Klein Zeekoe Vallei No. 803 Sub 3 of Lot 15 of Lot N of the farm Klein Zeekoe Vallei No. 803 Sub 8 of Lot 15 of Lot N of the farm Klein Zeekoe Vallei No. 803 Ramarnder of VI of Farm Kleip Zeekoe Vallel No. 803 ~c~ahder of Sub 6 of Z1 of the farm Klein Zcekoe Valle~ No. 803 Remainder of 177 of 3 of the Farm Klein Zeekoe Vallei No. 803 Sub 2 of CCS of 3 of the farm Klein Zeekoe Vallei No. 803 Remainder of Sub A of lot 15 of the farm Klein/Vallei No. 803 Sub A of Lot 140 of the farm Klein Zeekoe Vallei No. 803 Lot 233 of the farm Klein Zeekoe Vallei Postal address 42 Alcock Cres..... Spencer Road..... Villa Road Ward Road Brickfleld Road.... Tasman Avenue Sobrun Road East St. Sydenham.... Cannon Avenue Marie Lane Quarry Road Elf Place..... Cartmel Road Spencer Road Spencer Road..... Palmiet Road..... Spencer Road..... Clare Road..... Clare Road Palmiet Road..... Westv~lle Road... Siripat Road Kennedy Road... New Germany Road Spencer Road.... Improvements B/Tile Dwelling, 4 Rooms, Kit, Bath and WC, Verandah, B/Asb OIBldgs, Garage, Room, WC. Vacant Land. Vacant Land. 911 Dwelllng. 3 Rooms, Kit, Bath, Verandah, OIBldgs 2 Rooms. Kit, Verandah, 2 Pr~v~es and Shower. B/Asb D/S Dwelllng Upstairs 5 Rooms, Kit, Bath, Verandah, Downstairs 2 Rooms, Kit, O/Bldgs, 2 Rooms, Kit, Verandah, 2 B/1 Pr~v~es. Vacant Land. B/1 Dwelllng 7 Rooms, Kit, Bantry, Bath rm. Ver. W.C. W/1 Dwelling 4 Rooms, Kit, Verandah. B/1 WC and Shower. Vacant Land. Vacant Land. B/Asb. Dwelling, 2 Rooms, Kit, Verandah W/I Kitchen, Privy and W/I Shower. Temple Wooden Shed BR/Asb B/Asb Dwelling, 8 rooms, Kit, Ver, Basement 2 Rooms, Garage B/I Privy and Shower B/1 Privy. Vacant Land. B/I Dwelling, 9 Rooms, k~t Pantry, Blrm. ver. Basement room, Garagc, 2 B/1 WC's. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. B/Asb Dwelling, 6 Rooms, Kit. Bath/R. 2 Ver. B/I Room Attached, 2 B/1 Pr~vies. W/I Dwelling, 5 Rooms. Kit. Shower, Ver. Car Shelter, Privy, W/1 Room. BIAsb. Dwelling, 5 Rooms Kit, WC. Shower, Ver. 2 Woodun Sheds. B/Tile Dwelling, 5 Rooms Kit. Pantry, Bath Rm. Ver B/Asb. O/Bldgs. Garage, 2 Rooms, Kitchen. Ver. Cellar, Privy, and Privy and Shower B/Asb. Winch House, B/Conc. Sub-Statron. W/Asb Room. Vacant Land.

124 Indian Indian Indian Indian W w White Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Lse No. Owner's name klohan CBI (B/R No ) Rajkumar CBI (B/R No ) The Joint Estate of the Late Kuranduth and surviving spouse Dhanawanthy Kanniappen, born 25/12/38, Dhanapal, born 4/2/40, Ponnusami born 6/8/41 Ranjith..... Kanni Maistry... Sangapersad CBI (B/R ), Rampersad CBI (B/R 1171/1918) Rampiara Sewsunker CBI (B/R ) Dhunraj CBI (B/R l318/19z!) Sookdhew CBI (B/R ) Leonard Joseph bureau..... Naraini C.B.I. woman (B/R No. 4096/1920) W~dow Ayesha... Haripersad..... Dawood Joosab..... Munsamy CBI (B/R No ) Harichunder.... Harichunder.... Chinna Munsami..... Abbas Hassan Ally... Lingantha Moodley..... Ganesh Jadoo..... Mungalanunthum Pillay Archibald Sylvester Nathaniel Thomas, 219 Paulina Vivian Sheila Thomas, 219 Joshie Marceline Constance Thomas, 219 Mary Lourdes Jacqueline Thomas, 119 Winifred Cynth~a Augustine B/R Imandin No Description of property Subdivision 150 of Lot R of B2 of the farm Bnckfield No. 806 Rem of Lot 467 of Reservoir Hills Township (Extension No. 1) Sub 1 of Lot 641 Reservoir Hills Township (Extension No. 2) Lot 1443 Reservoir Hills Township (Extension No. 5) Lot 2889 Reservoir Hills Township (Extension No. 10) Subdivision Q of Lot 23 of bdghk and cdghi of the farm S ringiield No. 802 Sub A. of 1 o?23 of g.h.k. of the farrn "Sprmgfield" No. 802 Lot 76 of Puntan's Hill of Springfield No. 802 Lot 101 Reservoir Hills Township..... Lot 959 Reservoir Hills Township (Extension No. 41 Lot Reservoir Hills Township (Extension No. 5) Lot 1706 Reservoir Hills Township (Extension No. 5) Lot 1740 Reservoir Hills Township (Extension No. 5) Lot 1535 Reservoir Hills Township (Extension No. 5) Lot 1536 Reservoir Hills Township (Extension No. 5) Lot 2684 Reservoir Hills Township (Extension No. 7) Lot 2561 Reservoir Hills Township (Extension No 7) Sub 5 of Lot 28WReservoir Hills Township (Extension No. 9) Lot 2810 Reservoir Hills (Extension No. 9) Remainder of Lot 3 of Subdivision A of Subdivision 27 of Subdivis~on B of the farm Springfield No. 802 Sub 4 of Sub A of Lot 28 of Sub B of the farrn Springfield No. 802 Subdivision 9 of Lot Peter of cdghi of the farm Springfield No. 802 Meadow Road..... Fironza Gardens..... Bologna Avenue..... Kies Avenue..... Annet Drive Glade Road Earl Haig Road Clancy Avenue Croft Crescent..... Shannon Drive.. Homeleigh Road... Stanton Street..... Munro Drive..... Mountbatten Drive.... Mountbatten Drive..... Westville Road..... Whittaker Avenue..... Annet Drive..... Savoy Close... Off Hendry Road..... Hoffman Place Quarry Road Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Improvements D/S $/Tile Dwelling, 4 Rooms, Kit, 2 Bathrooms and WC's, ver/balcony, s/s O/Bldgs, Con. Blk./I 3 Rooms, wc. Shower, B/Conc D/Garage. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Va&t Land. Vacant Land. Vacant Land. Iacant Land. Vacant Land. B/I Dwelling, 2 Rooms Kit, Bathroom, Ver., Privy. Vacant Land. B/I Dwelling 3 rooms Kit, Bath/rrn. WC, ver, W/I Room Attached.

125 -- Group. areas zonlng Indian Indian..... White White White Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Coloured Coloured Indian Indian P1) White w Case No. Owner's name Rongala Somalu Ramnaidoo Annamalay CBI No Victor George Wells Cunliffe.... Sheosunker CBI B/R No Sheosunker C.B.1. BIR No Dubar CBI (B/R No ) Maritmuthu CBI (BIR 484/1924), Nadesan CBI (BIR ), Ghaness CBI (B/R ), Sabapathi CBI (BIR 4/1936), Lachmansamy CBI (BIR ). Munsami - CBI - (B/R i929j: Moonsamy ' ~ounden CBI (BIR ) Ramsami CBI (BIR No ) Mahomed Amod Jadwat (Passenger Indian) Shanker CBI (BIR No ) Kistan (B/R No ).... Kistan CBI (BIR No ) Mari Indian Immigrant No Cuppusamy CBI (B/R No Cuppusamy CBI (BIR No '3 --, Mangree Sookdya, Sookali, Raghubir, Sathoor, Sewrajia Description of property The remainder of Subdivision 6 of Subdivision B of Lot 33 of cdghi of the farm Springfield No. 802 Subdivision 143 of Sub C of Sub T of Sub C of the Farm Sorinefield No. 802 Lot E of Lot 2' of-the Farm Duiker Fontein No. 785 Lot 3 of Sub 16 of Lot T of Lot 6 No Lot 4 of Sub 16 of Lot T of Lot 6 No Sub A of 132 of E3 of the farm Duiker Fontein No. 785 The remainder of Sub 1 of Lot U of the farm Duikerfontein No. 785 Sub 3 of Vend of the Farm Duiker Fontein No. 785 Sub 1 of Sub AA of Lot 8 of Victorla County No Remainder of Portion P of Lot 9 No County of Victoria Lot 5 of Kenville Township Lot 94 of Kenville County of Victoria Ramasamy Pillay Lot 194 Kenville Township ). 115 Perumal Pillay CBI (BIR 470/1928), 115 Arumuga Pillay CBI (BIR ), 115 Murugasa Pillay CBI (B/R ), 115 Pushpal~nga Pillay CBI (B/R ) Mooniamah (born 28 March, 1920), Sub 1 of 7 of 269 Kenville Township..... widow Cecil Reynolds..... Sub 1 of 82 of A of C of Duikerfontein No. No. 785 Subdivision 2 of Subdivision C of Subdivision CC of the farm Duiker Fontein No 785 Remainder of Sub 67 of Lot 18A No Rem of 68 of Lot 18A No Remainder of Lot B of Lot 3 of Lot E of Lot A of Lot 18 B No Postal address 11 Lucania Road..... Candover Road Fern Grove..... Krishna Road Krishna Road North Coast Road.... Columbia Road..... Firwood Road... Temple Road Sea Cow Lake Road.. 26 Smithfield Road Crown Road.... Rosary Road..... Wembley Road Effingham Road..... Sentinel Avenue..... Sentinel Avenue..... Matheran Road..... Matheran Road Ryde Place..... D/S B/1 Dwelling 9 rooms, 2 Kit, 2 Bath rooms and and WC's, 2 ver. 4 s/s OIBldgs (a) 4 Rooms, Kit, (b) 3 Rooms (c) 1 Room (d) 2 WC's and Shower, W/I OIBldg. Room and Kltchen. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. B/1 Workshop and Office Conc. Floor, 2 outside Toilets brick no roof. B/Tile Dwelling, 3 Bed/Rm's (Main BedIRoom en suite) Lounge, DIR, Kit, Bathroom, WC. Fitted cuoboards to 2 BIRm's and Kitchens. lame verandah; basement area includes large garage agd SIQtrs, Macadamised Driveway. 2 Wllron shack type Dwell~ngs and Wliron privy and washroom Vacant Land Vacant Land. Vacant Land. W/1 Dwelling. Kit, D/R, Lounge, 3 BedIRms, Bath. WC. and End Verandah, Bliro~: C)/Bldgs. W/lron shack, Privy Washroom. Wllron dwelline. kwhtn, lounge, 4 Ued/rms, BathIR. B/Asb, S/Qtrs. B/~ron prlvy, Wl~ron room, wood/ Iron washroom. Vacant Land. Vacant Land. BITile, Dwelling, Kit, Lounge, 3 BedIRm's Bath and WC., B/Asb. SIQtrs, Garage, Second Garage under construction. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land.

126 Group. areas zonlng White Indian Lndian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian 0/0.... Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian IndianOIO.... Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Indian Case No Owner's name Earle Harold Campbell..... Jaipaul CBI (B/R No ], Ramruthan CBI (B/R No ), Ratheepaul CBI (B/R No ), Sewpal CBI (B/R No ) Ramjiawan CBI (B/R No , Bharath... Ganpat CBI (B/R No ) Bharath, born Dawood Joosab..... Vencatasamy CBI (B/R ) Sarah (B/R No ),... Kanniamen CBI (B/R No i918j - Bala Soobramony Krishna, Monogran Pragasan Mariamma..... Sooknandan (born 14/4/1916) Gopichand (born 27/3/41), Santhapersadh (born 18/2/43) Papiah.... Devarajoo... Subramoney..... Ramsagar CBI (B/R No ) Pooran... Chattergoon CBI B/R No Parsotam... Premrajh CBI (B/R No ) Rungasami... Appadu... Remnarain Sing... Ramnarain Sing..... Cassim Goolam Mahomed.... Munsami (born 7/4/25).... Govindraju Moodley..... Jaysiri Singh CBI (BIR No ) Ghanasen..... Ramnarain Sing..... Ellappa..... Subramanien..... Papiah.... Description of property Sub 223 of Lot Virginia No Remainder of Sub 3 of Lot A of Sub 9 of the lot 18A No. 1542, County of Victoria Remainder of Sub 14 of Lot 18A No. 1542, County of V~ctor~a Sub 1764 (A sub of 571) of the Farm Zeekoe Vallei No. 787 Sub 1533 (a sub of 292) of the farm Zeekoe Vallei No. 787 Sub 1102 (a Sub of 548) of the farm Zeekoe Vallei No. 787 Lot 346 (a Subdivision of Sub C of Lot 2 of the farm Zeekoe Valler No. 787 Lot 375 (a subdivision of Sub C of Lot 2) of the Farm Zeekoe Valle~ No Lot 47 Umhlatuzana Township. Lot 145 Umhlatuzana Township..... Lot 223 Umhlatuzana Township Lot 383 Umhlatuzana Township.. Lot 451 Umhlatuzana Township Lot 590 Kharwastan Township. Lot 596 Kharwastan Township Lot 647 Kharwastan Township.. Lot 652 Kharwastan Township... Lot 483 Silverglen Township..... Lot 484 Silverglen Township..... Lot 491 Silverglen Township..... Lot 667 Silverglen Township..... Lot 771 Silverglen Township.... Lot 780 Silverglen Township..... Lot 897 Silverglen Township Lot 1051 Silverglen Township.. Lot 1067 Silverglen Township..... Lot 1129 Silverglen Townsh~p,.... Sub 2082 of the farm Mobem No Postal address 14 Woman Place..... Bailey Road Matheran Road..... Off Peter Road..... Hippo Road..... Hippo Road..... Inanda Road Inanda Road th Avenue Collier Avenue nd Avenue..... Chatsworth Main Road th Avenue th Avenue rd Avenue.... Lot 525 Umhlatuzana Township.. Lot 832 Umhlatuzana Township.... Lot 976 Umhlatuzana Township Chatsworth Main Road.... Lot 175 Kharwastan Township.. Robin Street..... Lot 499 Kharwastan Township.... Iris Avenue..... Lot 524 Kharwastan Township... Iris Avenue..... Penquin Street..... Penquin Street..... Penquin Street..... Penquin Street..... Silverglen Drive.... Silverglen Drive..... Palm Road... Playglen Road..... Rushmere Road..... Riversdale Road..... Mountain Rise Road..... Silverglen Drive..... Mountain View Road..... Sandrose Avenue Road Improvements B/Tile Dwelling, 3 Bed rooms Lounge D/r, Enc. Porch, Kitchen and Scullery Bathlrm, wc. OIBldgs, 2 Servants rms, with WC, Sep. Garage. WIIron Shack Type Dwlg. with W/I Kit. and Wliron privy on property. WIIron Main Dwelling, Kit, D/R. Lounge, 3 Bed Rooms, 6 WIIron Shacks, 7 privies, 3 washrooms, Store, Carport. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. B/Asb Dwelling, Kit, 2 BedIRooms, OIBldgs, Privy and Washroom. Vacant Land. BIMalthoid Shingle Dwelling, 3 Bedlrooms, Lounge, Ver. O/Bldg, 1 W/I Shed. Vacant Land. Vacant Land. B/Tile Dwelling, 2 Bedrooms, Lounge D/r, ver. B/Tile Dwelling, 3 Bedrooms, LoungeIDR. ver, O/Bldg. Vacant Land. Brick Foundations. Vaarnt Land. Vacant Land. BrickITile Dwelling, 5 Bed Room's Lounge, DIRoom, ver. vacant Land. BIAsb. Dwelling, 2 &d rooms, Lounge, 2 ver. OIBldgs, WC and Shower, WIIron shed. Brlck Basement Lintel Height - only. OIBldg. B/Tile. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. D/S B/Asb. Shops and Flats with O/Bldg attached. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. Wood Iron Shack 2 Rooms. BITile, Dwelling, 4 BIRooms, Lounge. DIR, ver. B/Tile Dwelling, 3 bed rooms, Lounge DIRoom, ver.

127 Coloured..... Indian Indian Indian 0/0.... Indian Indian owner's rume Ramsunder -1 B/R No Ramsunder CBI B/R No. 1300/ 1911 Ramsunder (SBI No Ramsunder CBI B/R No Ramsunder CBI (Born 19th March, 1911) B/R No. 1300/1911 Ramsunder CBI (B/R No. 1300/ 1911) Description of property Lot 1 of "a" of the farm Brickfield No. 806 Lot 26 of the farm Kleine Zeekoe Vallei No. 803 Subdivision 45 of Subdivision B of Subdivision T of Block C of the Farm Springfield No. 802 Sub 46 of B of Sub T of Block C of the farm Springfield No. 802 Subdivision 53 of Subdivision B of Subdivision T of Block C of the Farm Springfield No. 802 Sub 54 of Sub B of Sub T of Sub C of the farm Sprmgfield No. 802 Postal address 585 Randles Road Kennedy Road Avis Road Avis Road /53 Stanley Copley Drive.. 53/59 Howell Road I B/iron Shop and Ver. O/Bldgs, 1 Room, 2 Privies and Shower. Vacant Land. Vacant Land. Vacant Land. B/iron service station with 2 rooms attached, O/Bldg. 3 rooms, Kit. bathroom, 2 privies. B/Iron Dwelling, 6 Rooms U/tron O/Bldg, 3 ROO~IS, B/iron 2 privies and Shower, W/iron O/Bldg and 3 rooms, ver.

128 128 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 CHANGE OF NAME--NAAMSVERANDERING The undermentioned notice(s) oe intention to apply to the State President in terms of section 9 of Act 1 of 1937, to assume a different surname is published for genera! information. Any who objects to the crsumption of the said surname should lodge his/her objection, in writing, Stating full reasons therefor, to the Magistrate mentioned in the relevant notice. Die onderstaanda kennisgewing(s) van voorneme om ingevolge artikel 9 van Wet 1 van 1937 by die Staatspresrdent aansoek te doen om 'n ander van aan te neem, word vir algemene inligting gepubliseer. Enkeen wat daarteen beswaar het dat die genoemde van aangeneem word, moet sy/haar beswaar met vermelding van redes daarvoor, eo gou moontlik skriftelik by die Landdros genoem in die betrokke kennisgewing, indien. TRANSVAAL THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, ROY SIDNEY BARR, residing at 154 Derby Road, Kensing. ton, Johannesburg, and carrying on bubiness as an engineer, intenc to apply to the State President for authority, under section nim of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of HENNING for the reasons that due to domestic reasons 1 have been usmg the name Henning. I previously bare the name Barr.-R. S. Barr, 14 Octobe~ Magistrate, Johannesburg THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, MICHAEL ANTHONY JAGGA, a minor child residing at 10 Glenmay, 127 Church Street, Turffontem, Johannesburg intend to apply to the State President for authority unde~ section 9 of the Aliens Act, 1937 to assume the surname of HUGO for the reason that my mother is now married tc Nicholas Johannes Hugo, who I regard as my father and with whom I have resided since an early agc. I previously bore the surname Jagga. I am being assisted in thib application by my mother, and legal guardian, Molly Noreen Hugo.-M. 19 October A. Jagga, M. N. Hugo, Magistrate, Johannesburg THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, MARTHA MARGARIETHA SOPHIA PERREIRA REYN- DERS, a minor child (born on 12 Apr~l 1954), residing at 10a 12th Street, New Township, Springs, and employed.as a photographic assistant at Speedcolor Photo Laboratories, Springs, intend to apply to the State President for authority, under section 9 of the Aliens Act, 1937, to assume the surname KENT for the reason that my stepfather bears the surname Kent, that I have been living with my mother and stepfather since my birth and I have been brought up by my stepfather. I am generally known amongst my friends and acquaintances by the surname Kent and have been identified for some.time as Martha Margarietha Sophia Perreira Kent. I am assisted in this application by my mother and legal guardian, Martha Margrietha Sophia Kent.-M. M. S. P. Reynders, M. M. S. Kent, 23 October Maeistrate. Sorings THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, KENNETH YENSON CHUN, residing at 169 Seventh Avenue, Mayfair, Johannesburg, and employed as a cost clerk by Lectrolite Products (Proprietary) Limited, Rueven Road, Benrose, Transvaal, hereby give notice of intention to apply under section 9 of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of Yenson for the reasons that I have always been known and borne the surname of Yenson and I have never borne or used the surname of Chun, and nobody knows me by that surname. I also intend to apply for authority to change the surname of my wife, Fok Ngun York Chun to Yenson, so that she may also be known and bear the same surname as myself.- L. Jardine, Applicant's Attorney, 22 October Magistrate, Johannesburg THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION OF CHANGE OF SURNAME I, CLIVE PAUL SIEVWRIGHT, a minor child, residing at 61 Rutland Road, Parkwood, Johannesburg, intend to apply to the State President for authority, under section 9 of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of MURPHY for the reason that I have been known by this name since the age of four years and have always used such name as my stepfather bears the name of Murphy and I have lived with and been brought up by my stepfather and mother since the age of four years. 1 previously bore the name Sievwright. I am being asslsted in this application by my mother, Pauline Shirley Murphy.<. P. Sievwright, and P. S. Murphy, 16 September Magistrate, Johannesburg THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, LUCILLE KRASHINSKY, residing at 186, 10th Avenue, Highlands North, Johannesburg, a final-year medical student, intend to apply to the State President for authority, under section nine of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of KAY for the reasons that I have always been known by the surname Kay. The surname Krashinsky is a very long and cumbersome name and because I will be graduating as a doctor very shortly and will be dealing with the general public during the course and scope of my work, it will be easier for myself and for my patients to refer to me by the surname Kay. I previously bore the name Lucille Krashinsky.-L. Krashinsky, 5 November Magistrate, Johannesburg CAPE-KAAP THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION OF CHANGE OF SURNAME I, HELEN BLOEM, residing at 33 Sixth Avenue, Belgravia, unemployed, intend to apply to the State President for authority, under section 9 of the Aliens Act, 1937, for my minor son Keith Albert Walter Bennett to assume the surname BLOEM for the reason that the father of this child, Walter Bennett, registered the child in his name and promised to marry me, which he dit not I have two other illegitimate children registered in the name of Bloem and wish Keith to have the same name.-h. E. Blwm, 21 March Magistrate, Athlone KENNISGEWING VAN VOORGENOME VANSVERANDERING Ek, FRANCOIS JOHANNES DAVIDS, wat wopnagtig is te, Pembrokeplek 12, 00s-Londen, en prakt~seer as n prokureur onder die naam van Thom & Davids, te C.N.A.-gebou, Unionstraat, 00s-Londen, is voornemens om by die Staatspresident aansoek te doen om magtising kragtcns artikel 9 van die Wet op Vreemdelinge, 1937, om die van ESTERHUIZEN aan te neem om die volgende redes: Ek is opgevoed en onderrig in die Afrikaanse taal, kultuur :n lewenswyse. Ek en my familie het hierdie dinge aanvaar en lee daamolgens. My huidige van is egter nie op die oog af Afrikaans nie. Dit skep verwarring en plaas my sowel as diegene met wie ek verkeer soms in groot verleentheid. My vader

129 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No is oorlede en my moeder se nooiensvan was Esterhuizen. In die kontrei waar ek opgegroei bet, is dit 'n erkende Afrikaanse van. Ek het voorheen die naam gedra van Francois Johannes Davids. Ek is ook voornemens om aansoek te doen om magtiging om die van van my vrou, Petra Adriana Johanna Davids, gebore Swanepoel en my minderjarige kinders Francois Davids, Anton Davids en Adriaan Davids te verander in Esterhuizen.-F. J. Davids, 21 Oktober Landdros, 00s-Londen DIE WET OP VREEMDELINGE, 1937 KENNISGEWING VAN VOORGENOME VANSVERANDERING Ek, VINCENT WARRENTLY VAN DER RIET, wat woonagtlg IS te Jacobus Smitstraat 4, Labram, Kimberley, en werksaam is as 'n motorwerktuigkundige by die mun~sipalitcit van die stad Kimberley, is voornemens om by die Staatspresident aansoek te doen om magt~ging kragtens artikel nege van die Wet op Vreemdelinge, 1937, om die van MOULT aan te neem om die volgende redes: My stiefvader se van is Moult, ek het by moeder en stiefvader gewoon sedert ek vyf jaar oud was. ek is vir a1 die jare uitgeken en bekend as Vincent Warrently Moult. Ek het voorheen die naam gedra van Vincent Warrently van der Riel.-V. W. van der Riet, 16 Oktober Landdros, Kimberley ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE NAME AND SURNAME I, KASIPRASAD NEERPUTH, Identity No. 800/673181, born on 13 October 1911, residlng at The Nile, Capuchin Street, Athlone, Cape and doing business as a general dealer intend to apply to the State President for authority under section 9 of the Alien's Act, 1937 to assume the name KASSIEM and the surname ALLIE fox the reasons that on my conversion to the Mohammedan religion I assumed the name Kassiem and surname Allie and am now commenly known as Kassiem Allie and that all my children are registered under the surname Allie. -0'Sullivan & Co., Applicants Attorneys, United Building, Main Road, Claremont, 23 October Magistrate, Wynberg, Cape Town NATAL CHANGE OF SURNAME I, JABULAMI V'ACENT MBATA, NIN , am residing at 8751 Kwa Mashu, Durban. I was born out of wedlock and so assumed my mother's surname Mbata. My natural surname is Ndaba and I am known as Ndaba, my father being Meshack Ndaba, No I request that 1 be registered as NDABA.- J. V. Mbata THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION OF CHANGE OF SURNAME We, MICHAEL DOUGLAS ROBERTS and PRISCILLA MARGARETHA McARTHUR, minor children, residing at 207 Carillon, 21 Prince Street. Durban, intend to apply to the State President for authority, under section 9 of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of DIAMOND for the reason that we have been known by the surname of Diamond for the last 15 years and are known to everyone by the said surname of Diamond. We previously bore the names Michael Douglas Roberts and Priscilla Margaretha McArthur. We are being assisted in this application by our mother June Roberts.-M. D. Roberts, P. M. McArthur, J. Roberts, 12 October Magistrate, Durban, THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION OF CHANGE OF SURNAME 1, PETER CARL GEERINGH, a minor child residing at Hotel Estuary (Pty) Limited, St Lucia Estuary, Zululand, Intend to apply to the State President for authority, under section 9 of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of WILLIAMS for the reason that this is the name of my stepfather and the surname which I have used ever since March 1959, when my mother married Rex Williams, which marriage still subsists, and with whom I am living and who has educated and mamtained me and in every way treated me as a son and taken over the responsibilities whlch my late father ncglcc~ed. I previously bore the name Geerlngh. I am being assisted in thls appl~catlon by my mother Mary Katherine Williams, formerly Geer1ngh.-P. C. Geeringh, M. K. Williams, 15 October Magistrate, District of Hlabisa CHANGE OF SURNAME I, INGRID VAN HEERDEN, student, a minor, residing at Womens Residence, Natal University, P~erermaritzburg, intend to apply to the State President for author~ty, under section 9, of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of JOUBERT for the reasons that my mothcr's surname is now Joubert, that I am the only member of the household whose surname is not Joubert and in actual fact I am generally known as Ingrid Joubert and I desire to regularise that position. I previously bore the name of Ingrid van Heerden. I am being assited in this application by my mother and natural guardian, Maria Hendrina Sophia Joubert, formerly Van Heerden, born Du Preez.-I. van Heerden, 9 October Magistrate, Pietermaritzborg THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, EDWARD WALTER STUART, residing at 20 Lansdowne Crescent, Northlands, Durban North, Durban, Province of Natal, and carrying on business as a motor mechanic at Concord Motors, Ordnance Road, Durban, intend to apply to tlie State President for authority, under section nine of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of STUART-CHRISTIE for the reasons that I desire thereby to show respect and deference to my stepfather John Adrian Colin Christie who has brought up and supported me. I previously bore the name Edward Walter Stuart.-E. W. Stuart, 23 October Magistrate, Durban I THE ALIENS ACT, 1937 NOTICE OF INTENTION TO CHANGE SURNAME I, ROBERT BROWNE RUTHERFORD SMITH, residing at 7 Huntingdon Place, Sunnyside, Pietermaritzburg, and employed as an architect by the Natal Provincial Administration intend to apply to the State President for authority, unders ection nine of the Aliens Act, 1937, to assume the surname of RUTHER- FORD-SMITH for the reasons that I have always been known by the name of Rutherford-Smith and in all my legal documents my name is recorded as such. I previously bore the name Robert Browne Rutherford Smith. I also intend to apply for authority to change the surname of my wife Joan Elizabeth Rutherford Smith and minor Children Rayanne Rutherford Smith, Rowan Rutherf ord Smith and Quentin Rutherford Smith to Rutherford-Smith.-R. B. R. Smith, 30 October Magistrate, Pietermaritzburg Buy National Savings Certificates Koop Nasionale Spaarsertiiikate

130 138 No GOVERNMENT GAZE'ITE, 13 NOVEMBER 1970 BUTCHERS' NOTICES-SLAGTER SKENNISGEWINGS Any person who has any objections against the establishment of the proposed business or the cancellation of the said registration, may lodge such objection in the form of an aadavlt, In tfip!icate, with the Board's office as ind~cated in the notlce and wlthln the period stated therein. LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, PAUL BALAMBANOS, intcnd to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a buslness which I propose to conduct at Premises at Portion 4 of Portion G of Portion A of farm Rietfontein 19. District of Iiernpton Park. Notlce is also hereby given that PAUL BALAMBANOS, intends to apply simultaneously to the said Board for the registration which he holds in respect of the place referred to above to be cancelled if the above application is granted. Objections with the Board's General Manager, P.O. Box 1357, Pretoria, within 14 days RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWERIIEDE Kennis word hiennee gegee dat ons JOHANNES OOST- HUIZEN en ARIE WILLEM BORMAN, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ons voornemens is om te Erf 109, Vanricbeeckstraat, GrobIersdal, te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat ADAM JOHANNES SWARIIZ, voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aa'nsoek te doen om die registrasie wat hy ten opsigte van die plek hierbo genoem hou, te kanselleer indien ons aansoek goedgekeur word. Besware aan die Raad se Hoofbestuurder, Posbus 1357, Pretoria, binne 14 dae LIVESTOCK AND MIEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, ANTONIO VIZZINI, intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a business which I propose to conduct at 9 Smit Street, Dunnottar, District of Nigel. Notice is also given hereby that PETRUS CORNELIS MUL- LER, intends to apply simultaneously to the said Board for the registration which he holds in respect of the place referred to above to be cancelled if the above application is granted. Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 4357, Johannesburg, within 14 days. 2321G13 RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWERI-EEDE Kennis word hiermee gegee dat ons, JAN ADRIAAN DE BEER en AIRES JOSB DA COSTA, voornemens is om by die Raad van Beheer oor fie Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ons voornemens is om te Mimosastraat 53, Proklamasieheuwel, Pretoria, Erf 160, Proklamasieheuwel, Pretoria, te wf. Kennis word ook hiermee gegee dat FRED WILLEM DIC- KENSON, Snr., voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te doen om die registrasie wat hy ten opsigte van die plek hierbo genoem hou te kanselleer indien my aansoek hierbo goedgekeur word. Beswam nan die Raad se Hoofbestuurder, Posbus 2314, Pretoria, binne 14 dae LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, FRANCIS WILLIAM LUKE, intend to apply to the Livestock a d Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a business which I propose to conduct at 54c Association Road, Dawnview, Germiston, Enige persoon wat beswaar het teen die oprigting van dlc voorgenome besigheid of d~c kansellasie van genoernde registras~e kan sy beswaar indien ~n die vorrn van 'n eedsverklaring, m drievoud, ty die Raad se kantoor soos ~n dle kennlsgewmg amgedui is en binne die tydperk soos daarin vermeld word. Notice is also given hereby that EAMIANOS EURIVIADES and CHARALAMSOS CALADELFOS. intend to apply simultaneously to the sad Coard for the registrat~on which they hold In respect of the placc refcr~cd to above to be cancelled ~f the above application IS grantcri Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 4357, Johannesburg, with~n 14 days LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, TIMOTHY KUMALO, intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for rcgis!ration as a retail butcher in respect of a business which I propose to conduct at Stand 2008, Tnokosa Township, Alberton. Notice is also given hereby that the estate the late ESME KUMALO, intends to apply simultaneously to the said Board for the regisiration which he holds in respect of the place rcferred to above to be cancelled if the above application is granted. Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 4357, Johannesburg. within 14 days RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNY WERHEDE Kennis word hiermee gcgce dat cns. RAUL BELEGGINGS (EDMS.) BPK. (Direkteure: Paul Hcndrik van der Merwe en Anna Catharina van der hlerwe). voornrrnens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- cn Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigtc van 'n besigheid wat ons voornemens is om te Standplaas 101, hoek van Oxford- en Wesstraat, Ferndale, Randburg, Transvaal, te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat ek voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te doen om die registrasie wat ek ten opsigte van 'n kleinhandelslaghuis gelee te Standplaas 156, hoek van Oxfordstraat en Corklaan, Ferndale, Randburg, Transvaal, hou, te kanselleer indien my aansoek hier. bo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Takbestuurder, Posbus 4357, Johannesburg, binne 14 dae RAAD VAN BEHEER OOR DTE VEE- EN VLEISNYWERHEDE Kennis word hiermee gegee dat ons, NICOLAAS HENDRIK PIETERSE en PIETER JACOBUS GROBLER, wat handeldryf as vennote, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ons voornemens is om te Presidentstraat 303, Germiston te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat DAVID SCHALK PIETERSE, voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te doen om die registrasie wat hy ten opsigte van die plek hierbo genoem hou, te kanselleer, indien ons aansoek hierbo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Takbestuurder, Posbus 4357, Johannesburg, binne 14 dae LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that we, SOUTH AFRICAN MEAT SUP- PLY (EAST RAND) (PROPRIETARYI LIMITED. Directors: ~ennie Niselow. am Niselow. ~eode Shein and ~011~ Joseph Katz, intend to apply to the ~iv&i:k and Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a business which we propose to conduct at 28 Shamrock Avenue, Primrose, Germiston. Notice is also given hereby that BRIAN BOUWER, trading as SUPER MEATS CENTRE, intends to apply simultaneously to the said Board for the registration which he holds in respect of the place referred to above to be cancelled if the above application is granted. Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 4357, Johannesburg, within 14 days Shein. s kid ~alnh

131 STAATSKOERANT. 13 NOVEMBER 1970 No RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWEREEDE Kennis word hiermee gegee dat ons, MARTIN ERWEE en GABRIEL STEPHANUS PHILIPPUS JANSE VAN VUUREN, voornemens is om by the Raad van Beheer oor diq Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ons voornemens is om te die plaas Zwartkop 145 IP, distrik Ventersdorp, te dryf. Besware aan die Raad se Hoofbestuurder, Posbus 1357, Pretoria, binne 30 dae RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWERHEDE Kennis word hiermee gegee dat KAROO VLEIS UNIE BEPERK (Direkteure: J. A. J. Pickard, M. A. Bosman, W. L. du Plessis, G. W. Cox, M. H. A. Prins, J. P. Delport, 3. M. Power), voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Veeen Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as kleinhandelslagter in voo~erpakte vleis ten opsigte van 'n besigheid wat ons voornemens is om te Gedeelte 12, 13, 20 en 21, op die plaas Rietfontein 32 IR, Kempton Park, te dryf. Besware aan die Raad se Takbestuurder, Posbus 4357, Johannesburg. binne 30 dae LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, JOAS MABOYA, intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a business which I propose to conduct at trust farm Kirsten 1232, District of Soutpansberg. Notice is also hereby given that SIMON MATHIBA, intends to apply simultaneously to the said Board for the registration which he holds in respect of the place referred to above to be cancelled if the above application is granted. Objections with the Board's General Manager, P.O. Box 1357, Pretoria, within 14 days CAPE-KAAP RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNY WERHEDE Kennis word hiermee gegee dat ek FIKILE WILSON XIMIYA, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ek voornemens is om te Blok 21, Standplaas 10, New Brighton, Port Elizabeth, te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat ALFRED MAHLATTNI MAKWELA, voornemens is om tegelykertyd by gonoemde Raad aansoek te doen om die registrasie wat hy ten opsigte van die plek hierbo genoem hou, te kanselleer indien my aansoek hierbo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Takhestuurder, Posbus Port Elizabeth, binne 14 dae RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN WJZISNYWERHEDE Kennis word gegee dat ons, SCHONBERG WINKEL, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aanscek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ons voornemens is om te Er 1266, hoek van Hoofweg en Malvern Drive, Struisbaai, te dryf. Besware aan die Raad se Hoofbestuurder, Posbus 1357, Pretoria, binne 30 dae RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNY WERHEDE Kennis word hiermee gegee dat ek ALBERTUS JOHANNES NEL, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ek voornemens is om te Er 345, Vanderstelstraat, Springbok, te dryf. Besware aan die Raad se Hoofbestuurder, Posbus 1357, Pretoria, binne 30 dae RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWERHEDE Kennis word hiermee gegee dat ek SAMSODIEN SLEM- MING, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ek voornemens is om te Georges Moslem Butchery, te Prince Georgerylaan, te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat EBRAHIM KAHN, voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te dcen om die registrasie wat hy ten opsigte van die plek hierbo genoem hou, te kanselleer indien my aansoek hierbo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Takbestuurder, Posbus 96, Maitland, binne 14 dae RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNY WERHEDE Kennis word hiermee gegee dat ek GADIJA PANSARI, benoemde van 'n le stigte maatskappy, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoet te doen om registrasie as ',n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ek voomemens is om te Tweede Laan 63, Claremont, K.P., te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat HAZELAND HOLD INGS (EDMS.) BPK. (Direkteure: Pieter William Loots, Henrik Renk Ahlers en Wilfred George Lenders), voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te doen om die registrasie wat hy ten opsigte van die plek hierbo genoem hou, te kanselleer indien my aanscek hierbo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Takbestuurder, Posbus 96, Maitland, binne 14 dae RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNY WERHEDE Kennis word hiermee gegee dat ek, GADIJA PANSARI, benoemde van 'n te stigte maatskappy, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n kleinhandelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ek voornemens is om te Erf , hoek van Hakweg en Eppinglaan, Elsiesrivier, K.P., te dryf. Kennis word ook hiermee gegee dat ek voornemens is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te doen om die registrasie wat ek ten opsigte van 'n kleinhandelslaghuis gelee te Tweede Laan 63, Claremont, K.P., hou, te kanselleer indien my aansoek hierbo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Takbestuurder, Posbus 96, Maitland, binne 14 dae LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, DRIED FOODS (PROPRIETARY) LIMITED, PALMER THOMAS OTZEN and MARIAN0 LUCIAN0 COSTE RODRIGUEZ, intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for registration as 3. manufacturer of meat products to ptit biltong and boerewors mly in respect of a business which I propose to conduct at rable Bay Cold Store Co. Ltd, 6 Auckland Street, Paarden Ciland, Cape. Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 96, Maitland, Cape, within 30 days RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWERHEDE Kennisgewing geskied hiermee dat ek ALEXANDER STRY- 3OM, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- :n Vleisnywerhede aansoek te doen om reglstrasie as 'n klein- ~andelslagter ten opsigte van 'n besigheid wat ek voornemens is )m te Gedeelte 47 ('n gedeelte van Gedeelte 44) van die plaas Couwdouw, Afdeling van George, groot vierkant meter, te Iryf. Kennisgewing word ook hiermee gegee dat CORNELIUS GNATIUS GROVE ROUX en JEREMIAS JACOBUS PETRUS <OUX voornemens is om tergelyker tyd by genoemde Raad aan-,oek te doen om die registrasie wat hulle ten opsigte van die >lek hierbo genoem hout, te kanselleer indien my aansoek hierbo pedgekeur word. Beswarc aan die Raad se Hoofbestuur, Posbus P:-toria. jinne 14 dae. 24~14-13

132 132 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that I, HEINRICH WILHELM LORENZ HEINE, intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for the transfer of my retail butcher's licence in rcspect of the business conducted by me at 190 Walrner Road, Port Elizabeth, under the style or firm of the Royal Butchery to the premises situate at the Shopping Centre, Young Township, on Erf Algoa Park Extension 5, Port Elizabeth, owned by Anbi Investments (Pty) Limited, where the said business will be carrled on under the style or firm of Heine's Meat Markct. Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 3100, Port Elizabeth, within 14 days RAAD VAN BEHEER OOR DIE VEE- EN VLEISNYWERHEDE Kcnnis word hiermee gegee dat ek STEPHANUS JOHANNES DU PREEZ, voornemens is om by die Raad van Beheer oor die Vee- en Vleisnywerhede aansoek te doen om registrasie as 'n klcinhandelslagter ten opsigte van 'n besighc~d wat ek voornemens is om te Uitenhageweg 42, Port Elizabeth, Kaapprovinsie, te dryf. Kennis word ook hiermee gegec dat MANlE MARITZ VAN TONDER, voornemcns is om tegelykertyd by genoemde Raad aansoek te doen om d~e registrasie wat hy ten opsigle van die plek hierbo genoem hou, te kansellcer indien my aansoek hierbo goedgekeur word. Besware aan die Raad se Hoofbestuurder, Posbus 1357, Pretoria, bmne 14 dac NATAL LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hereby notified that we, WESTVILLE NATIONAL STORES (PTY) LTD (Directors: Petrus Johannes Pienaar and Martha AIetta Pienaar), intend to apply to the Livestock and Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a business which we propose to conduct at 20 Buckingham Terrace, Westville. Notice is also given hereby that we intend to apply simultaneously to the said Board for the registration which we hold in resped of a retail butchery situated at 44 Buckingham Terrace. Westville, to be canccllcd if the above application is granted. Objections with the Board's Branch Manager, P.O. Box 2246, Durban, within 14 days LIVESTOCK AND MEAT INDUSTRIES CONTROL BOARD It is hcrcby nolified that I. GOOLAM HOOSEN KHAN. intend to apply to the Liveslock and Meat Industries Control Board for registration as a retail butcher in respect of a business which I propose to conduct at Lot 5 of Sub C of Lot A of the farm Piezans Rivier 805, lnanda Road, Durban. Objections with the Board's Branch Manager. P.O. Box 2246, Durban, within 30 days TUNSVAAL NOTICE OF APPLICATION FOR TRANSFER OF REGIS- TRATION OF AN ABATTOIR [in terms of section 16 (1) of the Abattoir Commission Act, 1967 (No. 86 of 1967)l It is hereby made known in terms of section 16 (1) of the Abattoir Commission Act, 1967 (No. 86 of 1967), that JOHANNES JACOBUS wilhelmus SWANEPOEL, of P.0. Box 989 Sabie, ~ransvaal, has applied to the Abattoir (h-~~mission for approval for transfer to his name of the registration in respect of the abattoir situated at spitskop 195, District of Pilgrim's Rest, Transvaal, ~resently held by ALFRED EDWARD BROOKER in terms of Registration TBS/P3, dated 31 March Any person intending to submit representations or objections in regard to the above-mentioned application, shall direct such representations or objections to the Chairman, Abattoir Commission, Private Bag 272, Pretoria, within a period of 28 days from the date of publication of this notice and in the manner set out in the regulations published in terms of the said Act.- W. B. A. KOTZENBERG, Chairman, Abattoir Commission. Notr.-The regulations require copies of documents in which objections are set out, to be sened on the applicant. KENNISGEWING VAN AANSOEK OM OORPLASING VAN REGISTRASIE VAN 'N ABATTOIR [kragtens artikel 16 (1) van die Wet op die Abattoirkommissie, 1967 (No. 86 van Kennisgewing geskied hiermee, kragtens artikel 16 (1) van die Wet op die Abattoirkommissie, 1967 (No. 86 van 1967) dat JOHANNES JACOBUS WILHELMUS SWANEPOEL van Posbu~ 98, Sabie, Transvaal, by die Abattoirkommissie aansoek gedoen het om die oorplasing op sy naam van die registrasie ten opsigte van die abattoir gelee te Spitskop 195, distrik Pelgrimsrus, Transvaal, wat tans gehou word dew Alfred Edward Brooker, kragtens Registrasie TBS/P3, gedateer 31 Maart Icrnand wat vert& of besware in verband met die bogenoemde aansoek wil rig, moet sodanige vert& of besware aan die Vooroitter, Abattoirkornmi,ssie, Privaatsak 272, Pretoria, rig binne 'n tydperk van 28 dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing en op die wyse uiteengesit in die regulasie ultgevaardig kragtens die genoemde Wet.-W. B. A. Kotzenberg, Voorsitter, Abattoirkommissie. L.W.-Die regulasies vereis dat afskrifte van stukke waarin besware uiteengesit is, op die applikant bestel moet word TRAKMAN'S AUCTION SALES SOUTH SEA HOLDINGS (PTY) LIMITED (in liquidation) (Master's Reference T610/69) and PASTELITE (PTY) LIMITED (in liquidation) (Master's Reference T12/70) Office Furniture, Austen Safe, Fireproof Filling Cabinet, Tractor Teeth, Blasting Mats, Drums Oil, Spares, Tools, Kardex Cabinets, Calculator, etc. Duly instructed by the Liquidators in the above-mentioned matters, we will sell at our mart, 158 Fox Street, Johannesburg, on Monday, 16 November 1970, at a.m., the assets cornplising Brunsviga calculating machine, two excellent typewriters, hand guillotine, three drawer fireproof safe, stationery and other cabinets, adding machine, office chairs, blasting mats and various hardware and paints including sanding discs, cheesecloth, bolts and nuts, electric flex, switches, gas heaters, shovels, forks and numerous items of interest. Terms.-Strictly cash or bank-initialled cheques only.-trakman's Auctioneers (Pty) Ltd, Auctioneers and Stock Liquidators, 158 Fox Street, Johannesburg. Phones : and KENNISGEWING [In tcrme van artikel 79 (2) van die Wet op Kooperatiewe Ve~nigings van BURGERSDORP KOOPERATIEWE HANDELSHUIS (in likwidasie) Kennisgewing geskied hiermee dat die eerste likwidasie- en distribusierekening van bogemelde Kooperasie beskikbaar gehou sal word ter insae van belanghebbendes vir 'n tydperk van 14 dae vanaf 13 November 1970 in die kantoor van die Registrateur van Kooperatiewe Verenigings, Sesde Vloer, Centenarygebou, Bureaulaan, Pretoria, en 'n afskrif daawan in die Landdroskantoor te Burgersdorp. Enige besware wat belanghebbende persone teen hierdie rekening wil inbring moet tesame met die redes daawoor deur 'n b&digde verklaring bevestig word en by die Registrateur van Koiiperatiewe Vcrenigings ingedien word nie later as 30 November 1970 nie.-r. Heyns en G. du Toit Hanekom, Likwidateurs.

133 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No LOUIS MINCER AUCTIONEERING CO's SALES Insolvent estate JOHANNES FREDERICK WESSELS (No. T40/68) Duly instructed by the trustee in the above matter we will sell by public auction at our market, 175 Commissioner Street, Johannesburg, on Tuesday, 24 November 1970, at 11 a.m., the following: Two superb pure silk Kashan Persion Rugs. For further particulars and viewing apply to the auctioneers.- Louis Mincer Auctioneering Company, Auctioneers and Stock Liquidators, 175 Commissioner Street (off Troye Street), Johannsburg. Telephones: and LOUIS MINCER AUCTIONEERING CO's SALES C. P. R. CHEMICAL AND PLANT REQUIREMENT (PTY) LTD (in liquidation) (No. T401/70) Duly instructed by the liquidator in the above matter we will sell by public auction at our marhet, 175 Commissioner Street, Johannesburg on Monday, 23 Nobember 1970, at 11 am., the following : Office funiture and assorted drain plugs. For further particulars and viewing apply to the auctioneers.- Louis Mincer Auctioneering Company, Auctioneers and Stock Liquidators, 175 Con~missioner Street (off Troye Street), Johannesburg. Telephones: and KENNISGEWING VAN BOEDELOORGAWE IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (Transvaalse Provinsiale Afdeling) [Kragtens art1kel4 (1) van die Insolvensie Wet 24 van 1936, soos gewy sig] Kennisgewing geskied hierrnee dat aansoek by die Transvaalse Afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika gedoen sal word op Dinsdag, 8 Desember 1970, om 10 vrn., of so spoedig moontlik daarna as wal die aangeleentheid aangehoor kan word, vir die aanname van dle vrywillige oorgawe \an die boedel ban 'n saheman, WILLEM ABRAHAM VAN WYK, voorheen van Kerkstraat 852, Pretoria, en tans van p/a Kara~aanpark, Fonteinedal, Pretoria; en dat 'n vermoestaat van die Applikant ter insae sal 115 in die Kantoor van die Meester van die Hooggeregshof te Pretoria, vir 'n tydperk van 14 dae vanaf Maandag 16 November Geteken te Pretoria hierdie 3de dag van November Dries Louw & Kie., 23ste Verdiepmg 2319, Nuwe Poyntongebou, Bosmanstraat, Pretoria EERSTE EN FINALE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSLE- REKENING In die boedel van wyle PETRUS JOHANNES SLABBERT, wewenaar, Valhalla, Pretoria (Boedel ) [Geadministreer in terme \an artikel 34 (2) van Wet 66/65] KENNISGEWING VAN BEKRAGTIGING Hiermee word kennis gegee dat die Eerste en Finale Lihwidasieen Distribusierekening in bogenoemde boedel deur die Weesheer bekragtig is op 17 Augustus Dyason, Douglas, Muller & Meycr, Prokureurs vir Eksekuteur, Saambougebou, Andriesstraat. Pretoria BEEDIGDE TAKSATEUR SERTIFlKAAT VAN AANSTELLING Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 10 \an die Boedelwet, het ek die heer ERNST HENDRIK WOLF- AARDT BAARD, van Posbus 7, Noordoewer, aangestel as bedigde taksateur vir die distrik Warmbad.-S. G. Rainier, Meester van die Hooggeregshof, Kantoor van die Meester van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Suidwes-Afrika Provinsiale Afdeling, Windhoeh, hede die 19de dag van October PHIL MINNAAR AND COMPANY'S SALES TOOLCRAFT (PTY) LTD (in liquidation) Duly instructed by the joint provisional liquidators in the matter Toolcraft (Pty) Ltd (in liquidation) (Masters Ref. l772/70), we will sell, without reserve, all the movable assets on the premises, Mitchell Street, Pretoria West, on Wednesday, 25 November 1970, at 9 a.m. sharp.-phil Minnaar & Co. (Pty) Ltd, Auctioneers, 28 Esselen Street, Sunnyside, P.O. Box 2317, Pretoria. Phone / CANCELLATlON OF ENTRY Notice is hereby given that we intend applying for cancellation of the entry in the Debt Registry relating to Mortgage Bond , dated 5 Aprll 1948, passed by MAUD WINIFRED CHEALES born PENCHOEN on 2 August 1889, married to EDWARD RONALD SPUKR CHEALES in Leeward Islaods. West lndies. in in favour of administrator in the cs!ate.of the late GEORGE MILLAR BATHGATE No and administrator in the estate of the late MAVIS HORNE O'CON- NOR (No ) for the sum of R1 000 (one thousand rand) in the proportions of MOO (six hundred rand) and R400 (four handred rand) respectively, portion of the interest of the said adininistrator in the estate of the late GEORGE MILLAR BATliGATE amounting to R200 (two hundred rand) having been ceded to MARY IRENE McCALLUM? born on 17 January 1873, widow by cession registered on 25 hlay 1961, the remeinder of the interest of the estate of the said late GEORGE MILLAR BATHGATE amounting to the sum of R400 (four hundred rand) having been ceded to ALEXANDER BUCHANAN SMITH, born on 27 Scptembcr 1914, the said cession hawng been registered in the Office of the Registrar of Deeds, Pretoria, on 31 August All persons having objection to cancellation of the entry in the Register are hereby required to lodge same, in writing, with the Registrar of Deeds at Pretoria within three weeks from the last publication of this notice Dated at Johannesburg this 29th day of October, Moodie R Robertson, Applicants' Attorneys, Eighth Floor, African Life Centre, 113 Commissioner Street. Johannesburg Insohente boedel S. T. HOLZHAUZEN (Weesheer se verwysiging T501/69) Tendcrs word ingewag ten opsigte van huishoudelike meubels soos hieronder vernield : Sitkamerstel, mat, yskas, kopstuk van bed, radio, stnanlamp, twee beddens, wasmasjien, poleerder, kombuistafel en vier stoele, twee kombuisstoele, laaikas, boffietafel, elehtriese ketel, elektriese yster. elektriese verwarmer, hlein tafeltjie, skildery (Anton Verweer), shlldery (Conti). Die goedere kan geinspekteer uord te Sesde Straat 11 1, Boksburg-Noord, vanaf 7 nm. Tenders moet my kantoor bereik voor of op 12 nm. op 27 November G. S. de Wet, Kurator, Posbus 2851, Johannesburg. Tel : !3-13 Because of major structural alterations all shop tennants of Park Court Twist Street, have to vacate their shop premises by 31 January Burgess Watch Repairs shop 5Ob Twist Street, will therefore have to close down in January Mr Burgess will be taking long leave before opening again in other prernises, address to be adv~sed in this column. Repairs not collected will be stored 1111 re-opening. Note permanent address for all correspondence, infolmation or enquiries.- L. C. Burgess. P.O. Box 4489 Johannesburg Transvaal THE CENTRAL ISLAMIC TRUST (WO 2171) has applled for approval of the amendment of its name and objects in terms of section 22 of the National Welfare Act, 1965 (Act 79 of 1965) The change of name shall be from the CENTRAL ISLAMIC TRUST to the CENTRAL ISLAMIC SOCIAL WELFARE FUND The objects of the Organisation reads as follows: To render help and assistance to indigent and suffering persons professing the Muslim faith, more particularly to Miskins, widows, orphans or those who are blind and to provide, erect, maintain, subsidise and conduct maternity homes, hospitals, old age homes, orphanages, clinics and hostels or other charitable institutions. Any person or persons desiring to raise objections against the registration of the organisation, must submit such representation to the Registrar of Welfare Organisations. Private Bag 203, Pretoria, within 21 days as of the date of this advertisement.- E. A. Soloojee. Honorary Secretary, Central Islamic Trust Social Welfare Fund, P.O. Box 6963, Johannesburg NOTICE I, the undersigned, CHARLES FREDERICK SIMMONS, having been appointed by the Master of the Supreme Court, as liquidator and/or trustee and/or judicial manager, do hereby give notice that 1 intend absenting myself from the Republic of South Africa for a period of six weeks as from 9 December 1970.

134 $34 No GOVERNMENT GAZEITE, 13 NOVEMBER 1970 During my absence SIDNEY LIPSCHITZ, of 13th Floor, Hi! Majesty's Building, Joubert Street, Johannesburg, will be empowered to attend to the administration of all Estates in which I have been appointed.--charles Frederick Simmons 13th Floor, His Majesty's Building, Joubert Street, Johannesburg. Telephone NOTICE OF SURRENDER OF A DEBTOR'S ESTATE [In terms of section 4 (1) of Act 24 of Notice is hereby given that application will be made to the Transvaal Provincial Division on Tuesday, 8 December 1970 at 9 o'clock in the forenoon or as soon thereafter as the matter can be heard, for the acceptance of the surrender of the estate of DANIEL JOHANNES IZAR ROSSOUW of Carletonville; and that a statement of his affairs will lie for inspection at the Office of the Master of the Supreme Court at Pretoria (and at the office of the Magistrate, Oberholzer, for a period of 14 days from 13 November I. F. Waks & Waks, Suite 1, Constantia, Palladium Street, P.0 Box 49, Carletonville, 2 November NOTICE OF SURRENDER OF A DEBTOR'S ESTATE Notice is hereby given that application will be made to the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court of South Africa on Tuesday, 8 December 1970, at 10 o'clock in the forenoon or as soon thereafter as the matter can be heard, for the acceptance of the surrender of the estate of CORNELIUS PETRUS VAN DER MERWE, an adult European male building Contractor, of 56 Park Avenue, Pretoria North; and that a statement of his affairs will lie for inspection at the Office of the Master of the Supreme Court at Pretoria for a period of 14 days as from 18 November Savage, Jooste & Adams. Attorneys for Debtor, 210 Permanent Building, Pretoria, 13 November Boedel sielsieke BAREND JOHANNES PRETORIUS (No. 1721/70) Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 75 van Wet 66 van 1%5 dat ALBERT VAN HEERDEN, van Clarkstraat 422, Brooklyn, Pretoria, aangestel en gemagtig is om op te Cree as die kurator van BAREND JOHANNES PRETORIUS, nagelate eggenoot van wyle GETRUIDA (GETRUDE) CATHA- RINA PRETORIUS (gebore FOURIE), wat op 11 Januarie 1970 oorlede is.- Vorster & Prinsloo, Prokureurs vir Kurator, Posbus 1167, Pretoria PRESIDENT AUCTIONEERS' SALES NEW MEN'S STYLES (PTY) LTD (in liquidation) Duly instructed by the liquidator in the above matter, (Master's Ref ) we will sell at our storerooms, Eighth Floor, Volkskas Buildings, 1 New Street North, Johannesburg on Tuesday, 7 November 1970, at a.m., stock, fixtures and fittings. Terms.--Cash or bank-endorsed cheque. For further particulars please apply. President Auctioneers, 216 Zygmarsh House, 27 Kruis Street, Johannesburg. Phone CAPE-KAAP OPENBARE VEILING Insolvente boedel C. P. MATTHEE (No. C124/69) op Saterdag, 21 November 1970, om 9 vrn. Ondervermelde goedere sal op bovermelde datum en tyd te Perseel 46, Markplein, Groblershoop per openbare veiling te koop aangebied word : 1965 model Massey Ferguson trekker; rolhark en sleepwa; Lister roomafskeier; gasverwarmer; twee hangkaste; bed; spieeltafel; koolstoof; yskas; kombuiskas; opwasbak; lamp; werkstafel; Wkierllings; sleepblok; bakkieskraper; aambeeld; twee spuitpompe; 1961 model Mazda bakkie en 'n ratavator. Terme.-Voeistoots en kontant. Navrae.-By die Kurator.-J. H. Maritz. Markplein, Telefoon 36. Groblershoop NOTICE BY MASTER (Section 75 of Act 66 of 1965) E. M. ANDERSSON (under curatorship, No ) Notice is hereby given that DOUGLAS STEWART SMITH, in his capacity as manager of Barclays Bank, D.C.O., Western Cape Trustee Branch, of Cape Town, has by letters of Curatorship, dated 26 October 1970, been appointed as curator for the care and control of the assets of ELEONORE MEYER ANDERS- SON, born POLSON.-P. J. Wolfaardt, Master of the Supreme Court, Cape Town. (Cape of Good Hope Provincial Division.) AANSOEK OM KONSOLIDASIE VAN TWEE ONDERVERDELINGS Kennisgewing geskied hicrmee dat ek, JACOBUS FOUCHE BARNARD, namens ASHTON CANNING CO. (EDMS.) BPK., Ashton, aansoek gedoen het by die KO-operatiewe Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt, ingevolge subregulasie (13) van regulasie 5 van die regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 46 (l),[gelees met artikel 53 (3)l van die Wet op Beheer oor Wyn en Spiritus, No. 47 van 1970, vir die konsol~dasie in een stuk grond, van die onderverdeling bekend as Sandvliet Restant (amptelike No. 6684A) en die onderverdeling bekend as Belle Vue C (amptelike No. 6243B), wat aan mekaar grens, gel& in die distrik Robertson (en waarop die genoemde maatskappy wyn produseer), en vir die bepaling van die. totaal van die kwotas wat onderskeidelik bepaal is ten opsigte van genoemde onderverdelings as synde die kwota van sodanige gekonsolideerde stuk grond. Enige persoon wat enige beswaar het teen sodanige konsolidasie word hierby aangee om sy beswaar, tesame met sy redes daarboor, skriftelik in te dien by die KO-operatiewe Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt, Posbus 528, Suider-Paarl, binne 30 dae vanaf publikasie van hierdie kennisgewing. AANSOEK OM KONSOLIDASIE VAN TWEE ONDER- VERDELlNGS Kennisgewing geskied hiermee dat ek, PAUL JOHANNES DE WET, van Sandvliet, Ashton, aansoek gedoen het by die Kooperatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt, ingevolge subregulasie (13) van regulasie 5 van die regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 46 (1) [gelees met artikel 53 (3)] van die Wet op Beheer oor Wyn en Spiritus, No. 47 van 1970, vir die konsolidasie in een stuk grond, van die onderverdeling bekend as Zandvliet Restant (amptelike No. 6243A) en die onderverdeling bekend as gedeelte van Gedeelte 133 ('n Gedeelte van Uitkoms) van die plaas Zandvliet (amptelike No. 6684B), wat aan mekaar grens, beide gelee in die distrik Robertson (en waarop ek wyn produseer), en vir die bepaling van die totaal van die kwotas wat onderskeidelik bepaal is ten opsigte van genoemde onderverdelings, as synde die kwota van sodanige gekonsolideerde stuk grond. Enige persoon wat enige beswaar het teen sodanige konsolidasie word hierby aanges& om sy beswaar, tesame met sy redes daarvoor, skriftelik in te dien by die KO-operatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt, Posbus 528, Suider-Paarl, binne 30 dae vanaf publikasie van hierdie kennisgewing. KO-OPERATIEVE WIJNBOUWERS VERENIGING VAN ZUID-AFRIKA, BEPERKT (geregistreer kragtens die Wet op Kooperatiewe Verenigings, 1939) Kragtens regulasies 5 (14) van die regulasies uitgevaardig ingevolge artikel 46 (1) [gelees met artikel 53 (311 van die Wet op Beheer oor Wyn en Spiritus, No. 47 van 1970, gee die Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt hierby kennis dat die plaas bekend as Goudyn, amptelike No. 5003, en die onderverdelings bekend as Goudyn Annex, amptelike No. 544D, en Goudyn Restant, amptelike No , gel& in die distrik Worcester, op 27 Oktober 1970 in een stuk grond gekonsolideer is; dat die totaal van die kwotas van genoemde plaas en onderverdelings, nl. 662 (seshonderd twee-en-sestig) le&rs wyn, bereken teen 'n sterkte van twintig persent, vanaf genoemde datum die kwota van sodanige grond is, en dat die amptelike nommers en onderskeidende letters van genoemde plaas en onderverdelings gekanselleer is en die amptelike nommer 5706 aan sodanige grond toegeken is.-s. L. Joubert, Assistent-hoofbestuurder Sekretarieel en Finansieel. Pam129 Oktober 1970.

135 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No KENNETH PENKIN T RUn (PROPRIETARY) LIMITED PREMIER CYCLES SALT RIVER (PTY) LTD (in liquidation) Attention is drawn to the advertisements which will be appearing in the Cape Town press for the sale by public auction of the stock, fixtures and fittings of the above company. The sale will be conducted by Commercial Auctioneers, 8A Commercial Street, Cape Town, on Tuesday, 17 November J. J. Rousseau, Provisional Liquidator, 56 Shortmarket Street, Cape Town AMALGAMATION OF FRIENDLY SOClETIES Notice is hereby given in terms of section 21 (5) (c) of Act 25 of 1956, that the proposed scheme for the amalgamation of the BORDER MEDICAL PLAN and the MEDICAL SERVICES PLAN will lie open for inspection for the period 13 November 1970 to 3 December 1970 at the Office of (1) The Registrar of Friendly Societies, 26th Floor, New Poynton Building, Church Street West, Pretoria; (2) Border Medical Plan, Fourth Floor, E. L. Mutual Building, 38 Terminus Street, East London. Any interested person who has any objection to the aforementioned scheme may lodge his objection, in writing, with the Registrar of Friendly Societies, Private Bag 238, Pretoria not later than 18 Dember SAMESMELTING VAN ONDERLINGE HULP- VERENIGlNGS Kennis word hiermee ingevolge artikel 21 (5) (c) van Wet 25 van 1956 gegee dat die voorgestelde skema vir die samesmelting van die GRENS MEDIESE PLAN en die PLAN vir MEDIESE DENSIT? vir die tydperk 13 November 1970 tot 3 Desember 1970 vir inspeksie ter insae sal l by die Kantoor van (1) Die Registrateur van Onderlinge Hulpverenigings, 26ste Vloer, Nuwe Poyntongebou, Kerkstraat-wes, Pretoria; (2) Grens Mediese Plan, Vierde Vloer, E. L. Mutualgebou, Terminusstraat 38, 00s-Londen. Enige belanghebbende persoon wat enige beswaar het teen die voormelde skema mag sy besware op skrif stel aan die Registrateur van Onderlinge Hulpverenigings, Privaatsak 238, Pretoria, nie later nie as 18 Desember NOTICE OF APPLICATION FOR TRANSFER OF REGIS TRATION OF AN ABATTOIR fin tenns of section 16 (1)., of the Abattoir Commission Act, 1967 (No. 86 of 1%7)] It is hereby made know in terms of section 16 (1) of the Abattoir Commission Act, 1967 (No. 86 of 1967 that SIDNEY WILLIAM SIMPSON, of Main Street, Suurbraak, District Swellendam, Cape Province, has applied to the Abattoir Commission for approval for transfer to his name of the registration in respect of the abattoir situated at Bloemhof, Buffeljagsrivier, District Swellendam, Cape Province, presently held by Blumberg Bros (Pty) Ltd, in terms of Registration CCK/Pl dated, March Any person intending to submit representations or objections in regard to the above-mentioned application, shall direct such representations or objections to the Chairman, Abattoir Commission, Private Bag 272, Pretoria, within a period of 28 days from the date of publication of this notice and in the manner set out in the regulations published in terms of the said Act.- W. B. A. Kotzenberg, Chairman, Abattoir Commission. Note.-The regulations require copies of documents in which objections are set out, to be served on the applicant. KENNISGEWING VAN AANSOEK OM OORPLASING VAN REGISTRASIE VAN 'N ABATTOIR [kragtens artikel 16 (1) van die Wet op die Abattoirkommissie, 1967 (No. 86 van 1967)] Kennisgewing geskied hiermee, kragtens artikel 16 (1) van die Wet op die Abattoirkommissie, 1967 (No. 86 van 1967) dat SIDNEY WILLIAM SIMPSON, van Hoofstraat, Suurbraak, distrik Swellendam, Kaapprovinsie, by die Abattoirkommissie aansoek gedoen het om die oorplasing op sy naam van die registrasie ten opsigte van die abattoir gel& te Bloemhof, Buffeljagsrivier, distrik Swellendam, Kaapprovinsie, wat tans gehou word deur Blumberg Bros (Pty) Ltd, kragtens Registrasie CCK/Pl, gedateer 31 Maart Iemand wat vertd of besware in verband met die bogenoemde aansoek wil rig, moet sodanige verte of besware aan die Voorsitter, Abatt~irkommi~ssie, Privaatsak 272, Pretoria, rig binne 'n tydperk van 28 dae vanaf datum van publihasie van hierdie kennisgewing en op die wyse uiteengesit in die regulasies uitgtvaardig kragtens die genoemde Wet.-W. B. A. Kotzenberg, Voorsitter, Abattoirkommissie. L.W.-Die regulasies vereis dat afskrifte van stukke waarin besware uiteengesit i,s, op die applikant bestel moet word KENNISGEWING (Ingevolge artikel75 van Wet 66 van 1965) Hiermee word bekendgemaak dat STEPHANUS FERREIRA' EN FREDERIK JOHANNES LOUWRENS, van Rooiwal, Patensie en Communityweg 73, Walmer, Port Elizabeth, respektiewelik, gesamentlik, ingevolge 'n Bevel van die Hooggeregshof van Suid-Afrika (00s-Kaapse afdeling), aangestel is as voogde van MARIA MAGDALENA FERREIRA en STEP- HANUS FERREIRA, minderjarige kinders, voorheen van Papenkuilstraat 12, Westering, Port Elizabeth, en tans van Papenkuilstraat 52, Westering, Port Elizabeth.-4. J. van der Linde & Vogel, Prokureurs vir Voogde, Sanlamgebou 508, Strandstraat, Port Elizabeth NOTICE Notice is hereby given that EDNA BEATRICE JANSEN, major spinster, of 6 Lavender Hill, Cape Town, has with effect from 15 May 1970, been appointed tutrix of LINDA VERONICA JANSEN, born 15 October 1950, and VALERIE LORNA JANSEN, born 18 November 1953, minors, both ae 6 Lavender Hill, Cape Town.-Dempers & Guthrie, Attorneys for Tutrix, 6 Church Square, Cape Town SYFRET'S TRUST COMPANY LTD GEORGE HARDWARE (PTY) LTD (in liquidation) (Re& tered No. C208/70) Attention is hereby drawn to an advertisement appearing in the press, inviting tenders for the pufchase of the assets of the abovenamed Company, comprmng stock of builders' requisites, household appliances, garden tools, etc., motor vehicles, office furniture and equipment. Offers may be submitted for any or all of the assets. Sealed tenders in duplicate, marked on the envelope "George Hardware (Pty) Ltd (in liquidation) (Registered No. C208/70)" must be lodged with the Master of the Supreme Court, Metlife House, 37 Roeland Street, Cape Town, by 12 noon on Tuesday 24 November Conditions of tender and inventories may be obtained from the first undersigned or from G. S. Thomas at 97 Hibernia Street, George (Telephone 2323), with whom arrangements may be made to view the assets.-l. 0. Teubes and G. S. Thomaq Provisional Liquidators, 24 Wale Street, Cape Town. Telephone KEIMOES/EKSTEENSKUlL WELSYNSORGANISASIE Geliewe kennis te neem dat die Kleurlingpubliek van Keimoes en Eksteenskuilnedersetting die stigting van bogenoemde organisasie beoog. (a) Nuam.-Keimoes/Eksteenskuil Welsynsorganisasie. (b) Doelstellings van Organisasie: (i) Daarstelling van 'n kliniek te Keimoes en Eksleenskuilnedersetting. (ii) Werwing van opgeleide kraamverspleegster(s). (iii) Die lewering van gesinsorgdienste binne die bedieningsgebied van die organisasie. (c) Grease.-Die gebied wat deur die organisasie bedien sal word, sal wees die landdrosgebied van Keimoes met inbegrip van die Eksteenskuilnedersetting, Neilersdrift en Koms. Indien iemand enige beswaar teen die stigting van so 'n organisasie het, moet die beswaar binne 21 dae na die datum van hierdie advertensie by die Streekwelsynraad van Noord-Kaap land, Posbus 84, Kimberley ingedien word.4. Friedberg, Sekretaris Insolvente boedel van JACOB FRANCOIS CLOETE, boer van Hartebeesfontein, Sutherland (C100/69) In opdrag van die Kurator in bogemelde insolvente boedel sa1 ek per publieke veiling verkoop op die erf self in Mullerstrazd, Sutherland, op Vrydag, 20 November 1970, om 10 vm.: Erf 204, Sutherland, groot 150 vierkante roede, waarop 'n woo* huis en buitegeboue geld is.-a. M. Frick, Posbus 6, Sutherland, Afslaer

136 136 No.2921 GOVERNMENT GAZEXTE, 13 NOVEMBER 1970 NATAL DECLARATION OF SLUM Notice is hereby given in terms of section 6 of the Slums Act (Act 53 of 1934), as amended, that the Slum Clearance Court, Durban, acting under the powers conferred upon it by the said Act, has declared the premises, described in the Annexure hereto, a slum. In terms of paragraph (b) of subsection (1) of section 5 of the said Act, the Slum Clearance Court has directed the owner to demolish certain buildings on the said premi.ses, and to commence such demolition on or before 1 March W. Loudon, Secretary, Slum Clearance Court, Durban. ANNEXURE 1. All the buildings situate at N/N Genoa Road, Wentworth, Durban, Natal, being Subdivision 19 of A of Block 24 of farm Wentworth 860, registered in the name of E. A. Waljee. 2. Ccrtain buildings, situate at 365 Candella Road, Mayville, Durban, Natal, being subdivision A of 75 of P of Block 0 of farm Cato Manor 812, registered in the names of Charanpathee, Chanderhuj, Deokishum, Sirikrishen, Harikisoon and Harichand. 3. All the buildings situate at N/N Umbria Road, Wentworth. Durban, Natal, being Subdivision 10 of WMP of A of Block 24 of farm Wentworth 860, registered in the name of Ramballi Budree. 4. All the buildings situate at N/N Rosary Road, Greenwood Park, Durban. Natal, being remainder of A of 21 of BJock G of farm Du~kerfonte~n 785, registered in thc name of Llnda C. Williams. VERKLARING TOT SLUM Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Slumswet (Wet 53 van 1934), soos gewysig, bekendgemaak dat die Slumopruimingshof, Durban, kragtens die bevoegdhede horn verleen by genoemde Wet, d~e perseel in ondergenoemde Bylae beskryf, tot 'n slum verklaar het. Kragtens paragraaf (b) van subartikel (1) van artikel 5 van ~oernde Wet het die Slumopruimingshof die eienaar van ~solelde persee1 gelas om sekere geboue op die perseel te sloop, m om met Jodanige sloping op of voor 1 Maart 1971, te begin.- W. Loudon, Sekretaris, Slumopruimingshof, Durban. BYLAE 1. A1 die geboue gel& te Genoaweg g/n, Wentworth, Durban, Natal, synde Onderverdeling 19 van A van Blok 24 van plaas Wentworth 860, geregistreer in die naam van E. A. Waljee. 2. Sekere geboue gel& te Candellaweg 365, Mayville, Durban, Natal, synde Onderverdeling A van 75 van P van Blok 0 van plaas Cato Manor 812, geregistreer in die name van Charanmthee, Chanderhuj, Deokishum, Sirikrishen, Harikisoon and i-xarichand. 3. A1 die geboue gel& te Umbriaweg g/n Wentworth, Durban, Natal, synde Onderverdeling 10 van WMP van A van Blok 24 van plaas Wentworth 860, geregistreer in die naam van Ramballi Budree. 4. A1 die geboue gel& te Rosaryweg g/n, Greenwood Park, Durban, Natal, synde restant van A van 21 van Blok G van plaas Duikerfontein 785, geregistreer in die naam van Linda C. Williams INCOTEA CORPORATION (PTY) LTD (in liquidation) (Master's Reference N A) Notice to creditors is hereby given in terms,of section 179 $2) of Act 46 of 1926, as amended, that the tlme wthin whlch creditors of the above Company are to prove their claims or be excluded from the benefit of any distribution under any account lodged with the Master of the Supreme Court, Pietermarihburg, before those debts are proved, has been fixed by the Master at 34 days from the date of publication hereof. A meeting is being convened before the Magistrate, Durban, on 17 December 1970, at 10 am., for the proof of claims.- John Allan Bruce, c/o Securitiy Executor and Trust Company Ltd. P.O. Box 1050, Durban NOTICE OF SURWDER OF A DEBTOR'S ESTATE [SECTION 4 (111 Notice ia hereby given that application will be made to the Natal Provincial Division of the Supreme Court on 9 December. 1970, at 10 o'clock in the forenoon, or as soon thereafter as the matter can be heard, for the acceptance of the surrender of the estate of GEORGE ARTHUR PLANK, a driver/operator, of 30 Hardwick Street, Newcastle, and that a statement of his affairs will lie for inspection at the Office of the Master of the Supreme Court at Pietermarltzburg, and at the o b of the Magistrate, Newcastle, for a period of fourteen (14) days as from 16 November, Signed at Newcastle this 29th day of October P. Smith, Attorney for Applicant, Beares Centre, Scott Street, Newcastle DECLARATION OF SLUM Notice is hereby given in terms of section 6 of the Slums Act (Act 53 of 1934), as amended. that the Slum Clearance Court, Durban, acting under thc powers conferred upon it by the said Act, has declared the premises, describeed in the Annexure hereto, a slum. In terms of paragraph (b) of subsection (1) of section 5 of the said Act, the Slum Clearance Court has directed the owner to demolish a certain building on the said premises, and to commence such demolition 011 or before 1 March W. Loudon, Secretary, Slum Clearance Court, Durban. Ccrtain building situate at 50 Sir George Street, Colenso, Natal, being Subdivision A of Lot 7 of Colenso, rzgistered in the name of the Trustees Mohammedan Religion. VERKLARING TOT SLUM Hierhy word ooreenkomstig die hepalings van artikel 6 van die Slumswet (Wet 53 van 1934), soos gewysig, bckendgemaak dat die Slun~opruirningshof, Durban, hragtcns die bevoegdhede horn verleen by genoetnde Wet, die perseel in ozdergcnoemde Bylae beshryi, tot slum verklaar het. Kragtens paragraaf (b) van subartikel (1) van artikel 5 van genoemde Wet het die Slumopruimingshof die eienaar van gemelde perseel gelas om 'n sckere gebou op die perseel te sloop, en om met sodanige sloping op of voor I Maart 1971 te begin.-w. Loudon, Sekretaris, Slumopruimingshof, Durban. Bylae Sekere gebou gel& te Sir Gwrgestraat 50, Coleneo, Natal. synde Onderverdeling A van Perseel 7 van Colenso, geregistreer in die naam van die Trustees Mohammedan Religion DECLARATION OF SLUM Notice is hereby given in terms of section 6 of the Slums Act (Act 53 of 1934), as amended, that the Slum Clearance Court, Durban, acting under the powers conferred upon it by the said Act, has declared the premises, described in the Annexure hereto, a slum. In terms of of subsection (1) of section 5 of the said Act, the Slum Clearance Court has directed the owner to demolish a certain building on the said premises, and to commence such demolition on or before 1 November W. Loudon, Secretary, Slum Clearance Court, Durban. Annexure Certain building, situate at 41 Illing Road, Ladysmith, Natal, being remainder of Lot 673 of Ladysmith, registered in the name of Sayed Amod. VERKLARlNG TOT SLUM Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Slumswet (Wet 53 van 1934), soos gewysig, bekendgemaak dat die Slumopruirningshof, Durban, kragtens die bevocgdhede hom verleen by genoemde Wet, die perseel in ondergcnoemde Bylae beskryf, tot slum verklaar het. Kragtens paragraaf (b) van subartikel (1) van artikel 5 van genoemde Wet het die Slumopruimingshof die eienaar van gemelde perseel gelas om 'n sekere gcbou op die persecl te sloop, en om met sodanige sloping op of voor 1 November 1970 te begin.-w. Loudon, Sekretaris, Slumopruimingshof, Durban. Bylae Sekere gebou gel&! te Illingweg 41, Ladysmith, Natal, synde restant van Per,seel 673 van Ladysmith, geregisireer in die naam van Sayed Amod. 2394S-13 IRELAND VAN AARDT & FORSYTH INSOLVENT ESTATE SALE Instructed by the trustee, M. I. Ensor, Esq., in the Insolvent Estate E. HOULIS (trading as CHRISTRIES RESTAURANT). we will sell at the premises, 204 Church Street, P~etermaritzburg. on Wednesday, 18 Novembw 1970, at 10 a.m., Stock-in-Trade, Fixtures and Fittings. On view Tudy, 17 November 1970, from 2 p a to 4 p.m. Terms.Stridy cash or bank guarantee cheques.+reland van Aardt & Forsyth.land, Livestock & Furniture Ahoneers, P.O. Box 18, Pietermantzbarg, Phone

137 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No KENNISGEWING DRANKWET, 1928 KENNISGEWING VAN VOORNEME OM AANSOEK TE DOEN OM VERLENING VAN MAGTIGING OM KRAGTENS ARTIKEL HONDERD BIS VAN DIE DRANK- WET, 1928, DRANK AAN BANTOES TE VERKOOP Ek, JOHN SIKAKANE, wie se woonadres Dl698 Kwamashudorp, Kwamashu is, gee hiennee kennis dat ek van voorneme is om 'n aanvraag op 30 November 1970 in te dien om die verlening aan my van magtiging om aan alle Bantoes van die ouderdom van 18 jaar of ouer alle soorte drank te verkoop vir gebruik buite 'n gebou wat gel& is op Perseel 177, Ngwelezanabantoedorp distrik Empangeni. Enige persoon mag gedurende 'n tydperk van 14 dae na die datum waarop die aansoek ingedien word, insae daarin en in die dokumente en vertoi5 wat daarby aangeheg is, kry by die kantoor van die Landdros van die distrik Empangeni en mag binne voonnelde tydperk by daardie Landdros 'n skriftelike beswaarskrif in agtvoud teen die aansoek indien waarin duidelik vermeld word teen watter aansoek beswaar gemaak word met breedvoerige vermelding van die gronde van die beswaar. Gedateer te Durban op hierdie 2de dag van November J. Sikakane, Aanvraer, p/a Viljoen & Snyman, Gardinerhuis 906, Gardinerstraat. Durban DECLARATION OF SLUM Notice is hereby given in terms of section 6 of the Slums Act, (Act 53 of 1934), as amended, that the Slum Clearance Court, Durban, acting under the powers conferred upon it by the said Act, has declared the premises, described in the Annexure hereto, a slum.- W. Loudon, Secretary, Slum Clearance Court, Durban. Annexure 1. Certain building situate at 157 Stamford Hill Road, Durban, Natal, being Subdivision A of 79 of Block G of Townlands of Durban registered in the name of H. R. Ballington. 2. Certain buildings situate at 63 Howell Road, Sydenham, Durban, Natal, being Subdivision 55 of B of T of Block C of farm Springfield 802, registered in the name of Shri Sanathan Dharam Ruth Sabha Trustees. VERKLARING TOT SLUM Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Slumswet, (Wet 53 van 1934), soos gewysig, bekend gemaak dat die Slumopruimingshof, Durban, kragtens die bevoegdhede hom verleen by genoemde Wet, die perseel in ondergenoemde Bylae beskryf, tot 'n slum verklaar het.-w. Loudon, Sekretaris, Slumsopruimingshof, Durban. BYLAE 1. Sekere geboue gel& te Stamford Hillweg 157, Durban, Natal, synde Ondewerdeling A van 79 van Blok G van Dorpsgebied Durban geregistreer in die naam van H. R. Ballington. 2. Sekere geboue gel& te Howellweg 63, Sydenham, Durban, Natal, synde Onde~erdeling 55 van B van T van Blok C van plaas Springfield 802 geregistreer in die naam van Shri Sanathan Dhararn Ruth Sabha TNS~~~S F.S.-O.V.S NOTICE OF SURRENDER OF A DEBTOR'S ESTATE Notice is hereby given that application will be made to the Orange Free State Provincial Division of the Supreme Court of South Africa, on Thursday, 3 December 1970, at 10 o'clock in the forenoon, or as soon thereafter as the matter can be heard, for the acceptance of the surrender of the estate of CLAUDE VAN WYK, trading as ELECTRICAL CONSTRUCTIONS AND INSTALLATIONS, at Krige Street, Viljoenskroon, and resident at Prema Plots, District of Viljoenskroon; and that a statement of his affairs will lie for inspection at the Office of the Master of the Supreme Court at Bloemfontein, and at the office of the Chief Magistrate at Viljoenskroon, for a period of 14 (fourteen) days as from 13 November Rorich, Richter &.qs, Attorneys for Applicant, Voortrekker Square, P.O. Box 20. Vljoenskroon. Viljoenskroon, 29 October UNCLAIMED MONEYS In terms of section 93 (1) of the Administration of Estates Act, 1965, notice is hereby given that the underrnentloned amount which was held by FREE STATE GEDULD MINES LIMITED, has remained unclaimed for a period of five years or more by the rightful owners. Should this amount not be claimed within three months of the date of publication hereof, it will be deposited in the Guardian Fund of the Master of the Supreme Court, Bloemfontein, to the credit of the estate, after deduction of the costs of publication. Name and last known address Amortnt The late Johannes Abraham Bester, 124 Erleigh Boule- R vard. Odendaalsrus. -- In the estate of MICHEL LOUIS & SONS (PROPRIETARY) LIMITED (under judicial management) (Estate B75/70) Kindly take notice that a meeting of the Company, and also a meeting of the creditors of the Company, will be held at the premises of Michel Louis & Sons (Pty) Ltd, Church Street, Bloemfontein, at 10 a.m., Wednesday, 25 November 1970, at which meeting the undersigned will submit a report as is required by section 196 (1) (b) of the Companies Act, No. 46 of 1976, as amended. The meeting is also being convened for the purpose of further proof of claims. Signed at Bloemfontein this 6th day of November B van der Westhuizcn, Judicial Manager, P.O. Box 405, Bloemfontein PUBLIEKE VEILING Behoorlik daartoe gelas deur die likwidateur in die boedel van DE WET & CROWTHEK MOTORS (EDMS.) BEPERK (in likwidasie) (No. B106/67) sal ons verkoop op die perseel van Slabbert & Van der Merwe. Louwstraat. Bethlehem. ner nnm- ~ ,.---r--- bare veiling op Woensdag, 25 ~ovemb& 1970, om 8.30 voormiddag, die volgende : Sekere boekskulde volgens die lys wat ter insae 1& by die afslaers. Die vordering van enige van hierdie bedrae word geensins gewaarborg deur die likwidateur nie en word die boekskulde voetstoots verkoop. Termc.-Kontant op die veiling. Vir verdere besonderhede tree in verbinding met mnr. G. F. Wessels, N.B.S.-gebou, Tweede Vloer, Elizabethstraat 2, Bloemfontein (Telefoonnommer 89305, Bloemfontein); enlof die afslaers, Slabbert & Van der Merwe, Louwstraat, Bethlehem flelefoonnommer 5124, Bethlehem) NOTICE (Section 75 of Act 66 of 1965) Estate JOHANNES HENDRIK VAN NIEKERK SCHOLTZ (No / 70) Notice is hereby given that Letters of Curatorship, dated October 1970, were issued in favour of TREVOR SCHOLTZ, of 68 Waverley Road, Bloemfontein, appointing his as curator over the said JOHANNES HENDRIK VAN NIEKERK SCH0LTZ.- J. P. A. Schoeman, Master of the Supreme Court (O.F.S. Provincial Division). KENNISGEWING (Artikel75 van Wet 66 van 1965) Boedel JOHANNES HENDRIK VAN NIEKERK SCHOLTZ (No ) Kennisgewing geskied hiermee dat Briewe van Kuratele, gedateer Oktober 1970, uitgereik is aan TREVOR SCHOLTZ van Waverleyweg 68, Bloemfontein, wat hom aanstel as kurator van JOHANNES HENDRIK VAN NIEKERK SCH0LTZ.-I. P. A. Schoeman, Meester van dle Hooggeregshof (O.V.S. Provinsiale Afdeling) PUBLIEKE VEnING Behoorlik daartoe gelas deur die kurator in lie insolventc boedel van RALPH JORGEN BREMER (No. B2/70) sal ons verkoop op die perseel van Thom & Visser, Voortrekkerstraat I la, Ventersburg, per openbare veiling op Saterdag, 14 November 1970, om 9-uur voonniddag, die volgende : Skoene, klerasie en 'n 1967 Fordtrok. Terme.-Kontant op die veiling. Vir verdere besonderhede tree in verbinding met G. F. Wessels, N.B.S.-gebou, Tweede Vloer, Elizabethstraat 2, Bloemfontein (Telefoonnommer 89305); en/of Thorn & Visser, Voortrekkerstraat 1 la, Ventersburg (Telefoonnommer 9, Ventersburg)

138

139 WAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No t I Registered number of nommer van Me1 Surname and christian names of deceased and occupation Familienam en voorname van oorlede persoon en beroep Date of death Datum van oorlyde Date, time and place of meetin8 Datum, tyd en plek van byeenkom# Lazic, Filomena, housewife..... Theunissen, Gideon Mechiel Johannes, machine operator.... Shaw, Hilda, housewife..... Harmse, Johannes Hendrik, boer.... Verryne, Catharina Elizabeth, huisvrou..... Perkins, Barend Mattheus, plafonopr~gter..... Spies, Hester Cornelia, pensioner..... Saunders, Sophia Elizabeth Fredrika, housewife..... Koch, Grete Neta Elli, retired..... Jones, Benjamm, retired..... Mark, Abram, pensioner..... Beetge, Elizabeth Magdalena, pensionauis..... Wiehann, Nicolaas Everhardus, operator (rivetter)... Van der Linde, Christina Johanna, mental patient..... Pretorius, Jacobus Lodewikus, pensionaris..... Davidopoulos, Stawos, industrialist..... Slabberts, George Frederick, afgetree..... Stewart, Keith George, pensioner.... Schonfeldt, Andr~es Stefanus, pensioner..... Van Wyngaarden, Gerhardus Petrus, skilder..... Snyman, Christiaan Frederick.... Boyd, David, foreman mechanic..... Genn,Ssja... Robins, Alfred Milner, carpenter and joiner..... Hurley, Errol Raymond, warehouse man..... Eybers, Johannes Lodewikus, T.M. poskantoor..... Lewis, Doris Montagu /11/70, 9 a.m., Johannesburg. 27/11/70, 10 am., Benoni. 27/11/70. 9 a.m., Roodepoort. 27/11/70 10 vm., Witbank. 27/11/70, 10 m., Brits /70, 9 vm., Johannesburg /70, 9 am., Johannesburg /70, 9 am., Johannesburg /70, 9 a.m., Johannesburg. 20/11/70; 10 a.m., Bloemfontein. 20/11/70, 9 a.m., Johannesburg. 25/11/70, 9 vm., Pretoria /70, 9 a.m., Johannesburg. 20/11/70, 9.30 a.m., Germiston /70, 9 vm., Johannesburg /70, 9 am., Pretoria. 20/11/70, 10 vm., Witbank , 9 a.m., Johannesburg. 20/11/70, 10 vm., Brakpan. 27/11/70, 9 vm., Johannesburg. 27/11/70, 10 vm., Springs. 27/11 /70, 9 a.m., Johannesburg. 27/11/70. 9 am., Johannesburg. 25/11/70, 9 a.m., Pretoria. 27/11/70, 10 am., Boksburg /70, 10 vm., Middelburg, Tvl /70, 10 a.m., Boksburg. ganger Rautenbach, Johannes Petrus Carelse, ret~red Ackerman, Jurie Johannes Christiaan, plant operator.. Nugent, formerly Alkin, formerly De Haas, born Dafel, Maud Annie Matilda, housewife Martin, born Betts, Lucy Hanna Elizabeth, housewife Ellis, born Donaldson, Elizabeth Agnes, housewife.. Poole, Edgar, electr~cal engineer..... Singleton, Alfred, assistant post master..... Pillay, Pechay Puckrce, stallholder..... Gunas (also known as Bawlasser Ganesh), bus owner.... Firmstone, George Alian, farmer... Munsamy, mechanist..... Zuhoorun, housewife..... Chotoo, Sookoo, machine operator..... Ramsamy. retired business..... Langa Jan Mchlo, pensioner..... ORANGE FREE STATE-ORANJE-VRYSTAAT /70, 10 a.m., Pietermaritzburg. 13/10/ /70, 9 a.m., Durban /61 26/11/70, 10 a.m., Kranskop. 9 am., Durban. 9 a.m., Durban. 9 a.m., Durban. 10 am., Pietermaritzburg. 9 am., Durban. 10 a.m., Stanger. 10 a.m., Pietermaritzburg. 9 a.m., Durban. 10 a.m., Verulam. 10 am., Estcourt. 9 am., Durban p.m., Dundee. Hattingh, Hendrik Petrus, onsetter..... Muller, Phillippina Susanna Hendrika, huisvrou..... Coetzer, Johanna Dorothea, skolier..... Du Plessis, Helena Maria, huisvrou..... Du Plessis, Arnoldus Jacobus, slaghuis bestuurder..... Landman, Agata Maria, huisvrou.... Geel, Willem Herculaas, motorwerktuigkundige..... De Beer, Andries Hendrik Philippus, rustende boer..... Borstiap, George Cornelius, klerk vm., Welkom. 10 vm., Reitz vm., Kroonstad. 10 vm., Welkom. 10 vm., Welkom. 10 vm., Odendaalsrus vm., Kroonstad. 10 vm., Wesselsbron. 10 vm., Bloemfontein GRIQUALAND WEST-GRIEKWALAND-WES Curtis, Leslie George, temporary employee S.A. Railways..... Scbreck, August Wllhelm Herrmann, boa.... Gouws, Johanna Albertha Catharina, pensionaris /10/70 11/2/70 24/6/70 17/11/70, 10 am., Kimberley. 19/11/70, 10 vm., Vryburg. U)/ 1 1 /70, Johannesburg. Jordaan, Josephina Johanna, huisvrou.. Paillatte, Eileen Annie, housewife.. EASTERN CAPE-00s-KAAP vm., Kimberley. 10 a.m., East London. 11

140 148 No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER 1970 Registered number of estate Registrasb nornmer van boedel Surname and christian names of deceased and occu ation Familienaam en voorname van oorlede persoon en &roep Date of death Datum van oorlyde Date, time and place of meetinn Datum, tyd en plek van byeenkom) D Baisley, Martha Jane, born Bruere, housewife..... Adams, Willie Jacobus, messelaar.... Stratford, Dylan, salesman..... Bertha, Bull, retired teacher..... Lombard Adrian Johannes Jacobus, boer..... Blom, Danie Jacobus? checker..... Sawyer, Nellie Jane, pensioner /70, 10 a.m., Queenstown /70, 2 nm., Port Elizabeth. 20/11/70, 2 p.m., Port Elizabeth. 18/11/70, 10 am., East London /70, 10 a.m., Cradock. 18/4/70, 10 am., East London. 18/11/70, 10 am., East London. SOUTH-WEST AFRICA-SUIDWES-AFRIKA Goosen, Elizabeth Jacoba Cornelia, huisvrou.... Harmse, Daniel Petrus Johannes, bestuurder Rondalia /10/70 9/10/70 20/11/70, 10 vm., Windhoek. 20/11/70, 10 vm., Windhoek. NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES AU persons having claims against the estates specified in the subjoined Schedule are hereby called upon to lodge their claims with the executors concerned, within 30 days (or otherwise as indicated) calculated from the date of publication hereof. The ~nforrnation is given in this order: estate number, particulars of the deceased estate, and name and address of executor or authorised agent and period if shorter or longer than 30 days. KENNISGEWING AAN KREDlTEURE IN BESTORWE BOEDELS Alle persone wat vorderinge het teen die boedels in onderstaande Bylae vermeld, word hierby versoek om hul vorderings by die betrokke eksekuteurs en binne 'n tydperk van 30 dae (of andersins soos aangedui) bereken vanaf datum van publikasie hiervau in te lewer. Die inligting word in hierdie volgorde gegee: boedelnommer. besonderhede van afgestorwe buedcl, en naam en adrzs van eksckuteur of gemagtigde agent en tydperk indien korter of langer as 30 dae. SCHEDULE-BY LAE CAPE-KAAP DOUGLAS, Catherina Magrietha, born Hollaway on 5 May 1887, Ident~ty No. 014/485086W, of 2 Hamilton Street, Goodwood, Cape, who died on 13 September The Standard Bank of S.A. Ltd. (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 54, Cape Town, Executor Testamentary SMITH, Charles Edward, born on 27 January 1910, Identity No. 022/703135W, of 4 Brian Road, Bergvliet, Cape, who, died on 4 September Balsillie, Watemeyer & Bosman, 49 St George's Street, Cape Town. 5753/7&LOTTER, Daniel Francois Barnard, born on 10 April 1927, Identity No. 022/587314W, of Leeuwenhof Estate, Hof Street, Cape Town, who died on 18 October 1970, and surviving spouse, Christina Henrietta Lotter. The South African Association for the Administration and Settlement of Estates, 6 Church Square, Cape Town BRUNDYN. Schalk Willem, gebore op 12 Julie 1923, Persoonsnommer , van Nieuwoudtville, wat op 16 Januarie 1970 oorlede is. Nel & Laurence, Stiglingstraat, Posbus 5, Calvinia, Prokureurs vir Eksekuteur. 3724/7&TAUTE, Alexander, gebore op 6 Junie 1920, Persoonsnommer 111/88553O, van Heesestraat 6, Riversdal, wat op 30 Junie 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Christina Katrina Taute, gebore Kleinhans op 8 November 1924, Persoonsnomrner Hofmeyr & Seun, Robertsonstraat 6, Posbus 16, Riversdal, K.P., Prokureurs in die Boedel HYDE, Harold George, born on 26 November 1918, Identity No. 022/621033W, of 6 Upper Wheelan Street, Newlands, Cape, who died on 14 September Levy, Berman, Boerba~tz & Mazurk~ewicz, Colonial Mutual Building, 97 St George's Street, Cape Town. Attorneys for Executrix Testamentary /7GHAASBROEK, Willem Adriaan, gebore op 3 Desember 1881, Persoonsnommer W, wewenaar, van Montagu, wat op 3 Oktober 1970 oorlede is. John D. Crawford & Seun, Donkinstraat 57, Beaufort-Wes, Prokureurs vir Boedel GREENBLATT, Rebecca, born on 10 July 1892, Identity No. 331/241406W, of 608 Costa Brava, Beach Road, Sea Point, Cape, who died on 27 September H. C. Greenblatt. Executor Testamentary, c/o Prisman & Wilson, Guarantee ~ou$e, 37 Burg Street, Cape Toun. 5363/7&CRESER, John Henry, born on 3 March 1893, Identity No. 022/886930W, of 6 Gayleigh, Acton Road, Rondebosch, Cape, who died on 11 September 1970, and surviving spouse, Olympia Pandora Hellas Creser, born Diogenidis. Clarke & Co., 100 Long Street, P.O. Box 2326, Cape Town RUST. Martha Antoinettha (of Antionettha), gebore Smit op 6 Desember 1908, Persoonsnommer 053/235694W, van Wilbeforcestraat 15, Strand, Kaap, wat op 25 September 1970 oorlede is. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (gereg~streerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 54, Kaapstad, Eksekuteur Testament&. 5580/7&BOOYZEN, Gerald Francois, gebore op 9 Januarie 1929, Persoonsnommer 118/958854W, van Nederburgstraat 21, Welgemoed, Bellville, Kaap, wat op 10 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Marthina Booyzen, gebore op 19 Julie 1935, Persoonsnommer W. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 54, Kaapstad, Eksekuteur Testament& RAPER, Margaret Cochrane, born Wallace on 7 December 1888, Identity No. 331/218181W, of 121 St Martini Gardens, Queen Victorla Street, Cape Town, who died on 24 September The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 54, Cape Town. Executor ~estamktary. 5392/7&DAWSON, Eric James, born on 13 December 1889, Identitv No W. of Kinsale Mountain Road, Somerset west, who died on 27 August The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 54, Cape Town, Executor Testamentary. 3320/7&V0011TMAN, May White D'Elmar, born on 24 September 1879, of Cambridge Nursing Home, Plumstcad, Cape, who died on 23 June Syfret's Trust Co. Ltd, 24 Wale Street, Cape Town, Executor Dative. 5220/7&ARCHER, Edith Thirza, born on 11 November 1888, Identity No. 115/269992W, of Station Road, South Cerney. Cirencester, Gloucestershire, England, who died on 11 September Syfret's Trust Co. Ltd, 24 Wale Street, Cape Town, Executor Testamentary. 5224/70--CAMM, Thomas Henry, born on 22 September 1881, of Nazareth House, Derry Street, Cape Town, who died on 23 September Syfret's Trust Co. Ltd. 24 Wale Street, Cape Town, Executors Testamentary. 5353/7&AUSTEN. Flora McLean, born McDonald on 22 July 1912, Identity No. 022/442536W, of Arely, Orient Road. Wynberg, Cape, who died on 6 October Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of S.A. Ltd, Western Cape Trustee Branch, P.O. Box 4, Cape Town. Executor Testamentary.

141 BOROK, David, born on 20 June 1920, Identity No. 022/101843W, of 13 Marmiow Road, Orangezicht, Cape Town, who died on 10 October Brett, Gailoow, Segall & Reef, Third Floor, Traduna House, 107 St George's Street, Cape Town, Attorneys for Executrix Testamentary. CHAIT, Isaac, born on 10 December 1905, Identity No W, of 501 Westridge, Beach Road, Mouille Point, Cape Province, who died on 17 September Michael I. Shorkend & Co., 404 Scotts Building, 10 Plejn Street, Cape Town, Attorneys for Executor Dative ABRAHAMS: Fatima (also knwon as Collyer), born on 15 November 1908, Identity No. 022/228214M, of 256 Hanover Street, Cape Town. who died on 30 August Michael I. Shorkend & Co., 404 Scotts Building, 10 Plein Street, Cape Town BLIDEN, Robert, born on 1 January 1902, Identity No. 022/501276W, of 4 Chatsworth, Regent Road, Sea Point, Cape Province. who died on 27 September Morris, Lewin & Bliden, 156 Voortrekker Rozd, Goodaood. Cape Province, Attorneys for Executrix Testamentary BREDEVELDT, John Louis, born on 22 November 1911, Identity No. 022/210986K, of Rojoray, Prince George Drive, Grassy Park, who died on 24 November 1969, and survi\ing spouse, Rachel Matilda Bredeveldt. Arthur E. Abrahams & Gross. 54 Shortmarket Street, Cape Town, Attorneys for Executor ~ative MOUTON. Johannes Paulus, gebore op 2 Mei 1906, Persoonsnommer , van Glenhurststraat 13, Tiervlei, Kaapstad, wat op 21 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hendrieka Wilhelmina Mouton, gebore op 20 November 1903, Persoonsnommer Swanepoel, Uys & Schoon, Teddingtonstraat 1, Posbus 1, Bellville, Prokureurs vir Eksekutriese Testamenter SWARTZ, Ephraim, corner of Smith Road and Eighth Avenue, Grassy Park, who died on 13 March 1950, and surviving spouse, Violet Embros Swartz, born Alexander. Isaac. Volkwvn & Co.. Greeorv House. Kli~fontein Road, Athlone ~apeprovinck, ~ttorne~s for ~xecutrix ~aiibe KAHN, Sylvia. born on 26 December 1914, of 32 Glengariff Road, Three Anchor Bay, Cape Town, who died on 9 June H. L. Stern, Geffen & Closenberg, Ninth Floor, Mob11 House, Long Street, Cape Town, Attorneys for Executor McKAY, John, born approximately during 1903, ldentity No K. of 47 18th Avenue, Elsies River, Cape. who died on 7 September Coulter & Co.. Guardian Building, 33 Adderley Street, Cape Town, Attorneys for Executrix DU FOUR. Anna Eugenie, born on 1 September 1894, Identity No. 960/073454W, of Suikerbossie Street. Blomtuin Estate, Bellville, C.P., who died on 4 June The Colonial Orphan Chamber and Trust Company, 4 Church Square, Cape Town: 3450/70-KEITH, Mabel Florence, born Hambly on 21 August 1891, Identity No W. widow, of 8 President Street, Bellville. C.P., who died on 5 July Hauptfleisch & Hauptfleixh, Voortrekker Street, P.O. Box 6, Ceres, C.P., Attorneys for Executor Testamentary. 4847/7&TAHIER, Mohamed (also known as Mohamed Tahier Parker), born on 18 December 1913, ldentity No A, of 1 lth Avenue, Windermere, Maitland, who died on 17 August Gordon Dams & Jackson, 537 Grand Parade Centre, 3 Castle Street, Cape Town. 5509/7&MOORE, William Andrew, born on 2 September 1899, Identity No. 022/443595K, of 29 Second Avenue. Belgravia Estate, Athlone. Cape Town, who d~ed on 24 August 1970, and surviving spouse, Elizabeth Moore, Identity No K. Saacks & Jaffe, Standard General House, Adderley Street, Cape Town, Attorneys for Executrix Testamentary ELKJN. Susannah Maria, born Holmes on 1 July 1893, Identity No , of Valkenberg Hospital, Observatory, who died on 17 September Saacks & Jaffe, 803 Standard General House, Adderley Street, Cape Town, Attorneys for Executor Testamentary VAN WYK, Arrie Willem, Persoonsnommer W, van Velvlei, Brandvlei, en nagelate eggenote Hendrina, Maria Johanna van Wyk, E. v. d. M. Louw, Posbus %, Loeriesfontein WAN ZYL, Jasper Daniel, gebore op 5 September 1895, Persoonsnommer 026/735806W, van Rooihoogte, Citrusdal. Gert Johannes Stone, Posbus 12, Citrusdal VISSER, Anna Catherina, gebore Smith op 7 Junie 1902, Persoonsnommer , van p/a F. Meissenheimer, Velddrift, Kaap, wat op 25 April 1!?70 oorlede is. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trus-, P o h 54, ~ Kaapstad, Ek~ekuleur Tatamentk STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No /70-VAN DER WESTHUIZEN, Christiaan Chris~offel, gebore op 14 Januarie 1898, Persoonsnornmer 100/789005, van Waterkantstraat. Portewille, wat op 20 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Susanna Hester Helena van der Westhuizen, gebore Kellerman op 7 Desember 1919, Persoonsnornmer A. C. J. Lombard, Santam Bank Bpk., Posbus 72, Porterville, Agent vir Eksekuteur. 5221/70-BARTLElT, Frank Sidney, born on 22 September 1877, Identity No. 117/934224W, of 11 Stellendal Road, Somerset West. who d~ed on 15 September J. C. Louw, Du Plessis & Partners, 11 Woolworths Arcade, Main Street, Somerset West, Attorneys for Executrix Testamentary MYBURGH. Albertus Theron. gebore op 24 September 1905, Persoonsnommer W, van Weltevredenstraat 29, Paarl, wat op 6 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Catharina Dorothea Myburgh, gebore Rossouw op 29 November Persoonsnomrner VI8W. Ekrekuteurskamer Drakenstein Bpk., Hoofstraat 335, Posbus 236, Paarl, vir Self en Mede-eksekuteurs Testamentcr WENTZEL Anna. born in of 382 Albert Road. Salt River, Cape, who died on 9 November Findlay 8;. Tail, 140 St George's Street. Cape Town. 5591/70-DEMPERS, Elias Johannes. gebore OD 11 Me Persoonsnommer 149/388716W, van sarel ~dliersstraat 67; Strand. wat op 23 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Catharlna Johanna Dempers, gebore Bredenhann op 14 Desernber Persoonsnommer 143/388717W. Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk.. Posbus 56, Strand NORTTE. Johanna De V~llicrs. gebore Du Pisani op 1 Fchruarie Persoonsnommer 147/314407W, van Good Hope, Wlllowmore, wat op 28 September 1970 ooriede IS. Steyn, V.d Vyver & De Jager, Posbus 10, Willowmore, K.P GOODALL, Rena:a Catherina. gebore Klelnsmith op 12 Junie Persoonsnommcr 019/628877K, van Caledonstraat, Greyton, K.P., wat op 13 Mei 1970 oorlede is. Guthrie 8: Theron. Posbus 17, Caledon. Prokureurs vir die Eksekuteur Testamentcr. 31 dae ESTERIIUYSE. Jacobus Gert, gcbore op 13 Augustus 1901, Persoonsnornmer 019/622258W, van Neethlingstraat 65. Strand, wat op 17 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Christma Maria Esterhuyse, gebore Moller op 8 Oktober Persoontnommer Guthrie & Theron, Posbus 17, Caledon. Prokureurs vir die Eksekutrise Testament&. 31 dae GDIPPENAAR. Anna Catharina Alida, gebore op 2 Augustus 1893, Persoonsnommer 080/506270W, van Swarlberg, Koringherg, wat op 28 Julie 1970 oorlede IS Santam Bank Bpk., Posbus 14, Moorreesburg DE JAGER, Johan Christian, gehore op 26 Desember Persoonsnomrner van Greystraat, Willowmore, wat op 19 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Christina Adriana de Jager, gehore Swanepoel op 10 Jdnuarie 1909, Persoonsnommer Steyn, V.d. Vyver c0 De Jager, Posbus 10, Willowmore BOTES, Ernest Jacobus, gebore op 25 Augustus 18%. Persoonsnommer , van Rowanstraat, Fraserburg, wat op 8 September 1970 oorlede is. G. B. Kempen & De Wet Nel, Greystraat 7, Carnapon, Prokureurs vir Eksekuteur Testamenter. 5660/7&ZEEMAN, Helena Petronella, gebore op 28 Augustus 1885, Persoonsnommer W. van Rustig, Kleinmond, Kaapprovinsic, wat op 2 Oktober 1970 oorlede is. Robertson Trust en Agentskap Bpk., Posbus 62. Robertson. I12/6%PARSLEY. Dinah, voorheen Jacobs, gebore Abrahams op 26 September 1900, van Klipstraat, Kylemore, Stellenbosch, wat op 28 November 1968 oorlede IS. Stellenbosch Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 13, Stellenbosch, Agente vir Eksekuteur Testamenter ROBB, James Alexander. gebore op 20 November 1923, Persoonsnommer 093/699686W, van Marshstraat 31, Mosselbaai, wat op 10 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Ellie Dorothea Robb, gebore op 8 November 1924, Persoonsnommer W. P.O. Wilmot, Takbestuurder, Voogdy Bank Bpk., Posbus 270, Mosselbaai, Agent vir die Eksekutrise Testament&. 5588/70--CLOETE, Herman. gebore op 25 Maart 1897, Persoonsnommer 019/590255K, van Houtkloof, afdellng Caledon, en nagelate eggenote Ernestina Wilhelmina Cloete, gebore o 9 Januarie 1904, Persoonsnomme! K. Voogdy I3aJ Bpk., Posbus 26, Caledon, Agente vrr Eksekuteurs FICK, Christiaan Ludolph Neethling, gebore op 29 Mei 1946, Persoonsnommer 019/614450W, van Ysbrandskop, Posbus 210, Caledon, wat op 15 Augustus 1970 oorlede is. Voogdy Bank Bpk., Posbus 26, Caledon, Agente vir Eksekuteur.

142 142 No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER Dl3 KOCK, Matthys Johanna, gebore op 15 Januarie 1888, Persoonsnomrner 019/588647W, van Posbus 132, Drayton, Caledon, wat op 13 Oktober 1970 oorlede is. Voogdy Bank Bpk., Posbus 26, Caledon, Mede-eksekuteurs. 5506/70-LOUW, Maria Magdalena, gebore op 25 Augustus 1899, Persoonsnommer 118/938408W, van Fleur de Lis, Franschhoek, wat op 2 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate cggenoot Matthys Hendrik Louw, gebore op 16 Oktober G. J. C. Cloete, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk, Posbus 56, Franschhoek, Kaapprovinsie, Agent vir d~e Bocdel. 1063/70-BAETZ, Bertha, born on 5 March 1906, Identity No. 007/792727W, of 11 Monaco Flats, Marais Road. Sea Pomt, Cape Town, who died on 17 February A. M. Foreman, P.O. Box 7, Durban. Natal, Executor Dative VAN ZYL. Jacobus Lodewikus, gebore op 3 Junie 1897, Persoonsnomrner 086/583176W, van Brandwag, d~strik Mosselbaai, wat op 19 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Maria Susanna Malan van Zyl, gebore Calitz, Persoonsnommer W. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid- Afrika Bpk., Kaapstad Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur Testamentkr DE BRWN, Florence Mary Ann, gebore op 23 Desember 1885, Persoonsnomrner 125 / l25408w, van Swellengrebelstraat, Swellendam, Kaapprovinsie, wat op 27 September 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Kaapstad Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur Tesbmentbr BRANDT, Meta Johanne Elise. born Schmitz on 2 April 1892, Ident~ty No , of 7 Breda Park, Breda Street, Gardens, Cape Town, who died on 27 September Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Cape Town Trustee Branch, P.O. Box 4, Cape Town, Executor Testamentary. 2977/70SEAL, Allan Lewis William, born on 14 May 1915, c/o Overaeaa Visitors Club, London, England, who died on 11 June Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Cape Town Trustee Branch, P.O. Box 4, Cape Town, Executor Testamentary. 5381/7&WOODCOCK, Grace Maud, born on 16 November 1907, Identity No. 068/420205W, of Concordia Road, Mnysna, Cape Province, who died on 14 September 1970, and surviving spouse, Norman Harold Glebe Woodcock. Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Cape Town Trustee Branch, P.O. Box 4, Cape Town, Executor Testamentary LE ROUX, Gerrit (of Gert of Gerret) Johannes Van Niekerk, gebore op 27 September 1892, Persoonsnommer , van Rustig, Sarel Cilliersstraat, Riebeek Kasteel, wat op 10 Oktober 1970 oorlede is. Santarn Bank Bpk., Posbus 15, Malmesbury, Mede-eksekuteur Testamenttr. 5643/7&ROSSOUW, Margaretha Magdalena, gebore Loubaer op 23 Julie Persoonsnommer 014/734403W, van Sonnekus, Durbanville, wat op 2 Oktober 1970 oorlede is. J. L. du Pless~s, Takbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 61, Bellville, Agent vir Eksekuteur Testament&. 4939/7WCHIETEKAT, Magdalena Johanna, gebore Van Ass op 26 September 1890, Persoonsnommer 022/419505W, van Tweede Laan 15, Bosonia, Kuilsrivier, voorheen Raglanstraat 78, Bellville, wat op 28 Junie '1970 oorlede is. J. L. du Plessis, Takbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 61, Bellville, Agent vu Eksekuteur Testamenter SWART. Petrus Gerhardus, gebore op 8 November 1909, Persoonsnommer 014/508832W, van Surreystraat 50, Goodwood, Kaapprovinsie, wat op 10 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Susanna Swart, gebore Groenewald op 18 Augustus 1916, Persoonsnommer W. 1. L. du Plessis, Takbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 61, Bellville, Eksekuteur Testamenter IAN1, Aletta Elizabeth, gebore op 3 November 1910, Persoonsnommer , van Milnenveg 44, Maitland, Kaapprovinsie, wat op 24 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Louis Jonas Giani, gebore op 15 Oktober 1904, Persoonsnomrner W. Nebex Eksekuteurskamer en Trustmaatskappy Bpk., Posbus 688, Kaapstad, Gemagtigde Agent vir die Eksekuteur Testamenter FOURIE, Johanna Magdalena Susanna, gebore op 14 Maart 1887, Persoonsnommer , van Bredasdorp,.nt op 14 September 1970 oorlede is. Luttig & Prins, Posbus 16. Napier. 1171/70-BRANDT, GePt, born on 6 October 1903, Identity No. 090/652231K, of 36 Fifth Avenue, Tiervlei, who died on 27 November 1969, and surviving spouse, Maggle Brandt, born Francis. Cecil Rabinowitz & Co., 135 Voortrekker Road, Goodwood HALES, James, born on 27 July 1878, Identity Na of Loer~ehof Home, Knysna, who died on 22 Septemd ber T~dswell, Richardson & Vowles, Long Street, P.O. Box 47, Knysna, Attorneys for Executor Testamentary CLOETE, Johan Jacobus Edward, gebore op 8 November 1916, Persoonsnomrner 356/257361W, van Glynnville Terrace 19, Tuine, Kaapstad, wat op 5 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Aletta Maria Magdalena Cloete, gebore Strydom op 20 Desernber 1917, Persoonsnommer 356/257362W4 C. Brener, Posbus 13, Goodwood, Kaapprovinsie, Prokureur vir Eksekutrise Testamentbr. VOLSCHENK, Andries Abraham, gebore op 18 April 1884, Persoonsnommer 111 /882159W, van Kerkstraat 10, Riversdal, wat op 24 Oktober 1970 oorlede is. J. P. le Grange, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 12, Riversdal HUMBY, Arthur, born on 30 October 1882, Identity No. 404/151326W, of 3 Barony Heights, Kommetjie Road, Fish Hoek, Cape Province, who d~ed on 26 September and surv~ving spouse, Tamar Humby, born Adamson on 3 March 1892, Ident~ty No W. G. A. Hill, McHardy & De Bruyn, Fourth Floor, Atrium Building, 8 Elizabeth Street, P.O. Box 93, Bloemfontein ROELOFSE, Maria Elizabeth, gebore Boshoff op 28 Augustus 1907, Persoonsnommer 042/989173W, van Duiwerivier, distrik George, wat op 18 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Hendrikus Johannes Roelofse. H. J. Roelofse, pla Heun~s, Botha & Wiggett, Yorkstraat 117, Posbus 260, George DAVIDS, Carel (of Karel), gebore op 6 Desember 1873, van Happy Valley, Bonnievale, wat op 27 Mei 1952 oorlede is, en nagelate eggenote Sarah Davids, Persoonsnommer K. Van Niekerk & Linde, Posbus 49, Bonnievale GARWN, Johan, born on 3 February 1888, Identity No. 022/372221W, of 16 Thornhill Road, Rondebosch, Cape, who died on 13 September 1970, and surviving spouse, May Garven, born Rudham on 29 May 1892, Identity No C. & A. Friedlander, 140 St George's Street, Cape Town, Attorneys VAN DER MERWE, Jacobus Johannes, gebore op 9 Desember 1901, Persoonsnommer 096/731748W, van Cheve, Meulstraat, Paarl, wat op 23 September 1970 oorlede is. Paarlse Eksekuteurskamer en Bank Bpk., Hoofstraat 258, Posbus 15, Paarl, K.P BAILEN, Marks, born on 14 October 1888, Identity No , of Jewish Old Age Home, Cape Town, who died on 22 August Proctor de Villiers & Co., 45 Castle Street, Cape Town, Attorneys for Executor Testamentary. Three weeks THEUNISSEN, Charles William, born on 14 January 1893, Identity No. 118/944118K, of Sonneblomstraat 3, Idasvallei, Stellenbosch, wat op 6 Oktober 1970 oorlede is. Stellenbosch Eksekuteurskamer Bpk., Meulplein 5, Posbus 13, Stellenbosch, Agente vir Eksekuteur Testament& CUNRADIE, Pieter Gabriel, gebore op 15 Junie 1903, Persoonsnommer , van Voortrekstraat 130. Swellendam, wat op 5 Oktober 1970 oorlede is, en nagelato eggenote Sarah Johanna Gertmida Conradie, gebore Odendaal op 15 Januarie 1908, Persoonsnommer Voogdy Bank Bpk., Posbus 146, Swellendam BURGER, Andries Petrus, gebore op 18 Febmarie 1915, Persoonsnommer 044/818171W, van Kakarnas, K.P., wat op 1 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Elsie Sophia Burger, gebore Theron op 11 Junie 1919, Persoons nommer W. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank). waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suidi Afrika Bpk., Westelike Kaap Trusteetak, Posbus 4, Kaapsta HOFFMAN, Jan George, gebore op 21 April 1924, van Haddystraat 11, Windhoek, wat op 27 April 1969 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Johanna Francina Hoffman, gebore Louw. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handels bank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Westelike Kaap Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad MALAN, Jacob Stephanus, gebore op 16 Augustus 1905, Pmoonsnommer W. van M M, Kenhardt, K.P., wat op 28 September 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarb ingelyf is Dic Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., ~estede Kaap T ~ b t & Po&= ~ 4, Kaapstad, Eksekuteur Testament&,

143 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No WITBOOI, Jacobus, gebore op 13 Deaember 1901, Persoonsnommer 104/841457K, van Nuwestraat, Prins Albert, nat op 15 September 1970 oorlede h. Markotter, Van der Walt & Bornman, Kerkstraat 37, Posbus 11 Prins Albert. 3844/7MLOVER, Johannes ~icholas, born on 24 July 1890, Identity No. 022/240243K, widower, of Fifth Avenue. Grassy Park, Cape, who died on 17 July Fine & Fine, P.O. Box 2741, Cape Town, Attorneys for Executrix Testamentary. 3892/70--BECKER, Gustav Fridrich Erwin, born on 8 July 1891, of Leinfelden, Germany, who died on 26 November K. Nieft, Executor Dative, c/o Keller & Neuhaus Trust Co. (Pty) Ltd, P.O. Box 156, Windhoek, S.W.A RES, Heinrich Theodor, gebore op 22 Maart 1904, Persoonsnommer N.B. 901/548715W, van Delahayelaan 32, Delahaye, Bellville, wat op 9 Oktobr 1970 oorlede is. Pieter Johannes van Romburgh in sy hoedanigheid as Takbestuurder van Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville. 3784/7&SMUTS, Jacobus Hendrik Hanekom, gebore op 12 Maart 1918, Persoonsnommer 014/538597W, van Skakelweg 2, Bellville, wat op 26 Julie 1970 oorlede is. Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville, Agent vir die Eksekuteur Datief LE GRANGE, Lausanne Johannes, gebore op 21 Julie 1932, Persoonsnommer 086/590823W, van Delahayelaan 36, Delahaye, Bellville, wat op 15 September 1970 oorlede is. Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville, Agent vir die Eksekutrise Testament& BRITZ, Martha Barendina, gebore Benecke op 28 September 1880, Persoonsnommer 111 /886744W, van Badenhorststraat 8, Riversdal, wat op 18 Augustua 1970 oorlede is. J. P. k Grange, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 12, Riversdal. 21 dae KOTZE, Hendrik Jacobus (of Jakobus), gebore op 13 April 1900, Persoonsnommer 019/611208W, van Townsendstraat 70, Goodwood, K.P., wat op 20 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Rachel Maria Magrita (of Margaretha) Kotze, gebore Cilliers op 3 Maart 1904, Persoonsnommer 019/61 l2o9w. Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville, Agent vir die Eksekutrise Testament& ELLIOTT, John, born on 4 October 18%, Identity No. 022/206564W, of Jacwyn. 17 Ocean View Drive, Green Point, who died on 25 October Fairbridge, Arderne & Lawton, 46 St George's Street, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary LERM, Willem Petrus Louw, gebore op 30 September 1914, Persoonsnommer 361/401006W, van Tuiste, Tulbagh, wat op 10 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Cornelia Petronella Lerm, Persoonsnommer 361/ W. M. Prinsloo, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Tulbaghtak. Genomineerde Eksekuteur BERGH, Dorothy, van Kon Tiki, distrik Swellendam. A. S. Powell, Posbus 18, Swellendam. 5540/7&MOSTERT, Danifl Nicolaas Johannes, gebore op 28 April 1908, Persoonsnommer 356/228565W, van Victoriastraat 151, Parow, wat op 24 Augustus 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedeb en Trustafdeling, Adderkystraat 134, Posbus 3981, Kaapstad. 5575/7&LOUW, Anna Jacoba, gebore Hough op 15 Sep tember 1896, Persoonsnommer 026/745263W, van A.C.V.V. Oue Tehuis, Clanwilliam, wat op 7 Maart 1970 oorlede is. Die Sekretaris, Die Clanwilliam Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 1, Clanwilliam DOWLING, John Roach, gebore op 27 Febmarie 1895, Persoonsnommer , van Golfstraat 14, Bredasdorp, wat op 30 September 1970 oorlede is. Luttig & Prins, Posbus 16, Napier. 5536/7&DE KOCK, Wessel Johannes, gebore op 5 Mei 1887, Persoonsnommer 015/991153, van Jonaskraal, Napier, distrik Bredasdorp, wat op 26 September 1970 mrlede is. Luttig & Prins, Posbus 16, Napier DE BEER, hbertus Nicholas, gebore op 11 Julie 1907, Persoonsnommer 115/287341W, vm St. Legerstraat 47, Claremont, Kaapprovhsie, wat op 8 Junie 1970 oorlede is. Pierre du Plessis & Most&, Voortrekkerweg 60, Posbus 5, Malmesbury. 5574/7vNOBBS, Phyllis, bom Hutchinson on 9 July 1897, d The Ollves, Lydedoch, who died on 11 October Paul & A. H. Cluver, Permanent Building, 4 Plein Street, Stellenbosch, Attorneys for the Executor Testamentary. 5605/70-VERSTER, Carel Pieter Stephanua, born on 4 May 1896, Idemtity No. 012/449549W, of Carmina, 27 Hastings Street, Tamboerskloof, Cape, who died on 24 September Morkel & De Villiers, 5 Church Street, Somerset West. Attorneys for Executrix Testamentary. 5633/70-MOUTON, Christiaan Jacobus, gebore op 15 Sep; tember 1915, Persoonanommer 026/747625W, van Barkattsfontein, Aurora, wat op 18 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk., (geregistreerde handelsbank), Boedel- en Trustafdeling, Adderleystraat 134, Posbus 3981, Kaapstad. 5379/7&DE VRIES, Christoffel Hendrik Niehaus, gebore op 20 Junle 1908, Persoonsnommer 014/494100W, of Glenlilystraat 15, Parow, wat op 27 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Martha Maria Cornelia de Vries, gebore Jordaan op 8 Oktober 1909, Persoonsnommer W. Mev. Martha Maria Cornelia de Vries DU TOIT, Elizabeth Hendrina, gebore Du Toit op 11 Januarie 1892, Persoonsnommer 025/706143W, van VanriG beeckstraat, Ceres, Kaapprovinsie, wat op 10 September 1970 oorlede is. Hauptfleisch & Hauptfleisch, Voortrekkerstraat, Pos bus 6, Ceres, Kaapproviasie, Prokureurs vir Eksekuteurs Testamenter. 4500/7&HATTINGH, Elsie Dorothea, gebore op 17 Junie 1908, Persoonsnomrner 075/467692W. Sam Pienaar & De Wit, Pogbus 3, Laingsburg. 4501/7&KLEYN, Tobias Johannes, wat op 4 Augustus 1970 oorlede is. R. R. Hartmann, Posbus 864, Windhoek SYMONDS, Jessie. born Line11 on 18 October 1883, Identity No. 042/982932W, of Paliotti Nursing Home, George, who died on 30 September The Standard Bank of SA- Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 329, Port Elizabeth, Executor. 4767/7&DE WET, Nicolaas Jacobus, born on 1 August 1900, Identity No. 022/282963W, of 8 Ian Road, Rondebosch, Cap, who died on 8 September Charles Benjamin de Wet & Peter Nicolaas de Wet, c/o P.O. Box 471, East London. 5746/7MLATTHAAR, Johannes Heinrich Friedrich, b m on 28 December 1901, Identity No. 404/130619W, of 8 Highway, Fish Hoek, Cape, who died on 11 October The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 54, Cape Town, Executor Testamentary / 1970-PORTER, Marcus, born on 7 May 1907, Identity No. 378/223018W, of 211 Main Road, Three Anchor Bay, Cape Town, who died on 13 September Buirski, Herbstein & Ipp, P.O. Box 1221, Cape Town, Attorneys for Executrix Testamentary. 5723/7&GOULD, Eric, born on 10 October 1915, Identity No. 022/733766W, of Cobblestones, off Southern Cross Drive, Constantia, Cape, who died on 13 October 1970, and surviving spouse Margrethe Louise Dorothea, born Schultz on 11 January 1919, Identity No W. Syfret, Godlonton & Low, 24 Wale Street, Cape Town CRUYWAGEN, Leslie Bertie, Identity No , of Tomago, Leafmore Road, Lansdowne, who died on 11 September Harry Green & Co., 9 Progress Building, Station Place, Claremont, Attorneys for the Executrix Dative %-PIENAAR, Dina Maria, born Adonis, of Grassy Park, who died on 13 March Klosser, Saunders & Oldroyd, 52 St George's Street, Cape Town ELY, Sophia, born Henry, a widow, of Rehoboth, Perth Road, Grassy Park, Cape, who died during March John S. Ince & Wood, P.O. Box 1405, Cape Town, Attorneys for the Executor Dative. 3420/7&VISSER, George Frederick Theodore, of 2 Broadwalk, Pinelands. E. M. Feldwick Davis, 2 Broadwalk, Pinelandq Executrix. 5667/7&CUNNOLD, Elsie Annie, born Cull, of Claremont, Cape. W. E. Moore & Son, P.O. Box 455, Cape Town, Attorneys for the Executor. 6920/7&ADRIAANSE, Laurence Daniel, Identity No K, of Mayfair, Melheid Road, Lansdowne, Cape, d surwvlng spouse Rachael Elizabeth Adriaanse, born Small. Herold, Gie Rr Broadhead, 8 Darling Street, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary. 5613/70-BROOKS, Gladys Vida, born Fourie, of Mouille Point, and surviving spouse George William Brooks. Thompson & Smithers, P.O. Box 14, Wynberg, Attorneys for the Executor MARCUS, Jacob, Identity No '5, of 20 Ashbury Road, Plumstead, Cape, and surviving spouse A& Marcus, born Kramer. Pincus, Matz & Feinberg, P.O. Box 27, Wynberg, Cape, Attorneys for the Executol Testamentary. 4496/7&DYERS, James Samuel, born on 28 October 1927, Identity No , of 13 Wesley Street, Claremont, who died on 20 August The Board of Executors, 4 Wale St* Cape Town, J. D. Allen, Secretary, Executor. 5035/7&MACLEOD, Angelique Maria Van der Spuy, bapn De Kock, widow, of Winton, 13 Tiverton Road, Plumstead, aho died on 17 September J. A. Hockly, G. C. Mac bod & J. D. Allen, The Board of Executors, 4 Wale Street, Clpa Town, Secretary, Executors Testamentary,

144 144 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER BIGGS, George Henry Robert Meyer, of Elsies River. Chas. Barnett, Barnett & De Beer, 97 Victoria Road, Woodstock, Attorneys for the Executrix Testamentary. '4893/70-PAVER. George Charles Alexander, Identity No. 022/840201W, of 8 Regency Park, Mam Road, Kenilworth, Cape Town, who died on 10 September 1970, and surviving spouse Cornelia Elisabeth Johanna Paver. Herold, Gle & Broadhead, P.O. Box 105, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary DIXON, Louis Johannes, Identity No. 022/463919K, formerly of 18 Pope Street, Salt River, Cape. Herold, Gie & Broadhead. P.O. Box 105, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary MOUTON. Johannes. Identitv No K. of 14th &enue,~lsies~fver, and surviving-spouse ~lktta out on, born Linde. David Kessler, Movsowit & Co., 109 Voortrekker Road, Bellville, Attorneys for the Executrix Testamentary WHITE, Marjorie Elizabeth, born Leo, of Athlone Cape. A. M. Omar & Co., 52 Caledon Street, Cape Town, Attorneys for the Executor. 5584/70-BRIGHT, Sidney Allan, ldcntity No. 906/531018W, of Observatory, Cape. and surviving spouse Ivy Bright. Dichmont & Dichmont, P.O. Box 469, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary. HOWES, Muriel Alice Catherine Lind, Identity No W, widow, of Bishops Court, Cape. Bisset, Boehmke & McBlain, P.O. Box 76, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary GHENDRICKS. Florence Johanna, born Smith, Identity NO. 022/4%313K, widow, of Lansdowne, Cape, formerly of 39 St Johns Road, Lansdowne, Cape, who died on 9 September Burski, Herbstein & Ipp, P.O. Box 1221, Cape Town, Attorneys for the Executors CARTER, Theodora, born Schultz, Identity No W, widow, of Wynberg, Cape, who died on 9 August Godfrey Isaacson & Co., Rosco Building, 105 Main Road, Claremont. Attorneys for the Executors Testamentary. 4130/7&VAN DER WESTHUIZEN, Nicoleen, Barbara Louisa, born Hamman, of District of Ceres, who died on 4 June Klasser, Saunders & Oldroyd, 52 St George's Street, Cape Town, Attorneys for the Executor HENDRICKS, Salaam, Identity No , widower, of Homeleigh, Lacre Road, Lansdowne. Sonnenberg, Hoffmann & Golanbik, P.O. Box 2793, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary GOUGH, Dorothy Florence, Identity No W, of 44 Taronga Road, Crawford, Cape, who died on 22 July 1970, and surviving spouse Ernest Thomas Gough. Herold. Gie & Broadhead, P.O. Box 105, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary. 4030/70-VENIER, Guiseppe, Identity No. 022/439316W, of Tiverton Road, Plumstead, Cape, who died on 9 August 1970, and surviving spouse Bernadina Venier. Herold, Gie & Broadhead, P.O. Box 105, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary GOLIATH, Aaron Robert, Identity No K, of Israel, Klip Road, Grassy Park, Cape Town, who died on 5 August 1970, and surviving spouse Dorothy Edna Goliath. Herold, Gie & Broadhead, P.O. Box 105. Cape Town, Attorneys for the Executrix Dative TAYLOR, Susanna Catharina, Identity No W, widow, of Hewatt Crescent, Land-en-Zeezicht, Somerset West, Cape, who died on 24 September Herold, Gie & Broadhead, P.O. Box 105, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary. 5582/70--STANFORD, Essie, Identity No. 901 /518191, widow, of Somerset West. Dichmont & Dichmont, P.O. Box 469. Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary LYNCH, Annie Maria, Identity No. 022/540761K, of 33 Bilston Road, Crawford,.who died on 13 July O'Sullivan & Co., United Bu~ldlngs, Main Road, Claremont, Attorneqs for the Executor Testamentary SMITH, Arnoldus, born on 15 September 1904, Identity No. 022/633700W, divorced, of Vasco Cape, who died on 21 September M. B. Pentz, 9 Essex Street, Maitland, Executor Testamentary RHODE, John Joseph, Identity No. 022/549405K, (formerly of Grasmere Street, corner of Newton Avenue, Athlone, Cape. Herold, Gie & Broadhead, P.O. Box 105, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary. 4503/7&MILLAR, William Cowan McRoberts, born on 9 February 1903, Identity No. %1/070699W, of 26 Moffat Street Hermanus, C.P., who died on 18 July Dems M. Cooke, 65 Main Road, P.O. Box 50, Hemanus, CIP, the massed estate of the late WEBB, Ellen, born Baker, Identity No , of 11 Kingsgate, Beach Road, Sea Point, Cape, and surviving spouse William Webb. Graaff's Trust Ltd, 17 Church Square, Cape Town, Agents for the Executors Testamcnta~ SCHUBERT, Evelyn Wilhelmina (Whilemena), born Inglesby on 31 July 1901, Identity No. 961 /00121W, of 1 Wilmslow Court, 195 Main Road, Green Point, who died on 20 September 1970.The Standard Bank of S A I.td (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 54, Cape Town, Executor Testamentary HUGO, Peter, gebore op 3 Desember Persoonsnommer 022/286994W, van Naini Tal, Sidburyweg. Plumstead, wat op 16 September 1970 oorlede IS. J. G. van H. Louw, Trustbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 653, Kaapstad, Eksekuteur. 5669/70-DIPPENAAR, Johannes Marthinus, gebore op 4 Oktober 1909, Persoonsnommer 014/503130W, van Hugostraat 49, Vrijzee, wdt op 1 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote El~zabeth Johanna Dippenaar, gebore Muller op 28 Mei 1916, Persoonsnommer W. J. G. van H. Louw, Trustbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 653, Kaapstad, hlede- Eksekuteur HOFMEYR, Jurgens, gcbore op 13 Januarie 1943, Persoonstlommer 073/446946W, van Claasenstraat 3, Strand, wat op 31 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Petronella Hermina Hofmeyr, gebore Steyn op 15 April 1944, Persoonsnomrner W. J. G. van H. Louw, Trustbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 653, Kaapstad. Eksekuteur ROLL. Erich Heinrich Hugo, born on 18 March 1917, Identity No W. of 125 Clive Road, Lansdowne, who dted on 14 October 1970, and surviving spouse Laura Maria Josephine Carolina Roll, born Schubert. Pincus, Matz & Feinberg, 135 Main Road, Claremont LOURENS, Willem Johannes, gebore op 13 Junie 1907, Persoonsnommer 020/643002W, van Jan Fourieskraal, Calitzdorp, wat op 11 Me oorlede IS, en nagelate eggenote Christina Susanna Lourens, gebore Van Greunen, Persoonsnommer W. Barry & De Beer, Andries Pretoriusstraat, Calitzdorp, Prokureurs vir Eksekuteur Testamentbr MOLLER, Susanna Maria van Niekerk, gebore Malan op 8 Februarie 1893, Persoonsnomrner 130/984936W, van Desmidtstraat, Wolseley, wat op 2 Januarie 1970 oorlede is. Die Bolandse Eksekuteurskamer. Posbus 41, Wolseley, Kaapprovjnsle MOSTERT, Sarel Marinus, gebore op 31 Januarie 1932, Persoonsnommer 044/930294W, van Kleinzee. D. 1. Scholtz & De Wit, Vanderstelstraat 12, Springbok MULLER, Jasper Johannes, gebore op 22 November 1908, Persoonsnommer 026/736020W, van Loopstraat, Citrusdal. Gert Johames Stone, Posbus 12, Citrusdal. 850/70-OLIVIER, Martin Johannes Alwyn, gebore op 29 Oktober 1928, Persoonsnommer 014/480880W, van Richmondstraat 44, Vrijzee, Kaapstad, wat op 16 Januarie 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Catharina Petronella Olivier, gebore Uys op 1 Augustus 1929, Persoonsnommer W. Mev. I. C. P. Olivier, Richmondstraat 44, Vrljzee, Kaapstad. 5131/7&EVANS, Lawrie, born on 1 November 1907, Identity No. 118/947289W, of 5 M~kro Street, Kuils River, who died on 6 September 1970, and surviving spouse, Sophia Johanna Evans, born De Villiers on 23 November Minde, Schapiro & Smith, 49 Durban Road, Bellville, C.P. 5151/70-LE ROUX, Ernest Hendrik (ook bekend as Ernest Hendrik), gebore op 30 Maart 1905, Persoonsnommer W, van Flowerstraat Ha, Hermanus, wat op 18 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Elizabeth le Roux. Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Bocdelafdeling, Regisgebou 514, Adderle~straat 112, Posbus 353, Kaapstad. 5321/70--GREYLING, Hendrik Stephanus, gebore op 16 Januarie 1905, Persoonsnommer 090/640221W, van Ascotweg 12, Kraalfontem, wat op 18 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Martha Sussanna Greyling, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Beperk, Trust- en Boedelafdeling, Regisgebou 514, Adderleystraat 112, Posbus 353, Kaap stad DE BAER EPSTEIN, Maurice George, born on 7 April 1898, of Blue House, Ravine Road, Bantry Bay, Cape, who died on 28 August Mallinick, Ress, Richman & Co., Seventh Floor, Mobil House, Hans Strijdom Avenue, Cape Town, Attorneys for Executrix Testamentary.

145 10426i70-ISAACOWITZ (Aizicowitz), Reuben (Robert), born on 28 December 1904, Identity No. 324/839120W, of 16 Second Avenue, Lambton, Germiston, who died on 21 Sep- STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No ,. TRANSVAAL tember H. N. Krouse, Attorney, P.O. Box 112, Germiston, 209 Rutland Place, Odendaal Street, Germiston /69-CLOETE, Robert, gebore op I5 Januarie 1925, Persoonsnornmer 066/118708K, van Industria, Johannesburg, wat ap 14 Julie 1969 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Jacoba Cloetc, gebore Saal op 13 Maart 1938, Persoonsnommer K Botha & Naude, Vanriebeeckstraat, Posbus 15, ~~&gbok. IO.UK)/7.O-CUTTELL, Johanna Elizabeth Magrietha Christina, gebore V~sagie op 4 Mei 1907, Persoonsnornmer 324/874528W, van Voortrekkerstraat 70, Elsburg, wat op 29 _ Seple~ber 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot John Cecil Cuttell, Persoonsnommer W. J. P. Groenewoud, Santam Bank Bpk.. h/v Vyfde Laan en Vyfde Straat. Posbus 834, Springs /70-CLARK, Alexander, born on 15 February 1892, Identity No. 365/146822W, of 71 Bushell Crescent, Selection Park, Springs, who died on 27 September 1970, and surv~ving spouse, Nellie Clark, born Fogarty on 27 April 1912, Identity No. 365i Mrs N. Clark, c/o J. P. Groenewoud, Santam Bank Ltd, corner of Fifth Avenue and F~fth Street, P.O. Box 834, Sprmgs i7(tBRADBURY. James, born on 22 October Identity No. 906/512859W, of 9 Garrick Street, Kenmare, Johannesburg, who died on 28 September 1970 Abrahams, Israel. During & Kossuth, Rocklin House, Hodgson Street, P.O. Box 439, Roodepoort, Attorneys for Executor /7&VAN ZYL, Petronella Eugenacina, gebore op 5 Descnlber 1923, Persoonsnommer 308/494033W, van Greenstraat 28, Witfield, Boksburg, wat op 7 Mei 1970 oorlede is, en nageiate eggenoot John Daniel van Zyh, Persoonsnommer W. Prinsloo, Coetzee & Vermaas, Samie-sentrum, Spilsburystraat, Germiston /67-RICHARD, Joseph Milton, born on 20 September 1894, Identity No. 331/256085W, of 14 Paul Smit Street. Ravenswood. Boksburg, who died on 26 July Edelstein, Kahn & Connack. Leromo House, Rothsay Street, Benoni. 1478/7(tBOTHA, Frederik Jacobus Petrus, gebore op 1 Mei Persoonsnornmer 325 /612939W. van Harnmanstraat 71, Groblersdal, wat op 24 Augustus 1968 oorlede is, en nagelate cggenote Susanna Elizabeth Botha, gebore op 8 Januarie Persoonsnommer W. Herman Grobler & Erwee, Posbus 23, Groblersdal OLDFIELD, Claud Alfred James, born on 6 November 1941, Identity No. 2 lo/ol496ow, of 405 Bergvest~ng, 664 Pretorius Street, Pretoria. who died on 28 June Mason, Buchan & Company, S.A. Permanent Building, 234 Church Street, Pietermaritzburg. VENTER, Magdalena Christina, gebore op 28 September Persoonsnommer 305/774333W, van Perseel 40, Norton Home Estate, Pk. Rrentwood Park. wat op 14 Januarie 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Andries Johannes Jacobus Venter, gebore op 21 Dcsember Persoonsnommer W. Andries Johannes Jacobus Venter, Perseel 40, Norton Home Estate, Pk. Brentwood Park. 9142/7(rLOOTS, Johanna Hendrina, gebore op 22 April Persoonsnommer W. van Mareglam, Markstraat, Krugersdorp, wat op 7 Augustus 1970 oorlede is. J. B. Hugo & Cronje, Humanstraat 43, Posbus 115, Krugersdorp, Prokureurs vir Eksekuteur /7&HARRIS, Emily 20% born on 26 July 1895, Identity No. 066/105659W, of 256 Boshoff Street, New Muckleneuk, Pretoria, who died on 2 September J. B. Hugo & Cronje, Allied Building, 43 Human Street, P.O. Box 115, Krugersdorp, Attorneys for Executor HUMAN, Johannes Jacob, gebore op 20 Mei 1903, Persoonsnommer 335/698272W, van Dewetstraat 68, KrugersdorpNoord, wat op 21 Augustus 1970 oorlede is. J. B. Hugo & Cronje, Posbus 115, Krugersdorp. 8940/6+LUBBE, Thomas Arnoldus, gebore op 17 Oktober 1896, Persoonsnommer 144/334610W, van Industrialweg 3, Krugersdorp, wat op 13 September 1%9 oorlede is. Lolz & Loock, Minervagebou, Ockersestraat 65, Posbus 245, Krugersdorp, Prokureurs vir Eksekutrise NEL, Lodewyk Christoffel, gebore op 20 Augus- tus 1916, Persoonsnommer 331/494249W, van Gamtoosstraat 62, Stilfontein, wat op 20 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Susanna Johanna Adriana Nel, gebore Pretorius, Persoonsnommer 331/494250W. W. Hancke, Santam Bank Bpk., Posbus 6160, Johannesburg NIEMANN. Franz Ernst, born on 30 November 1892, Identity No. 308/493367W, of Scribante Haven, Cason Road, Boksburg North, who died on 30 June J. M. F. E. Meyer, c/o Massel, Massel, Mar6 & Green, P.O. Box 5092, Boksburg North STOOP, Philip Nicolaas, gebore op 25 Junie 1918, Persoonsnomrner 321/605364W, van Goedeverwachting, distrik Carolina, wat op 6 Julie 1970 oorlede is. p/a Louw & Collins, Kerkstraat 105, Posbus 41, Ermelo, Namens d~e Eksekuteur. ENGELBRECHT, Jacobus Frederik. gebore op 16 Desember 1911, Persoonsnommer 370/955702W, van Kietspmit, distrik Vanderbijlpark, wat op 25 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Elizabeth Maria Engelbrecht, gebore Muller. D. C. Spies, Eksekuteur Testamenter, p/a Santam Bank Bpk., Posbus 801, Vereeniging /7(tVENTER, Jan Louis, gebore op 24 Augustus 1897, Persoonsnommer 381/ van Zoutpansberg distrik, wat op 16 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hester Louretha Elizabeth Venter, gebore Dique op 28 Augustus 1906, Persoonsnornmer 381/238501W. Coxwell & Steyn, Trichardtstraat 31. Posbus 52, Louis Trichardt /7(tLEE, Martha Margaretha, gebore op 22 Julie 1893, Persoonsnommer 211/507378, van Advent Park Tehuis vir Verswakte Bejaardes, Potchefstroom, wat op 20 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedel- en Trustafdeling, Voortrekkerstraat 65, Posbus 970, Klerksdorp /70-DU PLESSIS. Catharina Magdalena Elizabeth Margarietha, gebore op 13 Junie 1887, Persoonsnommer , ban Duplessisstraat 34, Ottosdal, wat op 12 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Matthys Johannes du Pless~s, gebore op 5 Augustus 1882, Persoonsnommer Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelen Trustafdeling, Voortrekkerstraat 65, Posbus 970, Klerksdorp BOSHOFF, Susara Magrietha Sophia, gebore op 6 April 1905, Pcrsoonsnommer 351/806449W, van Magazynstraat 103a, Pletersburg, wat op 16 Augustus 1970 oorlede is. Nebex Eksekuteurskamer en Trust Maatskappy Bpk., Posbus 194, Pietersburg. 4564/7(tJACOBS, Cornelis Johannes, gebore op 27 Mei 1888, Persoonsnommer 366/171115W, van Grootfontein, distrik Standerton, wat op 4 Mei 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hendrina Jacoba Maria Jacobs, gebore op 19 Oktober 1894, Persoonsnornmer 366/171116W. Hoffman, Van der Merwe & Marx, Proteagebou, Markstraat, Posbus 81, Bethal. 6322/7(tNAGEL, Adriana Maria, gebore op 24 Desember 1894, Persoonsnommer 306/794344W, van Hillcrest, distrik Benoni, wat op 20 Junie 1970 oorlede is. Teichert & Kruger, Jadlerhuis 32. Danie Theronstraat, Pretoria-Noord. 9831/70--COETSER, Jacobus Nicolaas, gebore op 3 November 1934, Persoonsnomrner O87W, van N.W. Kommandement, Militere Basis, Potchefstroom, wat op 11 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hilda Coetser, gebore op 8 Mei I. F. Waks & Williams, Barclays Bankgebou, Kerkstraat 209, Posbus 208, Potchefstroom /70-XORREIA, Engela Helena Elizabeth, gebore Du Plooy op 19 September 1919, Persoonsnommer 309/528666W, van Victorialaan 8, Brakpan, wat op 13 Mei 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Francis Correia, gebore op 8 Desember 1915, Persoonsnommer W. P. J. du Plessis, Apexgebou, Brakpan, Prokureur vir die Boedel. 9218/70-VERMEULEN, Abraham, gebore op 30 Desernher 1933, Persoonsnommer W. van Noordrandwee 45. Kempton Park, wat op 8 Augustus 1970 oorlede is. ~cbugann; Van den Heever & Viljoen, Posbus 67, Kempton Park, Prokureurs vir Eksekutrise Testament& /70-WIENER, David, born on 2 April 1894, Identity No. 331/419412W, of 104 Dorchester Mansions, corner of Bree and Rissik Streets, Johannesburg, who died on 21 July Segal & Hoffmann, Attorneys for Executors. 21 days WOOLFSON, Eva Lily, born on 25 February 1900, Identity No. 331/599321W, of Witwatersrand Jewish Aged Home, George Avenue, Sandringham, Johannesburg, who died on 5 May W. Woolfson, P.O. Box 2315, Johannesburg /7(tGEYER, Lourens Stephanus, gebore op 27 November 1907, Persoonsnommer 334/65874l W, van Leemhuisstraat 94, Roosheuwel, Klerksdorp, wat op 18 Augustus 1970 oo~lede is, en nagelate eggenote Maatjie Maria Sophia Geyer, gebore Kruger op 11 November 1907, Persoonsnommer W. Santam Bank Bpk., h/v Plein- en Rissikstraat, Posbus 6160, Johannesburg.

146 MOOI, hac Johannes, gebore op 15 Julie 1896, Permonanocnmer 331/530188W, van Amsterdamweg 3, Horison, Roodepoort, wat op 19 September 1970 oorlede ia, en nags late eggenote Catharina Johanna Susanna Mooi, gebore op -30 Desernber 1891, Persoonsnommer W, Cathanna Johanna Susanna Mooi, Amsterdamweg 3, Horison, Roodepoort BARNARD, Frederik (Frederick) Johannes, gebore op 20 Augustus 1911, Persoonsnommer 324/841432W, van Almondweg 6, Primrose, Germidon, wat op 15 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Susanna Elizabeth Barnard, gebore De Swardt op 12 Augustus 1917, Persoonmover 3241 GOVERNMENT GAZP=LTE, 13 NOVEMBER W. Santarn Bank Bpk., h/v Plein- en R~ss~kstraat, Posbus 6160, Johannesburg. 7892/7&JONKER, Jacob Johannes Ursinius, gebore op 19 September 1943, Persoonsnornmer , van Hotel Pre toria, Schoemanstraat, Pretoria, wat op 7 April 1970 oorlede ia H. Jonker, Eksekuteur, pla Coetzee, Brink & Van der Merwe, Poabua 55, Rustenburg DONEN. Izak. born on 5 March Identitv No , of 3 wailace h t, Waverley, ~ohan'nesburg, who died on 22 September Friedland, Hart, Cooper & Novis, P.O. Box 1003, Pretoria. 2909/7O-OOSTHUIZEN, Ockert Jacobus, gebore op 7 Oktobu 1908, Persoonsnommer 308 /465949W, van Claimstraat 73, Bakeburg, wat op 10 Maart 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Maria Magdalena Oosthuizen, Persoonsnommer W. Malherbe. Rigg & Ramwell, Standard Bankkamers, Commissionerstraat 264, Posbus 186, Boksburg, - Prokureure vir Ektkutrise MOFFS, Louis, born on 10 July 1901, Identity No W. of Flat A. 6 De Veer Avenue. Arcadia. Pretoria. who died on 30 Septemtember H. sapi&ein & shapiro, 48 'IMor Chambers, Church Square, Pretoria ANNANDALE, Johannes Lodewicus, gebore 1 Sptcmba 1900, Penoonsnommer 331 / 3l3%8W, van wa3eyhd 71, Smitstraat 248, Hoepitaalheuwel, Joharurcaburg, wat op 6 Oktobcr 1970 oorlade ia, en nagelate eggenota Dina Johanna Adriana Amurndale, born op 17 Januarie 1904, Persoonsnannmar W. &um & Adams, Posbus 1014, Pretoria 10512/7&POOL, George Herbert Ivor, born on 24 July 1926: Identity No. 365/131060W, of 97 Main Road, Farrannere, Benoni, who died on 1 October A. E. Cook, Cook & Falconer, United Building, Ampthin Avenue, P.O. Box 52, Ben& Attorneys for Executor Testamentary. 1OWl 70-KIERSCH, Margaret Henry, born on 21 October 1890, ld,mity No. 305/732656W, of 47 Moore Avenue, Benoni, who died on 4 October A. E. Cook, Cook & Falconer, United Building, Arnpthill Avenue, P.O. Box 52, Benoni, Attormy for Executrix Testamentary HARDING, Mary, born on 25 August 1880, Identity No. 308/458663W, of 176 Landau Road, Boksburg South, who died on 12 November Massel, Massel, Mark & Green, P.O. Box 5092, Boksburg North. W/70-BLOCH, Millie, born on 15 December 1894, Identity Na , of 48 Gerrit Maritz Avenue, Dalview, Brakpan, who died on 2 September D. M. Kantcn & Phillip du Toit, J.B.S. Building, P.O. Box 354, Klerksdorp BADENHORST, Dirk Cornelis, gebore op 9 Maart 1912, Persoonsnommer 239/088120W, van Presidentstraat 37, VdLsrust, wat op 23 November 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hilda Johanna Badenhorst, gebore Myburgh, Persoonsnommer W. Kuit & Snyman, Vredestraat 18b, Posbus If Vdksrust, Prokureurs vir Eksekutrise /7(rVAN DER MERWE, Susara Johanna, gebore Laas op 13 Februarie 1895, Persoonsnomrner 306/7%247W, van Noordlaan 17, Bethalstasie, wat op 11 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Willem Petrus van der Merwe, gebore op 5 Mei 1888, Persoonsnommer W. Nimrod Smit & De Wet, Markstraat, Posbus 47, Bethal, Prokureurs vir Eksekuteur. 8066/7&DELPORT, Magdalena Gertruida Christina, gebore op 15 Maart 1902, Persoonsnanrner 325/617707W, van Vongeusaustraat 114, Nkl, wat op 5 Julie 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Coenraad Cornelius Delport, gebore op 24 Maart Persoonsnommer W. Milstein, Cooper & Park. Standard Bankgebou, Hendrik Verwoerdstraat, Nigel VAN DER MERWE, Andries Matthys (Mathys), gebore op 29 Okiober 1947, Persoonsnomrner 331/391717W, van Hazelstraat 20, Drie Rivh, Vereeniging, wat op 8 Junie 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Alida Maria van der Oosthuizen op 31 Julie 1941, Persoonsnornmer W. Van Heerden, Roao & Pfaff, Posbus 402, Heidelberg, Tvl /70--SMIT, Hendrik Adriaan, gebore op 14 Mei 189!. Persoonsnommer 007/025939W, van Pk. Sentrum, Thabazmh wat op 12 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenoto Dim Johanna Adriana Smit, gebore op 21 Oktober 1896, Pusom nommtr W. Van Graan & Lc Roux, Posbus 58, Z'habazimbi, PrahPeurs van Ek&teRIzi 9454/7&KAYSER, Herbert. Arnold, born on 16 July 1893, of 1249 Bumett Street, Hatfleld, Pretoria, who died on 15 August Vonter & Prinsloo, P.O. Box 1167, Pretoria, Attorneys for Executor MNDELSON, Joseph, born on 18 December 1906, Identity No. 331/137828W, of 64 Muirf~eld Road, Greensid6 Johannesburg, who died on 1 September Hymie Isserow, c/o David Isserow, 300 His Majesty's Building, Eloff Street, Johannesburg. SDROJEWSKI, Max, born on 15 September 1891, of 215 Glover Avenue, Lyttelton, who died on 21 February Wil- liam Leslie Carroll, 39 Court Chambers, 189 Andries Street, Pretoria MEIRING, Pieter Daniel, gebore op 16 Augusturr 1909, Persoonsnommer W, van Rhenosterfontein 318, Pk. Uitkykstrask, distrik Witbank, wat op 21 Julie 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Maria Elizabeth Magdalena Johanna Meiring, gebore Coetzee op 6 Desernber 1918, Persoonsnommer W. Lindhout & Birman, Markstraat 7c, Posbw 13, Middelburg, Tvl. NIEUWENHUIS, Evert Phillipus Jacobus, Persoonsnornrnu , van Eastleigh, distrik Klerksdorp, en nagelate eggenote Ella Sophia Adriana Nieuwenhuis, gebore Bekker, Persoonsnornmer Erasrnus, Jooste & Kie., Posbus 61, Klerkadorp, Prokureurs vir Eksekutrise. CLEMENTS Malcolm McPhee Watson, born on 9 Septernba 1898, Identity No. 324/836764W, of 23 Geldenhuys Gardens, Watsonh Road, Wychwood, Germiston, who died on 15 June c/o H. N. Krouse, P.O. Box 112, Germiston WASSERMAN, Solomon, born on 7 April 1908, Identity No , of 45 Lang Street, Rosettenville Extension. Johannesburg, who died on 29 September Netherlands Bank of SA. Ltd, P.O. Box 1144, Johannesburg KALIS, Prodromoa, born on 15 October 1907, Identity No. 356/143700W, of 384 Walker Street, Sunnyside, Pretoria, who died on 11 November J. J. Schewitz & Sons. %19/70--0VERBURY, Margaret Constance, born on 20 Sep tember 1886, of Garden of Eden, Rietfontein 84, P.O. Box 33, Muldersdrift, Tvl, who died on 27 August A. L. Overbury, P.O. Box 33, Muldersdrii, Transvaal /70-ALPORT, Maude Elizabeth, born on 10 Mar& 1891, Identity No , of lth Avenue, Highlands North, Johannesburg, who died on 18 July 1970, and survivmg spouse, Claude Vivian Alport, born on 13 August 1889, Identity No W. The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 933, Johannesburg BUNCE, James Raymond, born on 4 October 1914, Identity No. 467/288576W, of 42 King Edward Road, Lornbardy East, Transvaal, who died on 5 September The Standard Bank of South Africa Limited, Trustee Branch, P.O. Box 933, Johannesburg /70-HAYTON, Phyllia Helen, born on 20 August 1906, Identity No. 360/928118W, of 19 Rose Street, Florida, Tvl, who died on 23 September The Standard Bank of S.A. Ltd, (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 933, Johannesburg BRUCE, Patrick, born on 17 May 1921, Identity No of 1 Iris Court, Third Avenue, Linden, Johann* burg, who died on 4 October The Standard Bank of S.k Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 933, ~olbnesburg ROSS, Donald Grant, born on 8 August 1902, Identity No. 331/179082W, of 108 Walton Heath, Jacobs Avenue, Illovo, Johannesburg, who died on 15 August The Standard Bank of South Africa Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 933, Johannesburg. 9741/7&-GULLIFORD, Maria Magdalena, born on 15 January 1889, Identity No. 331/253767W, of 58 Kitchener Avenuq, Kensington, Johannesburg, who died on 10 September F. E. Gulliford, P.O. Box 23575, Joubert Park, Johannesburg REMBACH, Sam (also known as Samuel Rembach), Identity No , who died at Johannesburg on 9 November Reuben Per, Barclays Bank Building, 191 Loum Botha Avenue, P.O. Box 46002, Orange Grave, Tvl, 9.9. Executrirr BARNES, Muriel Agnes, of 64 Prince Albert Stre* Mosrnan, New South Wales, Australia, who died on 6 May Syfret's Trust and Executor (TvQ Ltd, P.O. Box 61058, Marsha& town, Transvaal, Agents for the Haecutor DA SILVA, Martha Maria Magdalena Johannq, born on 3 May 1921, Identity No , widow, of Plot 253, Princess, Roodeport, who died on 22 September Gua Ackerman, 6 Karl Street, Roodeport. 8374/7&TANCKUM, Betty, Identity No. 331/145824W, of 8 Padgham Street, Greenside Extension, Johannesburg. Solomon Goss, Suite Surrey House, Rissik and Commissionor Streets, Johannesburg, Agent fa the Executor,

147 STAATSKOEWANT, 13 NOVEMBER 1970, No ROBERTS, Stanley Herbert, born on 26 December 1906, Identity No. 907/510850W, of 3 Constance Street, Discovery Extension 6, Roodepoort, who died on 19 September 1970, and surviving spouse, Anna Magdalena Roberts, born Rousseau on 14 December 1908, Identity No. 907/511128W. D. R. Snaier, P.O. Box 1926, Johannesburg, Attorney for Executrix WAFFNEY. Harry Cecil. Gordon, Michae1,son & Nathan Silver, Ninth Floor, Kelhof, 112 Pritchard Street, Johannesburg SANDELOWSKY, Siegismund Karl Horst. Sidney P. Franklin, 800 Surrey House, Rissik Street, Johannesburg, Attorney for Executor DEHMEL, Wolfgang, born on 3 September 1927, Identity No. 905/531333W, of 37 Hartford Avenue, Silverfields, Krugersdorp, who died on 3 October J. Gus. Ackerman, 6 Karl Street, Roodepoort, Attorney for Executrix JANSE VAN RENSBURG, Jacobus Johannes. born on 30 May 1907, Identity No. 335/698559W, of Skuinskloof, P.O. Houtbosdorp, who died on 27 July 1970, and survlvmg spouse Anny (Annie) Dorothy Janse van Rensburg, born on 4 January 1912, Identity No W. Singer, Honvitz & Co., 911 Winchester House, Loveday Street, Johannesburg. 8681/90-DAVIS, Kitty (Kay Poznawsky), born in 1905, Identity No. 331/599803W, of 403 Dunvegan Court, Pretoria Street, Hillbrow, Johannesburg, who died on 17 August Rom & Rom, 503 Locarno House, 20 Loveday Street, Johannesburg MORKEL, Norah Phyllis, born Crock, on 9 October 1909, Identity No. 331/515125W, of 103 Fraser Street. Turffontein, Johannesburg, who died on 16 September 1970, and auwiving spouse Edward (Eddie) Stanley Morkel, born on 22 October 1904, ldentity No W. Mitchley, Squire & Meldrum, National Mutual Life Building, Rissik and Market Streets, P.O. Box 7111, Johannesburg SHEFTZ, Bessie, born on 21 July 1916, Identity No , of 19 Baerfeldy Road, Kensington, Johannesburg, who died on 11 September Sasto & Louis, Steyt- - ler's Building, corner of Market and Loveday Streets, Johannesburg /70-BINGE, Lilian, born on 2 October 1902, Identity No. 331/513714W, of 235 Church Street, Kenilworth, who died on 25 August Ernest Kenneth Binge, c/o L. Daniels, 929 Maritime House, Loveday Street, Johannesburg RAUTENBACH, Christian James, born on 21 October 1910, Identity No , of 4 Mount Ellis Mansions, Ellis Street, Bellvue, Johannesburg, who died on 8 October 1970, and surviving spouse Anna Mary Catherine Beatrice Raubnbach. Langstaffe, Bird & Company, P.O. Box 4686, Johannesburg SAENGER, Jacques, born on 2 May 1899, of 51 Regents Street, Yeoville, who died on 3 April Duthie, Douglas. Stuart & Co., 401 Standard General House, 12 Harrison Street, Johannesburg, Attorneys for the Executrix COOTE, Arthur Vincent, born on 29 September 190% Identity No. 331/523519W, of 72 Eighth Street, La Rochelle, Johannesburg, who died on 17 June Webber, Wentzel, Hofmeyr, Turnbull & Company, llth Floor, The Standard Bank Centre. 78 Fox Street. P.O. Box Marshalltown, Johannesburg THOMPSON, Henry Arnold, born on 19 February 1908, Identity No , of Witkoppen Wild Flower Nursery, P.O. Box 36, Bryanston, Transvaal, who died on 5 August Webber, Wentzel, Hofmeyr, Turnbull & Co., llth Floor, Standard Bank Centre, 78 Fox Street, Johannesburg GIBBS, Stuart Brian, born on 19 September 1914, Identity No. 331/215822W,. of 23 Impala Road, Chiselhurston, Sandton, Transvaal. who died on 22 August Webber, Wentzel, Hofmeyr, Turnbull & Co., llth Floor, Standard Bank Centre, 78 Fox Street, Johannesburg NETO, Maria Gomes, born on 20 April 1901, Iden- tity No. 901 /561333W, of 11 Eleventh Avenue, Bezuidenhout Vallcy, Johannesburg, who died on 1 October 1969, and surviving spouse Francesco Gomes Neto, born on 3 August 1902, Identlty No W. F. G. Neto, c/o Julius G. Wulfsohn. P.O. Box ~ohannesbur~, Attorney for Executor. 8377/7(tBOWDEN, Sarah Jane Burgess, born on 21 November 1883, Identity No. 331/122604W, of Helen House, Bramley Cottages, Bramley, Johannesburg, who died on 4 August Edward Nathan, Friedland, Mansell & Lewis, P.O. Box 3370, Johannesburg. 7627/7(tFISHER, Sidney Henry William, born on 17 October 1900, Identity No. 331!514035W, of 7 Noodsberg Road, The Hill, Johannesburg, who d~ed on 7 June R~chardson, McEvllly 8 Reid, llth Floor, Argon House, 87 Juta Street, Braarnfontein, Johannesburg. 5785/7(tWALKER, Edith, born on 14 June 1885, of 7 Goudvis Avenue, Florida North, who died on 24 May Mabel Hartmann, 18 Tenth Street, P.O. Box 28, Maraisburg, Attorney for the Executrix, REED, Norman Frank, born on 16 April 1930, Identity No. 365/157352W, of 7 Sloane Court West, London, S.W.3, England, who d~ed on 31 July National Board of Executors Limited, 94 Pritchard Street, Johannesburg, Agents for Executrix ROBERTS, Thomas, born on 13 May 1904, of 16 Pleasant Street, Methuen, Massachusetts, USA., who died on 3 July National Board of Executors Ltd, National Board House, 94 Pritchard Street, Johannesburg COLLINS, Elizabeth Marie, born De Meillon, on 12 December 1909, Idcntity No. 331/360648W, widow, of 39 Constantia Court, Koch Street, Joubert Park. Johannesburg, who died on 21 September Routledge & Douglas Wilson, P.O. Box 306, Johannesburg. Attorneys for Executor SETHLATHOLE (Setlatlole), Keetseng, Identity No B. Elijah Singer, Second Floor, Clegg House, 31 Simmonds Street, Johannesburg BACKOS, Deebe, born Moses, widow, of 25 Sneddon Street, Sydenham, Johannesburg, who died on 20 August Routledge & Douglas Wilson, P.O. Box 306, Johannesburg, Attorneys for Executor. 988hliO-TALJAARD, Petrus Arnoldus, gebore op 2 Desember 1894, Persoonsnommer 356/290361W, van Ultramarwoonstel 701, Bosmanstraat, Pretoria, wat op 8 September 1970 oorlede is. Dyason Douglas Muller & Mever, Saamboueebou. Andries- -, straat, Pretoria JOUBERT, Catharina Cornelia, gebore op 8 April 1896, Pcrsoonsnommer 306/789487W, van Kortlaan, Plot 692, Bethal, wat op 28 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Petrus Jacobus Joubert, Persoonsnommer W. Feldman & Cohen, Feldcogebou, Posbus 63, Bethal, Prokureurs -. vu Eksekuteur /69-ALMEIDA, Adelino Francisco, born on 29 September Identity No. 331/204463W, of 30 St Michales Road, New Redruth, Albertan, Tvl, who died on 27 ~e~tember 1969, and surviving spouse, Maria Da Luz (Lug) Salome Alqleida, born on 9 March 1913, Identity No M. D. L. S Almeida, c/o P.O. Box 4986, Johannesburg Tn"ERS, Ruby Gladys Campbell, born on 2 December Identity No 3561 l92977w, of 124 Company Street. Sunnyside, Pretoria, who died on 1 May D. A. T. Tiverq 124 Company Street, Sunnyside, Pretoria. 9074/70-SWANEPOEL, Elizabeth Maria, formerly Pappas, born Holmes on 7 June 1902, Identity No of Plot 66, Glen Austin, Halfway House, who died on 28 August 1970, Resn~k & Bothma, Savelkoul Building, Paul kger Street. P.O. Box 256. Pretoria. 3310/7(tEDGAR, Johanna Adriaana, born on 16 March 1889, Identity No , of 4 Theta Street, Germiston, who died on 22 April P. J. Knowles, 307 Argosy House, Spilsbury Street, Germiston, Attorney for Executor KLEYNHANS, Hendrik Hans Jacob Davel, gebore op 14 Desember 1919, Persoonsnommer , van Umgenistraat 43, Stilfontein, wat op 24 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Elizabeth Kleynhans, Persoonsnommer Ben de Wet & Kie., Spes Bonagebou, Boomstraat, 19, Posbus 33, Klerksdorp LANEY, Christo Johannes, born on 28 May Identity No. 331/883569W, of 70 Anzac Road, Newlands, Johannesburg, who died on 9 September Malherbe, Rigg & Ranwell, Standard Bank Chambers, 264 Commissioner Street, P.O. Box 186, Boksburg. Attorneys for Executrix STEYN, Dirk Jacobus, gebore op 29 Februarie 1912, Persoonsnommer 445/757818W, van Dominionville 75, Klerksdorp, wat op 13 Desember 1968 oorlede is, en nagelate eggenote Angela Petro Steyn. Ben de Wet & Kie, Spes Bonagebou, Boomstraat 19, Posbus 33, Klerksdorp, Prokureurs vir die Eksekutrise OTTE, Edmund Joseph, gebore op 18 Mei 1910, Persoonsnommer 066/105958W, van Main Reefstraat 31, Free manville, Klerksdorp, wat op 11 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Stella Dora Otte, gebore op 16 Januarie persoonsnommer W. Van Wyk de Vries, Malan & Steyn, Posbus 5892, Johannesburg, Prokureurs vir Eksekutrise. 7679/7&MARX, Johanna Jacoba Magdalena, gebore op 5 Julie 1905, Persoonsnommer 375/207864W, van Noodhulp, distrik Warmbad, wat op 1 Mei 1970 oorlede is. Mathews, Lanser & Williams, Posbus 18, Warmbad, Tvl., Prokureurs vir die Eksekuteur. 1515/70-ROUX, Antonie Petrus, gebore op 1 Maart 1891, Persoonsnommer 375/207749W, van Roodepoort, distrik Warmbad, wat op 13 September 1969 oorlede is. Mathews, Lanser & Williams, Posbus 18, Warmbad, Tvl., Eksekuteur se Prokureurs. 97/7&MEINTJIES, Arnoldus, gebon op. 31 Julie 1947, van Kerkstraat 108, Christiana, wat op 13 Jun~e 1969 oorlede is. Harrison & Van der Merwe, Prctoriusstraat, Posbus 33, Chrh tiana, Prokureurs vir Eksekutrise Testament&

148 148 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER DIPPENAAR, Johames Petrus, gebore op 25 September 1939, Persoonsnommer 309/496821W, van Hospitaalweg, Posbus 15. Brak~an. wat OD 7 Aueustus 1970 oorlede is. J. J. Kloppers, 'pla vbn '~roembien, ~ lo~~ers & Pienaar, Voortrekkerweg 637, Posbus 67, Brakpan BRITZ, Fred Lowe,, born on 14 May 1891, Identitv No of 69 Grevl~ne Street. Potchefstroom. who didd on 20 se~temher s.. ~egte1. Rubens & ~irschowitz. P.O. Box 185, ~oksbur~ DAVIES, Hester Elizabeth, born Bell on 25 April 1915, Identity No , of 409 Windsor Gardens, Bok Street, Joubert Park, Johannesburg, who died on 5 September A. Ellmer, P.O. Box 9117, Johannesburg, Attorney for Executrix COOK, Henry Ernest Marthinus, gebore op 29 Augustus 1906, Persoonsnommer 334/649386W, van Julianahof 2, Vanderbentstraat, Potchefstroom, wat op 28 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Cook, gebore Du Plooy op 28 Januarie 1918, Persoonsnommer W. Mev. A. Cook, Eksekutrise, Julianahof 2, Vanderbentstraat, Potchefstroom. 9524/70-SNIJMAN, James John Jordaan, gebore op 10 Mei 1927, Persoonsnommer 245/006516W, van Knopjeslaagte, distrik Pretoria, wat op 2 September 1970 orlede is. Paulina van Heerden, Posbus 3450, Pretoria. DU RANDT, Johannes Samuel, born on 9 June 1906, Identity No. 356/228509W, of 89 Plein Street, Sunnyside, Pretoria, who died on 30 October Kraut. Wagner, Hutchinson & Mostert, Sixth Floor, Prudential Building, 28 Church Square, Pretoria LOUW, Nicolaas Petrus Van Wyk, gebore op 11 Junie 1906, Persoonsnommer , van Agste Straat 14, Linden, Johannesburg, wat op 18 Junie 1970 oorlede is. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Boedelafdeling, Posbus 10715, Johannesburg. SCHMIDT, Stephen Allen D'Heil, gebore op 10 Februarie 1908, Persoonsnommer 066/111863W, van Moni's Mansions 204, hoek van Harrison- en Jeppestraat, Johannesburg, wat op 13 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anastasia Maria Schmidt, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg. PASSEY, James Price, gebore op 25 April 1896, Persoonsnommer 305/779370W, van Victorialaan 134, Benoni, wat op 14 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Susanna Passey, gebore op 14 Februarie 1893, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Berperk, Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg. VENTER, Jan Albert Nicholaas, gebore op 24 September 1904, Persoonsnommer 324/827786W, van Partridgelaan 23, Kempton Park, wat op 16 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Winifred Mary Venter, gebore Futcher op 23 Junie 1910, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg. SNYMAN, Gerrit Joachim, gebore op 5 Julie 1913, Persoonsnommer 324/848624W, van Eerste Laan 25a, Bezuidenhoutsvallei, Johannesburg, wat op 22 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Susanna Snyman, gebore Vergottini. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg SCHOEMAN, Willem Thomas, gebore op 28 Februarie 1899, Persoonsnommer 338/803597W, van Staatsdorp 8b, Vereeniging, wat op 19 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Jacomina Schoeman, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg GAFIN, Sonia, born on 10 April 1910, Identity No. 335/664431W, of 5 Woodview Road, Westcliffe, Johannesburg, who died on 26 September Werksmans, Avril Malan Building. 57 Commissioner Street, P.O. Box 61113, Marshalltown, Jldhannesb~r~, Attorneys for Executor /70-MITTENZWI, Vera Dorothee Lucie, born on 28 March 1892, Idenhty No. 331/464521W, of 6 Greenfield Court, Greenfield Road, Greenslde, Johannesburg, who died on 28 September Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Department, P.O. Box 2036, Johannesburg MASILELA, Albert Magiga. Damant, Bostock & Co., Prudential Assurance Building, 94 Main Street, Johannesburg CORDIER, Susanna Johanna, born Powie, Identity No. 334/653578W, widow, of farm Opraap, District of Klerksd y, who died on 12 August Louis M. Hoffman, P.O. Box 65, Klcrksdorp, Attorney for Executor. 21 day LUBBE, Anna Francina, gebore Homan op 12 Maart 1944, Persoonsnommer , van Joubertstraat 1, Piet Retief, wat op 26 Junie 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Daniel Petrus Lubbe, gebore op 27 Desember 1943, Persoonsnommer Dietlof Olrnesdah & De Villiers, Posbus 29# Piet Retief LAMBOURNE, Leonard, gebore op 14 April 1894, Persoonsnommer , van Vierde Laan, Sabie, wat op 26 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hester Maria Malcolm Parker Lambourne, gebore op 6 Mei 1950, Persoonsnommer , 3. B. Cornelius, Lancorgebou, Fordstraat, Posbus 62, Sabie VAN RHEEDE VAN OUDTSHOORN, Jan Hendrik, gebore op 13 Desember 1928, Persoonsnommer 278/086513W, van Ribbokstraat 260, Kwaggasrand, Pretoria, wat op 23 September 1970 oorlede is. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 1330, Pretoria, Transvaal /70-FEENY, Anthony John Joseph, born on 11 August 1906, Identity No. 311/565247W, of Flat 204, Mont Rlanc, Visagie Street, Preloria, who died on 7 October 1970, and surviving spouse, Aletta Josina Feeny, formerly Mare, born Van Vuuren on 15 July 1912, Identity No W. The Standard Rank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch. P.O. Box 1330, Pretoria, Transvaal. VAN WYK, Jan Adriaan, gebore op 7 Februarie Persoonsnommer 331/405533W, van Highstraat 51, Brixton, Johannesburg, wat op 19 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hester Catrina van Wyk, Persoonsnommer 331/4055;4W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg. RAS, Christiaan David, gebore op 3 Oktober 1920, Persoonsnommer 335/665700W, van Humanstraat 71. Krugersdorp. wat op 26 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Dinah Dorothy Maud Ras, Persoonsnommcr W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63. Posbus 10715, Johannesburg JACOBS, Hendrik Gerhardus, gebore op 26 Oktober Persoonsnommer 361/434028W, van Suurplaat, Posbus 28, Bleskop, wat op 18 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Magrietha Jacobs, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Boedelafdeling, Pretoriusstraat 286, Posbus 1199, Pretoria KOTZE, Casper Hendrik, gebore op 25 Mei 1906, Persoonsnommer 356/130645W, van Dekockstraat 22, Nelspruit, wat op 4 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Jacoba Magdalena Kotze, Persoonsnommer W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Boedelafdeling, Pretoriusstraat 286. Posbus 119, Pretoria /70-NATORP, Hester Isabel, gebore op 17 Februarie Persoonsnommer W. van Maeasvnstraat 56. Pietersburg. wat op 1 September 1970 oorlede is. ~ie- rust Bank van Afrika Bpk., Boedelafdeling, Pretoriusstraat 286, Posbus 1199, Pretoria BENTLEY, Ralph Norman. born on 9 September 1943, Identity No , of 65 12th Street, Park!iurst, Johannesburg, who died on 17 July 1970, and surviving spouse, Geraldine Janet Bentley, born Mayes on 3 November Identity No W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trusten Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus , Johannesburg BASS, Kenneth William, gebore op 8 September 1931, Persoonsnommer 305/748305W, van Planestraat 6, Northmead, Benoni, wat op 15 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Isabella Jacoba Rofina Bass, Persoonsnommer !2W. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdelmg, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus Johanksburg VAN WYK. Maria Magdalena, gebore op 20 September Persoonsnommer W. van Floweratraat 328, Capital Park, Pretoria, wat op 18 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Willem Petus Johannes van Wyk, gebore op 20 Mei 1927, Persoonsnommer 356 / l41798w. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria BUSCH, Arrie Willem, gebore op 6 Oktober 1914, Persoonsnommer 476/470905W, van Monumentlaan 328, Verwoerdburg, wat op 8 Julie 1970 oorlede is. Volkskas Bpk feereeistreerde handelsbank), Boedelafdelinn (Noord-Tvl.). Pos- &s 1730, Pretoria MEYER, Helena Rhodia, gebore op 16 November 1901, Persoonsnommer 356/340503W, van Uitkylnvoonstel 3, Krigestraat 98, Silverton, wat op 7 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Arend Jan Von Wielligh Meyer, gebore op 28 September 1898, Persoonsnommer 356 / 3405O2W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbur 1730, Pretoria..I

149 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No THATCHER, Christiaan Albrecht, gebore op 24 Maart 1920, Persoonsnommer 356/157947W, van Beyerstraat 876, Rietfontein, Pretoria, wat op 6 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Elizabeth Christina Thatcher, gebore Diedericks. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria /70-BOSMAN, Petrus Jacobus, gebore op 19 Mei 1891, Persoonsnommer 338/808826W, van Harmony 25, Gravelotre, wat op 28 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Jacomina Bosman, Persoonsnommer 338/808827W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelbank), Boedelafdellng (Noord- Tvl ) Posbus Pretoria RISI, Muriel Edwardine, born on 22 June 1919, Identity No. 331/526256W, of 131 Jan Van Riebeeck Road, Klerksdorp, who died on 25 September 1970, and SUNlVlng spouse, Italo Risi, born on 13 January 1916, Identity No Wessels, Van Duyn, L'Ange & De Waal, Ferumhu~s, Kockstraat. Posbus 59. Klerksdorp RITTMULLER, Ivan Louis, born on 19 January 1942 Identity No. 404/758318W, of 601 Meintjieskop Flats. Edmund Street, Arcadia, Pretoria, who died on 23 June Stegmanns, P.O. Box 344, Pretoria /7&FADDEN, John Folland, born on 2 April 1908, Identitv No W. of 16 Stellenberg, Andries Street, ~retor;a. who died on 12 October ~al~ut-courtis & Munro, B.M. Buildings. Paul Kruger Street, Pretoria. WELLEN, Cornelius Henry, gebore op 19 Augustus 1907, Persoonsnomrner van Devon, Transvaal, wat op 20 Augustus 1970 oorlede is. Els, Willemse & De Ridder, Posbus 3, Leslie, Prokureur vir Eksekutrise /7&UYS, Cornelis Gertruida Dina, gebore Geldenhuys op 23 Augustus Persoonsnommer 366/170380W, van Uysdene. distrik Standerton, wat op 21 September 1970 oorlede is. en nagelate eggenoot Abraham Hendrik Nicolaas Uys, gebore op 19 Maart Persoonsnommer 3661 l7o379w Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383. Pretoria. 9175/70-MOLLER, Martha Louisa. gebore op 8 Maart 1914, Persoonsnommer 211 /478018W, van Malvern Hotel, Julesstraat, Malvern, wat op 14 Julie 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Hendrik Marthinus Wolrad Moller, gebore op 18 Augustus 1919, Persoonsnomrner W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria /70-BECKER, Gertruida Petronella, gebore op 13 September 1909, Persoonsnommer , van Derde Laan 80, Northmead. Benoni, wat op 11 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Johan Stephen Becker, gebore op 3 Maart 1903, Persoonsnommer , Volkskas Bpk. (geregistreerde handelbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria COMBRTNK, Hans Jacob Bernardus, gebore op 31 Julie 1903, Persoonsnomrner , van Vanriebeeckstraat 36, Belfast, wat op 6 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Susanna Sophia Combrink, gebore Korf, Persoonsnommer Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria /70-GRIESEL, Francois Petrus Jacobus, gebore op 1 Mer 1906, Persoonsnommer W, van Borane Simone 205, Claimstraat 35, Johannesburg, wat OD 20 Julie 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Rensina (Rensie) Margaretha Johanna Griesel, gebore Jooste, Persoonsnommer 404/127392W. Volkskas Beperk (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria JOYNT, Elizabeth Wilhelmina Catherina, gebore Ludick op 4 April 1915, Persoonsnornmer 331/055371W, van Skool-terrein, Laerskool, Ogles, wat op 13 Mei 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot George Murray Joynt, Persoonsnomrner W. Volkskas Beperk (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria. OPPERMAN, Jan Christiaan, gebore op 19 Maart 1893, Persoonsnommer 361 /734959W, van Mullerstraat 79, Triomf, Johannesburg, wat op 7 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Wilhelmina Hansina Jacoba Opperman, gebore Meyer, Persoonsnommer W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria /70-KOTZE, Louis, gebore op 6 Augustus 1913, Persoonsnommer 308/469296W, van Solhymgebou 7, Paragonstraat, Roodepoort, wat op 5 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Paulina Johanna Kotze, gebore Jansen, Persoonsnommcr W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria. LIEBENBERG, Irene Anna Christiana, gebore Rabe, Persoonsnommer W. van Berghof 1, Oosthuizenrylaan, Floracliffe, Florida, wat op 3 Augustus 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria /70-WID, Johannes Jacobus Geldenhuis, gebore op 18 September 1926, Persoonsnommer 356/157723W, van Hambergweg 5, Georginia, distrik Roodepoort, wat op 18 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Esther Cecilia Wiid, gebore op 7 September 1929, Persoonsnommer W. Volk~kas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl ). Posbus 383. Pretoria KRUGER. Dewald Johannes. gebore op 18 September Persoonsnomrner , van Doakstraat 21. Hazeldene, Germiston, wat op 14 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Oos- Tvl.), Posbus 383, Pretoria /70-COETZEE, Rosa Hermina, gebore Van Schalkwyk OD 13 Junie 1872, Persoonsnommer W. 'n weduwee, van Ons Hulde. Eliazerstraat. Potchefstroorn, wat op 27 September 1970 oorlede is. Thiel. Theron & Le Grange. Octrongebou, Lombardstraat, Potchefstroom, Prokureurs vir Ekaekuteur SMIT, Ockert Jonathan. gebore op 25 Mei 1902, Persoonsnommer 356/221344W, van 12de Laan 22, Thabazimbi, wat op 6 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Johanna Helena Petronella Smit. Swart & V.d. Westhuysen, Posbus 9, Brits. 9211/70-OTTO, Stephanus Frederick, gebore op 2 Maart 1917, Persoonsnommer 331/396557W, van 81 Arraratstraat, West-Dene, Johannesburg, wat op 27 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Catharina Elizabeth Otto, gebore op 20 Januarie 1921, Persoonsnommer W. Anna Catharina Elizabeth Otto, Araratstraat 81, West-Dene, Johannesburg PIENAAR, Philippus Antonie, gebore op 9 Oktober 1904, Persoonsnommer , van Riverview Woonstel 6, Skinnerstraat, Pretor~a, wat op 9 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Maria Jacoba Elizabeth Pienaar, gebore Broodryk op 15 Desember 1904, Persoonsnomrner W. Santarn Bank Bpk. (geregistreerde algemene bank), hoek van Kerk- en Queenstraat, Posbus 1666, Pretoria VAN HEERDEN. Catharina Frederika Susara, gebore op 1 Augustus 1896, Persoonsnommer W. van Siemertweg 130, Doornfontein. Johannesburg, wat op 6 Februarie 1970 oorlede is. C. F Deetlefs, pla B. J. Olivicr & Greyling, Rutlandgebou 108. Odendaalstraat, Germiston 9490/7&BROEKVELDT, Leonora, voorheen Van Niekerk, De Beer, gebore Steynvaardt op 27 Augustus 1924, Persoonsnommer 356/246815W, van Jacobstraat 565, Gezina, Pretoria, wat op 8 September 1970 oorlede is. Marius du Preez, Santam Bank Bpk., Posbus 1666 Pretoria /70-SWART, Pieter Johannes, gebore op 18 Desember 1897, Persoonsnornrner 404/459844W, van Kwaggaweg 5, Warmbad, Transvaal, wat op 26 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Maria Adriana Muller Swart. Volkskas Bpk. (gere- gistreerde handelsbank). Boedelafdeling - (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria LUNDERSTEDT, Charles, geborc op 28 November 1925, van Cleatorstraat 14a, Hazcldene en Renosterhoek, Rustenburg, wat op 29 April 1970 oorlede is. Van Wyk De Vries, Malan & Steyn, Posbus 5892, Johannesburg, Prokureurs vir Ekseku teur /70-COOK, Arthur Eyre, born on 28 July 1889, Identity No. 305/738791W, of 102 Fairhaven, Woburn Avenue, Benoni. who died on 25 September A. E. Cook, Cook & Falconer, United Buildings, Ampthill Avenue, P.O. Box 52, Benoni, Attorneys for Joint Executors Testamentary STEYN, Johannes Jacobus Gerhardus, gebore op 10 November 1935, Persoonsnomrner 360/936259W, van The Highway 10, Florida, wat op 24 Augustus 1970 oorlede is. Van den Bergh, Melamed & Nathanson, Posbus 6699, Johannesburg PRINS, Margaretc Charlotte, gebore op 2 Septernber 1922, Persoonsnornmer 335/689765W, van Lawleystraat 21, Waterkloof, Pretoria, wat op 4 September 1970 oorlede is. Daniel Prins Lawleystraat 21, Waterkloof, Pretoria PRINSLOO, Gerbrccht. gebore op 12 Oktober 1903, Persoonsnommer , van Klipdrif, Hammanskraal, wat op 6 April 1970 oorlede is. Mathews, Lanser & Williams, Posbus 18, Warmbad, Transvaal, Prokureurs vir die Eksekuteur. PRETORIUS, Johannes Tobias, gebore op 30 Oktober 1933, Persoonsnommer , van Nooitgedaght Plotte, Klerksdorp, wat op 28 Februarie 1970 oorlede is. B. P. G. Pretorius, p/a Lubbe, Kirsten & Cilliers, Posbus 12, Hartswater GREYLING, Barend Christiaan Jacobus, gebore op 13 Februarie 1927, Persoonsnomrner , van Boschwoonstelle 3, Kerkstraat, Middelburg, wat op 10 Junie 1970 oorlede is. Prinsloo & Borman, Markstraat 19, Posbus 809, Middelbwg WESSELS, Jacobus Johannes, gebore op 25 Oktober 1919, Persoonsnommer 335/699416W, van NooitgedacM, distrik Krugersdorp, wat op 2 Maart 1970 oorlede is. Lotz & Loock. Minervagebou, Ockersestraat 65, Posbus 245, Krugersdorp, Prw kureurs.

150 150 No GOVERNMENT GAZETIE, 13 NOVEMBER BOTHA, Wilhelmina Maria Charlotte, gebore Adlam op 4 Februarie 1913, Persoonsnommer 468/448561W, van T-126, Stanfield Hill, Standerton, wat op 17 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Hendrik Beltzaser Botha. Van Heerden, Schoeman & De Ville, Phoenixgebou, Burgerstraat, Posbus 39, Standerton, Prokureurs vir Eksekuteur. 8060/70-BRITS, Gert, gebore op 28 September 1899, Persoonsnommer W, van Bysonsiraat 60, Rustenburg, wat op 8 Julie 1970 oorlede is, en nagelate eggcnole Ragel Johanna Rebekka Brits. Klopper, Jonker & Reed, Posbus 6, Albertan. FLETCHER, Anna Catharina, gebore Oosthuizen op 16 Maart 1891, Persoonsnommer 305/736224W, van Howardlaan 184, Benoni, wat op 27 Mei 1970 oorlede is Malcolm Wcst McGuire Fletcher. Arthur William Plunkett Fletcher. William Edward Collins Fletcher, almal p/a Posbus 275, Benoni /70-SILLIFANT, Walter, gebore op 2 Januar~e 1897, Persoonsnommer 331/311981W, van Davldstraat 14, Denver. Jeppe Suid, Johannesburg, wat op 18 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Lily Rose Mary Sillifant, gebore Bunt op 14 September 1920, Persoonsnornmer W. Sanlam Bank Rpk., Posbus 6160, Johannesburg VAN ROOYEN. hlagrietha Wilhelmina, gebore op 18 Maart 1940, Persoonsnommer 315/410782W, van Agste Laan 93, Sinoville, Pretoria, wat op 7 Mei 1970 oorlede is. en nagelate eggenoot Gordon Henry Van Rooyen, gebore op 7 September 1934, Persoonsnommer 068/408845W. Gordon Henry van Rooyen, Agste Laan 93, Sinoville, Pretoria WIGGILL, Alfred Charles, gebore op 23 Junie 1888, Persoonsnommer 328/205400W, van Plot 13, Klipportjie, Elsburg, wat op 24 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Olive Maud Wiggill, gebore op 28 Februarie Mal- herbe, Rigg & Ranwell, Standard Bankgebou, Comm' :sstonerstraat 264, Posbus 186, Boksburg, Prokureurs vir Eksekutrise /70-LO=, Carel, gebore op 28 Augustus 1924, Persoonsnommer 338/803443W, van Dickensonlaan 55, Waverley. Pretoria, wat op 3 Oktober 1970 oorlede is. Mev. A. C. Lotz, Dickensonlaan 55, Waverley, Pretoria /70-SMITH, Shirley Elenor. born on 4 July 1933, Identity No. 331 /337378W, of 28 Alaska Road, Selcourt, Springs, who died on 14 September Bennett & McNaughton, 206 Girnbro Arcade, 31 Third Street, P.O. Box 668, Springs, Attorneys for Executor. 9790/7&GOUWS, Daniel Christian Philipus, gebore op 18 Mei 1906, Persoonsnommer 318/395904W, van Nooitgedacht, Pk. Sias, distrik Lichtenburg. wat op 28 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hendrina Cecilia Gouws, gebore op 12 Junie 1903, Persoonsnommer 339/5406?6W. Volkskas Bpk. (geregrstreerde handelsbank), Boedel- en Trustafdeling, Voortrekkerstraat 65, Posbus 970, Klerksdorp. %I 1170-JACOBSON, Lilian (Lily) Sarah, born on 26 Septcmber 1902, Identity No. 331/261573W, of 103 Finchley Court, Fortesque Road, Yeoville, Johannesburg, who died on 9 September Dr S. R. Jacobson, 103 Toward Place, Doris Street, Berea, Johannesburg, Executor Testamentary. WESSELS, Petrus Cornelius Roedolf, gebore op 23 Mei 1940, Persoonsnornmer 356/360788W, van Daudetstraat 24, Vanderbillpark. en nagelate eggenote Anna Johanna Wessels, gebore Blignaut, Persoonsnomrner 331 / W. D. C. Spies, Posbus 801, Vereenigmg, Eksekuteur Testament&. ROETS, Johannes Hendrik, gebore op 12 September 1906, Persoonsnomrner 469/457122W, van Mark Twainstraat 50. Vanderbijlpark, wat op 30 Junie 1970 oorlede is. D. C. Spies, p/a San:am Bank Bpk., Posbus 801, Vereeniging, Eksekutcur Datief LEMBIE, Mahalala, Persoonsnommer , van Daggakraal, Vlakpoort, wat op 22 April 1970 oorlede is. Kleyn & Strydom, Ou Mutualgebou, Posbus 64, Volksrust. 4109/7&WALKER, Amy Violet, born on 26 June Identity No. 365/127834W, of 53 Wandel Court, Springs, Transvaal, who died on 8 April Hannah, Schoombee & Steyn, P.O. Box 34, Vryheid, Natal, Atto~neys for Executor Testamentary WOEST, Secileja Hendrina Magrita, gebore Duvenage op 26 hnie 1896, Persoonsnommer 365/103568W, van Geigerle Plaas, distrik Springs, wat op 26 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Pieter Hendrik Schalk Woest. Pickard & Kirstein, Posbus 14, Delmas STEYN, Elizabeth Francina, gebore op 23 April 1903, Persoonsnommer 365/134840W, van Victoriaweg 35, Casseldale, Springs, wat op 12 Junie 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Hermanus Theodorus Steyn, gebore op 15 Mei 1901, Persoonsnommer 365 / Hermanus Theodorus Steyn, Vi toriaweg 35, Casseldale, Springs DREYER, Hendrik Johannes, gebore op 2 Augus tus 1913, Persoonsnommer 331/546203W, van Guildfrodstraat 9, Brixton, Johannesburg, wat op 8 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Maria Elizabeth Dreyer, gebore Janvan Rensburg, Persoonsnomrner 331 /546204W. Hofrneyr, Van dcr Menve & Botha, Sewende Vloer, Santamgebou, Rissikstraat, Johannesburg MYBURGH, Johannes Jacobus, gebore op 6 April 1910, Persoonsnommer 370/939864W, van Genl. Cronjestraat 20, Meyerton, wat op 6 Maart 1970 oorlede is, en nagelate egge notc Anna Elizabeth Myburgh. Mev. A. E. Myburgh, pla H. B., Coetzer & Smith, Posbus 309, Vereeniging VAN DEN HEEVER, Jacob Johannes, born on 14 October 1892, Identity No. 356/181460, of 407 Woltemade Flats, Paul Kruger Street, Pretoria, who died on 23 August Rooth & Wessels, P.O. Box 208, Pretoria, Agents for the Executrix /70-CENTNER, Nell (Nellie), born on 7 April 1901, Identity No. 331 /229040W, of Lynton Hotel, Soper Road, Berea. Johannesburg, who died on 19 September Clive Centner & Lester Aubrey Centner, P.O. Box 2803, Johannesburg GlBSON. Gerhardus Petrus Jacohus, gebore op 12 Januarie 1906, Persoonsnommer W, van Tweede Laan 97, Rietkol, Pk. Sundra, Transvaal, wat op 7 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Alexandrina Gibson, gebore op 7 April 1909, Persoonsnommer W. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Posbus 75, Springs DEWAR, Annie, born on 31 December 1886, Identity No. 365/136541W, c/o Shangrtla Convalescent Home, Rhodes Avenue, Geduld Extension, Springs, who died on 4 September The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), P.O. Box 75, Springs. 8058/70--BOTHA, Willem (William) Jacobus, gebore op 22 Oktober 1922, Persoonsnommer 365 / lo4882w, van Palm~etkud 515, Springs, wat op 30 Julie 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Wenselina Francina Botha. Persoonsnommer W. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank). Posbus 75, Springs VAN SCALKWYK, Johannes Petrus, gebore op 26 Februarie 1916, Persoonsnommer 370/905439W, van Lucaslaan 44, Risiville, wat op 2 Augustus 1970 oorlede is. Smit & Coet. zee, Loumor Court, Voortrekkerstraat, Vereeniging, Prokureurs vir Eksekuteur. 7735/7MASSIM, Moosa, born on 14 June 1889, Identity No. 800/018440A, of 148 Prinslo Street. Pretoria, who died on 30 June M. N. Mahomed & A. Carrirn, c/o P.O. Box 241, Pretoria /70-COETZEE, Martin, gebore op 20 Julie 1930, Persoonsnommer W. van Beverstraat 710. Rietfontein, Pretoria, wat op 2 Oktober 1970 oorlebe is, en nagelate eggenote Susara Jacoba Coetzee, gebore Van Jaarsveld op 5 Junie 1931, Persoonsnommer 356 /2MjOOW. Vorster & Prinsloo, Posbus 1167, Pretoria, Prokureurs vir Eksekutrise /70-HARMSE. Leonardus Francois. gebore op 28 Junie Persoonsnommer 370 /900735W, van Smutslaan 69a. Vereenrglng, wat op 17 September 1970 oorlede is, en n~gelate eggenote Hester Johanna Harmse, gebore Penn op 13 Februarie 1907, Persoonsnommer 370/900736W. Smit & Coetzee, Loamor Court, Voortrekkerstraat, Posbus 165, Vereeniging, Prokureurs vir Eksekutrise /70-DU PREEZ, Aletta Martha Gertruida, gebore op 2 Mei 1912, Persoonsnommer W. v2n Skinnerstraat 344, Pretoria, wat op 4 Oktober 1970 oorlede is. Macintosh, Cross & Farquharson, Posbus 158, Pretoria MARTIN, Dulcie Buller Barnard. born Williams on 5 January 1908, Identity No. 331/174232W, of 501 Santa Marguerita, Killarney, Johannesburg, who died on 6 October Robert Mitchell Martin, P.O. Box 55090, Northlands. Transvaal. Executor CONTENTE. Alvaro Dos Anjos, born on 11 November Identity No. 962/080834W, of 91 Fawous Street, Belgravia, Johannesburg, who died on 25 August 1970, and surviving spouse, Maria Da Silvia Somoa Contente. born on 17 September Identity No. 962/080838W. Maria Da Silva Simoa Contente, 91 Fawous Street, Belgravia, Johannesburg. 2195/70-DU PREEZ, Elias Paul. Malcolm H. Lyons & Co., 1006 Gloucester House, 66 Rissik Street, Johannesburg /70-VAN DYK, Magdalena Johanna Francina. Medalie Rcid & Bauchetti, P.O. Box 31, Edenvale. 9915/7@-TREURNICH, Willern Hendrik (also knawn as Willem Hermanus), born on 2 September 1909, Identity No W, of 45 Northfield Road, Glen Hazel, Johannesburg, who died on 14 August 1970, and surviving spouse, Susara Mana Schoeman Treurnich, formerly Ashton, born Boshoff on 25 January 1908, Identity No. 0221q78803W. De Klerk & Le Roux, Sanlam Building 710, 63 Comrn~ssioner Street, Johannesburg.

151 BOTES, Ann Mary-Ann Martha. Abrams, Price & Co., 506 Maritime House, Loveday Street, Johannesburg SUSMAN, Emanuel, born on 9 April 1918, Identity No. 958/017101W, widower, of 146 Prairie Street, Rosettenville, Johannesburg, who died on 17 June Felix von Zwiklitz, 1 Baxters Buildings, 3 Geranium Street, Rosettenville, Johannesburg, Executor CALITZ, Marlene, born on 11 May 1935, Identity No. 328/632156W, of 20 Sixth Avenue, Heidelberg, Transvaal, who.-. died ---- nn June Leandv. Laroaue & Partners, Fifth Floor, J.B.S. Building, Field Street, Grban HALL, Norah Frances, born Meyer on 11 Septem- ber 1895, Identity No. 331/402676W, of 17 Tweel~ng Street, Soulh, Hills, Johannesburg, who died on 27 August 1970, and survlvlng spouse, Rupert Hall, born on 2 June 1910, Ident~ty No W. John Francis Huggard, 201 Matagorda Avenue, Berario, Johannesburg, Executor Testamentary FINE, Hyman, born on 30 September 1895, Identity No of 31 Daventry Court; Riviera Road, Killarney, Johannesburg, who died on 15 June Pollack, Josset & Company, P.O. Box 9167, Johannesburg /70-VAN DER MERWE, Jan Wilhelmus, born on 22 September 1905, Identity No. 331 / W, of 13 First Greymo!?t. Johannesburg, who died on 21 September 1970, and surviving spouse. Cornelia Frcdrika van der Menve, Identity NO. 331 j104272w. E. F. K. Tucker, P.O. Box 9, Johannesburg. 7s24/70-DIAS, Agostinho Da Silva, born on 2 September 1933, Identity No. 901/560917W, of 121 Main Street, Johannesburg, who died on 11 June Fernanda Dias Corre~a, 5(a) Charles Street, Troyeville, Johannesburg, Executrix HECKLER, Ellen Eva, born on 3 September 1903, Identity No. 331 /523956W, widow, of 6 East Lane, La Rochelle, Johannesburg, who died oii 24 August Felix von Zwiklitz, 1 Baxters Buildings, 3 Geranium Street, Rosettenville, Johannesburg, Executor /70-VAN WYK, Jacobus Gideon, born on 24 November 1917, Identity No. 331 /375476W, of 22 Granite Street, Carle tonville, who died on 28 September 1970, and surviving spouse Cornelia Wilhelmina Van Wyk, born Hoskin, on 20 October 1921, Identity No W. The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 1330, Pretoria, Tvl DE BEER, Japhilin Titus, born on 16 February 1918, of Weskoppies Hospital, Pretoria, who died on 13 September Macintosh, Cross & Farquharson, Posbus 158, Pretoria SMITH, Gideon Petrus, gebore op 16 Maart 1906, van Van Riebeeckstraat 33, Gerdview, Germiston, wat op 23 Julie 1966 oorlede is, en nagelate eggenote Susanna Fransina Smith, gebore Bekker, op 20 Oktober 1903, Persoonsnommer 245/011830W. A. J. Viljoen & Kie., Posbus 385, Germiston BORROWDALE, Marie, born on 23 May 1898, of 2 Jackwood Court, corner of Van Hulsteyn and Fraser Streets, Kenilworth, Johannesburg, who died on 30 July Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited, Trustee Department, P.O. Box 2036, Johannesburg BLAIN, Kenneth, born on 10 August 1920, Identity No. 335/678450W, of 11 Schoemanskloof Street, Glenharvey, Westonaria, Tvl., who died on 28 July and surviving spouse Agatha Catherine Blain, formerly Weideman, born Joubert, on 23 April 1921, Identity No W. Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited. Reef Trustee Branch. P.O. Box 8000, Johannesburg MYHILL, Harriet, born on IS February 1886, Idew tity No. 011/420228W, of 34 William Nicol Street, Florida Park, who died on 14 July Barclayr Bank D.C.O. (registd commercial bank), with which is amalgamated Tbe National Bank of South Africa Limited, Reef Trustee Branch, P.O. Box 8000, Johannesburg. 9024/7&MARILLIER, Roger Edward, born on 27 November 1951, Identity No. 641/031190W, of 292 Trichardts Road, Parkdene, Bobburg, who died on 22 August Brian Edward Marillier, 292 Trichardtr Road, Partdene, Boksburg, Tvl, Ertor HUSKISSON, Alam Ivy, born on 2 January Identity No SlW. d 1 Llama Mansions, Merriman AVOme, Vereeniging and 23 Jubihc Road, Parktown North, Johab naburg, d o died on 22 Septe* Barclays Bank D.C.0.: (rcg+~r#l commercial bank), arrth.which h amalgamated The Nahd Bank of South Afrh htd, Trrvtoe Department, P,O. Box 2036, Johanne.sbwg, STMTSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No ROSS, Delphine Lucy, born on 22 May 1920, Identity No. 360/931838W, of 12 Penelope Avenue, Florida North, Transvaal, who died on 12 August Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited, Trustee Department, P.O. Box 2036, Johannesburg /70-HIND, Margaret Elizabeth, born in 1879, Identity No. 331/328866W, of Saalem Convalescent Rest Home, Wynberg, Johannesburg, who died on 28 September Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited, Trustee Department, P.O. Box 2036, Johannesburg MAYER. Theodor, born on 21 August 1885, Identity No 211/501417W, of 514 Astor Hotel, corner of Smit and Kmg Gcorge Streets. Hospital Hill, Johannesburg, who died on 18 August Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), wth which is amalgamated The National Bank of South Africa L~rn~ted, Trustee Department, P.0 Box 2036, Johannesburg. 7546' 70-LUCAS. Caroline Robertson, born on 10 February 1884, Identity No 331/3SG39GW, of Sunbury Nursing Homes, Sunbury, M~ddlesex. England, who d~ed on 18 May Cliffe, Dekkcr 6. Todd. Third Floor. S.A. Fire House, 33 Riss~k Street, Johannejburg, Attomsvs for Executrix /70-AISMAN, Harry Barney, born in 1906, Identity No 305/723013W, of 192 Elston Avenue, Benoni, who died on 21 Octo'lcr Max Harry Stem, P.O. Box 6610, Johannesburg BRADFIELD, Irene Louise. Webster, Dunbar & Sancr, Auctlon House, 111 Fox Slreet, P.O. Box 529, Johannesburg IIILDYARD, Alfred Arthur, born on 13 March 1889, Identity No. 404/123457W, of 23 Leitch Road, Greenside Extension. Johannesburg, who died on 17 July Brian John Hildyard. 23 Leitch Road, Greenside Extension, Johannesburg /70-MALONEY, William, born on 2 July 1900, Identity No. 331/477146W, of 65a 10th Avenue, Bez. Valley, Johannesburg, who died on 31 August 1970, and surviving spouse Barbara Susanna Maloney, born on 4 July 1931, Identity No W. Moss-Morris, Lubbers, Spitz & Partners, Third Floor, Meischkes Building, Harrison and Market Streets, P.O. Box 4800, Johannesburg, Attorneys for the Executor MAGNUSON, Katrine Maria, born on 18 June 1906, Identity No. 356/188481W, of 276 Troye Street, Muckleneuk, Pretoria, who died on 17 August 1970, and surviving spouse Carl Gustaf Magnuson, born on 25 March 1905, Identity No W. Calvin James Magnuson, th Street, Parkmore, Sandton, Transvaal ROSSOUW, Hendrim Petrus George. born on 28 September 1947, Identity No. 378/220207W, of 37 Maple Avenue, Sunnyside, Pretoria, who died on 14 June Bowman, Gilfillan & Blacklock, Corporation Building, 105 Commissioner Street, Johannesburg NAGY, Geza, born on 12 November 1925, Identity No. 957/051836W, of 7 Iris Road, Norwood, Johannesburg, who died on 26 August 1970, and surviving spouse Erzsebet Nagy, born on 26 December 1916, Identity No W. Moodie & Robertson, P.O. Box 4685, Johannesburg FRANKEL, Freda, born approximately 1900, Identity No. 305/734612W, of 151 Newlands Avenue, Benoni, who died on 17 October Schwartz & Goldblatt, Charter House, Bosman Street, Pretoria KOOIJ, Anna Susanna, gebore op 20 Mei 1886, Persoonsnommer , van Roodekrans, distrik Krugersdorp, wat op 27 Mei 1970 oorle& is. Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited, Reef Trustee Branch, P.O. Box 8000, Johannesburg ENGELBRECHT, Margaretha Maria Elizabeth, gebore op 14 Oktober Persoonsnommer 361/407121W, van ~randshaat 157, Danville, Pretoria, wat op 14 Augustus 1970 oorlede is. Broodryk & Ehlers, Presidentsentrum 601, Pretoriusetraat, Pretoria /7&BREYTENBACH, Cornelia Elizabeth Maria, born Van Wyk, on 14 December 1881, Identity No. 356/320339W, of Bakenlaagte, District of Beth4 Transvaal, who died on 22 Sep tsarber Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which b amalgamated Tbe National Bank of South Africa Limited, Trustee Department, Eastern Transvaal Branch, P.O. Box 10033, Sunnyside, Pretoria 10143/7&BICHBNO, Alfred Warren, born on 15 August 1880, Identity No. 351/806421W, of Kleinbegin, P.O. Munnik, Transvaal, who did on 9 Septe Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited, Trustee Department, Eastern Traarvaal Branch, P.0, Box 10033, Sunnyaide, Pretoria,

152 152 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEh4BER /7&-ROETS, Willem Schalk Jacobus, gebore op VORSTER, Alexander John, gebore op 3 Julie 1938, Junta 1908, Persoonsnommer 377/969096W, van Roodepoortje, Persoonsnommer , van 470 Cason Double Storey Pk. Ogies, Transvaal, wat op 3 September 1970 oorlede is, en na- Quarters, Boksburg, Tvl., wat op 16 November 1968 oorlede is, gelate eggenote Maria Magdalena Johanna Christina Roets, ge- en nagelate eggenote Isabel Ellen Vorster, gebore op 29 Maart bore Potgieter, op 20 September 1911, Persoonsnommer , Pasoonsnommer P. J. Kemp & Kie., Posbus %909W. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), Pretoria. waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid Afrika Beperk, VAN DYK, Johannes Hendrik, gebore op 3 Augus- Trustee Afdeling, Oostelike Transvaaltak, Posbus Sunny- tus 1906, Persoonsnommer 361/401951W, van Vlakplaas, Swartside, Pretoria. ruggens, wat op 24 September 1970 oorlede is. Barclays Bank BARNARD, Susara Jacoba, gebore op 16 September 1909, D C' 0. (geregistrecrde handelsbank), Trustee Afdeling, Weste- Persoonsnommer , van Elandsdrift, Pk. Mooinooi, 11he Transvaaltak, Posbus 1365, Pretoria. distnk Rustenburg, wat op 21 Mei 1970 oorlede is, en nagelate 10623/70-PRINSLOO, Zacharias Jacobus, born on 30 June eggenoot Daniel Andries Barnard, gebore op 6 Desembcr 1902, 1883, Identity No. 351/806683W, of Plot Doornbult, Pietersburg, Persoonsnommer Barclays Bank D.C.O. (geregistreer- Transvaal, who died on 27 September Barclays Bank T) C.0. de handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid- (registered commercial bank), with which is amalgamated The Afrika Beperk, Trustee Afdeling, Wes-Transvaalse Tak, Posbus National Bank of South Africa Limited, Trustee Department, 1365, Pretoria. Eastern Transvaal Branch, P.O. Box 10033, Sunnyside, Pretor~a. NATAL HUGHES. Rose Elizabeth Gwynne. born on 25 Sep- 4138/70/4-BROOKS, Frederick, born on 13 January 1880, tember 1918, of Richards Bay, who d~ed on 27 September Identity No , of 2a Grcentrces, 80 Adrain Road, Shepstone & Wylie, P.O. Box 205, Durban, Attorneys for Exe- Suttoil Park, Durban, who died on 2 October Barclays cutor Dative. Bank D.C.O. (registered commercial bank), w~th which is amal KAL00, born about 1896, of Richmond Road, gamated The National Bank of S.A. Ltd, Trustee Branch, P.o. Queensburgh, who died on 18 February Millar & Reardon, Box 3409, Durban. 714 J.B.S. Budding, West Street, Durban WEBBER, Amy Rose, born on 26 February 1903, DUNN, Quince (also known as Queenie), born Identity No. 211/438719W, of 9 Jan Smuts Avenue, Northdene, Fayers on Circa 1898, Identity No. 077/079845C, of P.O. Man- and 105 Far Horizon, Doonside, Natal, who died on 16 Octogete, Zululand, who died on 21 May M. M. Renton, 222 ber 1970, and surviving spouse Nicholas Webber, born cn 21 Randles Road, Mayville, Durban. February 1903, Identity No W. Syfret's Trust & Exe CLARENCE, Eva Gertrude, born on 14 January cutor Co. Natal Ltd. 1891, Identity No. 331/288027W, of Hazeldene Private Hotel, CHE'ITY, Chinnasamy Nadasen, born on 23 De- Vause Road, Durban, who died on 26 September Millar & cember 1903, Identity No. 800/026934A, of 5 Browns Avenue, Reardon, 714 J.B.S. Building, 78 F~eld Street, Durban, Attorneys. Overport, Durban, who died on 6 October 1970, and suviving 3821/70/1--RAMSAMY, born during 1917, Identity No spouse Celestine Constance Chetty, born on 2 October 1902, A, of 415 Umhlangana Road, Avoca, Durban, who died Identity No A. Syfret's Trust and Executor Co. Natal on 19 September 1970, and surviving spouse Madina, Identity Ltd. No Thorpe & Hands, 1803 Eagle Building, Mur- 4031/70/1-MAROT, Ma~ie Antonia Eliane, born on 19 June chie's Passage, Durban. 1889, Identity No W. of 19 Berkeley Crescent, Durban 487/70/&GOIJVEIA, Manuel Augusto, born on 14 September North, who died on 25 September A. D. Millar & Kim- 1909, Identity No. 211/886897W, of 350a. Moore Road, Durban, ber, P.O. BOX 482, Durban, Attorneys for Executors Testamentary. who died on 22 January 1970, and surviving spouse Mana Do 4250/70/3-BRIEN, Eric Wilfred Noel, born on 25 December Cey Gouveia. Byron & Long, 374 Smith Street, Durban, Attar- 1904, ldentity NO W. of 204 Bankbead Road, Hillary, neys for Executrix Testamentary. Durban, who died on 21 October 1970, and surviving spouse 3377/70/4-AHMED, Sayed, born on 27 July 1928, Identity Alida Johanna Brien, born De Clercq on 20 October 1899, No. 800/354940A, of 99 Clayton Road, Sydenham, Durban, who Identity NO B. L. du Plessis, 28c Louw Street, doed on 21 March 1970, and surviving spouse Fathma Bee Bee, P.O. BOX 563, Bethlehem, Attorney for Executrix Testamentary. born on 15 March 1932, ldentity No A. T. M. Maha PASCOE, Norman William, born on 24 October raj & Co., P.O. Box 4654, Durban, Attorneys for Executrix. 1901, Identity NO. 245/053700W, of Goodwing Avenue, Pie- BEAUMONT, Wilfred William, born on 26 May 1892, Iden- temaritzburg. who died on 12 September D. L. McGiltity No. 211/662000W, of 43 Moth Cottages, Bartle Road, Dur- lewie & Co., First Floor, Main City Building, 210 Longmarket ban, who died on 7 September 1970, and suviving spouse Maud Street, Pietermaritzburg, Attorneys for the Executrix. Beaumont, born Birkett on 5 May 1900, Identity No MEYER. Ronald Theodor, born on 27 July 1951, Identity No W. Millar & Reardon, 714 J.B.S. Building, Field Street, , of Dalton, Natal, who died on 29 September 1970, Durban. Errol W. Stowell & Co EDWARDS, Hubert Marston, born on 13 August 4152/70/1-GREEN, Emily May, born on 5 June 1886, Iden- 1895, Identity No. 211/485790W, of 38 Rialto Court, Snell tity No. 245/052480W, of Christopher Rest Home, 16 Park Road, Parade, Durban, who died on 13 October Wadley, Wood Malvern, Natal, who died an 14 October Masson, Harrison & Bonella, 900 Mansion House, 12 Field Street, P.O. Box 541, & De Villiers, Second Floor, Netherlands Bank Bullding, Church Durban. Street, Pietermaritzburg TOD. Kalhleen Olive, born on 4 April 1986, Iden- 4021/70/1-INGLIS, Robert Stewart, born on 31 July 1908, tity No. 211/607705W, of Rutherford Place, Eshowe, Natal. Identity No. 231/031832W, of Munster, Natal, who died on 4 who died on 7 September Barclays Bank D.C.O. (registered October 1970, and surviving spouse Petronelle Inglis, born on commercial bank), with which is amalgamated The Natlonal 8 November 1918, Identity No W. Levitt, Dowdlc & Bank of South Africa Ltd., Trustee Branch, P.O. Box 3409, Co., United Building, Marine ~ nve, Margate. Durban LIEBERMAN, Isidore, born on 26 September 4175/70/3-pRESCOm, M ~ born ~, on 28 ~ ~ 1902, ~ 1896, i l Identity No. 214/032817W, of 1608 Mutual Beach Centre, Identity No. 211 /598245W, of Parkcliff Hotel, 422 Currie Road, Somtseu Road. Durban, who died On 1 September Lionel ~ ~ who did ~ on b 25 September ~ 1970, ~ Barclays, Bank D.C.0. Meskin, Levy & Brink, Eight and Ninth Southern Life (registered commercial bank), with which is amalgamated he Building, Smith Street, Durban, Attorneys for Executors Testa- National Bank of South Africa Ltd, Trustee Branch, P.O. BOX mentary. 3409, Durban. VENTER, Agatha Hermina, born on 1 July 1903, of Oslo Beach, Marburg, Port Shepstone, who died an 3 April /70/2--ELSTOB, Douglas Dryden, born on 2 April l897, Franz, Leisegang & Redpath, P.O. Box 32, Port Shepstone, Attor- Identity No , of Warwickshire, Crescent, Bothas Hill, neys for Executor. Natal, who died on 26 September Barclays Bank D.C /70/1-GOVENDER, Rangamah, born on 29 August 1917, (registered commercial bank), with which is amalgamated The Identity NO. 800/335925A, of Entabeni Road, Sarnia, Pinetown, National Bank of S.A. Ltd, Trustee Branch, P.0. Box 340% Natal, who died on 13 July 1970, and suviving spouse Arumugan Durban. Moonoosamy, Identity No A. McClung, LeMar- 3869/70/3-STEWART, Frank Redvers, born on 11 March chand, Goud e & Co., 11 Crompton Strmt, P.O. Box 4, Pine- 1900, ldentlty No. 211/422375W, of 5 Botha Road, Bothays town, Natal, Attorneys for Executor Testamentary. Hill, Natal, who died on 26 September Barclays Bank 3682/70/1-YOUNG, Kenneth ~heodore, born on 7 ~ebruay D.c.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated 1916, Identity NO. 245/071725W, of 50 West Street, ~ieterma- The National Bank of S.AJ Ltd, Trustee Branch, P.O. Box 3409, ritzburg, who died an 14 September Hathorn, Cameron & Durban. Co., 225 Church Street, Pietermaritzburg. 24

153 4020/70/1-WHITE, Reginald Robert White, born on 9 July 1893, Identity No. 245/028855W, of 12 Woods Drive,. Pletermaritzburg, who died on 29 September 1970, and suviv~ng spouse Elma Ruth White, born during the year 1903, Identity No Francis Becker, Forsyth & Co., Barclays Bank Bu~lding, 289 Church Street, Pietermaritzburg, Attorneys for Executr~x Testamentary MASON, Margaret Marion. born on 6 May 1889, of 306 Longmarket Street, Pietermaritzburg, who died on 21 July Mason. Buchan & Co., S.A. Permanent Building, 234 Church Street, Pietermaritzburg VAN ZUYDAM, Deric Edward, of Manzini, Swaziland, who died on 10 February, Venn, Nemeth & Hart, Fmt Floor. Southe~n Houx, 29 T~mber Street, P 0. Box 600, Pietermaritzburg S TEINBERG, Stanley. born on 10 July 1936, Ident~ty No of Durban, who d~ed on 5 November Van Heerden & Marais, Sanlam Bu~ld~ng, f res~dent Avenue, P.O. Box 6, W~tbank, Attorneys for Executor BOROS, also known as Boros Gayadeen, born dur~ng 1911, Identity No. 800/466390A, of Saailager, Es:court, who dicd on 12 August 1970, and suvlving spouse Jesowdah, Identity No A. Lombard LC Kitshoff, P.O. Box 18, Estcourt, Natal, Attorneys for Executrix Testamentary. 3914/70/2-COETZEE, Lodewicus Gerhardus. born on 30 December 1897, Identity No. 331/342478W, of Stephanie Flats Cottage, Alargate, SC., Natal, who died on 29 September 1970 Mrs B. M. V. Coetzee, Stephanie Flats Coitdge, Margate, S C., Nafal McKENZIE, Duncan, born on 6 Februarv 1906, Ident~ty No. 365/117888W, of 6 Inverncss Crescent, Durban North. Natal, who died on 9 September C. 0. Burne & Rindel. 25 Mackeurtan Avenue, Durban North, Natal BURNS, Edward Charles, boro on 19 May 1905, Identity No. 231/031782W, of 20 Grantcheslir St Andrews Street. Durban, who died on 18 August 1970, and surviving spouse. Emma Ethel Rose Burns, born on 7 Septcmber 1908 Identity No D. F. Dowling, P.O. Box 2826, Durban, or 300 Mansion House. 12 Field Street, Durbpn. 2209/70/3-ARULAPPEN, of Scottburgh, who died on 18 June 1970, and surviving spouse Meenathi. H. J. Bekker & Co., 107 Poynton House, Gardiner Street, Durban, Attorneys for Executor. 21 Days 3766/70/3-HATCHER, Henry Donald. born on 8 August ldontity No filW. of 81 Park Lodge Gardens. off Berea Road, Durban, who died on 7 September E R Rrowne Brodie & Co United Building, 291 Smlih street, ~ kban. ~uthorised Agcnt. 3610/70/l-MANONMANY, born during 1900, Identity No. 800/381037A, of 9 Celtic Road, Greenwood Park, Durban, who died on 1 August Livingston, Doull, Wmterton & Essery. P.O. Box 180, Durban ELLAMMA (also known as Ellamma Appanna), born during September 1903, Identity No , of 75 Carlisle Street. Durban. who died on 9 January Lyne & Collins, P.O. Box 635, Durban, Attorneys for Executor RAMSUNDER, Surja, born during 1909, Identity No , of 287 Quarry Road, Springfield, Durban. who died on 25 September M. C. Moodliar & Company. Second Floor, C.N.R. House, corner of Prince Edward and Cross Streets, Durban. 870/7/4SEONANDAN, Deonarain, born during June 1920, Identity No. 800/423801A, of 82 Matheran Road, Avoca, Durban, who died on 29 November and surviving spouse, Gowri, Deonaraia, Identity No A. M. C. Moodliar & Company, Second Floor, C.N.R. House, corner of Prince Edward and Cross Streets, Durban, Attorneys for Executrix Testamentary. 3164/70/2-SING. Narain, born during February 1912, Identity No. 800/466391A, of 113 Ryde Place, Redhill, Durban, who died on 5 February 1970, and surviving spouse, Kowsalajee Sing, Identity No k Raghunath Maharajdin, 113 Ryde Place, Redhill, Durban, Executor Dative MACLEOD, Alexander Ross, born on 14 March 1914, Identity No. 211/628108W, of 16 Kearsney Road, Durban, who died on 27 June M. J. Ensor. c/o Security Executor and Trust Co. Ltd, First Floor, Whytock House, 399 Smith Street, P.O. Box 1050, Durban, Executor Dative. 2648/70/6THIEL, Owen John, of Mandini, Zululand, who lied on 27 June and surviving spouse, Phyllis Lilian Thiel. Laurie C Smith & Co., Jackson Street, P.O. Box 46, Stanger. 5%/70/3-RAINE, Robert Graham, born on 5 March 1956, at: Flat 24, King's Mansions, 30 Acutt Street, Durban, Natal, who died on 10 December Mrs Eileen Nellie Raine, Flat 24, King'r Mansions, Acutt Stteet,Durban, Natal. 21 Days. STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 h'.'r SAMPAT, born during 1895, Identity No 800/ A, of Phoenix Settlement. Inanda. Natal, who died on 27 June 1970, and surviving spouse Sukdela, born during 1905, Identity No A. Marr~ott & Brodie, P.O. Box 1465, Durban. 2102/70/1-JOHYS, Arthur Eric, born on 17 August 1916, Identity No. 211 /448773C. of 133 FI obisher (S A N I;.) Austerville. who died on 11 March 1970 E. B. King Lyne & Co., 412 Realty House, Smiih Street, Durban KO TTEK, Lawrencc 1 hackwell Hewlett, born on ll Aprd 1903, Identity No , of 36 Ridge Road, Kloof, Natal, who d~ed on 19 Septcmber 1970 Arthur Hopewell & Co, Seventh Floor, Salisbury House, 349 West Street, Durban, Natal, Agents for Executor Testamentary LEWIS, John Joseph, born on 14 July 1970, ldent~ty No. 21 l/ of 121 Kensington Drive, Durban North, who died on 14 July 1970 Lwingston, Doull, W~nterton & Es~ery. P O Box 180, Durban 4219/70/1-SMITH, Benjamin. born 8 October 1899, Identity No 211/413528W, ot 16 San Francisco, Prince Street, Durban, who dicd on 13 October 1970, and surviving spouse, Olive Elizabeth Srn~th. born Fleicher Palmer's Trust Investments and Estate Admmstrators Ltd, EiCth Floor, Natal Bank Buildmg, Gardiner Street, P 0. Box 287, Durban. Aeents - for Executrix Testamentary NORTON. Marjor~e Scarr. formerly Rutter, born Lawson on 6 July 1902, Ident~ty No. 211/602295W, of Garvock Flats, Umhilo Road, Durban, who died on 24 July Palmer's Tru~t Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor Natal Bank Buildinn. - Gardiner Strzet. P.O. Box 287, Dur ban, Executor McIVER, Roderick Redick (Reddick), born on 30 November Identity No. 360/942776W, of 22 Wendover, Snell Parade, Durban, who died on 17 October Palmer's Trust Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor, Natal Bank Building, Gardiner Street, P.O. Box 287, Durban, Agents for Executrix Testamentary LARMONT. Harry, born on 12 May 1900, Identity No , of 802 Marine Towers, Sol Harris Crescent, North Beach, Durban, who d~cd on 21 August Palmer's Trust Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor, Natal Bank Building, Gardmer Street, P.O. Box 287, Durban. Agents for Executor. 4053/70/2-HYDE, Frederick George, born on 28 July 1899, Identity No. 331/565210W, of 52 Rocca hiarina, Argyle Street, Durban, who died on 6 October 1970, and surviving spouse, Sybil Grace Hyde, formcrlv Perkins, born Bogt on 19 June 1919, Identity No W. Palmer's Trust Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor. Natal Bank Bullding, Gardiner Street, P.O. Box 287, Durban, Agents for Executrix Testamentary. 3700/70/4-EATON, Thelma. formerly Sherrard, formerly Singleton born Jamieson on 25 April 1914, Identity No W. of 6 Chesham Place. 122 Essenwood Road, Durban, who died on 6 September Palmer's Trust Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor, Natal Bank Buildit~g, Gardiner Street, P.O. Box 287, Durban, Agents for Executor. 3768/70/4-DE LANCE, Albertus Johannes, born on 15 August Ident~ty No. 211/686807W, of 2 Kingsley, Coronat~on Road, Malvcrn, Natal, who died on 7 September 1970, and surviving spouse, Mona de Lange. Palmer's Trust Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor, Natal Bank Building. Gardiner Street, P.O. Box 287, Durban, Agents for Executrix Dative BOSMAN, Magdalena Catharina. born on 1 March 1905, Identity No. 211 /647680W, of 49 Shallcross Road. Escombe, Durban. who died on 21 June Palmer's Trust Investments and Estate Administrators Ltd, Fifth Floor, Natal Bank Building, Gardiner Street, P.O. Box 287, Durban, Agents for Executrix ENGELBRECHT, Nicolaas Jacobus Lourens, born on 28 September 1919, Identity No. 211/636889W, of 17 Barker Place, Sea View, Durban, who died on 6 September 1970, and surviving spouse, Johanna Maria Magdalena Engelbrecht, born Britz on 16 October 1914, Identity No W. C. Eloff, Branch Manager, Santam Bank Limited, P.O. Box 897, Durban. 4216/70/3-BURNS, Gladys Edna, Identity No. 211 /564144W, of Flat 1, 18 Keits Avenue, Durban who died on 4 October The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 2743, Durban. 4035/70/3--GOLDSMITH, Francis Pitts. Identity No W, of 29 Wandsbeck Road, Westville, Natal, who died on 12 September The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commerc~al bank), Trustee Branch, P.O. Box 2743, Durban, Erecutor Testamentary.

154 154 No GOVERNMENT GAZElTE, 13 NOVEMBER D2/70/1-McLEAN, David Wilfred, born on 31 March 1918, Identity No. 211/674803W, of 5 Wedge Road, Westville, Natal, who died on 12 September D. McLean & Fairbairn, Fourth Floor, City Bank Centre, Durban Club Place, P.O. Box 415, Durban. CLARKE, Cyril Fisher, born on 29 March 1895, Identity No. 211/693690W, of 3 Glynare, 86 Venice Road, Durban, who died on 26 September Swinbourn Lawson & Co., P.O. Box 591, Durban. 3079/70/4-WALLACE. Thomas Harold, born on 14 January 1897, Identity No. 211/653890W, of Hillcrest, Natal, who died on 30 September Shepstone & Wylie, P.O. Box 205, Durban, Natal UPFILL-BROWN, William Alven Weber, born on 23 August 1895, Identity No. 331 /55265OW, of Scottburgh, South Coast, Natal, who died on 26 July Bowman, Gilfillan & Blacklock, Corporation Building, 105 Commissioner Street, Johannesburg, Attorneys for Executors SWART, Dirk Cornelis Uys, gebore op 8 April 1902, Persoonsnommer , van plaas Welgevonden, distrik Vryheid, wat op 10 Oktober 1970 oorlede is. Shawe & Bosman, Voorstraat, Posbus 13, Utrecht. 4201/70-NEL, Johannes Zacharias, gebore op 16 Oktober 1908, Persoonsnommer , van Marinerylaan 2925, Brightonstrand, Durban, wat op 23 September 1970 oorlede is. Volkskas Beperk (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria SERFONTEM, Katherina Lavinia, formerly Sandell, born Ferreira, on 20 August 1906, Identity No W, of 16 Idawill Court, Shearer Road, Durban, who died on 30 September The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 2743, Durban Executor Testamentary. 4199/70/1-SMITH, Hendrina Magdalena Gertruida, gebore op 30 April 1912, Persoonsnommer 210/018677W, van Huis 11, Northfield, Glencoe, Natal, wat op 6 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Cornelius Piet Van Niekerk Smith, gebore op 1 Januarie 1903, Persoonsnommer W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria. 4033/70/2-MAREE, Machiel David, born on 9 October 1906, Identity No. 264/075938W, af The Cottage, P.O. Muden, Natal, who died on 6 October 1970, and surviving spouse Daphne Joan Maree, born on 18 May 1918, Identity No W. Barclays Bank D.C.O. (registered as a commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Department, P.O. Box 381, Pietermaritzburg /7O/ 1-JACKSON, Peter, born on 11 April 1919, Identity No. 221/534559W, of 8 Greaves Street, Newcastle, Natal. who died on 4 October Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Rank of South Africa Ltd, Trustee Department, P.O. Box 381, Pietermaritzburg. ORANGE FREE STATE-ORANJE-VRYSTAAT HERBST, Maria Juliana, gebore Von Mollendorf op 7 Febmarie 1905, Persoonsnommer 442/393060W, weduwee, van Truterstraat 5, Marquard, wat op 29 September 1970 oorlede is. Cloete & Garden, Posbus 50, Marquard, 9.9. Eksekuteur, Prokureurs. 1510/70--SLOT, Joseph, gebore ongeveer 1877, Persoonsnommer , van Balmoral Hotel, Vrede, O.V.S., wat op 15 Aumstus 1970 oorlede is. Izak Daniel Bosman.. * ~ / Pretorius a & ~os&an, Posbus 160, Vrede. 1006/70-POTGIETER, Johan Hendrik, gebore op 15 Maart 1894, Persoonsnomrner 464/433338W, van Harkerstraat 21, Ventersburg, Oranje-Vrystaat, wat op 3 Maart 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Wilhelminna (Wilhelmina) Potgieter, gebore Van Zyl op 2 Julie 1906, Persoonsnommer W. W. Potgieter, Posbus 134, Ventersburg, Eksekutrise. 1974/6%MILLER, Petronella Aletta Catharina, gebore Horn op 30 April 1898, Persoonsnommer W. van Petrus Steyn, wat op 18 Januarie 1969 oorlede is. H. L. de Wit, Posbus 2, Petrus Steyn. 1704/70-PRETORIUS, Pieter Johannes, gebore op 5 Augustus 1904, Persoonsnommer , van George A, Petrus Steyn, wat op 9 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Aletta Louisa Maria Pretorius, gebore Kemp op 31 Augustus 1909, Persoonsnommer P. J. Theron, Posbus 31, Reitz DU PLESSIS, Gesina Maria, gebore Ras op 12 November 1887, Persoonsnomrner , van Boplaas, distrik Boshof, wat op 11 September 1970 oorlede is. C. G. Marais & Kie., Swartstraat, Posbus 38, Boshof, Prokureurs vir Eksekuteur. 1881/70-VAN AARDT, Johannes Bernardus, gebore op 11 Augustus 1911, Persoonsnommer 427/344317W, van Orgina, distrik Heilborn, wat op 27 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Catharina Susanna van Aardt, gebore Botha op 20 Januarie 1913, Persoonsnommer W. Kaiser & Cornelius, Pleinstraat 47, Posbus 205, Heilbron. 1668/70--MIENIE, Jacobus Johannes, gebore op 8 Mei 1948, Persoonsnommer 435/368979W, van Hoffestraat 29, Kroonstad, wat op 5 September 1970 oorlede is. Dirk de Hart, Eksekuteur, pla De Hart, Cilliers & Grimbeek, Hillstraat, Posbus 323, Kroonstad MYNHARDT, Johannes Tobias, gebore op 27 November 1880, Persoonsnommer 408/474499W, van Karl Bremerweg 52, Welkom, wat op 7 Oktober 1970 oorlede is. en nagelate eggenote Maria Magdalena Mynhardt, Persoonsnommer W. Die Kroonstadse Eksekuteurskamer en Tmstmaatskappy Bpk. ('n lid van die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk. Groep), Posbus 128, Kroonstad, Gemagtigde Agent STEYN, Johannes Jacobus, gebore op 13 Januarie 1876, Persoonsnommer 422/032026W, van Brandstmat 1, Fouriesburg, wat op 3 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Elizabeth Catharina Steyn, gebore Heydenreich op 6 Maart 1883, Persoonsnommer W. Grunow & Frost, Posbus 1, Fouriesburg, Prokureurs vir Eksekutrise. 1870/70-TENNENT, Helen Arnat, born Anderson on 20 February 1874, Identity No , of 59 Kestell Street, Ficksburg, who died on 4 October Ben Gony, 68b Piet Retief Street, Ficksburg HUGO, Benjamin Jupiter, gebore op 4 Januarie 1882, Persoonsnommer 426/340682W, van Southeystraat 10, Harrismith, wat op 14 September 1970 oorlede is. Philip D. Wright, Stuartstraat 51b, Posbus 126, Harrismith, Prokureurs vir Eksekutrise DU TOIT, Matthys Johannes De Villiers, geborc op 1 Januarie 1890, Persoonsnommer , van Geluk, distrik Viljoenskroon, wat op 9 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Volkskasgebou, hoek van Aliwal- en Maitlandstraat, Posbus 323, Bloemfontein CLAASSEN, Johanna Jacoba, gebore Vorster op 8 Desember 1891, Persoonsnommer , van Vlaklaagte, distrik Dealesville, wat op 26 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Volkskasgebou, hoek van Aliwal- en Maitlandstraat, Posbus 323, Bloemfontein MOUTON, Anna Maria Cornelia, gebore Schoeman op 31 Desember 1891, Persoonsnommer 427 /342467W, van Stevnslraat. Oranieville. O.V.S.. wat OD 28 Julie 1970 oorlede is. ~ofkskas hpk. (gkregistreerde handelshnk), Volkskasgebou, hoek van Aliwal- en Maitlandstraat, Posbus 323, Bloemfontein JACOBS, Christoffel Hendrik. Persoonsnommer 420/304031W, van Florence, distrik Fauresmith, wat op 20 Okte ber 1966 oorlede is. G. F. Wessels, Prokureur vir Eksekutrise, p/a Symington & De Kok, N.B.S.-gebou, Tweede Vloer, Elizabethstraat 2, Posbus 760, Bloemfontein SAAIMAN, Susanna Catharina, gebore Fourie op 26 Junie 1896, Persoonsnommer , weduwee, van Huis Goedversorg, Boshof, wat op 11 September 1970 oorlede is. C. G. Marais & Kie., Posbus 38, Boshof GROBBELAAR, Jacoba Petronella, gebore Combrink op 12 Desember 1918, Persoonsnommer 431 /l578olw, van Vrede, Pk. Koffiefontein, wat op 30 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Abel Jacobus Grobbelaar, gebore op 11 September 1911, Persoonsnommer 431 / 1 V8OOW. Olivier & Havenga, Vanriebeeckstraat, Posbus 1, Fauresmith, 9.9. Eksckuteur Testamenter DE BEER, Louis Philippus, gebore op 6 Februarie 1910, Persoonsnommer , van Bloementuin, Hennenman, wat op 23 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hester Maria Jacoba de Beer, gebore Theron op 10 Augustus 1911, Persoonsnommer Grunow & Grunow. 1765/7&HEYNS, Theodorus Jan, gebore op 27 Augustus 1899, Persoonsnommer 404/121160W, van Louisdale, distrik Bloemfontein, wat op 18 September 1970 oorlede is. Kannemeyer, Wardhaugh & Ashman, Elizabethstraat 26, Posbus 681, Bloemfontein, Prokureurs vir Eksekutrise SHUMAN, Abraham. born on 16 January 1910, Identity No l7l9w, of 16 Ladysmith Street, Bloemfontein, who died on 31 August Mrs Marcia Shurnan, 16 Ladysmith Street, Bloemfontein MANS, Verona Richelieu, gebore De Villiers op 16 Februarie 1890, Persoonsnommer 404/143558W, van Mulderstraat, Petrusburg, wat op 2 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Wynand Cornelius Mans. W. C. Mans, pla G. J. Hugo, Posbus 14, Petrusburg, 0.V.S.

155 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970, No LABUSCHAGNE, Albertina Elizabeth Antonie, gebore Magnus op 10 Januarie 1898, Persoonsnommer , van Rademeyerstraat 8, Wepener, wat op 14 Augustus 1970 oorlede is. Ochse & Van Rensburg, Debeerstraat 33, Posbus 7, Wepener. 1766/70--STRAUSS, Engelina Elizabeth, gebore Lamprecht op 8 November 1977, weduwee van Oranjehospitaal, Bloemfontein, wat op 23 September 1970 oorlede is. Ochse & Van Rensburg, Debeerstraat 33, Posbus 7, Wepener. 1762/7+MYBURGH, Johannes Petrus, gebore op 17 September IS99, Persoonsnommer 328/635321W, van Landdrosstraat la, Bethlehem, O.V.S, wat op 25 September 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby mgelyf is Dle Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Trusteeafdeling, Wes-Transvaalsetak, Posbus 1365, Pretoria. 1807/70--VAN DER MERWE, Levina Catharina Hendrina, ge'uore op 10 September 1892, Persoonsnommer 101 / W, van Ehrenbreitstein. Clocolan, wat op 5 Oktober 1970 oorlede is. Die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk (gercg~strcerdc handelsbank), Trusteetak, Posbus 1248, Bloemfontein, Eksekuteur. 1886/70-COETZER, Johanna Catharina, gebore op 25 Januarie 1891, Persoonsnommer , van Uitvlugt, Dover, wat op 11 Oktober 1970 oorlede is. Die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 1248, Bloemfontein, Eksekuteur. 1718/7&VENTER, Vera Hope, born Penn~all on 15 March 1907, Identity No. 426/334237W, of Royal Hotel. Harrismith, who died on 21 September Jarvis & Masson, P 0. Box 22, Harrismith, Attorneys for Executrix. FAINSINGER. Joseph Solomon, Identity No , of 5 Franklin Street, Bayswater, Bloemfontein, who died on 7 August M. Pencharz, Seventh Floor. Allied Buildings, 136 Maitland Street, P.O. Box 755, Bloemfontein BISSICT, Alexander Joseph, born on 10 July 1912, Identity No , of Flat 4, 27 Toronto Road, Welkom, who died on 30 August 1970, and surviving spouse Petronella Susanna Wilhelmina Bissict, born Roux on 13 May 1915, Identity No. 331/ Daly & Neumann, Allled Building, P.O. Box 799, Welkom. 1771/70-HOFFMAN. Johannes Jurie, gebore op 6 April Persoonsnornmer 423 / 32709OW, van Spoorwegstraat, Tweeling, O.V.S., wat op 5 September 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby inaelyf is Die Naslonale Bank van Suid-Afrika Bpk., Trustcc~fdeling, Posbus 1714, Bloemfontein. FARBER, Isabel, gebore Searle op 18 April 1912, Persoons- nommer 456/417178W, van Voo~ trekkerstraat, Paul Roux, O.V.S.. en nngelate eggenoot Wilhelm Johannes Farber, gebore op 9 Julie 1905, Persoonsnomrner W. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank). waarby ingelyf is die Nas~onale Bank van S.A Bpk., Trustceafdeling, Posbus Bloemfontein. SPKONG, Andre Traut. gcbore op 3 September Persoonsnomrner W. van Prosperhof 17, Brcmptonweg, Bloemfontein, wat op 19 Septcml3er 1970 coriede IS. en nagelate eggenote Lotz De Beer Sprong. gebore op 19 Februarie Barclays Bank D C O (gercgistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van S.A. Gph, Posbus 1714, Bloemfontein PETERSON, Norman Andrew, born on 24 February 1889, Idcntity No W. of 3 Waverley Court, Andries Pretorius Street, Bloemfontein, who died on 15 October 1970, and surviving spouse Gwynydd Ellen Peterson. born Thomas op 7 November 1900, Identity No W. G. A. Hill. McHardg & De Bruyn. Fourth Floor, Atr~urn Build~ng, 8 Elizabeth Street, P.O. Box 93, Bloemfontein, Attorneys for Executrix. GRIQUALAND WEST-GRTEKWALAND-\YES GATES, John Michael, born on 5 February 1917, Identity No. 066/136148W, widower, of 12 Peakrnan Street, Kimberley, who died on 16 October D. P. Veary, P.O. Box 189, Kimberley FOURIE, Matthys Johannes, gebore o 13 September 1801, Persoonsnommer 010/975806W, van ~uigtefontein, Barkly- Wes, wat op 26 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Susara Johanna Fourie, gebore Van der Ryst op 11 November Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedel- en Trustafdeling, Adderleystraat 134, Posbus 3981, Kaapstad SPENCER, Annie Antoinette, gebore Maasdorp op 22 Januarie 1889, Persoonsnomrner 356/147780W, van Potgieterstraat 15, Upington, wat op 30 September 1970 oorlede is. Die Bestuurder, Die Bolandse Eksekuteurskamer Beperk, Schroderstraat 21, Posbus 297, Upington, Gemagtigde Agent bMATHEWSON, Charles Peter, born on 24 January 1903, 'identity No. 066/145005W, of 20 Belgrave Road, Kimberley, who died on 5 October Haarhoff, Hertog, Moult, Horn & Co., 30 Stockdale Street, Kimberley HAUMANN, G~deon Gerhardus, gebore op 27 April 1893, Persoonsnommer , van Vrystraat 74, Vryburg, K.P., wat op 29 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Sophia Haumann, gebore op 31 Mei 1899, Persoonsnommer Du Plessis, Viviers & Kie., Markstraat 86, Posbus 23, Vryburg, Prokureurs JANSE VAN RENSBURG, Eliza Albertus Gerhardus, gebore op 21 November 1878, Persoonsnommer 103/831059W, van Frank du Toit Ouetehuis, Kerkplein, Prieska, wat op 11 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Hendrina Cecilia Adriana Maritz, gebore op 6 Desember 1883, Persoonsnommer 103/831060W. Van Niekerk & Groenewoud, Van Riebeecklaan, Posbus 34, Prieska, K.P., Prokureurs vir d ~e Boedel. 758/7&MARITZ, Gerhardus Stephanus, born on 13 December 1917, Identity No , of 47 Hull Street, Kimberlev. who died on 8 October Haarhoff, Hertog, - Moult, ~brn & Co., 30 Stockdale Street, Kimberley C-GELDENHUYS, Hendrik Abraham, gebore op 20 Julie 1873, Persoonsnommer 14!/264337W, van McKenziestraat 16, Vryburg, wat op 9 Januane 1961 oorlede is, en nagelate eggenote Hilda Harriet Geldenhuys, gebore op 26 Desernber 1884, Persoonsnommer W. Visser & Plckup, Dekockstraat 47, Posbus 77, Vryburg, Prokureurs. 808/7&MYBURGH, Elizabeth Catharina Maria, gebore Srnit op 9 Oktober 1909, Penoonsnommer 054/257111W, van Char1 Cilliersstraat, Douglas, wat op 30 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Pieter Zacharias Myburgh, gebore op 14 Januarie 1906, Persoonsnommer 054/257110W. De Villiers & Bredenkamp, Posbus 9, Dougla+ 802/70-STEVEVSON, Susanna Christina Maria, gebore Delport op 8 Mei 1908, Persoonsnomrner 070/434588W, van Dikbos, Pk. Vanzylsrust, wat op 10 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggenoot Andries Jacobus Stevenson, gebore op 6 Augustus 1907, Persoonsnommer W. Chapman & Campbell, Voortrekkerstraat, Posbus 17. Kuruman. Prokureurs vir Eksekuteur LATSKY, Aletta Hendrina, gebore Reitz op 17 April 1878, van Danielstraat, Carnarvon, wat op 29 September 1970 oorlede is. Carel J. van Zyl, Posbus 18, Carnarvon. 499/7&THOMAS, Dawid Frederik Johannes Thomas, gebore op 20 Augustus 1949, Persoonsnommer 070/435211W, van Suid- Afrikaanse SpoorweE, Kimberley, wat op 5 Julie 1970 oorlede is. Mellville, Faul & Jordaan, Bearestraat 26. Posbus 27. Kuruman. 377/7&O'CALLAGHAN, Christiaan Frederick, born on 20 November 1899, Identity No. 044/941471W, of Noordoewer, Via Karasburg, who died on 14 May Eric B. Levy & Co., 33a Schroder Street, P.O. Box 233, Upington. COLEMAN, Norma Edith, gebore Martin op 7 Oktober 1889, Persoonsnornmer 468/447925W, van McKenziestraat 44, Vryburg, wat op 30 September 1967 oorlede is. R. J. T. Coleman, P.O. Box 626, Johannesburg STEENKAMP, Nicolaas Jacohus, gebore op 6 Desember 1893, Persoonsnornmer 021/666151W, van Koffiemeul, dlstrik Calvinia, wat op 5 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Gertruida Wilhelmina Steenkamp, gebore op 26 Februarie 1906, Persoonsnommer 021/666152W. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van S.A. Bpk., Westelike Kaap Trustee-Tak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur TestarnentCr BRUHNS, Werner August Christian, gebore op 25 Julie 1893, Persoonsnornmer 141/268612W, van Middelberg, distrik Vryburg, wat op 22 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Rosalie Bruhns, gebore Knoetze op 3 November 1919, Persoonsnornrner W. Louw & Kotzd, Markstraat 88, Posbus 123, Vryburg, Prokureurs vir die Eksekutrise. 801/70-PIETERSE, Johannes Lodewicus, gebore op 14 Desember 1920, Persoonsnornmer 102/817290W, van Vudnek, Posbus 4, Olifantshoek, wat op 5 Oktober 1970 oorlede is. Die Bestuurder, Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Schroderstraat 21, Posbus 297, Upington, Mede-Eksekuteur Testamenter WRIGHT, Johanna Isabella, born Bredenkamp on 2 March 1896, Identity No. 010/977294W, of 28 Haberfeld Street, Kimberley, who died on 17 June 1970, D. R. Wright, P,O. Box 2808, Johamesburg.

156 156 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER /7QRYKHEER, Catharina Jacoba, gebore Marais op 30 Mei 1948, Persoonsnommer , van Buchannanstraat 11, Newpark, Kimberley, wat op 30 Mei 1970 oorlede is. Lange, Joubert, Carr & Blaauw, Posbus 53, Upington. RILEY, Frederick Wilson, born on 20 May 1920, Identity No. 066/111253W, of 10 Mallett Road, Kimberley, who died on 16 October 1970, and surviving spouse, Dorothy Catherine Riley. Duncan & Rothman, Permanent Bnildmgs, Jones Street, vimberley VAN DER MERWE, Frans Johannes Lodewicbus, &ore op 13 April 1899, Persoonsnommer 044/962234W, van Rus en Vrede, Louisvale, K.P., wat op 14 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Magrietha van der Merwe, gebore Van der Merwe op 9 Oktober Persoonsnommcr 0441 %2235W. Die Standzrd Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank). Trusteetak, Posbus 288, Kimberlsy, Eksekuteur Testa- BUCHANAN, Amy Augusta, born on 4 August Iden~ity No. 066/133830W, of Nazareth House, Kimberley, who died October D. de Witt, Secretary, National Board of Executors Ltd, P.O. Box 334, Kimberley PRETORIUS, Daniel Jacobus, gebore op 21 Jbnie Persoonsnommer l7w, van Diebelstraat 17. Wrs- Einde, Kimberley, wat op 17 Oktober 1970 oorlede is, en nagelate eggcnote Johanna Petrodla Pretorius, gebore Wehcr. Elliott, Maris, Wilmans & Hay, Posbus 179, Kimberley, Pro- Lureurs vir Eksekutrise Testamentcr NORTJE. Ernst Jacobus. gebore op 25 Maart 1895, Persoonsnommer , van Barrow, distrik ~Mafeking, wat op 21 Mci 1970 oorlede is, cn nagelate eggenote Susanna Elizabeth Nortje. gebore op 8 November 1899, Persoonsnommer X144W. Frylirlck & Walkcr, Dekockstraat 20, Posbus 26, Vryburg. 2313/70/1-CORRY, Walter Pownall, born on 12 February 1883, Identity No. 011 /420097W, of Main Street, Keiskan~a Hoek, C.P., who died on 5 September Espin & Espm. 96/98 High Street, Grahams:own, Attorneys for Executors. 2417/70/3-PRETORIUS, Johannes Lodewicus, born on 10 September 1928, Identity No l6705iw, of 21 Wesley Street, Uitenhage, who died on 29 Juiy 1970, and surviving spouse, Joyce Elizabeth Pretorius, born on 13 July 1933, ldent~ty NO. 133/155889W. J. S. Levy & Le\y, 2 Chulch Street, P.O. Box 10, Uitenhage, C.P., Attorneys for Executrix VAN ROOYEN, Johannes Lodewicus, gebore op 30 Julie Persoonsnommer W. van Lecbstraat, ~urravshuie ,- wat OD 31 Mei 1970' oorlede is. D. P. de Klerk -0. & Van Gend, ~osbu; 1857, Kaapstad 2792/70/2-KRUGER, Johanna Elizabeth, voorheen Gradwell, gebore Van Huyssteen op 31 Me1 1905, Persoonsnommer W, van Hoofstraat 76, Despatch, wat op 7 OLtober 1970 oorlede is. en nagelate eggenoot Johannes Jacobus Kruger, Persoonsnommer 133/176580W. Pelrus Nicolaas Wiese, Sekretaris, Uitenhaee Eksekuteurskamer en Trust MPV Bpk., - Posbus 55, ~itenhage, Agent vir Eksekuteur ~estamentii DE WIT, Andries Johannes Jacobus, born on 9 March 1894, Identity No. 107/865706W. of 4 Sansom Road, Vincent, East London, who died on 7 October 1970, and surviving spouse, Aletta Maria de Wit, born Herselman on 12 January 1900, Identity No. 107/865707W. The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 996, East London, Executor HAREB, Zahyia, born on 12 May 1889, Identity No. 0451%9471W. of 28a Stockenstroom Street. Graaff-Reinet, who died on 5 &tober Sgfret's Trust and Executor (Cape Midlands) Ltd, P.O. Box 36, Graaff-Reinet. 2643/70/1-HOBBS, Fl,orence Pearl, born on 7 May 1887, Identity No , of Seaview Hotel, Port Alfred, C.P., who died on 1 October Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 164, Porl Elizabeth, Executor. 2555/70/1-EHLERS, Maria Susanna Magdalena, gebore op 17 Maat 1893, Persoonsnommer W. van Wesbank, Kirkwood, K.P., wat op 15 September 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 164, Port Elizabeth, Eksekuteur. 2804/70/2-TUCKER, Nina Valerie, born Russell on 7 December 1895, Identity No. 903/510256W, of 3 Downside, Western Road, Port Elizabeth. who died on 16 October Rarclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 164, Port Ehzabeth. Executor BURMEISTER, Albert Eduard August, born on 16 February 1890, Identity No. 123/105925W, of 55 Garcia Street, Cambridge, East London, who died on 29 September Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Branch, P.O. Box 471, East London, Executor Testamentary. 2741/70/1-DIKE, George Edwin, barn on 23 February 1902, Identity No. 007/892044W, of 1 Bradway Court, Wembley Drive, Chiselhurst, East London, who died on 6 October 1970, and surviving spouse, Alice Maud Dike, born Symes. Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The NationaI Bank of South Africa Ltd, East London Trustee Branch, P.O. Box 471, East London. 2806/70/2-MARKS, John Charles, born on 9 February 1906, ldentity No. 107/852967W, of 42 Tylden Street, Queenstown, who died on 8 September 1970, and surviving spouse, Jemima Ellzabeth Marks, born Barnard. Malan & Chisholrn, 88 Robinson Road, P.O. Box 34, Queenstown, Attorneys for Executrix, 306/70/2-WHITE, Christopher Percy, born on 26 February 1899, of Esplanada De Espawa, 2 Alicante, Spain, who died on 13 h2ny A. A. Hanesworth & Son, 7 Durban Street, Fort Beaufort, Attorneys for Executors. 2596/70/2-JONES, Robert Brighton, born on 11 March Identity No. 034/880611, of 18 Latimer Street, East Lcndon, who died on 21 September Randell 6i Bax, P.O. Box 145, East London, Attorneys, Notaries & Conveyancers BUCKLEY, Johanna Susan, born Deacon on 14 November 1891, Identity No. 101/199790W: of 46 Harper Street, Uitenhage, who died on 30 September Ward Able 8: Gibson, P.O. Box 735, Port Elizabeth. Atrorneys. 2191/70/1-ALLERS. Jacomina Aletta, gebore Wait on 19 September 1895, Identity No. 055/323587W, of Hankey, K.P., wat op 20 Julie 1960 oorlede is, en nagelate eggenoot hicolaas Jacobus Allers, gebore op 6 November 1893, i'ersoonsnummer W. Mzlan & Van Eeden, Posbus 18, Hankey, K.P. 2454/70/2-JONES, Ruth Marion, born Emerson on 12 November 1911, Identity No. 101/218803W, of 2 Hamilton Housc, Pearson Streer, Port Elizabeth, who died on 14 Seplcmber 1970, and surviving spouse, Harold Charles Jones, born on 9 August 1909, Idcntity No. 101/218802W. Luntz, Lifson 8: Newstadt, 401 /6 Alfin House, 510 Main Street, Por: Elizabeth OLCKERS, Dina Dorothea, gebore Olckers op 28 November 1927, Persoonsnommer 1331 l66434w, van De Dam, Pk. Baroe, Uitenhage, wat op 5 Junie 1970 oorlede is. Kitching & Park, Pro Ecclesiagebou, Kerkstraat, Posbus 136, Uitenhage, Prokureurs vir Eksekuteur. 953I69jl-BUNGANE, Albert, born on 26 July 1903, Identity No , of Umgano Farm, P.O. Coleford, District of Umzimkulu, who died on 9 December Elliot & Walker, Kokstad, Attorneys for Executor Testamentary. 2533/70/1-MYBURGH, Michiel Jacobus, gebore op 1 Maart 1915, Persoonsnommer 048/185776W, van plaas Leeuwfontein, distrik Noupoort, K.P., wat op 9 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Wilhelmina Johanna Myburgh. Die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk. (ge~egistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 329, Port Elizabeth, Eksekuteur Testamentcr. 2212/70/2-BROWN, Reuben George Gibbens, born on 20 September 1899, ldentity No. 024/701006W, of Fairbairn, District of Stockenstrom, Cape Province, who died on 23 August 1970, Elliott Brothers, P.O. Box 5, Cathcart, C.P., Attorneys far Executor. 2675/70--JENKINS, Elizabeth Ann, born on 6 November Identity No. 034/830579W, of 85 Moore Street, East London. who died on 4 October Bale, Chubb & Dichson, 42 Terminus Street. East London, Agents for Executors. 2576/70/2-EDKlNS, Clarice Maud, born on 14 Septernbe~ ldentity No. lo7/8656ll, of Prince Alfred's Hosp~tal, Grahamstown. who died on 21 September 1970 Barclays Bank D.C.O. (rcgiste~ed commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 164, Port Elizabeth. Executor. 2346/70/2-SMITH, Anna Johanna, gebore op 19 Maart 1900, Persoonsnommer W, van Thompsonstvaat, Elliot. wat op 27 Augustus 1970 oorlede is. L. H. de Klerk, Voortrekkerstraat. Elliot. Prokureur namens Eksekuteur FERREIRA, Ignatius Michael, born on 14 May 1926, ldentity No , of 49 Sixth Avenue, Walmer, Port Elizabeth, who died on 20 April Rushmere, Noach & Partners, P.O. Box 100, Port Elizabeth, Attorneys for Executor Dative. 2766/70--NEL, Willem Sternberg, gebore op 5 Maart 1899, Persoonsnommer 004/941605W, van Huetstraat, Lady Grey, wat op 12 Augustus 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Jacoba Susanna Maria Nel, gebore Naude, Persoonsnomrner W. Van der Walt & Du Plessis, Volkskasgebou, Posbus 454, Vanderbijlpak, Prokureurs vir Eksekutrise.

157 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No DU TOIT, Petrus Jacobus Johannes, gebore op 15 April 1900, Persoonsnommer 133/155523W, van Allisonstraat 26, Uitenhage, wat op 25 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Jacomina Sophia du Toit, gebore Labuschagne op 5 Desember 1903, Persoonsnommer W. Die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 329, Port Elizabeth, Eksekuteur BLEWETT, Vera Robb, born Schooling on 8 June 1897, Identity No. 101/315016W, of 32 Irvine Street, Porl Elizabeth. who d~ed on 20 July 1970, and surviving spouse, Edward Berlram Blewett. born on 1 July 1897, Identity No. 101/315015W. Joubert, Galpin & Searle, 30 Main Street, Port Elizabeth. Attorneys for Executor RLOM, Johanna Elizabeth, Persoonsnommer 133 / W, van Kennethlaan 11, Glen Hurd, Port Elizabeth, wat op 22 Julie 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.0 (geregistrcerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 164, Port Elizabeth, Eksekuteur OXENHAM, William Edgar Vernon, born on 5 March 1902, Identity No W. of I1 Ferndale Road, Humewood, Port Elizabeth, who died on 12 September Barclays Bank D.C 0. (registered commercial bank), Trustee Branch. P.O. Box 164, Port Elizabeth, Executor SNYMAN. Johanna Dorothea Susanna, gebore op 18 Mei 1886, Persoonsnommer 133 / 1883 ]OW, van Sonopst~aat 47, Kirkwood, wat op 15 September 1970 oorlede is. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 164. Port Elizabeth, Eksekuteur. 2660/70/2-DRISCOLL, May Ethel Vernon, born Spalding on 31 July 1893, Identity No , of 43 French Street, East London, who died on 26 July R. A. Allam. 55/60 Col'osseum Building, Oxford Street, East London APPASAMY, Letchmie (also known as Nayagar), born Coopoosamy on 12 May 1907, Identity No. 800/035322A, of 53 Bullen Street. Port Elizabeth, who died on 28 September Joubert, Galpin & Searle, Natal Building, Main Street, Port Elizabeth. Attorneys for Executor. 2755/70/1-LENTZ, Aubrey Adolph Emst, born on 24 October Identity No , bachelm, of Fairview, P.O. Bcrling, C.P., who died on 2 October S. E. Farrer, P.O. BCIX 168, King William's Town GSCHROEDER. Frederick William, born on 9 July 1892, Identity No , of 10 Henry Street, King William's Town, who died on 7 October 1970, and surviving spouse, Isabella May Schroeder, born Dredge on 24 May 1899, Identity No S. E. Farrer, P.O. Box 168, King William's Town WHITFIELD. Ethel, born Norton on 6 January 1877, Identity No. 034/821078W, widow, of 54 Alice Street, King William's Town, who died on 24 August Robertson, U'iley & King, P.O. Box 55, King William's Town. 1493/70/1-DE BEER, Catherine Johanna, gebore De Beer op 1 Januarie 1904, Persoonsnommer , van Penelope Hof 5, MilitCrewcg. Port Elizabeth, wat op 16 Mei 1970 oorlede is, en nagelate cggenoot Jan Daniel de Beer, gebore op 6 September 1907, Persoonsnommer , Dclport, Horn & Delport, Posbus 3125, Port Elizabeth CAMPBELL, Thomas Hugh, born on 17 January 1891, Identity No. 101/328127W, bachelor, of Port Elizabeth, who died on 29 April Rushmere, Noach & Partners, Allied Building, Main Street, Port Elizabeth, Attorneys for Executor. 21 days A-FOURIE, Johanna Helena, born on 10 June 1898, Identity No W. spinster, of Fourie's Rus, Stutterheim, who died on 26 February Elliot Walker, Kokstad, Attorneys for Executor Testamentary GVAN HEERDEN, Joseph Jacobus, gebore op 9 Sep tember 1903, Persoonsnommer W, van Lucasstraat 59, Newtonpark, Port Elizabeth, wat op 30 September 1970 oorlede is. Delport. Horn & Dclport. Posbus 3125, Port Elizabeth. 2156/70/2-ZEELIE, Andrics Jakobus (or Jacobus), born on 29 December 1915, Identity No. 067/374817W, of 11 Lyndon Court. Grey Street, Queenstown, who died on 14 August 1970, and surviving spouse. Magrieta Johanna Zeelie, born Zeelic. L. J. Moffett & Du Preez, 11 Robinson Road, P.O. Box 158, Queenstown SMTT, Abraham Faure, born on 6 February 1931, Identity No. 344/768903W, of Komani Hospital, Queenstown, who dwd on 16 August 1970, and surviving spouse, Elizabeth Smit. Identity No W L. J. Moffett & Du Preez, 11 Robinson Road, P.O. Rox 158, Queenstown BIDDULPH. ha, born on 31 August 1879, Identity TJo , of 44 Lloyds Road, Walmer, Port Elizabeth, who dred on 29 Seplcmber A. D. Wtlkins, Secretary, E. P. Guard~an Loan and 1nves:ment Co., P.O. Box 43, Grahamstown SCHWARTZ, Leah, born on 8 December 1904, Identity No. 331/597985W, of 6 Wynne Street, Southernwood, East London, who died on 1 January E. Gordon, P.O. Box 9925, Johannesburg Lo'lTER, Johannes Hermanus, gebore op 2 Julie Persoonsnommer 097 / W, van Rawsonstraat, Pearston. wat op 29 September 1970 oorlede is, en nagelate eggenote Anna Margaretha Lotter, gebore Nel, op 1 November 1911, Persoonsnommer W. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank). Boedel- en Trustafdeling, Posbus 1493, Port Elizabeth VAN SCHALKWlJK (of Van Schalkwyk), Johannes, gebore op 26 Februarie Persoonsnommer , van Somersetstraat 42. Graaff-Reinet, wat op 12 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelen Trustafdeling, Posbus 1493, Port Elizabeth DE KLERK, Christina Susanna, gebore Botha op 13 Maart 1893, Persoonsnommer W. van Donkinstraat 51, Graaff-Reinet, wat op 26 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedel- en Trustafdeling, Posbus 1493, Port Elizabeth OCHSE, Charles Henry. gebore op 15 Julie 1891, Persoonsnomrner 028/776314W, van Shepherd's Bush, Adelaide, K.P.: wat op 29 September 1970 oorlede is. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedel- en Trustafdeling, Posbus 1493, Port Elizabeth. 1262/7&HART, Frederick (also known as Fred), born on 27 September 1905, of Port E!jizabcth, who died on 24 November Archibald, Marock, Myers & Katz, 547 Main Street, Port Elizabeth. SOUTH-WEST AFRICA-SUIDWES-AFRIKA AHRENS, Auguste Johanna Marie, born on 11 November 1873, of c/o E. Timm, P.O. Box 5682, Windhoek, who died on 6 June Mrs E. Timm, P.O. Box 5682, Wmdhoek. 586/7&DESSAUER, Gunter, gebore op 17 April 1942, van d~e plaas Kms, d~str~k Keetmanshoop, wat op 24 Augustus 1970 oorlede is. Lentin, Botma & De Waal, Posbus 38, Keetmanshoop. 368/7&RELLING, Martha, gebore op 6 Januarie 1892, van Grootfontein, wat op 19 Apr~l 1970 oorlede is. C. A. A. van der Westhuizen, pla Van der Westhuizen & Greeff, Voortrekkerstraat, Posbus 47, Otjiwarongo. 620/7GJOCHEN, Willy, gebore op 19 Oktober 1886, van plaas Otjornbal~, distrik Okahandja. wat op 3 September 1970 oorlede is. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Windhoek, Eksekuteur Testamenter. 569/7&POHL, Willi Paul, gebore op 15 September 1910, van hoek van Agste Straat en lode Weg, Walvisbaai, S.W.A., wat op 14 April 1970 oorlede is en nagelate eggenote Paula Wilhelmine Charlotte Pohl. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingclyf is Die Nasoonale Bank van S.A. Bpk., Trusteeafdeling, Posbus 460, Windhoek BOTHMA, Stefanus. gebore gedurende Junie 1916, van Otjiwarongo, Suidwes-Afrika, en nagelate eggenote Anna Cornelia Bothma. Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of S.A. Ltd, Trustee Department, P.O. Box 460, Windhoek WAHL, Christian Wilhelm, born on 15 March 1904, of Abenab, District of Grootfontein, South-West Africa, who died on 9 August 1970, and surviving spouse, Helene Wahl. Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 2164, Windhoek, Eksekuteur Testamenter,

158 158 No GOVERNMENT GAZElTE, 13 NOVEMBER 1970 LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNTS IN DECEASED ESTATES LYING FOR INSPECTION Notice is hereby given, that copies of the Liquidation and Distribution Accounts in the Estates specified in the subjoined Schedule will be open for the inspection of all persons interested therein for a period of 21 days (or l o w flspeciolly sfafed)from the dores specified or from the date of publicorion hereof, w.hichever may be the later, and at the of6ces of the masters and magistrates as statad. Should no objection thereto be lodged with the masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. The information is given in the following order: estate number, particulars of the deceased estate, period (if other than 21 days), magistrate, and name and address of executor or authorised agent. LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSIEREKENINGS IN BESTORWE BOEDELS WAT TER INSAE LB Hierby word kennis gegee dat duplikate van dk Likwidasie- en Distdbusierekenings in die boedels in die onderstaande Bylae vermeld, in d~e kantore van die meesters en landdroste, soos verrneld en gedurende 'n tydperk van 21 dae (of langer. indien spesiaal vermeld) vanaf genlelde datums of vanaj datum van publikasie hiervan, as dit later is, ter lnsae 16 van alle persone wat daarby belang het. lndien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die betrokke meesters ingedien word nie, gaan die eksekuteurs oar tot die uitbetalings ingevolge gemelde rekenings. Die inligting word in hierdie tolgorde gegee: boedelnommer, besonderhede van afgestorwe boedel, tydperk (indien anders as 21 dae), landdros, en naam en adres van eksekuteur of gemagtigde agent. SCHEDULE-BY LAE CAPE-KAAJ? At the Office of the Master, CAPE TOWN, and also of the magistrate of the district when stated in parentheses By die Kantoor van die Meester, KAAPSTAD, en oak van dle landdros van die distrik wanneer dit tussen hakies gemeld word 6276/6!+RINQUEST, Adam Jacobus, Persoonsnommer K, van Skoolstraat 111, Noorder Paarl, en nagelate eggenote Sarah Florina Rinquest, gebore Apollis, Persoonsnommer 0%/758504K; Eerste en Finale (Paarl). Paarlse Eksekuteurskamer en Bank Bpk., Hoofstraat 258, Posbus 15, Paarl, Kaapprovinsie COETZEE, John Richard, Identity No W, of 371 Main Road, Observatory, Cape, and surviving spouse, Nora Beatrice Coetzee; First and Final (Wynberg). Fairbridge, Arderne & Lawton, 46 St George's Street, Cape Town, Attorneys for the Executrix BAM, Anne Caroline, Identity No W, of 124 Main Road, Somerset West, Cape, and sudving spouse, Pieter de Villiers Bam, Identity No W; First and Final (Somerset West). Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Cape Town Trustee Branch, P.O. Box 4, Cape Town, Executor Testamentary COHEN, David, Identity No l95w, of Muizenberg; First and Final (Simonstown). Joelson & Ressel, 134 Adderley Street, Cape Town, Attorneys for Executors Dative. 5001/69/B-LIPSCHITZ, Annie, born Weiner, Identity No. 022/722366W, of Ballochryle, Talana Road, Claremont, Cape; Flrst and Fmal (Wynberg, Cape). Arthur E. Abrahams & Gross, Greenmarket Place, 54 Shortmarket Street, Cape Town, Attorneys for Executor Dative PERNICK, Morris, Identity No. 0%/731320, of 19 Nantes Street, Paarl; First and Final (Paarl). S. G. Hoffman & Van Tonder, United Buildings, 31 Lady Grey Street, Paarl GENIS, James Samuel, Persoonsnommer W, of Clydestraat 59, Bellville, Kaap, en nagelate eggenote Margaretha Francois Genis, Persoonsnommer 090/624923W (Bellville). Nebex Eksekuteurskamer en Trustrnaatskappy Bpk., Posbus 688, Kaapstad, Gemagtigde Agent vir Eksekuteur Testament& DE WAAL, Willem Adolph (of Adolf), Persoonsnommer 095/714167W, van 4 Delaans, Kleinmond, en nagelate eggenote Maria Petronella de Waal, gebore Malherbe, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Caledon). Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville, Mede-eksekuteur Testamenter STEYL, Jan Gabriel Abraham, Persoonsnommer 012/448412W, van Hospitaalweg, Ladismith, Kaapprovinsie; Eerste en Finale (Ladismith, Kaapprovinsie). Raath & De ViIliers, Posbus 7, Britstown, Prokureurs vlr Eksekuteur HEMMENS, Margaret Mary, born Rice, Identity No , of Arcadia, Main Road, Observatory; First and Final (Wynberg). Pincus. Matz & Feinberg, 135 Main Road, Claremont, Cape. 1580/70A--DU PLESSIS, Gabriel Gideon, Persoonsnommer 096/756482W, van Muscadelstraat 20, Huguenot, en nagelate eggenote Heletje Elizabeth Wilhelmina du Plessis; Eerste en Finale (Paarl). Eksekuteurskamer Drakenstein Bpk. (geregistreerde algemene bank), Lid van die Bolandse Eksekuteurskamer Groep, Posbus 236, Paarl. 4083/70/C-GERBER, Hendrik Jacobus, Persoonsnommer 022/737125W, van Hoogstraat Ma, Mosselbaai, en nagelate eggenote Ellen Gerber, Persoonsnommer m; Ekrste en Finale (Mosselbaai). P.O. Wilmot, Takbestuurder, Voogdy Bank Bpk., Posbus 270, Mosselbaai, Agent vir die Eksekuteur Testamenter SMIT, Jacoba Martha Maria, gebore Burger, Persoonsnommer 014/554029W, van Jakarandalaan 8, Blomtuin, Bellville; Eerste en Finale (Bellville). J. L. du Plessis, Takbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 61, Bellville, Eksekuteur TestamentCr. VAN SCHOOR, Dirk Johannes, Persoonsnommer W, van Victoriastraat 46, Goodwood, en magelate eggenote Susanna Elizabeth Fourie van Schoor, voorheen Cister, gebore Van Wijk, Persoonsnornmer 014/734216W; Eerste en Finale (Goodwood). J. L. du Plessis, Takbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 61, Bellville, Agent vir Eksekutrise Testamenter 3067/70/B-BESTER, Andries Jacobus, Persoonsnommer W, van Havengastraat 27, Oakdale, Bellville, en nagelate eggenote Maria Johanna Bester, gebore Kotze, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Bcllville). J. L. du Plessis, Takbestuurder, Santam Bank Bpk., Posbus 61, Bellville, Agent vir Eksekuteurs Testament& VAN DER MERWE, Susanna Maria, van Hoogstraat, Napier, en nagelate eggenoot Petrus van der Merwe, Persoonsnommer ; Aanvullende Eerste en Finale (Bredasdorp). Luttig & Prins, Posbus 16, Napier HUMAN, Hendrik Matthys, Persoonsnommer 117 / W, van Malanstraat 4, Somerset-Wes; Eerste en Finale (Somerset-Wes). Colin Jchn Pullen, van Rowan & Pullen, Panoramagebou, Strand, en Christina Human, Malanstraat 4, Somerset-Wes FOURIE, Daniel Abraham, Persoonsnommer 015/ W, van Fletcherstraat 20, Bredasdorp. en nagelate eggenote Elizabeth Catharina Fourie, gebore Cilliers, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Bredasdorp). Die Bredasdorpse Eksekuteurskamer Bpk. (geregistreerde algemene bank), Posbus 19, Bredasdorp, Agente vir die Eksekutrise Testamenter eDU TOIT, Mathys Jchannes, Persoonsnommer 086/583132W, van Hartenbos, distrik Mosselbaai, en nagelate eggenote Nicoline Susanna du Toit, gebore Rabie, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Mosselbaai). Seholtz, Pauw & Van Renen, Posbus 54, Mosselbaai, Prokureurs vir Eksekutrisc Testamenter. 4426/6%NEWBERY, Edgar, Identity No. 022/778649W, of 29 Recreation Road. Fish Hoek. Cave Province; First and Final (Simonstown). Marquard & ~eec,146 Main Road, P.O. Box 29, Plumstead, Attorneys for Executrix Testamentary LATEGAN, Willem Hermanus Rabe, Persoonsnommer 080/523078W, van Goedehoop Ouetehuis, Parow; Eerste en Finale (Bellville). I. S. CronjB, Sekretaris, Malmesbury, Eksekuteurskamer Bpk., Hillstraat, Malmesbury, Medeeksekuteur TestamentCr THEART, Coenraad Frederik (of Frederick of Fredrik), Persoonsnommer 100/808303W, van Huguenootstraat 7, Epping, Kaapprovinsie, en nagelate eggenote Dirkie Cornelia (of Corleen) Catharina Theart, gebore La Grange, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Goodwood). Meyer, Nel & Van Breda, Kroningslaan 14, Posbus 132, Bellville, Prokureurs vir Eksekutrise Testamenter GRAY, William Morris, Identity No. 963/022591W, of Paradyskloof Road, off Someiset West Road, Stellenbosch; First and Final (Stellenbosch). Paul & A. H. Clwer, Permanent Building, 4 Plein Street, Stellenbosch, Attorneys for the Executrix Testamentary.

159 3955/70-LE ROUX, Gabrid Jacobus, Persoonsnommer W, van Surreystraat 58, Goodwood; Eerste en Finale (Bellville). Marais, Pienaar & Vennote, Posbus 50, Bellville McALLISTER, Patrick, Identity No. 093/682532W, of 257 Jan van Riebeeck Road, Oudtshoorn; First and Fmal (Oudtshoorn). Pocock & Bailey, P.O. Box 58, 117 Church Street, Oudtshoorn, Attorneys for Executrix Testamentary. 3200/70/C-WRIGHT, Audrey Stewart, born Illman, Identity No. 022/585786W, of 8 Raeson Court, Culm Road. Plumstead, Cape; Fmt and Final (Wynberg). Balsillie, Watermeyer & Bosman, 49 St George's Street, Cape Town, Attorneys for Executor HERSCH, Meyer (or Meier), Identity No W. of Barrie Road, George; First and Final (George). Mlllcr & Harrls, Mutual Buildmg, York Street, P.O. Box 35, George, Attorneys for Executrix Testamentary. 4290!70--HOPS, Herbert Christian Watt, Identity No W, of 97 Queen Street, Oudtshoorn; First and Final (Oud shoorn). Pocock & Bailey, P.O. Box 58, 117 Church Strecr. Outdshoorn. Attornevs for Executor Testamentary. 4810/70/B-STEELE, Hugh Joseph, Identity No W, of 21 Blenheim koad, Plumstead; F~rst and Final (Wjnberg). Gordon Davis S( Jackson, 537 Grand Parade Centre, 3 Castle Street. Capc Town GERBER, Handrik Hermanus Philippus, Persoonsnommer 130/986112W, van Vredestraat, Wolseley; Eerste en Finale (Wolseley). Die Bolandse Eksekutcurskamer, Posbus 41, Wolseley, Eksekuteurs Testameiltkr. 1080/70-MOUTON, Anna Magdalena, gebore Le Roux. Persoonsnommer W; Eerste en Laaste (Bellv~lle). Gert Johames Stone. Posbus 12, C~trusdal. l804/70-slabbert, Hermanus Josias, Persoonsnommer 014/488037, van Surreystraat 7, Goodwood, en nagelate eggenote Maude Elizabeth Slabbert, gebore La Cock; Eerste en Finale (Goodwood). Heyns, Strauss & Visagie, Posbus 18, Goodwood en/ of 13de Vloer, Heerengracht, Kaapstad. 610/70-THIART, Frederick Jeremiah, Persoonsnommer W, van Carolusburg, en nagelate eggenote Lulu Cathleen Thiart, Persoonsnommer 014/470746W; Eerste en Laaste (Springbok). Botha & Naude, Posbus 15, Springbok VAN JAARSVELD, Elsie Maria, Persoonsnommer W, van Voortre'hkerstraat, Loeriesfontein; Eerste en Laaste (Calvinia). E. v/d Merwe Louw, Posbus 56, Loeriesfontein NOA, Carl August Rudolf, Identity No W, of Fairbridge Road, Milnerton, Cape; First and Final. The Trust Bank of Africa Limited, Trust and Estates Depa~tment, 514 Regis Build~ng, 112 Adderley Street, P.O. Box 353, Cape Town /69/A-DE VILLIERS, Delphine Dekia, born Fuggle, Identity No. 958/071205W, widow, of 46 Scott Road, Observatory, Cape; First and Final. Buchanan & Berman, C.N.A. Building, Maynard Road, Wynberg, Attorneys for Executrix PIQUER, John Abraham, of 12 Fifth Avenue, Belgravia Estate, Athlone, and subsequently deceased spouse, DeIiah Magdalene Piquer; Amended First and Final (Wynberg). Michael I. Shorkend & Co., 404 Scotts Building, 10 Plein Street, Cape Town. 2032/70/C-KEEPEN, Alfred Ernest, Identity No , of The Manse, Glen Road, Glencairn, Cape, and surviving spouse, Dorothy Maria Keepen. Identity No ; First and Final (Simonstown). Dempers & Guthrie, P.O. Box 87, Fish Hoek BEHNE, Frieda, born Karl, Identity No W. of Linde Street, Caledon; First and Final (Caledon). Guthrie & Theron, P.O. Box 17, Caledon, Attorneys for the Executor Testamentary MORRISON, Elizabeth Ann, born Anderson, Identity No. 022/880750W, widow, of 8 Highbury Court, Princess Street, Mowbray; First and Final (Wynberg). Balsillii, Watermeyer & Jhzmart, 49 St George's Street, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary. 3%2/70/B-BLACKBURN, Hilda Florence, Identity No W, spinster. of 28 Raapenberg Road, Mowbray, Cape; First and Final (Wynberg). The South Afrlcan Association for the Adminhtration and Settlement of Estates, 6 Church Square, Cape Town. 2031/70-JOOD, Ben Adam, Identity No. 022/893082C, of 117 Seventh Sucet, Elsies River. Cape, and surviving spouse, 'Lenah Jood, born Moolman; First and Final (Bellville). Clarke & Co., 100 Long Street, Cap Town, Attmeys for Executrix. 400/6&ABELS, Jamed Christian, of 24 St Pangas Road, Sumyside, Athbne; First and Final, (Wynberg). 0, A. Ka jieker & Company, George Skeet. Athloae. STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No '41661-KINDO, 'Frederick Jacob, of Journeys End, P.O. Sunnydale, Fish Woek, and surviving spouse, Caroline Catherine Kindo, born Eksteen; Amended First and Final (Simonstown). 0. A. Karjieker & Company. George Street, Athlone KING, Edgar Vincent Reginald, Identity No W, of 17 Albert Road, Tamboerskloof, Cape Town, and surviv~ng spouse, Suzanna Georgina King; First and Final. Syfret, Godlonton & Low, 24 Wale Street, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary LOVE, Agncs McLean, Identity No W. of 41 The Shelton. Grove Walk. Claremont. Cave: First and Final (Wynberg. cape). Syfret's rust Co, ~td, -24 Wale Street, Cape Town. CO-Executor Testamentary MARSHALL, William Arnott Barry, Identity No. 007/384217W, of 605 Maddison Street, Hastings, Dunedin, New Zcaland. Syfret's Trust Co. Ltd. 24 Wale S:leet, Capc Town, Agents for the Foreign Executor Testamenlary. 1918]63-WOOLF. Lazar, Identity No. 022/169266W, of Wynberg, Capc; First and Final (Wynberg). C. & A. Friedlander, 140 St Georgc's Street, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary. 380!70/C--SP!E.PiNGSHOEK, John Andrew, Identity No K: of 1 York Way. Matroosfontein, Cape, and surviving spouse, Mary Ann Spleringshoek, born Burns; First and Final (Goodwood). John S. i.:cr 2; Wood, P.O. Box 1405, Cape Town, Attorneys for thc Executrix Testamentary MILLER, Sophia Conradie, born Lotz, Identity No. 022/283063W, of Bellville, and surviving spouse, Mnlcoln~ Hempton h?i:ler. Idencity No. 022/219343W; First and Final (Bellville). Silberbauers, P.O. Box 921, Cape Town, Attorneys 01 the Executor WELEMSKY, Elizabeth Wilhelmina, of Salisbury, Rhodesitl, and sur\.iving snouse. Roy Welensky: First and Final. Dichmont C Dichmont. P.O. Bos 469, Cape Town, Attorneys for the Executor Tesiamenlary VAN DIGGELEN, Hcndrik Cornelius Tromp, of Kalk Bay, Cape, and surviving spoose, Edna Maud van Diggelen; Second and Final (Simonstown). Kenneth White Trust Co. (Pty) Ltd, P.O. Box 3160, Cape Town, P. J. D. de Villiers, Executor Dative. 3850/70-MIDDLEMOST, Leoni May, born Kingsbury, Identity No. 022/212394W, of Plumstead; First and Final (Wynberg). W. E. Moore & Son, P.O. Box 455, Cape Town, Attorneys for the Executor Testamentary DE VILLIERS, John Oliver, of Claremont, Cape; First and Final (Wynberg). Fairhead's Trust Ltd, P.O. Box 4392, Cam Town, J. M; de -villiers & W. T. Fairhead. Executors Testamentary. 5142/69/A-KNOTT, Willlam James Identity No W, of 33 Whitehall Court. Main Road, Rondebosch, Cape; Supplementary First and F~nal (Wynberg, Cape). Syfret's Trust Co. Ltd, 24 Wale Street. Cape Town. Executors Testamentary RUDOLPH, Sophia Henrietta, born De Villiers, of 28 Salisbury Road, Carshalton, Surrey, England; First ahd Final. The General Estate and Orphan Chamber, 4 Church Square, Cape Town BALL, Henry Herbert Adkins, of 24 De Waal Road, Fish Hoek; Amended First and Final (Simonstown). H. L. Stern, Geffen & Closenberg, Ninth Floor, Mobil House, Long Street, Cape Town, Attorneys for Executor Testamentary DU TOIT, Petrus Arnoldus, Identity No W, of 24 Sonop Street, Brackenfell, Cape, and surviving spouse, Francina Adriana du Toit, Identity No. 014/471047W; First and Final (Bellville). B. Singer, Executor Dative, c/o Nochomovitz Singer & Co., 162 Longmarket Street, Cape Town KOUKOULLIS, Phidias, Identity No , of 41 Durban Road, Mowbray; Amended First and Final, 30 days (Wynberg). George KoukoulPs, c/o R. Asherson & Asherson, 85 St George's Street, Cape Town, Attorneys FRANKAL, Cynthia, born Maisel, Identity No , of 19 Riverside Drive, Milnerton. Arthur E. Abrahams & Gross, 54 Shortmarket Street, Cape Town, Attorneys for Executor Testamentary WORTLEY, Horace Edgar, Identity No M1W, of 10 Melrose Avenue, Claremont, Cape; First and Final (Wynberg). Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Limited, Western Cape Trustee Branch, P.O. Box 4, Cape Town, Ejrecutor Testamentary HOSKING, John Filmer, Identity No W, of 130 Woodley Road, Plumstead; First and Fhl (W nberg). Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), wd which is amalnamated The National Bank of South Africa Limited, Western Cipe Tnutes Branch, P.0, Box 4, Cape TO&, Ekecutor TunPmentaly,

160 168 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER /70/A-LAUBSCHER, Joseph Stephanus, Persoonsnom- 3209/7&BRINK, Joan, Persoonsnommer , van mer 117/920335W, van Wadesstraat 9, Strand, Kaap, en nage- Pospersoneel, Wellington; Eerste en Finale (Wellington). J. P. late eggenote Cornelia Johanna Laubscher, Persoonsnomrner 117 / le Grange, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Pos W: Eerste en Finale (Strand). Christina Maria Ernsmup en bus 12. Riversdal. ~emietta' Wilhelmina ~ru~e'r, ~ownsendstraat 13, Strand, ~ a a ~, SCOTT, Jan Frederik Emst, van Herschellstraat 37, en Heidelaan 16, Bloernhof, Bellville, Kaap. Strand; Eerste en Finale (Strand). J. P. le Grange, Bestuurder, 4015/70/B-BULLOCK, Eric Vernon Ross, Identity No Bolandse Eksekuteurskarner Bpk., Posbus 12, Riversdal W, of 14 Greenlawns Square, Claremont, Cape. and sur STIETS, Maria, gebore Figland, Persoonsnommer vlvlne, spouse. Gwendolvn Francis (or Frances) Bullock. born K. van Golden Valley, Blanco, distrik George; carter. identi& No ~: ~irst and Final (~vnbera). Eerstz en Finale (George). P. A. Wiggett. Eksekuteur Datlef, The standard *~ank of S.A. Ltd (registered commer&f bani;), pla Heunis, Botha & Wiggett, Yorkstraat 117, Posbus 260, - - Trustee Blanch, P.O. Box 54, Cape Town, Executor Testanien- George. tary VAN DEN BERG. Barend Pctrus, Persoonsnommer 1569/70-EIENDRIKS, Sarah Johanna Maria. gehore Vlok, 022/364781W, van Uitkyk, Lovatweg, Ottery; Eerste en Finale, Persoonsnommcr 031/803067W, weduwee, van Devcnishstraat, (Wynberg). Marquard & Keet, Maynardhuis Maynard- Prins Albert, Kaap; Eerste en Laaste (Prins Albert). Die S:andard weg, Posbus 121, Wynberg, Kaapprovinsie, Prokureurs vir Ekse- Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, kuteur Testabenter. Posbus 54, Kaapstad, Eksekuteur Testamenter. 241/70-VAN DER BYL, Dawid Joseph (or Josef) Aaron lB-ELLIS, Pieter Le Roux, Persoonsnomrner K, van Murraystraat, Swellendam, en nagelate eggenote Malie Margaretha Ellis, gebore Ficks, Persoonsnornrner K; Eerste en Finale (Swellendam). Louw & Steyn, Voortrekstraat, Posbus 11, Swellendarn, Prokureurs vir Eksekutrise TestarneniCr THERON, Adriaan Johannes Hendrikus, Persoonsnommer 042/939148W, van St. Helena Baai, oor Vredenburg; ERrste en Finale (Vredenburg). Die Standard Bank van Suid- Afrika Beperk (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 329, Port Elizabeth, Eksekuteur. 4581/70-AMERICA, Philip Christian, Identity No K, of Willowdale, Toronto, Canada, and surviving spouse, Gertrude America, born Patience; First and Final. Herold Gie & Broadhead, 8 Darling Street, Cape Town, Attorneys for the Executor WATSON-SMITH, William, Identity No , of Cape Town; First and Final. Bisset, Boehmke & McBlain, P.O. Box 76, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary WOOD, Ronald Frank. Identity No..022/604473W, of 63 Rathgar Street, Oakdale Estate, Bellv~lle; First and Fmal (Bellville). Board of Executors. 4 Wale Street, Cape Town, J. D. Allen (Secretary), Executor Testamentary SPEYER, Julia Ma~y, widow, of Harewood Nursing Home, Plumstead; First and Final (Wynberg). Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, L. F. Speyer, G. Cranswick and J. D. Allen (Secretary), Executors Testamentary. 106/45/A-GALLANT, Joseph, of Veeplaats, Redhouse, District of Port Elizabeth, and subsequently deceased spouse, Elizabeth Gallant, born Kivits; Amended First and Final (Port Elizabeth). Lawson Brown & Hutton, 422 J.B.S. Building, 89 Main Street, Port Elizabeth, Attorneys for Executor Dative B-SPIER, Amy Alton, born Rushby, Identity No W, widow, of 11 Clilford Court, Main Road, Claremont, First and Final (Wynberg). John S. Ince & Wood, P.O. Box 1405, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary VAN RYNEVELD, Reginald Clive Berrange, Identity No. 022/509502W, of Byways, Austwick Road, Rondebosch, Cape; First and Final (Wynberg). Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, A. J. van Ryneveld, C. B. van Ryneveld and J D Allen, Secretary, Executors Testamentary THOMPSON, Morris Charles, Identity No K, of Lotus River, Grassy Park and surviving spouse, Olive Myrtle Noel Thompson, born Le Grange, Identity No K; First and Final (Wynberg). Silberbauers, P.O. Box 921, Cape Town, Attorneys for the Executrix RYNHOUD, Mary Eunice. born Boyce, Identity No. 022/301680W, of 16 Van Ryneveld Road, Devil's Peak Estate, Cape Town, and subsequently deceased spouse, Cecil Norman Rynhoud, Identity No W; First and Flnal. Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, J. A. Durniny, Manager Executor JACKSON, Johanna Gertruida, widow; First and Final (Strand). Frank Bernadt & Joffe. 85 St George's Street, Cape Town, Attorneys for the Executrix Dative SUTER, Alfred Wiliiam, Identity No , of Gordons Bay; First and Final (Strand). W. E. Moore & Son, P.O. Box 455, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary DE VILLIERS, Johannes Hendrik Stephanus, Persoonsnommer 019/612289W, wewenaar, van Voortrekkerstraat, Villiersdorp; SupplementEre (Caledon). P. J. Hall, Takbestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer, Posbus 10, Villiersdorp, Agent vir Eksekuteur Testament&. 2833/70/B-POTGIETER, Catharina Susanna, Persoonsnommer 117 /919170w, van Vanderstelstraat 14, Strand, en nagelate eggenoot Johannes Hermanus Potgieter. Persoonsnocnmer W; Eerste en Finale (Strand), Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 56, Strand. (or Arend), Identi~y No C. of Le Roux Street. Hergzicht, Springbok, Cape Province, and surviving spouse, Stella Mary van der Byl, born Peters, Identity No. 007/152093C; First and Final (Springbok). Minde, Schapiro & Smith, 49 Durban Road, Bcllville, Cape Province, Attorneys for Executrix DE KLERK, Jacob Coenraad, Persoonsnommer W. van Rietvlei, Calvinia, en nagelate eggenote Rachel Charlotta de Klerk, gebore Smith, Persoonsnornrner W; Eerste en Finale (Calvinia). Groenewald & Groenewald, Saamstaangebou, Dorpslraat, Posbus 33, Calvinia KAPLAN, Bertha Malke, Idcntity No. 096/731310W, of Monte Vista, Nantes Street, Paarl; First and Second and Final (Paarl). The Paarl Board of Executors and Bank Ltd, 258 Main Street, P.O. Box 15: Paarl, Cape Province JOOSTE, James, Persoonsnornmer , van Verdrictfontein, Williston, en nagelate eggenote Anna Maria Jooste, Peersoonsnomrner ; Eerste en Finale (Williston). G. B. Kenlpen & De Wet Nel. Greystraat 7, Carnarvon, Prokureurs vir Eksekuteurs TestamentEr LIEBENBERG, Johanna Co~nelia Wilhelrnina, gebore Bouwer, Persoonsnommer 022/528299W, weduwee, van Tivertonweg 85, Plurnstead; Eerste en Finale (Wynberg). C. Brener, Posbus 13, Goodwood, Kaapprovinsie, Prokureur vir Eksekuteur. 2187/70-ALBERTS, Frans Hendrik, Persoonsnommer W, van Hoekwil George, en nagelate eggenote Maria Magdalena Alberts, gebore Theron, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (George) A-GREEFF. Abraham Petrus. Persoonsnornmer ~: van ~os~itaalstraat 11, Oudtshoorn; Eerste en Finale (Oudtshoorn). Duvenage, Keyser & Jonck, Posbus 104, Oudtshoorn, Prokureurs vir ~ksekutrise Testamentsr VAN NIEKERK, Adriaan Pieter, Persoonsnommer 096/711860W, van Lutzville, Kaapprovinsie. en nagelate eggenote Jacoba Petronella van Niekerk, gebore Hanekom, Persoonsnommer W; Eerste en Laaste (Vanrhynsdorp). Ba~clays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afriha Bpk., Westelike Kaap Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur TestamentCr SPREETH. Egbertus Bletterman, Persoonsnornmer 090/614524W, van Hoofstraat, Garies, en nagelate eggenote Maria Jacoba Spreeth, gebore Schreuder, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Garies). Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk, Westelike Kaap Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur TestamentCr. 2932/7(tEHLERS, Dirk Leonardus, Persoonsnommcr W, van Waverenplein 20, Eppingtuin, Kaapprovinsie, en nagelate eggenote Helena Catharina Ehlers, Persoonsnommer 014/508038W; Eerste en Finale (Bellville). Die Trust Bank van Afrika Bpk, Posbus 353, Kaapstad. 3057/70-TAPPE, Wilhelm Ernil Franz, Persoonsnommer , van Kluestraat 38, Worcester; Eerste en Finale (Worcester) Die Trust Bank van Afrika Bpk., Posbus 353, Kaapstad. 6592/69/A-ODENDAAL, Harriet, Persoonsnommer 111 / W, van Reitzstraat 8, Riversdal; Eerste en FinaIe (Riversdal). Hofmeyr & Seun, Posbus 16, Riversdal, Prokureurs vir die Boedel VAN ZYL, Louwrens (of Lourens) Hernias Cornelis, Persoonsnornmer 137/242443W, van Tuinst~aat 28, Vredendal, en nagelate eggenote Johanna Adriana Jacoba Elizabeth van Zyl, gebore Engelbrecht, Persoonsnomrner W; Eerste en Finale (Vredendal). Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 40, Vredendal A-VAN DER MERWE, Roelof Abraham, van Vredenhof, Bellville, en nagelate eggenote Catharina Johanna van der Merwe, gebore Oosthuizen; Verbeterde Eerste en Finale (Bellville). Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville, Agent vir die Eksekuteur Testamentgr,

161 169 No.2921 GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER /70/A-LAUBSCHER, Joseph Stephanus, Persoonsnommer 117/920335W, van Wadesstraat 9, Strand, Kaap, en nagelate eggenote Cornelia Johanna Laubscher. Persoonsnommer 117 / W; Eerste en Finale (Strand). Christina Maria Erasmus en Henrietta Wilhelmina Kruger, Townsendstraat 13, Strand, Kaap, en Heidelaan 16, Bloemhof, Bellville, Kaap. 4015/70/B-BULLOCK, Eric Vernon Ross, Identity No W, of 14 Greenlawns Square, Claremont, Cape, and survlvlng spouse, Gwendolyn Francis (or Frances) Bullock, born Carter, Identity No W; First and Final (Wynberg). The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commerc~al bank), Trustee Blanch. P.O. Box 54.. Ca~e Town. Executor Testamen- A tary HENDRITSS, Sarah Johanna Maria. gebore Vlok, Persoonsnommer 031 /804067W, weduwee, van Devenishslraat, Prins Albert, Kaap; Eerste en Laas'ie (Prins Albert). Die Standard Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde Randelsbank), Trusteetak, Posbus 54, Kaapstad, Eksekuteur Testamenter. 3686/69/B-ELLIS, Pieter Le Roux, Persoonsnommer K, van Murraystraat, Swellendam, en nagelate eggenote Malie Margaretha Ellis, gebore Ficks, Persoonsnommer K; Eerste en Finale (Sv,dlendam). Louw & Steyn, Voortrekstraat, Posbus 11, Swellendam, Prokureurs vir Eksekutrise Testamenter THERON, Adriaan Johannes Hendrikus, Persoonsnommer 042/939148W, van St. Helena Baai, oor Vredenburg; Eerste en Finale (Vredenburg). Die Standard Bank van Suid- Afrika Beperk (geregistreerde handelsbank), Trusteetak, Posbus 329, Port Elizabeth, Eksekuteur. 4581/70-AMERICA, Philip Christian, Identity No K, of Willowdale, Toronto, Canada, and surviving spouse, Gertrude America, born Patience; First and Final. Herold Gie & Broadhead, 8 Darling - Street, Cave Town, Attorneys for the Executor WATSON-SMITH, William, Identity No. 965/014500, of Cape Town; First and Final. Bisset, Boehmke & McBlain, P.O. BOX 76, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary WOOD, Ronald Frank, Identity No. 022/604473W, of 63 Rathgar Street, Oakdale Estate, Bellv~lle; First and Fmal (Bellville). Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, J. D. Allen (Secretary), Executor Testamentary SPEYER, Julia Mafy, widow, of Harewood Nursing Home, Plumstead; First and Flnal (Wynberg). Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, L. F. Speyer, G. Cranswick and J. D. Allen (Secretary), Executors Testamentary. 106/45/A--GALLANT, Joseph, of Veeplaats, Redhouse, District of Port Elizabeth, and subsequently deceased spouse, Elizabeth Gallant, born Kivits; Amended First and Final (Port Elizabeth). Lawson Brown & Hutton, 422 J.B.S. Buddlng, 89 Mam Street, Port Elizabeth, Attorneys for Executor Dative B--SPIER, Amy Alton, born Rushby, Identity No W, widow, of 11 Clifford Court, Main Road, Claremont, First and Final (Wynberg). John S. lnce & Wood, P.O. Box 1405, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary VAN RYNEVELD, Reginald Clive Berrange, Identity No. 022/509502W, of Byways, Austwick Road, Rondebosch, Cape; First and Final (Wynberg). Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, A. J. van Ryneveld. C. B. van Ryneveld and J. D. Allen, Secretary, Executors Testamentary THOMPSON, Morris Charles, Identity No K, of Lotus River, Grassy Park and surviving spouse, Olive Myrtle Noel Thompson, born Le Grange, Identity No K; First and Final (Wynberg). Silberbauers, P.O. Box 921, Cape Town, Attorneys for the Executrix RYNHOUD, Mary Eunice, born Boyce, Identity No. 022/301680W. of 16 Van Ryneveld Road, Devil's Peak Estate, Cape Town, and subsequently deceased spouse, Cecil Norman Rynhoud, Identity No. 022/301679W; First and Final. Board of Executors, 4 Wale Street, Cape Town, J. A. Duminy, Manager Executor JACKSON, Johanna Gertruida, widow; First and Final (Strand). Frank Bernadt & Joffe, 85 St George's Street, Cape Town, Attorneys for the Executrix Dative SUTER, Alfred William, Identity No , of Gordons Bay; First and Final (Strand). W. E. Moore & Son, P.O. Box 455, Cape Town, Attorneys for the Executrix Testamentary DE VILLIERS, Johannes Hendrik Stephanus, Persoonsnommer 019/612289W, wewenaar, van Voortrekkerstraat, Villiersdorp; Supplementere (Caledon). P. J. Hall, Takbestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer, Posbus 10, Villiersdorp, Agent vir Eksekuteur Testament6r lB-POTGIETER, Catharina Susanna, Persoonsaommer 117/919170W, van Vanderstelstraat 14, Strand, en aagelate eggenoot Johannes Hermanus Potgieter. Persoonsnocnmer ~; Eerste en Finale (Strand): Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 56, Strand BRINK, Joan, Persoonsnommer 111/897667, van Pospersoneel, Wellington; Eerste en Fmale (Wellington). J. P. le Grange, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 12. Kiversdal SCOTT, Jan Frederik Ernst, van Herschellstraat 37, Strand; Eerste en Finale (Strand). J. P. le Grange, Bestuurder, Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 12, Rwersdal STIETS, Maria, gebore Figland, Persoonsnommer 042/968215K, van Golden Valley, Blanco, distrik George; Eerste en Finale (George). P. A. Wiggett, Eksekuteur Datlef, p/a Heunis, Botha & Wiggett, Yorkstraat 117, Posbus 260, Gcorgc VAN DEN BERG. Barend Pctrus, Persoonsnommer 022/364781W, van Uitkyk, Lovatweg, Ottery; Eerste en Finale, 16: 11 / 70 (Wynberg). Marquard & Keet, Maynardhuis Maynnrdweg, Posbus 121, Wynberg, Kaapprovinsie, Prokureurs wr Ehsekuteur Testabenter VAN DER BYL, Dawid Joseph (or Josef) Aaron (or Arend). Tdent~ty No. 025/724561C, of Le Roux Street, Bergzlcht, Sprillgbok, Cape Province, and surviving spouse, Stella Mary van der Byl, born Peters, Identity No. 007/152091C; Flrst and F~nal (Sprrngbok). Minde, Schapiro & Smith, 49 Durban Roed. Bellvllle, Cape Province, Attorneys for Executrix DE KLERK, Jacob Coenraad, Persoonsnommer 021 / W, van Rietvlei, Calvinia, en nagelate eggenote Rachel Charlokta de Klerk, gebore Smith, Persoonsnommer 021 /673458W; Eerste en Finale (Calvinia). Groenewald & Groenewald, Saamstaangebou, Dorpstraat, Posbus 33, Calvinia KAPLAN, Bertha Malke, Identity No. 096/731310W, of Monle Vista, Nantes Street, Paarl; First and Second and Final (Paarl). The Paarl Board of Executors and Bank Ltd, 258 Main Street, P.O. Box 15, Paarl, Cape Province. 3215/7@-JOOSTE, James, Persoonsnommer , van Verdrietfontein, Williston, en nagelate eggenote Anna Maria Jooste, Peersoonsnommer ; Eerste en Finale (Williston). G. B. Kempen & De Wet Nel, Greystraat 7, Carnarvon, Prokureurs vlr Eksekuteurs TestamentCr LIEBENBERG, Johanna Cornelia Wilhelmina, gebore Bouwer, Persoonsnommer 022/528299W, weduwee, van T~vertonweg 85, Plumstead; Eerste en Finale (Wynberg). C. Brener, Posbus 13, Goodwood, Kaapprovinsie, Prokureur vir Eksekuteur ALBERTS, Frans Hendrik, Persoonsnommer W, van Hoekwil George, en nagelate eggenote Maria Magdalena Alberts, gebore Theron, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (George). 685/70/A-GREEFF, Abraham Petrus, Persoonsnomrner W, van Hospitaalstraat 11, Oudtshoorn; Eerste en Finale (Oudtshoorn). Duvenage, Keyser & Jonck, Posbus 104, Oudtb hoorn, Prokureurs vir Eksekutrise TestamentCr VAN NIEKERK, Adriaan Pieter, Persoonsnommer 096/711860W, van Lutzville, Kaapprovinsie, en nagelate eggenote Jacoba Petronella van Niekerk, gebore Hanekom, Persoonsnornmer W; Eerste en Laaste (Vanrhynsdorp). Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Westelike Kaap Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur Testamenter. 2441/7WPREETH, Egbertus Bletterman, Persoonsnommer 090/614524W, van Hoofstraat, Garies, en nagelate egpnote Maria Jacoba Spreeth, gebore Schreuder, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Garies). Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Westelike Kaap Trusteetak, Posbus 4, Kaapstad, Eksekuteur Testamenter EHLERS, Dirk Leonardus, Persoonsnommer W, van Waverenplein 20, Eppingtuin, Kaapprovinsie, en naeelate eeeenote Helena Catharina Ehlers, Persoonsnommer 01~/508038~; Eerste en Finale (Bellville). Die Trust Bank van Afrika Bpk., Posbus 353, Kaapstad TAPPE, Wilhelm Emil Franz, Persoonsnommer ; van Kluestraat 38, Worcester; Eerste en Finale (Worcester). Die Trust Bank van Afrika Bpk., Posbus 353, Kaapstad /69/A-ODENDAAL, Harriet, Persoonsnommer 111 / W, van Reitzstraat 8, Riversdal; Eerste en Finale (Riversdal). Hofmeyr & Seun, Posbus 16, Riversdal, Prokureurs vir die Boedel VAN ZYL, Louwrens (of Lourens) Hermias Cornelis, Persoonsnommcr 137 /242443W, van Tuinstraat 28, Vredendal, en nagelate eggenote Johanna Adriana Jacoba Elizabeth van Zyl, gebore Engelbrecht, Persoonsnomrner W; Eerste en Finale (Vredendal). Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 40, Vredendal lA-VAN DER MERWE, Roelof Abraham, van Vredenhof, Bellville, en nagelate eggenote Catharina Johanna van der Merwe, gebore Oosthuizen; Vmbeterde Eerste en FinaIe (Bellville). Die Bolandse Eksekuteurskamer Bpk., Posbus 48, Bellville, Agent vir die Eksekuteur Testamenter,

162 STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No /7&RUSSOUW, Louisa Jacoba, Persoonsnommer BEGLEY, Doris Maud. ldentity No. 022/702574W, W, van Salmonsvlei, Huguenot, Paarl; Eerste en Finale spinster, of 21 Kddare Road, Newlands, Cape; Fmt and Final (Paarl). Eksekuteurskamer Drakenstem Bpk., Posbus 236, Paarl, (Wynberg). Tennant & Company, 4 Wale Street, Cape Town, Eksekuteur Testamenter. Attorneys for Executrix Testamentary. TRANSVAAL At the Office of the Master, PRETORIA, and also of the magstrate of th: district when statsd in parentheses By die Kantoor van die Meester, PRETORIA, en ook van d~e landdros van d ~e d~strik wanner dit tussen hakies genield word BOOYSEN, Jacobus,Petrus, Persoonsnommer , van Grootvley, Pk. Ell~sras; Eerste (Ellisras). Nebex Eksekuteurskamer en Trust Maatskappy Beperk. Posbus 21, Ellisras, Agente vir Eksekuteurs. 1063/7&ELS, Willem. Jacobus, Persoonsnommer , van Brinkstraat 37, Rustenburg, en nagelate eggenote Emmarensia Els, Persoonsnommer ; Eerste en Finale (Rustenburg). Mev. E. Els, Eksekutrise, pla Coetsee, Brink & Van der MeGe, Posbus 55, Rustenburg /6&GEYER, Petronella Hermina, gebore Du Plessis, Persoonsnommer W, van Albertsweg 50, Newlands, Johannesburg, en nagelate eggenoot Hermanus Jan Harm Geyer, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Johannesburg). J. D L. Kruger. van J. D. L. Kruger & Marx, Posbus 141, Randburg, Transvaal. 2405/7&NELSON, Hilda, Identity No. 331 /539729W, of 11 Marvin Court. Johannesbure: First and Fmal (Johannesburg). R. A. Harper. c/o John ~ailicp.0. Bax 913, Witbank. 7832/6%RILEY, Dorothy Elizabeth, Identity No W, of 51 Temple Court, Eloff and Jeppe Streets, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). W. Huftel & Klawanskv. Standard Bank Building, President Street, P.O. Box 156, ~drmiston. 2429/7&BESTER, Jakobus Johannes, Persoonsnommer W, van Dublinweg 47, Evander, en nagelate eggenote Johanna Susanna Bester, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Benoni). Nebex Eksekuteurskamer en Trustmaatskappy Beperk. Posbus 1144, Johannesburg FOURIE, Elizabetha (Elizabeth) Catharina, gebore Swart, Persoonsnommer 306/793151W, weduwee van Witbank, dinrik B~thal. Posbus 267, Bethal; Tweede en Finale (Bethal). Nimrod Smit & De Wet, Posbus 47, Markstraat, Bethal, Prokureurs vir Eksekuteur. 8613/6%STEENEKAMP, Roeloff Johannes, Persoonsnommer van Trelawneyweg 29, New Redruth, Alber ton: Gewvsi~de Eerste en Finale (Alberton). J. C. Skcdmm% ~osbds r04, Alberton. 8247/6%HIRSCHFELD, Annie born Capcan, Identity No. 254/819179W, of 74 Lombard Street, Potchefstroom; F' and Final (Potchefstroom). I. F. Waks & Williams, Barclays Bank Buildings, 209 Kerk Street, P.O. Box 208, Potchefstroom, Attorneys tothe Estate. 4895/7&VAN ROOYEN, Maria Johanna, Persoonsnommer 335/663448W, van Debeerstraat 27, Braamfontein, Johannesburg, en nagclate eggenoot Johann Hendrik van Rooyen, -Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Johannesburg). D. J. de Villiers, Scholtz & Van der Walt, Saambougebou 501, Commissionerstraat 112, Johannesburg, Prokureurs vir die Eksekuteur. 7467/70/A-MILLER, Cuthbert Dowsod, Identity N W, of 263 Solomon South; Fust and Final (Boksburg). Malherbe, Rigg & Ranwell, Standard Bank Chambers, 264 Commissioner Street, P.O. Box 186, Boksburg, Attorneys for Executor. 382/70/-DRENNAN, William Andrews, Identity No W, of 8 Susan Street, Farrarmere, Benoni; First and Final (Benonil Gilchrist & Reid, Medical Centre, Rothsay Street, P.O. BOX 356,'~enoni. 863/7&VAN WREN, Maria Hendrika, Persoonsnommer 356/201242W, van Kinnoullwoonstel 9, Prinsloostraat, Pretoria; Eerste en Finale. Santam Bank Beperk, Posbus 6160, Johannesburg. 1917/7&AITKEN, Mary, Identity No. 324/814438W, of Pre tea Old People's Home, Church111 Avenue, Primrose; First and Final (Germiston). Wright, Rose-Innes, Louw & Wise, AMied Building, 170 Meyer Street, Germiston, Attorneys for Estate /6%FRIEDLANDER, Harry, Identity No. 331 /492987W, of 6 Cathay Mansions, 79 Browning Street, Fairview, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Schwartz & Goldblatt, Charter House. 179 Bosman Street, Pretoria. 4807/7&WEATHERDON, Walter Edwin, Identity No W, of 3 Olienhout Avenue, Protea Park, Rustenburg, and surviving spouse, Edma Lillian Weatherdon, born Medlin, Identity No W; First and Final (Rustenburg). E. L. Weatherdon, c/o Wessels & Le Row, P.O. Box 54, Rustenburg. 4017/69-BESTER, Willem Pieter, Persoonsnommer W, van Groenvlel, Pk. Carolina, en nagelate eggenote Catharina Elizabeth Bester, voorheen Dry, gebore Taljaard; Eerste en Finale (Carolina). De Villiers, Van Rensburg & Uys. Voortrekkerstraat 39, Posbus 43, Carolina DU PLESSIS, Pieter Johannes, Persoonsnommer 354/405085W, van Malanstraat 29, Rustenburg, en nagelate eggenote Hester Hendrina Alclta du Plessis, voorheen Du Toit, gebore Maritz, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Rustenburg) Hester Hendrrna Aletta du Plessis, voorheen Du Toit, gebore Maritz, pla Wessels & Le Roux, Posbus 45, Rustenburg PIENAAR, Christiaan Albertus, Persoonsnommer 361/414949W, van Bantoekommissarishuis, Rustenburg, en nagelate eggenote Cornelia Johanna Pienaar, voorheen Theunissen, gebore Walker, Persoonsmmmer W; Eerste en Finale (Rustenburg). C. J. Pienaar, p/a Wessels & Le Roux, Posbus 54. Rustenburg. 6694/7&ROCHAT, Ernest Allon, Identity No , of 47 Gezina Street, Oberholzer. Transvaal, and surviving spouse, Doreen Rochat, born Hill, Identity No ; First and Final (Oberholzer). Fleischack, Freysen, Holton & Wadge, Fleischaek Building, Annan Road, P.O. Box 140, Carletonville, Attorneys for Executrix Testamentary. 7344/7&DE BEER, Johannes Petrus. Persoonsnommer %3W, van Afrikanermyn dist~ik Klerksdorp. en nagelate eggenote Cornelia Christina de Beer, gebore Steenkamp, Persoonsnomrner 334/647%4W; Eerste en Fmale (Klerksdorp). Erasrnus Jooste & Kie., Posbus 61, Klerksdorp, Prokureurs vir Ekseku trise. 8940/6%LUBBE, Thomas Arnoldus, Persoonsnommer W. van Industrlalweg 3, Krugersdorp; Eerste en Finale (Krugersdorp). Lotz & Loock, Minervagebou, Ockersestraat 65, Posbus 245, Krugersdorp, Prokureurs vir Eksekutrise. 4355/7&SMITH, Maria Petronella, Persoonsnommer W, van Albanyweg 46, New Redruth, Alberton; Eerste en Finale (Alberton). J. P. Groenewoud, Santam Bank Beperk, hoek van Vyfde Laan en Vyfde Straat, Posbus 834, Springs /67-HATTINGH, Susan Jane, Identity No. 331 / W, of 190 Seventh Avenue, Bezuidenhout Valley, Johannesburg; Amended First and Final (Johannesburg). Levitt & Hellmann, Ninth Fh, Palace Building, Pritchard Straat, Johan- I1Bgburg POTGIETER, Maria Johanna Heibrecht, gebore Venter, Persoonsnommer 310/539952W, weduwee van Sanddrift, Pk. Hdwal; Finale (Brits). Jan Johannes Erasmus, p/a Johan Erasmus, Botha & Jonker, Murraylaan 35A, Posbus 78, Brits, Eksekuteur. 9024/7&MARILLIER, Roger Edward, Identity No W, of 292 Trichardts Road, Boksburg, Transvaal; First and Final (Boksburg). B. E. Marillier, P.O. Box 8000, Johannesburg. 1472/6%WINTERSCALE, Pamela Crallan, Identity No , of 38 Sett Street, Morgan Ridge, Boksburg North, Transvaal; Third and Final (Boksburg). Barclays Bank D C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Reef Trustee Branch, P.O. Box 8000, Johannesburg. 7565/66/A-NOVIS, R. First and Final. 140/7&HALBERSTADT, William Hyman, Identity No W, of Mingnon Flats, Grobler Street, Pietersburg; First and Final (Pietersburg). Meyer, Meyburgh & Pratt, P.O. Box 152, Pietersburg LU'DICK, Willem Frederick, Persoonsnommer 331 / W, van St. Enninsstraat 16, Hursthill, Johannesburg, en nagelate eggenote Helena Johanna Ludick, gebore Meyer; Eerste en Finale (Johannesburg). Mostert, Kruger & Bekker, Volkskasgebou 412, Markstraat 76, Johannesburg, Prokureurs vir Eksekutrise /6%JOUBERT, Andreas Stephanus Du Toit, Parsoonsnommer 331 /485707W, van Woodmead, Pk. Rivonia, en nagelate eggenote Johanna Maria Joubert, Persoonsnommer W; Eerste en Laaste (Randburg). Mev. J. M. Joubert, pla Country Club, Woodmead, Pk. Rivonia. 9420/7&SAMOLS, Minnie, born Sesel, Identity No W, of 83 Second Avenue, Brarnley Gardens, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). The Netherlands Bank of South Africa Ltd, P.O. Box 1144, Johannesburg SEGAL, Samson, Identity No. 962/073817W, of Witwatersrand Jewish Aged Home, Sandringham, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Caplan, Gutstein & Kraljevich, Suite 310/314 and 317, Third Floor, J.B.S. Building, Bureau Lane, Pretoria, Authorised Agents.

163 162 No GOVERNMENT GAZETTE, 13 NOVEMBER /7&FERREIRA, Marthinus Jacobus, Persoonsnommer 351/807466W, van Hartebeestfontein, Pk. Pietersburg, en nagelate eggenote Elsie Susara Ferreira, Persoonsnommer lo639w; Verbeterde Eerste en Finale (Pietersburg). Die Nederlandse Bank van S.A. Bpk. (geregistreerde handelsbank, Trustafdeling, Posbus 194. Pietersburg SCHUL'IZ. Ferdinand. of Pretoria, Transvaal; Supplemen'tary and Final tsprings). c/o Attorney C. E. Kent, P.O. Box 205, Margate, Natal, Executor Dative HORN, Gerhardus Dirk, Persoonsnommer W, van Vanessahof 7, Kerkstraat-Wes, Pretoria, en nagelate eggenote Danielina Susara Cornelia Horn, Persoonsnommer W; Eerste en Finale. Rooth & Wessels, Posbus 208, Pretoria, Agente vir die Eksekutrise GOODES, Herbert Rodgers, Identity No W, of 14 De Jager Street, Ermelo, Transvaal, and surviving spouse, Sara (Susara) Susanna Goodes, born Joubert, Identity No W; First and Final (Ermelo). Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Department, Eastern Transvaal Branch. P.O. Box 10033, Sunnyside, Pretoria. 1809/70-DE JAGER, Philippus (Philippis, Phillippus, Phillipus) Jacobus, Persoonsnommer W. van Krugerstraat 27, Amsterdam, Transvaal, en nagelate eggenote Christina Maria Fredrieka (Fredrika) Ambrencia (Ambrensia) (Abrencia) de Jager gebore Broodryk, Persoonsnommer 007/918370W; Eerste (Amsterdam). Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Trusteeafdeling, 00s-Transvaaltak, Posbus 10033, Sunnyside, Pretoria. 233/70/B-MOORE, James Henry (Hendry), Identity No W, of Douglas Colliery, P.O. Van Dyksdrift, Transvaal; First and Final (Middelburg). Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Department, Eastern Transvaal Branch, P.O. Box 10033, Sunnyside, Pretoria. 3078/60-VILJOEN, Ockert Jacobus, van Drysdalestraat 10, Nelspruit, Transvaal; AANVULLENDE Eerste en Finale (Nelspru~t). Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Department, Eastern Transvaal Branch, P.O. Box 10033, Sunnyside, Pretoria. 7851/70-VAN EYSSEN, Aline Olive, Persoonsnommer van Posbus 175, Marble Hall, en nagelate eggenoot Hugh Ferdinand van Eyssen, Persoonshommer ; Eerste en Finale (Groblersdal). Volkskas ~hk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria SMIT, Cornelia Johanna Frederika, Persoonsnommer 310/541834, van H& Landbouskool, Pk. Brits; Eerste en Finale (Brits). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria. 8667/7QMATI'HEWS, Thomas Harold, Persoonsnornmer 467/288898W, van Vorsterstraat 89, Pictenburg; Eerste en Finale (Pietersburg). Volkskas Bpk. (gwegistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Nod-Tvl.). Posbus Pretoria. 287 /684AULEZ, Martha Elizabeth, Persoonsnommer 361 / W, van Central Parkweg 399, Lynnwood, Pretoria, en nagelate eggenoot Tbeophilus Montaque Saules, Persoonsnommer 381/430677W; Supplemtrrtdre Eerste en Finale. Volkshas Bpk. (geregistreade handelsbank), Boedelafdeling (Noord- Tvl.), Posbus 1730, Prctotia. 2403/68/A-PIENAAR, Oeld Abraham, Persoonsnommer 356/35052W, ran Smaasstraat 564, Pretoria-Wes, Pretoria; Eerntt en Finale kragtens artikel 34 (3) van Wet Volkskas Bpk. ('eregistrewde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.). Posbus 1730, Pretoria BESIER, Willem A h, Persoonsnommer , van 17de Laan 940, WmderboomSuid, Pretoria, en nagelate eggenote Cornelia Wilhelmi Bester, Persoonsnommer ; Eerste en Finale. Mer C. W. Bcster, 17de Laaan 940, WonderboomSuid, Pretoria BURGER, Catharina Christina Alberta, Persoonsnommer 356/230566W, van Ventetstraat 215, Capital Park, Pretoria; Eerste en Finale. Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Tvl.), Posbus 1730, Pretoria VAN DYK, Barend Johannes Marthinuq Persoonsnommer , van Hmstraat 54 (a), Pretoria-Noord; Verbeterde Eersk en Finale. Volkskas Bpk., Posbus 1730, Pretoria. 5099/70-SMITH, Andries Johanneq Persoonsnommer 351 / , van Frostlaan 22, Messina, Transvaal, en nagelate eggenote Johanna Susanna Maria Smith, Persoonsnommer ; Eerste en Finale (Messina). Die Standard Bank van Suid-Afrika Bpk., Posbus 16, Messina, TransvaaL LOURENS, Machiel Hendrik, Persoonsnommer , van Rietkuil, Standerton, en nagelate eggenote Elsje Sophia Lourens, Persoonsnommer ; Eerste en Finale (Standerton). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s Tvl.), Posbus 383, Pretoria. 7514/70-VAN DEN BERG, Daniel Johannes Hendrik, Persoonsnommer 305/777482W, van Kleinhoewe 51, Bredell; Eerste en Finale (Kempton Park). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank). Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria PIENAAR, Christoffel Jacobus, Persoonsnommer 347/773038W, van Boshoffstraat 24, Barberton, en nagelate eggenote Johanna Bertina Pienaar, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Barberton). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383. Pretoria BASSON, Cornelius Hermanus, Persoonsnommer 331/577180W, van Palmlaan 30, Kempton Park; Eerste en Finale (Kempton Park). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.). Posbus 383. Pretoria. 4490/70-OTTO, Philip Matthys, Persoonsnommer QW, wewenaar, van Elandspruit, Pk. Middelburg, Transvaal; Eerste en Fmale (Middelburg. Transvaal). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Bcedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria HAVENGA, Rasmus Pieter, Persoonsnornmer W, van Vlerde Laan 18. Alberton, en nagelate eggenote Elizabeth Maria Havenga, Persoonsnommer W; Eerste en Fmale (Alberion). Volkskas Bpk. (gereg~streerde handclsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl.), Posbus 383, Pretoria VAN DER MERWE, Stephanus Johannes Marthinus, Persoonsnommer 366/172618W, van Avontuur, Carolina; Eerste en Finale (Carolina). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (00s-Tvl)., Posbus 383, Pretoria. 2188/70--BEKKER, Hester Margaretha Bertha, gebore Vermaas, Persoonsnommer van Opraa~, Posbus 35, Ventersdorp; Afgestrowe Doedel (Ventersdorp). Mev A. S. V. Botha, Posbus 35, Ventersdorp VAN DEN HEEVER. Johanna hlaria Christina. Persoonsnommer , van Gouwslaan 177, Marble Hall, en nagelate eggenoot Jeremia Jesaja van den Heever, Persoonsnommer ; Eerste en Finale (Groblersdal). Volkskas Bpk. (geregistreerde handelsbank), Boedelafdeling (Noord-Transvaal), Posbus 1730, Pretoria. 5516(0u), 5944(0u), Gesamentlike bcedel-naude, Petrus Johannes, van Bethal, en nagelate eggenote Alida Elizabeth Johanna Naude. gebore Joubert; Eerste en Finale (Bethal). Hoffman, Van der Merwe & Marx, Proteagebou, Markstraat, Posbus 81, Bethal, Prokureurs vir Eksekuteur Datief /68-MOOLMAN, Maria Adriana (Adriaana). Persoonsnommer 335/679932W, vaq Fisherstraat 48, Krugersdorp-Wes, Krugersdorp, en nagelate eggenoot Lodewyk Johannes IIermanus Moolman, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Krugersdorp). Phiuips & Osmond, Posbus 168, Krugersdorp VAN DER WESTHUIZEN, Gert, Persoonsnommer 356/139160W, van Fergusweg 45, Valhalla, Pretoria, en nagelate eggenote Catharina Elena Maria van der Westhuizen, gebore Lottering, Persoonsnommer 356 / l33727w; Eerste en Finale. Santarn Bank Bpk. (gercgiatreerde algemene bank), h/v Kerken Qu&nstraat, Posbw 1666, Pretoria BENADIE, Dirk Jacobus, Persoonsnommer 2%/ W, van Grahamstraat 18, Geduld-uitbreiding, Springs, en nagelate eggenote Martha Jacoba Benadie, gebore Schoeman. Persoonanommer ; Eerste en Finale (Springs). J. R. du Plessis, Twe.e.de Vloer, Volkskasbankgebou, Derde Straat 84, Posbus 880. S~rinns PRET~RIUS, Gertruida (Gertrude) Catharina, Persoonsnommer W. van Bohimanstraat 305, Hercules, Pretoria, en nagelate eggenoot Barend Johannes Pretorius; Eerste en Finale. Vorster & Prinsloo, Posbus 1167, Pretoria, Prokureurs vir Eksekuteur lB-BECKER, fan Tobias Izak, Persoonsnommer , van Voortrekkerstraat 36. Klerksdorp; Eerste en Laaste (Klerksdorp). M. E. Rood & Brady, Alliedgebou, Posbus 6. Klerksdorp, Prokureurs vir Eksekutrise. 5377/70/C-LONG, Philip Charles Sheldon, Identity No. 331/586821W, widower, of Mellis Farm, Oakdene, P.O. Townsview, Johannesburg; Second and Final (Johannesburg). Felix von Zwiklitz, 1 Baxters Buildings, 3 Geranium Street, Rosettenville, Johannesburg, Attorney for Executor FERNBANK, Alice Elizabeth, of Park Royal Hotel, Plein Street. Johannesburg; Second and Final (Johannesburg). Sagit Board of Executors Limited, Sagit House cor. of Fox and Loveday Streets, P.O. Box 155, Johannesburg. 1978/70/B-BOULTARD, Wilhelmina Petronella: First and Final (Johannesburg). J. H. Smulg & Co., 701 Zembesi House, Commissioner Street, Joha~esburg.

164 BIRCH, Johanna Elizabeth, widow; First and Final (Roodepoort). I. Gus Ackerman, 6 Karl Street, Roodepoort, Attorney for Executrix STARFIELD, Morris; Amended First and Final Liquidation and Distribution (Johannesburg). Starfield & Shulman, 708 Clegg House, 31 Simmonds Street, Johannesburg, Attorneys for Executor HUTCHINSON, Jacob Charles De Villiers, and surviving spouse, Gweneth Evangela Hutchinson; First and Final Liqu~dation and Distribution (Johannesburg). G. L. van Coppenhagen, 813 Castle Mansions, 89 Eloff Street, Jobannesburg. Co-Executor Testamentary SAMOLS, Minnie, born Sesel; First and Final (Johannesburg). Netherlands Bank of S.A. Ltd, P.O. Box 1144, Johannesburg. 5920/6+WATERMEYER, Alice Ellen, of Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Van Hulsteyn, Feltham & Ford, Fifth Floor. National Bank Building Market Street, P.O. Box 46, ~ohannesburg BRITS, Marthinus, Persoonsnommer 103!829500W. van Collinsstraat 58. Waverley, Pretoria; kste en F~nnle. Van Zyl, Le Roux & ~urier. Posbus 974. Pretoria. 7503/6+SCHEWITZ Rachel, Identity No W. of 53 Raynor Court, Claim Street, Johannesburg; First and Final. J. J. Schewitz & Son, 2445 Poyntons Centre, Church Street, Pretoria kEDW4RDS. Kenneth Leslie,' Identity No W, of 46 First Avenue. Illovo, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Bowman. Gilfillan & Blacklock, P.O. BOX 1397, Johannesburg 6467/7&DU PLOOY. Philip Rudolph, Identity No W, of 73 Albert Street. ~osettenville, Johannesburg. and surviving spouse Bridget du Ploov. Identity No W; First and Final (Johannesburg). Bowman, Gilfillan & Blacklock, P.O. Box 1397, Johannesburg DONALDSON, Adam Gillespie, of Salisbury, Rhodesia , First -.. and - Final (Johannesburd. -, Bwmao, Gilfillan & Blacklock, P.O. Box ~bhannesbur~ /6+BECKETT, Claud (Claude) James Francis, Identity No , of 10 Hartley Street, Rynfield, Benoni, Tul (Benoni), Barclays Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of S.A. Ltd, Reef Trustee Branch, P.O. Box 8000, Johannesburg B-MOSS, Fanny, Ident~ty No W. of 66 Dunwoodie Avenue. Waverley, Pretoria; First and Final. Schwartz & Goldblatt. Charrer House. 179 Bosman Street, Pretoria SONG, Tam, Identity No. 800/023153A, of 55 Crown Road, Fordsburg. Johannesburg, and surviving spouse Pong Sie; Eint and Final (Johannesburg). Alec Oshry & Cohen, 122 Maritime House, Loveday Street, Johannesburg. Attorneys for Executrix EDWARDS, Florence Amy, Identity No W, of 204 Surrey Avenue Ferndale Ridge, Randburg; First and Final (Johannesburg). Webster, Dunbar & Saner, Second Floor, Auction House, 111 Fox Street, Johannesburg JACOBS, Rivka, of Lloyds Hotel, Paul Nel and Claim Streets, Hillbrow, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Louis Gishen, Hilton Dembo & Partners, Bosman Building, El& Street, Johannesburg. 4787/6%M!NNAAR, Louis Johan, Identity No , of 143 Bellefield Avenue, Mondeor, Johannesburg, and surviving spouse Eunice Susan Minnaar, Identity No. 348/792444; First and Final (Johannesburg). National Board of Executors Ltd (formerly The Johannesburg Board of Executors and Trust Co. Ltd), 94 Pritchard Street, Johannesburg, Agents for Executrix [tMURPHY. Kadiia (Khatija Rask) (Gadija), Identity N;. 007/923989C, of 194 First venue, ~ynb;eig, Johannesburg. Minty. Nanabhay & Partners, 17c Becker Street, Femeirastown, Johannesburg /70-STERN, Sydney Kalhktn. Identity No W, of Flat 3, Choquers, Smit Street, Joubert Park, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). The Standard Bank of S.A. Ltd (registered commercial bank), Trustee Branch, P.O. Box 933, Johannesburg SFREEMAN. Victor Esser, Identity No. 331 /423076W, of 11 Jacinth Road. Glenhazel. Johannesburg: First and Final (Johannesburg). Baskin & Cohen. 304 Century Insurance Building, comer of Market and Kruis Streets, Johannesburg, Attorneys for Executors SESSEL, Lizzie Dora, of 14 Coniston Court, Abel Road, Berea, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Bowen, Sessel & Goudvis, Seventh Floor, Hunts Corner, 45 Eloff Street, Johannesburg. STAATSKOERANT, 13 NOVEMBER 1970 No ELSBY, Kathleen Ethel Pakenham, Identity No. 335/694109W, of Hillbrow, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Webster, Dunbar & Saner, Second Fioor, Auction House, 111 Fox Street, Johannesburg /6+HAWKES, Robert Arlett Clive, Identity No W, of Johannesburg; First and Final (Johannesburg). Rowman, Gilfillan & Blacklock, P.O. Box 1397, Johannesburg SACKSTEIN, Hyman, Identity No. 331 / W, of c/o Continental Hotel (also known as Savoy Hotel), De Villiers Street, Johannesburg; First and Final (Johannesburg). H. Miller, Ackermann & Bronstein, 601 Century Insurance Buildine, corner of Market and Kruis Slreets. Johannesbure. ~589/70/~-PRETORIUS, Willem ~etrus cornel& Chrisiiaan, Persoonsnornmer 318/586402, van Van der Waltstraat 263, Sannieshof, en nagelate eggenote Anna Sophia Pretorius. gebore V~sagie, Persoonsnommer ; Eerste en Finale (Delareyville). Barclays Bank D.C.O., Wes-Transvaalse Tak, Posbus 1365, Pretoria. 4780/7&PIETERSE, Hendrik, Persoonsnommer W, van Dequarweg 3, Verdedigingsterrein, Potgieterstraat, Pretoria, Transvaal, en nagelale ewenote Johanna Pieterse, gebore Jansen van Rensburg, Persoonsnommer W; Eerste en Finale. Barclays Bank D.C.O. (geregistreerde handelsbank), waarby ingelyf is Die Nasionale Bank van Suid-Afrika Bpk., Wes-Transvaalse Trusteeafdeling, Posbus 1365, Pretoria KINNEAR, Ronald John, Identity No W, of 244.Corny Street, Queenswood Pretoria, Transvaal; First and Final..Barclaw Bank D.C.O. (registered commercial bank), with which is amalgamated The National Bank of South Africa Ltd, Trustee Department. Western Transvaak Branch, P.O. Box 1365, Pretoria RIVETT, Edwin Arnold. Persoonsnommer W, van Kirstenboxh 10, Johannstraat, Arcadia; Eerste en Finale. Bobbie P~cjmrd, Ferreira ei Kirstein, Posbus Pretoria HEYMANS, Johannes Theodorus, Identity No , of Piot 102, Elandshoek, P.O. Rayton, Transvaal, and surviviue swuse. Maedel Sussana Petronella Hevmans. Identitv No 30$/cd6315~; &ended Firs! and Final (Cullin&). arb & Zimmennan. P.O. Box 676: Pretoria SMITH. Edith Fannv. Identitv No of 280 Myburgh street, Capital park. ret to ria; First and ~hal. R. J. Heffer, 701 Ciiy Centre, 272 Pretorius Street, P.O. Box 519, Pretoria HEIDENRICH, Johannes Dewald. Persoonsnommcr , van Carterstraat 20, Forrest hill^, Johannesburg, en nagelate eggenote Helena Mildred Heidenrich, voorheen Steyn, gebore Samson, Persoonsnornmer 331!364330; Eerste en Finale en Supplementere Eerste en Finale (Johannesburg) The Trust Bank of Africa Lid, Estate Department, P.O. Box 10715, Johannesburg. 2249/70/B-BOTHA, John R~chard Stear, Persoonsnommer 357/884747W, van Wes-Driefontein, Carletonville, en nagelate eggenote Elizabeth Botha. Persoonsnomner W; Eerste en Finale (Oberholzer). Die Trust Bank van Afrika Bpk, Trusten Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg. STOOP, Jan Johannes, Persoonsnommer 357/886514W, van Lazarlaan 6, Randgate, Randfontein, en nagelate eggenote Katrina Stoffelina Stoop, Persoonsnomm~ W; Eerste en Finale (Randfontein). Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling. Sanlarngebou 806, Comrnissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannesburg. 6830/7&MARITZ, Johannes Stephanus, Persoonsnanmer l8757w, van Joachimstraat 3, Haddon, Johannesburg, en nagelate eggenote Anna Carolina Maritz, gebore Du Toit, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Johannesburg). Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Commissionerstraat 63, Posbus 10715, Johannaburg. 6177/7&MURRAY, Paul Milne, Persoonsnommer van Luipardstraat 38, Monumentpark. Pretoria, en nagelate eggenote Maria Margaretha Murray, Persoonsnommer W; Eerste en Finale. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Boedelafdeling, Pretoriusstraat 286, Posbus 1199, Pxetoria ERASMUS. Claudia Elizabeth. Persoonsnommer 428/351920W, van Fairhavenwoonstel 505, Jacob Marbtraai, Pretoria; Eerste en Finale. Die Trust Bank van Afrika Bpk., Boedelafdeling, Pretoriusstraat 286, Posbus 1199, Pretoria. 2675/7&WOLFAARDT, Elizabeth Magdalena, Persoonsnommer , van Rissikstraat 94, Potchefstroom, en nagelate eggenoot Pieter Hermias Cornelius Wolfaardt, Persoonsnommer W; Eerste en Finale (Potchefstroom). Die Trust Bank van Afrika Bpk., Trust- en Boedelafdeling, Sanlamgebou 806, Comrnissionerstraat 63, Posbus 1M15, Johannesburg.

View more

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 06/22/2023

Views: 6294

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.